Пошук по сайту


Захист вітчизни

Захист вітчизни

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

- - - -


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

10-11

класи
Навчальна програма

(рівень стандарту, академічний рівень)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 14.08.09 №1/11-6881)

Програму підготували:
В. М. Мелецький (керівник авторського колективу),

А. М. Бахтін,

В. В. Добровольський,

С. І. Жевага,

О. В. Капштик,

А. К. Кравцов,

С. І. Осипенко,

А. О. Негрієнко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Програму предмета Захист Вітчизни розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни і Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Головна мета навчання предмету розвиток особистості учнів, формування їх готовністі до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Завдання курсу предмета:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

З метою виконання завдань предмета програма передбачає:

- вивчення існуючої системи військової підготовки, організації внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ;

- викладення навчального матеріалу предмета у відповідності з положеннями загальновійськових і бойових статутів Збройних Сил України, подання навчального матеріалу з урахуванням переходу національних Збройних Сил на професійну основу і наближення їх до сучасних стандартів НАТО;

- впровадження компютерних графічно-інформаційних технологій у засвоєння основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги;

- створення сучасної навчально-матеріальної бази з можливостями проведення практичних занять з тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки у межах території навчальних закладів.

Предмет викладається на протязі трьох періодів – у 10 і 11 класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). У кожному періоді предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб). Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для групи дівчат.

Організаційною формою навчання предмету є урок. Однак, особливістю уроків з основ військової справи є їх військова тематика. Отже, урок є зовнішньою формою, тобто, оболонкою навчання, яка містить внутрішні, специфічні для військової справи форми. Такими формами у системі військової підготовки виступають теоретичні і практичні заняття, які в свою чергу також поділяються на різні види форм. Наприклад, практичні заняття проходять у формах тактико-стройового, тактичного заняття та інших.

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

- основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

- основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

- основи медичних знань, надання першої допомоги.

Програму побудовано з урахуванням основних ліній Державного стандарту та існуючої в Україні системи військової підготовки. Розділи, з яких структурована програма, наближають її до програмного забезпечення предметів бойової підготовки в Збройних СилахУкраїни. Для групи юнаків призначаються такі розділи: Збройні Сили України на захисті Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева підготовка; статути Збройних Сил України; стройова підготовка; військова топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; основи цивільного захисту. Для групи дівчат: основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях; перша медична допомога хворим та догляд за хворими. Основи цивільного захисту, як розділ програми, для групи юнаків і для групи дівчат є спільним.

До змісту навчального матеріалу предмета включено нормативи, які рекомендовані для відпрацювання у ході занять. Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи (додаток 6). Для позначення нормативів у програмі застосовуються такі скорочення: Н – норматив, Т – тактична, В – вогнева, М – військово-медична, ПФП –прикладна фізична підготовка, ОЦЗ – основи цивільного захисту, ПМД–перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях. Топ –військова топографія.

Морально-психологічна підготовка здійснюється в ході навчання з метою формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів виконувати

покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку у надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження. Для цього на заняттях та тренуваннях викладачами створюються відповідні умови. Розвитку емоційно-вольової сфери учнів сприяє насичення занять елементами незначної напруженості, раптовості, небезпеки і ризику з дотриманням вимог безпеки. Такі заняття доцільно супроводжувати використанням зорових та звукових ефектів (запис вибухів снарядів, бомб, інше).

Програма складається із пояснювальної записки, основної частини і додатків. Основна частина програми предмета подає перелік розділів і тем та розрахунок годин на курс навчання юнаків і на курс навчання дівчат з різним потижневим навантаженням. Навчальний матеріал програми розподіляється по періодам навчання, окремо для групи юнаків і для групи дівчат. Програма кожного періоду складається з відповідних розділів і тематичного змісту, які подаються у формі таблиць. Основними колонками таблиць є:

- кількість годин (для вивчення розділу/теми) для різного потижневого навантаження (для 2 год, 1,5 год, 1 год) ;

- зміст навчального матеріалу (конкретне змістовне наповнення розділу/теми);

- державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Програма для проведення навчально-польових зборів не залежить від потижневого навантаження і рорахована на 18 навчальних годин.

Матеріал кожної теми поділений на групи навчальних питань, які окреслені об’єднуючим, як правило, одно- або двогодинним навчальним питанням, виділеним у змістовному тексті жирним шрифтом. При потижневому навантаженні 1год навчальні питання програми надруковані звичайним шрифтом. Для потижневого навантаження по 1,5 год – до змісту навчальних питань із звичайним шрифтом додаються навчальні питання, що виділені у тексті курсивом. Для навантаження по 2 год –до змісту навчальних питань із звичайним і курсивним шрифтом додаються навчальні питання, що виділені у тексті напівжирним курсивом.

До основної частини програми також включено оцінювання навчальних досягнень учнів. Об’єктами оцінювання є якість знань, вміння та навички учнів. Слід також врахувати, що об’єктами оцінювання можуть бути: самостійність при вирішенні тактичних і вогневих завдань, наданні першої медичної допомоги; досвід у військовому напрямку творчої діяльності учня, який концентрується на створення комп’ютерних моделей, моделювання бою сучасними графічно-інформаційними технологіями, виготовлення мішеней для імітації озброєння і військової техніки на обмеженій ділянці місцевості, макетів для занять за медичною тематикою тощо. Особливістю оцінювання є виставлення індивідуальних оцінок учню за періоди навчання (семестрових, річних, за навчально-польові збори та заняття у лікувально-оздоровчому закладі). Алгоритм оцінювання передбачає, що оцінки за навчально-польові збори та за заняття у лікувально-оздоровчому закладі матимуть вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рік навчання з предмета.

Викладення змісту навчального матеріалу передбачає поступове ускладнення та поглиблення теоретичних і практичних занять, засвоєння знань і набуття практичних умінь і навичок в ході занять на базі навчального закладу; закріплення рівня знань, умінь і навичок в ході навчально-польових зборів і занять у лікувально-оздоровчому закладі.

Розділи програми для групи юнаків містять завдання навчання та особливості подання навчального матеріалу.

РОЗДІЛ 1. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

Цим розділом розглядаються основи законодавства про призначення, структуру Збройних Сил України та військову службу, розкриваються історія військового мистецтва українського народу, реформування і перспективи розвитку національних Збройних Сил. Вивчення розділу спрямовано на формування у молоді ідеалу людини-патріота, захисника Вітчизни на прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність.

Завдання навчання:

- оволодіння знаннями про структуру, перспективи розвитку Збройних Сил України, основи законодавства про військову службу, важливі історичні перемоги українського війська, напрями інтеграції України в європейський та міжнародний простір.

Особливості подання матеріалу

Організаційні форми і методи навчання визначає викладач предмета, орієнтуючись на систему військової підготовки. Для змістовного наповнення навчального матеріалу щодо законодавчих, нормативно-правових актів про військову службу рекомендується користуватися Книгою вчителя предмета Захист Вітчизни ([1], додаток 7). Вивчення навчального матеріалу щодо військового мистецтва українського народу, відродження національного війська базується на знаннях учнів з історії України основної школи. Проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України висвітлюються щорічником «Біла книга» Міністерства оборони України, який інформує про оборонну політику держави та інші заходи у цій сфері. Окремі навчальні питання розділу отримають розвиток під час виконання заходів військово-патріотичного виховання, використання резервного часу програми. Особливо це стосується розширення обізнаності та поглиблення знань з європейської та міжнародної безпеки, співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору, спільних міжнародних військових навчань, миротворчих міжнародних акцій та місії ООН.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу.

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ПРО ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ

У розділі розглядається визначена сукупність міжнародно-правових норм, що регулюють правові відносини, які виникають під час ведення військових дій, та захищають жертв війни. Міжнародне гуманітарне право є основою для формування в учнів правил поведінки у можливих збройних конфліктах.

Завдання навчання:

- знати основні вимоги міжнародного гуманітарного права, об’єкти та осіб, що знаходяться під його захистом і потребують медичної допомоги та догляду, правила поведінки учасників військових дій;

- вміти діяти і реагувати в будь-який ситуації у відповідності до своїх обов’язків та норм міжнародного гуманітарного права.

Особливості подання матеріалу

Юнаки оволодівають знаннями з міжнародного гуманітарного права під час вивчення тематики розділу, а також на практичних заняттях з тактичної підготовки (без збільшення загального часу на проведення заняття). Викладачі самостійно вибирають форми і методи проведення занять, розробляють відповідні вправи і навчальні сценарії (щодо правил поведінки учасника бойових дій з пораненим, військовополоненим, з цивільним населенням) та визначають питання, які потребують особливої уваги під час занять. Окремі навчальні питання з міжнародного гуманітарного права можуть розширюватися та вивчатися у резервний час, під час заходів військово-патріотичного виховання. Наприклад, права і обов’язки військовослужбовця миротворчого підрозділу, правила поведінки на території іншої держави і в ході бойових дій, міжнародні трибунали, відмінні знаки та сигнали, інші питання.

Тематика занять для дівчат спрямована, насамперед, на вивчення застосування норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення (осіб та об’єктів) у збройних конфліктах, ознайомлення із забороненими засобами і методами воєнних дій. Резервний час також може бути використаний для вивчення питань міжнародного правосуддя, етики проведення гуманітарних операцій, планування табору для людей переміщених під час надзвичайних ситуацій.

У стислому вигляді основні нормативно-правові акти міжнародного гуманітарного права (а також пам’ятка військовослужбовцям Збройних Сил України щодо застосування цих норм) викладено у бойовому статуті ([4], додаток 7).

Перевірка знань учнів здійснюється в ході засвоєння навчального матеріалу, а правил поведінки в бою - на тактичних заняттях під час навчально-польових зборів.

РОЗДІЛ 3. ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Як провідний розділ програми, тактична підготовка вивчає: основні положення щодо підготовки та ведення сучасного бою механізованим відділенням; прийоми і способи дій солдата в основних видах бою у складі бойових груп та відділення.

Завдання навчання:

- знати основи загальновійськового бою, обов’язки солдата в бою, основні положення щодо підготовки та ведення бою механізованим відділенням;

- вміти пересуватися на полі бою, готувати вогневу позицію і вести спостереження, виконувати прийоми знищення противника, діяти у різних умовах тактичної обстановки;

- оволодіти навичками дій солдата в бою, набути первинних навичок в діях у наступі та в обороні у складі бойових груп і відділення.

Особливості подання матеріалу

Зміст матеріалу текстуально окреслюється блоками, що позначають етапи тактичної підготовки учнів. До етапів навчання учнів діям солдата в бою відносяться: одиночна підготовка солдата до бою та дії солдата в бою; підготовка солдата до бою та дії солдата в бою у складі бойової групи; підготовка солдата до бою та дії солдата в бою у складі бойових груп та відділення.

У силу важливості розділу навчальний матеріал чітко означений в програмних таблицях рекомендованими формами проведення занять, які є обов’язковими до застосування. На теоретичних заняттях учні вивчають основні положення бойових статутів щодо підготовки та ведення загальновійськового бою. Основним методом теоретичних занять є демонстрація бою відділення механізованого взводу сучасними графічно-інформаційними технологіями, в тому числі комп’ютерне моделювання бойових дій та імітація бою на місцевості. Основним методом навчання на практичних (тактико-стройових, тактичних) заняттях є вправа (тренування) з виконання прийомів і способів дій. На тактико-стройових заняттях учні оволодівають практичними прийомами і способами дій солдата в бою, на тактичних заняттях удосконалюють дії солдата у складі бойових груп та у складі відділення в основних видах бою. За необхідності можуть застосовуватися пояснення і показ. На тактико-стройових і тактичних заняттях викладачами створюються можливі ситуації, що вимагають прийняття рішень з дотримання кодексу поведінки учасниками бойових дій, під час відпрацювання яких учні отримують практичні навички і удосконалюють теоретичні знання щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права.

На завершальному етапі тактичної підготовки учнів рекомендується проведення

занять у формі військової тактичної гри «Відділення механізованого взводу в бою». Військова тактична гра – це комплексне проведення тактичних занять щодо дій солдата в бою у складі відділення на основі комп’ютерних технологій. Під час гри учні практичними діями відображають, імітують комп’ютерні моделі бою на реальній місцевості. Підготовка та проведення військової тактичної гри, комп’ютерні моделі і моделювання бою, демонстрація сучасних технологій викладаються в роботі [3] додатку 7.

Особливістю тактико-стройових, тактичних занять і військової тактичної гри є створення у ході тактичних дій екстремальних та стресових ситуацій за рахунок обмеження часу на виконання та ускладнення нормативних завдань, несподівана постановка ввідних та інше. Тим самим тактична підготовка сприятиме морально-психологічній готовності молоді до військової діяльності.

Під час занять відпрацьовуються індивідуальні нормативи (додаток 6), які входять до змісту навчальних питань. Їх результати враховуються при поточному та тематичному оцінюванні навчання із тактичної підготовки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Захист вітчизни
Програму предмета Захист Вітчизни розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни І державного стандарту...

Методичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчального...
Навчальний кабінет предмета «Захист Вітчизни» призначається для проведення навчальних теоретичних І позаурочних занять. Кабінет пови­нен...

Урок основна форма організації предмету «Захист Вітчизни»
Урок основна форма організації предмету «Захист Вітчизни» в загальноосвітній школі

Інформація щодо прав та обов’язків, соціального та правового захисту...
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України відповідно до статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок...

Уроку
Вітчизни та формувати в учнів активну громадянську позицію щодо єдиної, цілісної держави та захисту її кордонів

Захист цивільних прав та інтересів судом
Стаття 55 Конституції гарантує судовий захист прав І свобод людини І громадянина

Соціальний захист, пільги, державне забезпечення військовослужбовціві
Відповідно до закону України «Про соціаль­ний І правовий захист військовослужбовців І членів їх сімей» їм надаються соціальні гарантії...

Реферат «Захист витоку інформації на підприємстві»
Захист інформації на підприємстві починається з визначення самої інформації, втрата, порушення цілісності або доступності якої можуть...

Клієнти в соціальній
Дотримуючись певної системи цінностей, соціальна робота часто займає активну позицію у визначенні потреб клієнтів І виступає на захист...

Захист від монополізму у підприємницькій діяльності
Обираючи тему дипломної роботи “Правовий захист підприємництва”, мав за мету звернути увагу на проблематику цього питання. Адже на...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка