Пошук по сайту


Типовий договір щодо надання послуг посередника в якості незалежного посередника при вирішенні колективного трудового спору

Типовий договір щодо надання послуг посередника в якості незалежного посередника при вирішенні колективного трудового спору

 


Додаток 1
до наказу Національної служби посередництва і примирення
від 7 жовтня 2003 року N 461 ТИПОВИЙ ДОГОВІР
щодо надання послуг посередника в якості незалежного посередника при вирішенні колективного трудового спору


м. __________ 

"___" _________ 200_ р. 

Сторони колективного трудового спору:

1. _____________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________________,
2. _____________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________________,
з одного боку, і
Посередник: ____________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання)

_______________________________________________________________, 
який діє на підставі  ______________________________________________

_______________________________________________________________, 
                                     (серія і номер посвідчення посередника, дата видачі) 

з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ доручають, а ПОСЕРЕДНИК зобов'язується взяти участь в роботі примирної комісії по вирішенню колективного трудового спору між
______________________________________________________________
                                 (найменування сторін колективного трудового спору)
 ______________________________________________________________

в якості незалежного посередника відповідно до норм Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положення про примирну комісію, затвердженого наказом НСПП від 22.06.2004 року N 90, із наступними змінами і доповненнями, Положення про посередника, затвердженого наказом НСПП від 11.11.99 року N 106, із наступними змінами і доповненнями, Регламенту роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 28.02.2002 року N 91, із наступними змінами і доповненнями, Правил етики посередника (незалежного посередника), затверджених наказом НСПП від 24.01.2001 року N 45.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСЕРЕДНИКА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ


ПОСЕРЕДНИК виконує взяті на себе зобов'язання відповідно до статей 8 - 10 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положення про примирну комісію, затвердженого наказом НСПП від 22.06.2004 року N 90, із наступними змінами і доповненнями, Положення про посередника, затвердженого наказом НСПП від 11.11.99 року N 106, із наступними змінами і доповненнями, Регламенту роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 28.02.2002 року N 91, із наступними змінами і доповненнями, Правил етики посередника (незалежного посередника), затверджених наказом НСПП від 24.01.2001 року N 45.

ПОСЕРЕДНИК бере на себе зобов'язання використати для врегулювання колективного трудового спору всі можливості, не заборонені законодавством.

При виконанні своїх обов'язків ПОСЕРЕДНИК керується чинним законодавством України і даним Договором.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ


СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ беруть на себе зобов'язання:

- сприяти роботі примирної комісії і незалежного посередника у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

- забезпечити ПОСЕРЕДНИКА всією інформацією та документацією, необхідною для виконання ним своїх зобов'язань;

- здійснювати організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії та ПОСЕРЕДНИКА;

- забезпечити гарантії діяльності ПОСЕРЕДНИКА відповідно до норм статті 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення, Міністерства фінансів України і Міністерства праці та соціальної політики України від 01.12.99 року N 116/308/210.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ПОСЕРЕДНИКА


4.1. За роботу, виконану ПОСЕРЕДНИКОМ, СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ виплачують йому _________________________________.
                                                                                                               (сума літерами) 

4.2. Розрахунки за виконану ПОСЕРЕДНИКОМ роботу здійснюються в день закінчення роботи примирної комісії.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1. ПОСЕРЕДНИК за даним Договором несе за невиконання своїх зобов'язань відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та розділом 7 Положення про посередника, затвердженого наказом НСПП від 11.11.99 року N 106, із наступними змінами і доповненнями.

5.2. СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ несуть за невиконання своїх зобов'язань:

- відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- за прострочення оплати роботи ПОСЕРЕДНИКА - штрафну неустойку в розмірі ________ грн. від суми платежу за кожен день прострочення;

- за необгрунтоване дострокове розірвання даного Договору штрафну неустойку в розмірі _________ грн.

6. ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПОСЕРЕДНИКА ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ


ПОСЕРЕДНИК має виняткові права при здійсненні сприяння встановленню взаємодії між СТОРОНАМИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ, проведенні переговорів, взятті участі у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ) зобов'язуються протягом терміну дії даного Договору всемірно сприяти роботі примирної комісії та ПОСЕРЕДНИКА.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)


Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов даного Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови даного Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу Сторону.

8. ІНШІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________. 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Даний Договір укладений на строк до __________________ та набирає чинності з моменту його підписання. Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням другої сторони за один день.

Даний Договір укладений у трьох примірниках: по одному примірнику ПОСЕРЕДНИКУ і СТОРОНАМ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ.

 

ПОСЕРЕДНИК

_________________________ 

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
_________________________
_________________________
_________________________ _________________________ _________________________ 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Типовий договір щодо надання послуг арбітра в якості члена трудового...
Сторони колективного трудового спору доручають, а арбітр зобов'язується взяти участь в роботі трудового арбітражу по вирішенню колективного...

Договір про надання послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Фоп бойко Олександра Юрійовича, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі...

Терміни, що використовуються в договорі бренд – знак для товарів І послуг (торгова марка)
Сторона, разом Сторони, уклали цей Договір про виконання робіт І надання послуг (надалі Договір) про таке

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Затвердити Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам, що додається

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Затвердити Типовий договір постачання природного газу постачальником "останньої надії", що додається

Згода на обробку персональних даних
Підприємство, при наданні банківських послуг, зокрема у ході розгляду питання щодо можливості надання Підприємству кредитних послуг,...

Про затвердження Положення щодо порядку поховання та надання ритуальних...
Ритуальних послуг та впорядкування відносин при наданні послуг, а саме: чіткому визначенні прав, відповідальності, обов’язків суб’єктів...

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...

Кабінет міністрів україни постанова від 9 грудня 1999 р. №2246
З метою підвищення якості та надійності надання населенню послуг з газопостачання, посилення відповідальності виконавців цих послуг...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка