Пошук по сайту


Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з наукової роботи

___________ проф. І.В. Шелевицький

«__»___________ 2013 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.09 - теорія навчання


Розглянуто

на засіданні кафедри педагогіки

протокол № ___ від «___»______ 2013 р.

в/о завідувача кафедри

_____________ Т. О. Дороніна

Кривий Ріг – 2013

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у системі післядипломної освіти, яка надає громадянам можливість підвищення рівня освіти, наукової та педагогічної кваліфікації на базі вищої освіти.

Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів (1999 р.) вступники до аспірантури складають вступні екзамени зі спеціальності в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності.

13.00.09 – теорія навчання, галузь педагогічної науки, яка вивчає різні форми взаємодії компонентів навчання та на основі виявлених закономірностей розробляє певні системи навчання.

Таким чином, вступний екзамен до аспірантури за спеціальністю 13.00.09 має на меті визначити рівень наукової та професійної компетентності здобувача у зазначеній науковій площині і передбачає виявлення знань основних проблем сучасної дидактики, історії розвитку дидактики, методик і навчальних технологій, орієнтованих на розвиток особистості та забезпечення її активної пізнавальної позиції на всіх етапах і щаблях навчання; засобів формування позитивних мотивів учіння; умов для творчого розвитку і самовираження особистості; оволодіння культурою навчальної праці.

Пропонована програма відображує один із варіантів системи підготовки до вступного екзамену до аспірантури за зазначеною спеціальністю; відповідає паспорту спеціальності та містить: питання з нормативно-правової бази та державної політики в галузі освіти, з історії дидактики, загальної методології педагогіки, з теорії та практики організації навчального процесу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

Окремими розділами програми, які мають допомогти майбутньому аспірантові в обсязі та напрямах підготовки, є питання до екзамену, список рекомендованої літератури. Питання до екзамену складені відповідно до навчальних програм основних педагогічних дисциплін базової підготовки бакалавра і магістра. Список літератури є орієнтовним і включає праці з методології педагогіки, методики професійно-педагогічних досліджень, найбільш важливі роботи з історії та теорії навчання, а також деякі роботи із суміжних наук – психології та філософії освіти.

Оцінювання відповіді вступника до аспірантури відбувається на підставі виявленого рівня його підготовленості до науково-дослідної й дослідно-експериментальної діяльності в галузі теорії навчання, ступеня й глибини бачення ним нагальних педагогічних проблем і шляхів їх вирішення.

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо під час відповіді на питання продемонстровано необхідні знання в галузі теорії навчання загальноосвітньої та вищої школи, професійна ерудиція в передбачуваній сфері наукового дослідження, поінформованість щодо найбільш важливих педагогічних ідей, які висловлювалися в минулому та є предметом наукових дискусій сьогодні, володіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної педагогіки; виявлено науково-аналітичні здібності, здатність виокремлювати педагогічні факти, явища, події й описувати їх мовою педагогічної науки, використовувати теоретичні знання як основу й метод пізнання, знаходити й бачити проблеми для здійснення актуальної науково-педагогічної діяльності, комбінувати знання для більш глибокого розуміння проблем і збагачення професійних знань.

Оцінка «добре» ставиться за умови, якщо в цілому розкрито зміст питань, показано загальну наукову ерудицію, науково-аналітичні здібності, проте не виявлено та не обґрунтовано сучасні проблеми в розвитку дидактики та не наведено власне бачення шляхів їх вирішення.

Оцінка «задовільно» ставиться вступникові до аспірантури, який розкрив основний зміст питань, однак припустився окремих неточностей у трактуванні провідних науково-педагогічних категорій, концепцій та стратегій розвитку освіти.

Оцінка «незадовільно» фіксується у випадку, якщо вступником не показано розуміння основних питань дидактики, не відтворено знань основних категорій, понять, закономірностей і шляхів розвитку педагогічної науки.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Розділ 1. Загальнопедагогічні основи теорії навчання
1.1. Державні нормативно-правові документи про освіту
Закони України, що закладають основу побудови освітнього процесу:

 • «Про освіту»;

 • «Про вищу освіту»;

 • «Про загальну середню освіту»;

 • «Про професійно-технічну освіту».

Концептуальні документи, які визначають стратегічні напрями розвитку освіти в Україні:

 • Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»);

 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.;

 • Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);

 • Концепції профільної навчання в старшій школі;

 • Концепція національної системи кваліфікацій;

 • Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010 – 2020 р.);

 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти;

 • Державний стандарт повної загальної середньої освіти;

 • Державні стандарти професійної освіти.


1.2. Методологія педагогіки
Загальне поняття про методологію педагогіки та її рівні.

Методологічні основи наукового пізнання в педагогіці. Рівні науково-педагогічного дослідження. Методика проведення конкретного педагогічного дослідження. Методологічні характеристики педагогічного дослідження: актуальність, проблема, тема, об’єкт і предмет дослідження, гіпотеза, мета й завдання дослідження, наукова новизна, значення для науки й практики.

Основні етапи дослідження. Методологічні принципи педагогічних досліджень. Логіка педагогічного дослідження. Програма експерименту. Критерії й система діагностичного інструментарію. Рівні, типи, види експерименту як методу дослідницької діяльності. Особливості констатувального, пошукового, формувального, порівняльного та діагностичного експериментів.

Методи дослідження. Емпіричні методи педагогічного дослідження. Теоретичні методи педагогічного дослідження. Порівняльно-історичні методи педагогічного дослідження. Математичні й статистичні методи в педагогічному дослідженні.
1.3. Історія педагогіки й освіти
Становлення та розвиток школи, теорії й практики навчання, системи освіти в кожній конкретній суспільно-економічній формації, історичні закономірності розвитку. Педагогічні погляди та ідеї просвітителів і педагогів різних часів і народів, вплив видатних педагогів на культурний і соціально-економічний розвиток суспільства.

Проблеми змісту освіти в історії школи та педагогічної думки.

Характерні риси, особливості навчання в давньому світі (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель). Системи навчання й виховання в античних державах.

Педагогічна наука й практика в середні століття. Виховання й навчання в Західній Європі XIV – XVІІІ ст. (Я. Коменський, Д. Локк, Ж.-.Ж. Руссо, К. Гельвецій, Д. Дідро, Й. Гербарт, А. Дістервег, Й. Песталоцці та ін.). Педагогічна наука й практика на Русі в XVІІІ ст. Просвітительські погляди М. Ломоносова, Ф. Прокоповича, О. Радищева, Г. Сковороди, П. Юркевича та ін.

Створення державної системи початкової, середньої й вищої освіти в Російській імперії.

Педагогічні системи освіти й виховання у вітчизняній педагогіці XІX – початку XX ст. (Х. Алчевська, Г. Ващенко, О. Духнович, П. Куліш, М. Корф, М. Пирогов, С. Русова, Л. Толстой, К. Ушинський, Ю. Федькович, Я. Чепіга та ін.).

Західноєвропейські педагогічні теорії кінця XІХ ст. (Г. Кершенштейнер, В. Лай, Д. Дьюї та ін.). Навчально-виховні системи М. Монтессорі, С. Френе.

Радянський період у розвитку школи й педагогіки. Педагогічні ідеї П. Блонського, А. Макаренка, В. Сухомлинського, С. Шацького та ін.

Поняття про систему освіти держави. Система освіти в Україні. Загальна характеристика освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Аналіз пріоритетних педагогічних проблем сучасності в історичній ретроспективі (самостійність та активність учнів, принципи, методи, засоби навчання тощо).

Розділ 2. Теорія навчання
2.1. Загальні основи дидактики, дидактика загальноосвітньої школи
Поняття про дидактику, її об’єкт, предмет, функції, завдання.

Категорії дидактики (освіта і навчання, викладання і учіння, закономірності, принципи, процес навчання і його основні компоненти), зв’язок дидактики з іншими науками (філософія, соціологія, психологія, політологія, анатомія та фізіологія, шкільна та вузівська гігієна та ін.). Історія розвитку дидактики.

Педагогічні змістовні напрями дидактики: філософський, психологічний, дидактичний, кібернетичний, математичний, психотерапевтичний. Основні площини розгляду дидактичних систем: предметна (компонентно-структурна), функціональна (зовнішнього і внутрішнього функціонування), історична (генетичного та прогностичного аналізів).

Зміст освіти: дефініція, державні стандарти, історія та актуальні проблеми. Гуманізація освіти й гуманітаризація навчання. Структура змісту освіти: знання, уміння та навички, досвід творчої діяльності, досвід емоційного ставлення до світу. Характеристика найвідоміших теорій освіти, які в різні час впливали на зміст освіти: формальна, матеріальна, дидактичний утилітаризм, проектна система, проблемно-комплексна, теорія структуралізму, інші. Нормативні основи реалізації змісту освіти в сучасних навчально-освітніх закладах. Навчальні плани і програми навчальних дисциплін. Наукові вимоги до формування змісту освіти.

Суть процесу навчання, завдання функції (освітня, виховна, розвивальна).

Загальна характеристика діяльності (викладання, учіння) основних суб’єктів у навчальному процесі.

Процес навчання як система, його структурні компоненти: цільовий, стимульно-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулювальний, оцінно-результативний.

Поняття закону і закономірності в навчанні. Класифікація закономірностей навчання.

Принципи навчання та їх класифікація.

Внутрішній процес засвоєння знань та його структура. Стратегія викладання, спрямована на дотримування під час навчання закономірностей внутрішнього процесу засвоєння знань особистістю.

Цілі навчання. Мета навчання як базова основа для визначення його цілей. Характеристика основних груп взаємопов’язаних освітніх цілей: навчальних, розвивальних, виховних. Ієрархічність та діагностичність цілей навчання.

Поділ цілей навчання у зарубіжній педагогіці – таксономія Блума. Елементи таксономії Блума.

Загальна характеристика стимуляційно-мотиваційного компоненту процесу навчання. Позитивні й негативні мотиви навчання. Класифікація мотивів навчання. Мотивація учіння. Відповідальне ставлення до навчання.

Сутність, функції, структура, проблеми класифікації методів навчання. Загальна характеристика основних груп методів навчання. Вибір методів навчання.

Поняття про засоби навчання та їх класифікація. Дидактичні вимоги добору методів і засобів навчання.

Загальна характеристика сутності, змісту, специфіки видів навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване; навчання за допомогою комп’ютера, модульне, ігрове, діалогічне, індивідуальне, диференційоване, контекстне, дистанційне; їх порівняльна характеристика, засоби дидактичної підтримки.

Поняття про форми навчання. Розвиток класно-урочної системи навчання в історії школи. Форми організації навчальної роботи в сучасній школі: урок, екскурсії, практикуми й семінари, домашня навчальна робота учнів, заліки, консультації, іспити, факультативні заняття. Історія форм організації навчання.

Урок – основна форма організації навчання в школі. Вимоги до сучасного уроку. Педагогічні вимоги до побудови уроку, його структури. Традиційна типологія уроків. Підготовка учителя до уроку та її основні етапи. Нетрадиційні уроки в школі.

Самостійна робота учнів (типи, види, форми, методи, засоби, концепції оптимізації, вимоги до організації, умови ефективності).

Характеристика позакласної та позашкільної роботи.

Поняття про контроль як діагностику навчально-пізнавальної діяльності та його функції (контрольна, виховна, навчальна, розвивальна, діагностично-коригувальна, стимульно-мотиваційна). Загальна характеристика принципів контролю (об’єктивність, систематичність, гласність) та його видів (попередній, поточний, тематичний або періодичний, комбінований, підсумковий, заключний).

Оцінка, її функції. Сучасні засоби оцінювання результатів навчання. Поняття про якість освіти. Основні параметри якості знань: міцність, повнота, глибина, гнучкість, конкретність, системність та ін. Рівні знань: розпізнавальний, репродуктивний, продуктивний або репродуктивний, творчий. Оцінка як елемент управління якістю. Традиційні й сучасні засоби оцінки (рейтинг; моніторинг; накопичувальна оцінка («портфоліо»). Види, форми й організація контролю якості навчання. Тестування успішності. Самоконтроль та самооцінка.

Поняття про технологію навчання. Основні педагогічні технології, їх класифікація. Інформаційні технології в системі освіти, психолого-педагогічні основи їх використання в школі. Банки даних педагогічної інформації.

Сутність і основні принципи управління освітніми системами. Поняття управління, керівництва та менеджменту. Принципи управління педагогічними системами у світлі сучасної системи освітніх цінностей. Державно-суспільна система управління освітою. Освітня установа як об’єкт управління (на прикладі установ різних типів і рівнів освіти).

Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень учнів. Комп’ютерне тестування та його роль у зовнішньому незалежному оцінюванні. Оцінка ефективності організації навчальної діяльності учнів засобами контрольно-оцінних процедур як показник якості середньої освіти.

Проблеми розвитку особистості (здібностей, талантів, обдарувань) засобами навчального процесу. Сучасні підходи.
2.2. Дидактика вищої школи
Предмет та об’єкт дидактики вищої школи. Основні категорії дидактики. Рушійні сили, логіка навчального процесу. Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями та навичками, формування компетентності студента. Мотиви навчання. Типи навчання, їх характеристика.

Закони навчання, їх сутність. Загальні закономірності навчально-виховного процесу. Принципи навчання у вищій школі.

Ступеневість вищої освіти. Нормативні документи, що визначають зміст освіти у вищій школі. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої школи.

Особливості методів навчання у вищому навчальному закладі. Типологія і характеристика методів навчання. Засоби навчання у вищій школі. Дидактичні вимоги добору методів і засобів навчання.

Розвиток і становлення організаційних форм навчання. Лекція у вищій школі. Семінарські, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, консультації і колоквіуми у вищій школі. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організації навчання. Навчальна та виробнича практика студентів.

Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. Науково-дослідна робота студентів.

Диференційоване навчання у вищій школі. Проблемне навчання у вищій школі. Інформаційні технології навчання. Ігрові технології навчання.

Особливості модульної системи навчання. Принципи модульного навчання. Організація модульно-рейтингового навчання. Кредитно-модульна технологія навчання у вищій школі: проблеми та перспективи.

Сутність дистанційного навчання. Мотиви і принципи організації дистанційного навчання. Умови ефективності здійснення дистанційного навчання.

Сутність понять «контроль», «облік» та «оцінка» навчальної та професійної компетентності студентів. Функції та основні принципи контролю та оцінки знань студентів. Види контролю та форми перевірки ЗУН студентів. Методи контролю ЗУН. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Рейтингова система оцінювання.

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ


 1. Система освіти в Україні, провідні тенденції її розвитку. Закони України, що закладають основу побудови освітнього процесу («Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту»).

 2. Поняття про систему освіти держави. Основні етапи становлення і розвитку системи освіти. Законодавче забезпечення розбудови сучасної системи освіти в Україні.

 3. Закон України «Про професійно-технічну освіту». Типи професійно-технічних навчальних закладів. Сучасний ринок праці та його вимоги до рівня професійної кваліфікації працівників та спеціалістів.

 4. Закон України «Про загальну середню освіту». Концепція розвитку загальної середньої освіти. Зміни що відбуваються в підходах до організації навчального процесу в середньому загальноосвітньому закладі.

 5. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Концепція національної системи кваліфікацій. Принципи перебудови освіти України.

 6. Закон України «Про освіту». Принципи диференціації та інтеграції освіти. Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття».

 7. Основні принципи управління освітою та їх коротка характеристика.

 8. Основні положення принципів гуманізації та гуманітаризації сучасної освіти в Україні. Єдність та різниця у змісті названих принципів освіти.

 9. Диференціація освіти. Нові типи навчальних закладів. Профільні загальноосвітні школи. Диференційований підхід до навчання.

 10. Пріоритет загальнолюдських цінностей як сучасний принцип вітчизняної освіти. Шляхи успішної соціалізації особистості в суспільстві.

 11. Ян Амос Коменський та його педагогічна спадщина. Класно-урочна система Я. А. Коменського, коротка характеристика системи принципів навчання.

 12. Педагогічні погляди і діяльність Й. Песталоцці.

 13. А. Дістервег та його дидактичні підходи до організації навчального процесу, системи професійної підготовки вчителя.

 14. Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського. Основні положення його педагогічної системи.

 15. Проблема методів навчання в педагогічній спадщині Г. Ващенка.

 16. Софія Русова. Основні погляди на зміст навчання. Сучасна цінність педагогічної спадщини.

 17. Система виховання й розвитку особистості в педагогічній спадщині А. С. Макаренка.

 18. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського. Основні положення педагогічної системи В. О. Сухомлинського та його основні праці.

 19. Вальдорфські школи; педагогічна система М. Монтессорі.

 20. Педагогіка прагматизму Д. Дьюї.

 21. Сучасні зарубіжні технології навчання і виховання; огляд концепцій гуманістичної педагогіки Заходу.

 22. Виникнення педагогіки як науки. Характерні ознаки педагогіки як науки. Система педагогічних наук.

 23. Предмет і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки.

 24. Дидактика як складова педагогіки. Об’єкт та предмет дидактики. Основні категорії дидактики, їх взаємозв’язок.

 25. Рушійні сили і закономірність розвитку особистості, соціалізація. Фактори, які впливають на розвиток особистості.

 26. Характеристика педагогічного процесу. Загальні властивості і закономірності педагогічного процесу.

 27. Поняття процесу навчання. Двосторонній характер, рушійні сили навчального процесу.

 28. Єдність освітньої, виховної і розвивальної функцій процесу навчання.

 29. Закономірності та принципи навчання.

 30. Цілі навчання. Характеристика основних груп взаємопов’язаних освітніх цілей: навчальних, розвивальних, виховних.

 31. Цілі навчання. Поділ цілей навчання у зарубіжній педагогіці – таксономія Блума.

 32. Учіння як система пізнавальних дій, спрямованих на вирішення завдань навчання. Структура процесу засвоєння знань.

 33. Особливості процесу «навчання» і процесу «учіння» як певних систем пізнавальних дій. Двобічний характер процесу навчання.

 34. Структура процесу самостійного засвоєння знань. Методи стимулювання самостійної пізнавальної діяльності учнів.

 35. Сутність поняття змісту освіти. Різні підходи та теорія визначення змісту освіти в історичному аспекті. Наукові засади змісту освіти.

 36. Склад і структура змісту загальної середньої освіти. Наукові вимоги добору змісту освіти. Стандарт освіти загальноосвітньої школи.

 37. Склад і структура змісту вищої освіти. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої школи.

 38. Зміст освіти і навчання у загальноосвітній школі. Сучасні навчальні плани і навчальні програми.

 39. Розвиток творчих здібностей учнів – одне з головних завдань навчально-виховного процесу в школі. Робота з талановитими учнями. Реалізація диференційованого підходу до учнів у процесі навчання.

 40. Загальні та спеціальні здібності особистості, їх структура і можливості розвитку. Врахування психічних та індивідуальних особливостей учнів – один з найважливіших принципів навчання і виховання.

 41. Формування наукового світогляду школярів в урочній та позаурочній роботі.

 42. Стимули та мотиви навчальної діяльності. Психологічні основи формування стимулів і мотивів учіння. Перехід стимулів у мотиви пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання та учіння.

 43. Наукові знання як основа наукового світогляду і становлення особистості.

 44. Знання як категорія вираження цілей навчання. Якість знань та її показники.

 45. Уміння та навички як категорії вираження цілей навчання. Класифікації умінь. Ґенеза формування умінь і навичок.

 46. Компетентність і компетенція, зміст навчальних компетентностей. Формування компетентностей учня в навчальному процесі.

 47. Мотивація навчальної діяльності учнів. Взаємозв’язок навчальних мотивів із системою потреб, інтересів, здібностей та особливостей учнів. Проблеми розвитку навчальної мотивації.

 48. Діагностичні методики вивчення учнів та надання їм необхідної допомоги в процесі навчання. Принцип особистісно-орієнтованого підходу до навчання.

 49. Види навчання у сучасній дидактиці (програмоване, проблемне, комп’ютерне, модульне, дистанційне тощо). Їх недоліки і переваги.

 50. Види навчання. Характеристика пояснювально-ілюстративного навчання.

 51. Проблемне навчання. Керівництво вчителя розвитком самостійності і пізнавальної активності учнів у різних моделях проблемного навчання.

 52. Навчання з використанням комп’ютерів. Концепція інформатизації навчальних закладів.

 53. Основи програмованого навчання.

 54. Диференційоване навчання.

 55. Модульна та дистанційна технології навчання.

 56. Сучасні інтенсивні технології навчання.

 57. Характеристика дидактичних засобів навчання. Роль технічних засобів навчання в сучасній школі. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу.

 58. Програмно-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу (підручники, посібники, наочність, методичні та технічні засоби навчання тощо).

 59. Методи навчання та характеристика існуючих класифікацій методів навчання.

 60. Інноваційні технології навчання.

 61. Характеристика методів контролю і самоконтролю в навчанні.

 62. Характеристика методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності.

 63. Характеристика методів організації навчально-пізнавальної діяльності.

 64. Активні форми та методи навчання (пізнавальні ігри, дискусії, диспути, інтелектуальні змагання, конкурси тощо).

 65. Поняття форми навчання. Характеристика основних форм навчання.

 66. Урок – основна форма організації навчального процесу. Вимоги до сучасного уроку. Шляхи удосконалення уроків.

 67. Єдність мети і завдань уроку (дидактичної, виховної та розвивальної). Типи уроків і їх характеристика.

 68. Порівняльний аналіз традиційних та нетрадиційних типів уроків, що використовуються в загальноосвітній школі.

 69. Факультативи, методика їх проведення.

 70. Практикуми і семінари і їх місце в загальній системі навчальної роботи.

 71. Навчальні екскурсії, їх види, призначення, методика проведення.

 72. Організація вчителем індивідуальних і групових консультацій як форми розвитку навчальних можливостей учнів. Попередження і подолання неуспішності школярів.

 73. Форми позакласної роботи з навчальних предметів. Організація пізнавальної діяльності учнів за інтересами.

 74. Методи самоконтролю в навчанні. Характеристика учіння як самостійної пізнавальної діяльності учнів (недоліки і переваги навчання без оцінок). Дванадцятибальна система оцінок.

 75. Контроль, його роль у керівництві і управлінні навчальною діяльністю учнів. Функції, зміст, види контролю.

 76. Внутрішкільна система контролю за навчально-виховним процесом та шляхи її вдосконалення. Розробка організаційної моделі управління системою внутрішкільного контролю.

 77. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень учнів.

 78. Контроль, оцінка й облік результатів пізнавальної діяльності учнів. Нові форми контролю знань, умінь та навичок учнів (тестування, комп’ютерний контроль тощо). Дванадцятибальна система оцінок.

 79. Самостійна робота учнів як умова ефективності учіння.

 80. Домашня робота учнів. Шляхи попередження перевантаження учнів домашніми завданнями. Вимоги до змісту і обсягу домашніх завдань. Проблема відмови у початкових школах від домашніх завдань.

 81. Поняття про передовий педагогічний досвід. Форми і методи його вивчення, узагальнення та впровадження у педагогічну практику. Охарактеризувати досвід роботи вчителя-новатора (за власним вибором).

 82. Розвиток і становлення організаційних форм навчання у вищому навчальному закладі. Лекція у вищій школі.

 83. Коротка характеристика форм організації навчання у ВНЗ (семінарські, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, консультації і колоквіуми, факультативи, спецкурси і спецсемінари).

 84. Види навчання у вищій школі. Специфіка організації диференційованого, проблемного, продуктивного та ігрового навчання.

 85. Поняття самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. Самостійна робота як основна форма самостійної навчальної діяльності студентів.

 86. Особливості модульної системи навчання. Організація модульно-рейтингового навчання. Кредитно-модульна технологія навчання у вищій школі: проблеми та перспективи.

 87. Сутність і основні принципи управління освітніми системами. Поняття управління, керівництва та менеджменту. Державно-суспільна система управління освітою.

 88. Технологія і процедура дидактичного дослідження. Методи дидактичних досліджень та їх характеристика.

 89. Методологічні підходи до організації досліджень у педагогіці та оформлення результатів науково-дослідної роботи. Вимоги до результатів і вибірки експериментальних даних: достовірність, відтворюваність, валідність, репрезентативність.

 90. Методика і логіка проведення конкретного педагогічного дослідження. Методологічні характеристики педагогічного дослідження: актуальність, проблема, тема, об’єкт і предмет дослідження, гіпотеза, мета й завдання дослідження.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : Підручник / Анатолій Миколайович Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.

 2. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект / Юрий Константинович Бабанский. – М. : Педагогика, 1977. – 96 с.

 3. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований // Избранные педагогические труды / Юрий Константинович Бабанский; сост. М.Ю. Бабанский. – М. : Педагогика, 1989. – С. 436–546.

 4. Беспалько В. П. Педагогические и прогрессивные технологии обучения / Владимир Павлович Беспалько. – М. : Новая школа, 1995. – 336 с.

 5. Бондар В. І. Дидактика : навч. посіб. / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

 6. Бондаревская Е. В. Теория и практика личностного образования / Евгения Васильевна Бондаревская. – Ростов-на-Дону : Учитель, 2000. – 320 с.

 7. Буланова-Топоркова М. В. Педагогика и психология высшей школы : Учебное пособие / Мария Валерьяновна Буланова-Топоркова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 544 с.

 8. Буряк В. К. Самостоятельная работа учащихся / Владимир Константинович Буряк. – М. : Просвещение, 1984. – 64 с.

 9. Волкова Н. П. Педагогіка : посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – 576 с.

 10. Габай Т. В. Учебная деятельность и ее средства / Татьяна Васильевна Габай. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 255 с.

 11. Гершунский Б. С. Философия образования : [учебн. пособ.]. / Борис Семёнович Гершунский. – М. : Москов. психолого-социальный ин-т, Флинта, 1998. – 432 с.

 12. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устинович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

 13. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям / Семен Устинович Гончаренко. – К.-Вінниця : Планер, 2010. – 308 с.

 14. Джуринский А. Н. История педагогики : учеб. пособие [для студ. педвузов] / Александр Наумович Джуринский. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 432 с.

 15. Дидактика современной школы : пособие для учителей / ред. Василия Анисимовича Онищука. – К. : Радянська школа, 1987. – 280 с.

 16. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики: учеб. пособие / ред. М. Н. Скаткина. – М. : Просвещение, 1982. – 319 с.

 17. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация : учеб. пос. [для студ. высш. учеб. завед-ий] / Владимир Ильич Загвязинский. – М. : Академия, 2001. – 192 с.

 18. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учеб. пособие / Ирина Алексеевна Зимняя. – Ростов н/Д.: Феникс, 1997. – 480 с.

 19. Коджаспирова Г. М. Педагогика: практикум и методические материалы: [учеб. пособие для студ. пед. училищ и колледжей] / Галина Михайловна Коджаспирова. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 416 с.

 20. Кондрашова Л. В. Педагогіка в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков, Н. І. Зеленкова,
  Г. Ю. Лаврешина. – К. : Знання, 2006. – 250 с.

 21. Костюк Г. С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности / Григорий Силович  Костюк; ред. Л.Н. Проколиенко. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.

 22. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / Василь Григорович Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 447 с.

 23. Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования / Нина Васильевна Кузьмина. – Л. : Изд. ЛГУ, 1980. – 172 с.

 24. Кузьмина Н. В. Основы вузовской педагогики / Нина Васильевна Кузьмина. – Л. : ЛГУ, 1972. – 184 с.

 25. Кузьминський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях / А. І. Кузьминський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 311 с.

 26. Куписевич Ч. Основы общей дидактики / Чеслав Куписевич. – М. : Высшая школа, 1986. – 367 с.

 27. Леднев В. С. Содержание общего среднего образования: проблемы структуры/ Вадим Семенович Леднев. – М. : Педагогика, 1980. – 264 с.

 28. Лекції з педагогіки вищої школи: навчальний посібник / ред. 
  В. І. Лозової. – Х.: ОВС, 2006. – 496 с.

 29. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / Исаак Яковлевич Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.

 30. Лихачев Б. Т. Педагогика / Борис Тимофеевич Лихачев – М. : Владос, 1998. – 480 с.

 31. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Х. : ОВС, 2002. – 400 с.

 32. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посібник / Іван Васильович Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 398 с.

 33. Маркова А. К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с.

 34. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и
  обучении / Алексей Михайлович Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 208 с.

 35. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 224 с.

 36. Новиков А. М. Основания педагогики : Пособие для авторов учебников и преподавателей / Александр Михайлович Новиков. – М. : Издательство «Эгвес», 2010. – 208 с.

 37. Оконь В. Введение в общую дидактику / Винценты Оконь. – М. : Высшая школа, 1989. – 382 с.

 38. Освітні технології: навчально-методичний посібник /
  ред. О. М. Пєхота.– К. : АСК, 2004. – 256 с.

 39. Педагогика : учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / ред. В. П. Сластенина. – М. : Академия, 2002. – 518 с.

 40. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З. Н. Курлянд,
  Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; ред. З. Н. Курлянд. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 495 с. 

 41. Петровский А. В. Основы педагогики и психологии высшей школы / А. В. Петровский, В. М. Ковалева, А. А. Крашенинников. – М. : Из-во МГУ, 1986. – 304 с.

 42. Подласый И. П. Педагогика : Новый курс : учеб. [для высш. учеб. заведений] : В 2 кн. / Иван Павлович Подласый. – М. : Владос, 2001. – Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

 43. Российская педагогическая энциклопедия в двух томах / ред. В. В. Давидов. – М. : Большая российская энциклопедия, 1993.

 44. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підручник [для студ. пед. фак-тов] / Олександра Яківна Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.

 45. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Герман Константинович Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с

 46. Симоненко В. Д. Современные педагогические технологии : учеб. пособие / В. Д. Симоненко, Н. В. Фомин. – Брянск : Изд-во БГПУ, 2001. – 395 с.

 47. Сисоєва С. О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навчальний посібник / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

 48. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности : учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Сергей Дмитриевич Смирнов. – М. : Академия, 2001. – 304 с.

 49. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология : Учеб. пособие [для сред. пед. учеб. заведений] / Нина Федоровна Талызина. – М. : Академия, 1998. – 288 с.

 50. Фридман Л. М. Психологический справочник учителя
  / Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М. : Просвещение, 1991. – 288 с.

 51. Харламов И. Ф. Педагогика : учеб. пособие / Иван Федорович Харламов. – 3-е узд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 1997. – 512 с.

 52. Хрестоматія з педагогіки вищої школи : Навчальний посібник / заг. ред. В. І. Лозової. – Х. : Віровець А. П. «Апостроф», 2011. – 408 с.

 53. Хуторской А. В. Современная дидактика : учебное пособие / Андрей Викторович Хуторской. – [2-е изд., перераб.]. – М. : Высшая школа, 2007. – 639 с.

 54. Чайка В. Основи дидактики: тексти лекцій та завдання для самоконтролю : навч. посіб. / Володимир Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 244 с.

 55. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2003. – 560 с.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Загальна педагогіка та історія педагогіки” розроблено відповідно до паспорта спеціальності, що досліджує мету, зміст, методи, засоби,...

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Програму для складання вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13. 00. 04 – “Теорія та методика професійної освіти” розроблено...

Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Малихін О. В
Державної установи Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (далі ду «нндіпбоп»)

Екологія І природокористування, 2013, Випуск 16
В. В. Химинець, канд екон наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин двнз «Ужгородський національний університет», м....

Міністерство освіти І науки україни криворізький коледж Національного...
Перерахуйте найбільш розповсюдженні системи одиниць фізичних величин та їх основні одиниці

Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
З наступного рядка справа українською, російською та англійською мовами пишуться прізвище та ініціали автора (розмір шрифта – 14,...

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві...
Київський національний університет будівництва та архітектури; Науково-виробничий інститут метрологічного забезпечення вимірювання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка