Пошук по сайту


Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Про внесення змін до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Про внесення змін до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"


Зміст документу


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 37, ст.449 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 30-31, ст. 194; 2003 р., N 30, ст. 247), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про метрологію та метрологічну діяльність

Цей Закон визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

метрологія — наука про вимірювання;

вимірювання — відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів;

одиниця вимірювання — фізична величина певного розміру, прийнята для кількісного відображення однорідних з нею величин;

єдність вимірювань — стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені границі;

метрологічна діяльність — діяльність, яка пов’язана із забезпеченням єдності вимірювань;

методика виконання вимірювань — сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з гарантованою точністю;

засіб вимірювальної техніки — технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

тип засобу вимірювальної техніки — сукупність засобів вимірювальної техніки одного і того ж призначення, які мають один і той же принцип дії, однакову конструкцію та виготовлені за однією і тією ж технічною документацією;

еталон — засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення та/або зберігання одиниці вимірювання одного чи декількох значень, а також передачу розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки;

державний еталон — еталон, визнаний спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері метрології як основа для встановлення значень усіх еталонів даної одиниці вимірювання, що є у державі;

первинний еталон — еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювання з найвищою у державі (порівняно з іншими еталонами тієї ж одиниці) точністю;

вторинний еталон — еталон, який отримує розмір одиниці вимірювання безпосередньо від первинного еталона даної одиниці або, у разі його відсутності, — відповідного еталона іншої держави;

вихідний еталон — еталон, який має найвищі метрологічні властивості серед еталонів даної одиниці, що є у державі, на підприємстві, в установі чи організації;

робочий еталон — еталон, призначений для повірки чи калібрування засобів вимірювальної техніки;

нормативний документ з метрології — документ, який встановлює правила, положення, інші вимоги чи норми, що стосуються метрології та метрологічної діяльності;

державна метрологічна система — сукупність законодавчих та інших нормативно-правових актів, організаційної структури, наукової, технічної та нормативної бази з метрології, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань у державі;

повірка засобів вимірювальної техніки — встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик;

калібрування засобів вимірювальної техніки — визначення в певних умовах або контроль метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки;

метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки — дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування;

атестація методики виконання вимірювань — процедура встановлення відповідності методики метрологічним вимогам, що ставляться до неї;

повірочна лабораторія — підприємство, установа, організація чи їх окремий підрозділ, що здійснює повірку засобів вимірювальної техніки;

калібрувальна лабораторія — підприємство, установа, організація чи їх окремий підрозділ, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки;

вимірювальна лабораторія — підприємство, установа, організація чи їх окремий підрозділ, що здійснює вимірювання фізичних величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних, фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин, матеріалів і продукції, за винятком вимірювань, пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів, послуг, з документальним оформленням їх результатів.

Стаття 2. Сфера дії Закону


1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення метрологічної діяльності, і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (їх об’єднання), установи і організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України (далі — підприємства і організації), на фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності і виробників (експортерів) іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України (далі — іноземні виробники).

2. Цей Закон також поширюється на фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, — власників засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду.

Стаття 3. Законодавство про метрологію та метрологічну діяльність


Відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 4. Державна метрологічна система


1. Державна метрологічна система створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі, а її діяльність спрямована на:

реалізацію єдиної технічної політики у сфері метрології;

захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;

економію всіх видів матеріальних ресурсів;

забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.

2. Діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи координує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (далі — ЦОВМ).

Стаття 5. Науково-технічна комісія з метрології


1. З метою колегіального розгляду концептуальних питань забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи при ЦОВМ створюється консультативно-дорадчий орган — Науково-технічна комісія з метрології (далі — Комісія з метрології).

2. Основною метою діяльності Комісії з метрології є формування пропозицій щодо напрямів технічної політики і науково-технічних робіт у сфері метрології та метрологічної діяльності.

3. Комісія з метрології формується з представників Державної метрологічної служби та метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій.

4. Персональний склад Комісії з метрології та положення про неї затверджуються ЦОВМ.

5. Рішення Комісії з метрології реалізуються через відповідні рішення ЦОВМ.

Стаття 6. Нормативні документи з метрології


1. Розроблення і затвердження нормативних документів з метрології здійснюються відповідно до закону.

Нормативні документи з метрології поділяються на:

нормативні документи з метрології ЦОВМ;

нормативні документи з метрології інших центральних органів виконавчої влади;

нормативні документи з метрології підприємств і організацій.

2. Вимоги нормативних документів з метрології ЦОВМ є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності та іноземними виробниками.

3. Інші центральні органи виконавчої влади, підприємства і організації в межах своїх повноважень можуть розробляти та затверджувати нормативні документи з метрології, що конкретизують нормативні документи з метрології та нормативно-правові акти ЦОВМ і не суперечать їм.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Н а к а з
Відповідно до статей 21-25, 28, 37 І 38 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-вр ) н а к а з у ю

Тов сп «товариство технічного нагляду діекс» навчальний центр
Основні вимоги Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» на шляху гармонізації з законодавством єс

Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації,...

Нака з
Відповідно до вимог Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність, інших нормативно-правових актів з питань метрології...

Звіт про технічний стан вихідного еталона України (додаток 1)
Цей Порядок розроблено відповідно до статті 9 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (далі — Закон України)

Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів...
...

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
Про порушення підприємством кп „Полтававодоканал” чинного законодавства України та моїх прав споживача щодо здійснення повірки квартирних...

Інструкція про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів з питань метрології І з...

Я звернулася в Харківські теплові мережі з проханням здійснити планову...
Я звернулася в Харківські теплові мережі з проханням здійснити планову повірки квартирного лічильника тепла, посилаючись на Закон...

Закону України «Про нотаріат»
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріус це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка