Пошук по сайту


Н а к а з - Сторінка 3

Н а к а з

Сторінка3/3
1   2   3

     вимогам експлуатаційної документації на робочі еталони та допоміжні засоби повірки (калібрування), що використовуються у цих приміщеннях.

     4.5.2. Робочі місця повірки засобів вимірювальної техніки повинні бути атестовані в порядку, установленому Держспоживстандартом України, а робочі місця калібрування засобів вимірювальної техніки - атестовані або паспортизовані в порядку, установленому заявником.

     4.5.3. Доступ до місця проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки осіб, що не є працівниками заявника, повинен контролюватись.

     4.5.4. Заявник відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації) повинен мати:

     робочі еталони, необхідні для проведення повірки (калібрування), а також документи на методики повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки. Вихідні еталони повинні бути повірені або піддані державній метрологічній атестації. Робочі еталони повинні бути повірені чи піддані державній метрологічній атестації (при атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб) та/або калібровані чи піддані метрологічній атестації (при атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій);

     випробувальне обладнання, необхідне для проведення повірки (калібрування), атестоване в установленому порядку;

     допоміжні засоби повірки (калібрування), необхідні для проведення повірки (калібрування), атестовані в порядку, установленому заявником;

     затверджені керівником заявника локальні схеми передачі розміру одиниць вимірювань від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки, які повіряються (калібруються);

     погоджені переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, а також систему контролю за своєчасністю оновлення переліків та проведення повірки цих засобів;

     пересувні повірочні лабораторії (за потреби), оснащені робочими еталонами і допоміжними засобами повірки (калібрування), необхідними для проведення періодичної повірки (періодичного калібрування) засобів вимірювальної техніки, у яких наявні умови для проведення періодичної повірки (калібрування);

     систему, яка забезпечує облік засобів вимірювальної техніки, що подаються на періодичну повірку (періодичне калібрування), а також їх зберігання до і після проведення повірки (калібрування) та видачу замовникам;

     систему контролю правильності оформлення протоколів повірки (калібрування) або робочих журналів, до яких заносяться результати повірки (калібрування), а також документів, що видаються за результатами цих робіт;

     систему контролю за своєчасністю придбання повірочних (калібрувальних) тавр, правильністю їх обліку, зберігання і видачі, а також систему ідентифікації підписів державних повірників чи повірників (осіб, що проводять калібрування);

     систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт із повірки (калібрування).

     Якщо заявниками створені контрольно-повірочні пункти, необхідні для проведення первинної повірки (калібрування) під час випуску засобів вимірювальної техніки з виробництва і ремонту, то оснащеність цих пунктів і умови, наявні в них, повинні відповідати методикам повірки (калібрування) на засоби вимірювальної техніки, які повіряються (калібруються), і вимогам експлуатаційної документації на відповідні робочі еталони.
 

     4.6. Критерії уповноваження на технічну компетентність заявників, які уповноважуються на проведення атестації методик виконання вимірювань

     4.6.1. Працівники заявника, які безпосередньо проводять атестацію методик проведення вимірювань, відповідно до заявленої галузі уповноваження повинні мати:

     не менше ніж трирічний стаж роботи в галузі розробки та/або атестації методик виконання вимірювань;

     практичні навички, необхідні для визначення правильності процедур і правил вимірювань, установлених методикою виконання вимірювань, та правильності оцінювання характеристик похибок вимірювань.

     4.6.2. Якщо в заявника є вимірювальна лабораторія, яка використовується під час атестації методик виконання вимірювань у заявленій галузі уповноваження, то ця лабораторія повинна бути атестована в порядку, установленому цими Правилами. При цьому наявність вимірювальної лабораторії для уповноваження заявника на технічну компетентність на проведення атестації методик виконання вимірювань не є обов'язковою.
 

     4.7. Критерії атестації на технічну компетентність заявників, які атестуються на проведення вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду

     4.7.1. Приміщення заявника, у яких проводяться вимірювання, за своїм оснащенням і станом повинні відповідати вимогам методик виконання вимірювань та/або вимогам експлуатаційних документів на засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час вимірювань, щодо умов проведення вимірювань (кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання та каналізації, оснащеність заземленням тощо), вимогам безпеки праці та охорони довкілля.

     4.7.2. Робочі місця, на яких проводяться вимірювання, повинні бути атестовані або паспортизовані в порядку, установленому заявником.

     4.7.3. Доступ до місця проведення вимірювань осіб, що не є працівниками заявника, повинен контролюватись.

     4.7.4. Заявник відповідно до заявленої галузі атестації повинен мати:

     атестовані методики виконання вимірювань. Якщо вимірювання проводяться виключно за експлуатаційною документацією на засоби вимірювальної техніки, то наявність методик не є обов'язковою. Для вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду можуть використовуватися методики, що не атестовані, але щодо яких проведена в порядку, установленому заявником, оцінка їх придатності для використання;

     засоби вимірювальної техніки, необхідні для проведення вимірювань, які повинні бути повірені чи піддані державній метрологічній атестації (при атестації на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду) та/або калібровані чи піддані метрологічній атестації (при атестації на проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду);

     випробувальне обладнання, необхідне для проведення вимірювань, атестоване в установленому порядку;

     допоміжне обладнання, необхідне для проведення вимірювань, атестоване відповідно до порядку, установленого заявником;

     засоби градуювання та контролю працездатності засобів вимірювальної техніки, що застосовуються при вимірюваннях, під час їх експлуатації (газові суміші, стандартні зразки тощо);

     погоджені переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, а також систему контролю за своєчасністю оновлення переліків;

     систему контролю за своєчасністю проведення періодичної повірки та/або калібрування засобів вимірювальної техніки, що використовуються під час вимірювань, а також атестації випробувального та допоміжного обладнання;

     систему контролю правильності оформлення робочих журналів, до яких заносяться результати вимірювань, а також протоколів за результатами вимірювань.
 

     5. Організація, порядок проведення і оформлення результатів уповноваження (атестації)
 

     5.1. Запроваджуються три види уповноваження (атестації) - первинне(а), періодичне(а) та позачергове(а).

     Первинному уповноваженню (первинній атестації) підлягають заявники, що не були раніше уповноважені (атестовані).

     Періодичному уповноваженню (періодичній атестації) підлягають уповноважені (атестовані) організації у разі закінчення терміну чинності свідоцтва про уповноваження (атестацію).

     Позачерговому уповноваженню (позачерговій атестації) підлягають уповноважені (атестовані) організації, якщо вони претендують на розширення галузі уповноваження (атестації) або відновлення робіт після визнання недійсним свідоцтва про уповноваження (атестацію) за результатами перевірки органом з уповноваження (атестації).
 

     5.2. Уповноваження (атестація) передбачає такі етапи:

     подання заявок на проведення уповноваження (атестації) за формою, наведеною у додатку 1;

     розгляд заявок та наданих документів, прийняття рішення за заявками;

     укладання договорів між органами з уповноваження (атестації) та заявниками. Договори про проведення робіт з уповноваження за пунктами 1-4 табл. 1 та атестації за пунктом 1 табл. 2 цих Правил укладаються між метрологічними центрами чи територіальними органами (які за дорученням Держспоживстандарту України виконують окремі етапи відповідних робіт) та заявниками;

     проведення експертизи поданих заявниками матеріалів і, за потреби, їх доопрацювання заявниками;

     розроблення програм перевірки заявників для визначення їхньої відповідності встановленим критеріям уповноваження (атестації) (далі - перевірка заявників);

     затвердження програм перевірки заявників та надання цих програм заявникам, призначення комісій та ознайомлення заявників зі складами цих комісій і термінами проведення перевірки заявників;

     укладання договорів між заявниками та організаціями, представники яких залучаються до складу комісій;

     проведення перевірки заявників та оформлення матеріалів за її результатами;

     прийняття рішення щодо уповноваження (атестації), оформлення свідоцтв про уповноваження (атестацію) і видавання їх заявникам.

     У разі проведення періодичного(ої) та позачергового(ої) уповноваження (атестації) процедура проведення уповноваження (атестації) може бути змінена органом з уповноваження (атестації) за результатами розгляду заявок.
 

     5.3. Заявки на проведення первинного(ої) уповноваження (атестації) подаються не пізніше ніж за два місяці до планованого терміну початку перевірки заявників, а на проведення періодичного(ої) уповноваження (атестації) - не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну дії свідоцтва про уповноваження (атестацію).

     Зазначені заявки подаються заявниками до:

     Укрметртестстандарту - щодо уповноваження за пунктом 4 табл. 1 розділу 3;

     органів з уповноваження (атестації) - щодо уповноваження за іншими пунктами табл. 1 та атестації за табл. 2 розділу 3.
 

     5.4. У разі проведення первинного(ої) або періодичного(ої) уповноваження (атестації) до заявки повинні додаватися такі документи:

     положення про підрозділ (підрозділи), який (які) буде (будуть) проводити метрологічні роботи (далі - Положення про підрозділ);

     паспорт підрозділу (підрозділів), який (які) буде (будуть) проводити метрологічні роботи (далі - Паспорт підрозділу);

     настанова з якості підрозділу (підрозділів), який (які) буде (будуть) проводити метрологічні роботи (далі - Настанова з якості);

     проект галузі уповноваження (атестації) заявника або змін до галузі уповноваження (атестації) (далі - Проект галузі уповноваження /атестації/).

     Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до заявки, наведені в додатку 2.

     У разі проведення позачергового(ої) уповноваження (атестації) до заявки повинні додаватися проект змін до галузі уповноваження (атестації) і документи, що подаються на первинне(у) уповноваження (атестацію) або відповідні зміни до цих документів.
 

     5.5. Органи з уповноваження (атестації), Укрметртестстандарт відповідно до повноважень, зазначених у пункті 5.3, реєструють заявки та розглядають їх і надані документи в термін не більше 5 робочих днів від дня отримання.

     У разі неправильного оформлення заявки та/або невідповідності комплектності поданих документів вимогам пункту 5.4 заявка та/або документи повертаються заявнику для доопрацювання.
 

     5.6. За результатами розгляду заявок рішення щодо можливості проведення подальших робіт з уповноваження (атестації) приймають:

     Укрметртестстандарт - щодо заявників на уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки під час експлуатації та випуску з виробництва та ремонту;

     органи з уповноваження (атестації) - щодо інших заявників.
 

     5.7. Після прийняття рішення щодо можливості проведення подальших робіт з уповноваження (атестації) договори на проведення цих робіт укладаються між заявниками та:

     Укрметртестстандартом і повірочними лабораторіями, які уповноважуються на проведення повірки засобів вимірювальної техніки під час експлуатації та випуску з виробництва та ремонту;

     метрологічними центрами, які за дорученням Держспоживстандарту України виконують окремі етапи робіт з уповноваження (атестації);

     органами з уповноваження (атестації).
 

     5.8. Експертизу документів, поданих на уповноваження (атестацію), і розроблення програм перевірки заявників здійснюють:

     Укрметртестстандарт - щодо заявників на уповноваження проведення повірки засобів вимірювальної техніки під час експлуатації та випуску з виробництва та ремонту;

     метрологічні центри, які за дорученням Держспоживстандарту України виконують окремі етапи робіт з уповноваження (атестації) - за пунктами 1-3 табл. 1 та атестації - за пунктом 1 табл. 2;

     органи з уповноваження (атестації) - щодо інших заявників.

     Термін проведення експертизи та розроблення програми перевірки заявників не повинен перевищувати 20 робочих днів від дня укладення договорів відповідно до пункту 5.7.
 

     5.9. Під час проведення експертизи поданих заявниками документів перевіряється правильність їх оформлення та повнота наведеної у цих документах інформації.

     За потреби зазначені в пункті 5.8 органи запитують у заявників додаткову інформацію, а також повертають заявникам надані документи на доопрацювання з переліком виявлених недоліків. В останньому випадку доопрацьовані документи повинні бути подані повторно для перевірки усунення виявлених недоліків.

     За результатами експертизи складається експертний висновок за формою, наведеною у додатку 3, щодо можливості проведення подальших робіт з уповноваження (атестації).
 

     5.10. Укрметртестстандарт і метрологічні центри, які за дорученням Держспоживстандарту України виконують окремі етапи робіт з уповноваження (атестації), подають Держспоживстандарту України проекти галузі уповноваження (атестації), експертні висновки, розроблені ними проекти програми перевірки заявників та пропозиції щодо складу комісій.
 

     5.11. Держспоживстандарт України протягом 10 робочих днів від дня отримання матеріалів затверджує програми перевірки заявників та надсилає ці програми заявникам, затверджує склад комісії з уповноваження (атестації) і інформує заявників та організації, представники яких залучені до комісій, щодо складу цих комісій та термінів проведення перевірки заявників.

     Щодо заявників, які уповноважуються (атестуються) на проведення інших метрологічних робіт, органи з уповноваження (атестації) виконують зазначені роботи в той самий термін.
 

     5.12. Перевірку заявників для визначення їхньої відповідності встановленим у розділі 4 критеріям уповноваження (атестації) комісії проводять безпосередньо у заявників.

     До складу комісій, виходячи із заявленої галузі уповноваження (атестації) заявників, залучають провідних фахівців:

     метрологічних центрів, територіальних органів, підприємств та організацій - у галузі державних приймальних і контрольних випробувань, повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, проведення вимірювань або атестації методик виконання вимірювань;

     метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, їх головних і базових організацій - у галузі проведення вимірювань;

     інших організацій (у разі потреби).

     До складу комісій залучають аудиторів з метрології, атестованих в установленому порядку.

     Атестація вимірювальних лабораторій на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду за пунктами 5 і 6 табл. 2, яку проводять головні та базові організації та метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, здійснюється за обов'язкової участі територіальних органів.
1   2   3База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка