Пошук по сайту


І. Загальна частина, визначення проблеми - Про проект районної комплексної програми розвитку водного господарства...

Про проект районної комплексної програми розвитку водного господарства Скадовського району на період до 2020 року

Сторінка2/2
1   2

І. Загальна частина, визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована ПрограмаСкадовський район є територією ризикованого землеробства, що позначається на результатах роботи сільського господарства. У посушливих умовах району виробництво сільськогосподарської продукції значною мірою залежить від вирішення проблеми штучного зрошення сільгоспугідь. У зв’язку з цим, починаючи з 60-х років ХХ століття, в районі було розпочато великомасштабне спорудження меліоративних об’єктів, побудовано зрошувальні системи: Зональну та Краснознам'янську

Водогосподарський комплекс району до складу якого входять 686,3 км відкритих каналів, 424,06 км трубопроводів, 2853 гідротехнічних споруд, 21 насосна станція, сумарною продуктивністю 17,87 куб.м/с та сумарною потужністю 17,72 тис. кВтг та інші об'єкти. Наявність дощувальних машин становить понад 60 одиниць.

В районі налічується 38,8 тис. гектарів зрошуваних земель, або 49% від загальної площі ріллі, у тому числі від державних зрошувальних систем – 30,2 тис.га. Від Зональної зрошувальної системи поливається 11,4 тис. га, Краснознам’янської зрошувальної системи – 25,3 тис. га, місцевого зрошення – 2,0 тис. га , Північно -Кримського каналу — 2,1 тис.га.

Під час реформування аграрного сектору економіки зрошуване землеробство зазнало втрат. Розпаювання земель, відсутність державного фінансування на реконструкцію зрошувальних систем, припинення виробництва дощувальної техніки, неправомірне розукомплектування внутрішньогосподарської меліоративної мережі призвело до скорочення використання площ сільгоспугідь. Якщо у 1990 році використовувалося
98% від наявного зрошення, то у 2001 році зрошення використовувалося лише на площі 14,6 тис.га, або 37%.

Станом на 01 січня 2014 року з 38,8 тис.га зрошуваних земель через незадовільний технічний стан внутрішньогосподарських мереж, дощувальної техніки та інші причини не використовується 17,55 тис.га, в тому числі 2,7 тис.га рисових систем.

Протягом останніх років в районі впроваджуються сучасні методи та способи поливу сільгоспкультур, у тому числі краплинного зрошення, площі якого досягли 2,6 тис.га, що становить близько 10,9% від обласного обсягу.

Однією з основних проблем на шляху становлення високопродуктивного агропромислового виробництва є незадовільний технічний стан зрошувальних систем, спричинений недостатністю фінансування їх реконструкції та модернізації.

Підвищенню ефективності використання зрошуваних земель сприятимуть такі заходи:

- розвиток і реконструкція зрошувальних систем;

- відновлення виробництва вітчизняної дощувальної техніки;

- моніторинг гідрогеологічної ситуації зрошуваних земель, мінімізація зрошувальних норм та оптимізація регіональної структури посівних площ на зрошенні;

- розширене впровадження водозберігаючих технологій зрошення, передусім крапельного, дрібнодисперсного, мікрозрошення;

  • реконструкція і відновлення наявних площ рисових систем з впровадженням ресурсозберігаючих технологій вирощування рису і супутніх сільськогосподарських культур.


ІІ. Мета Програми
Комплексна програма розвитку водного господарства Скадовського району на період до 2020 року (далі – Програма) розроблена з метою підвищення ефективності використання меліоративних систем району, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, реалізації державної і регіональної політики у галузі водного господарства, поліпшення екологічного стану сільських територій та умов проживання населення, задоволення потреби населення і галузей економіки району у водних ресурсах, оптимізації водоспоживання, запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод.

IІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми
Основна увага приділяється розвитку меліорації земель і поліпшенню екологічного стану зрошуваних угідь, захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.

Проблему передбачається розв’язати завдяки вжиттю таких заходів:

- сталого розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь шляхом відновлення функціонування гідромеліоративного комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних систем та їх споруд, впровадження нових способів зрошення земель, застосування водо- та енергозберігаючих екологічно безпечних режимів зрошування і водорегулювання;

- запобігання шкідливої дії вод шляхом виконання будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних дамб, розчищення колекторно -скидних каналів, удосконалення методів та технічних приладів щодо прогнозування виникнення небезпечних паводкових ситуацій;

Виконання Програми здійснюється двома етапами в період з 2014 до 2020 року:

І етап – 2014 – 2016 роки;

ІІ етап – 2017 – 2020 роки.

Завдання і заходи Програми наведені в додатку1.

На І етапі передбачається:

- провести в районі інвентаризацію і паспортизацію наявних водних об’єктів місцевого та загальнодержавного значення;

- передати з комунальної до державної власності об’єкти інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем зрошуваного землеробства та віднести до державної власності безхазяйні об’єкти інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем зрошуваного землеробства. При цьому, для врахування інтересів інвесторів та їх захисту, які інвестували свої кошти у реконструкцію та відновлення внутрішньогосподарських меліоративних систем до моменту передачі їх у державну власність, передбачати укладання відповідних угод згідно з Законом України «Про державно-приватне партнерство»;

- відновити функціонування внутрішньогосподарських меліоративних систем шляхом проведення реконструкції і модернізації їх інженерної інфраструктури, що перебувають у незадовільному технічному стані, але не втратили свого потенціалу, на загальній площі 2,8 тис. га, у тому числі збільшення площ краплинного зрошення до 3,0 тис.га, забезпечити ефективне використання зрошуваних земель на загальній площі 24,1 тис. га рисових систем – до 3,9 тис.га;

- забезпечити за рахунок впровадження новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур, дотримання науково обґрунтованої структури посівних площ, щорічне нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях;

- створювати умови для сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності з користування земельними ділянками, прилеглими до державних зрошувальних каналів, з метою розширення ділянок-«супутників» для поливу сільгоспкультур на площі 2,7 тис.га;

  • очистка та окоска каналів і колодязів систем водовідведення в с. Миколаївка Птахівської сільської ради.

На ІІ етапі передбачається:

    • відновити функціонування внутрішньогосподарської меліоративної системи шляхом реконструкції і модернізації їх інженерної інфраструктури, що перебувають у незадовільному технічному стані, але не втратили свого потенціалу, на загальній площі 12,7 тис. га;

    • збільшення площ краплинного зрошення до 6,5 тис.га;

- забезпечити за рахунок впровадження новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур, дотримання науково обґрунтованої структури посівних площ, щорічне нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях;

- створювати умови для сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності з користування земельними ділянками, прилеглими до державних зрошувальних каналів, з метою розширення ділянок - «супутників»;

- провести роботи по захисту від шкідливої дії вод в с. Миколаївка Птахівської сільської ради;

- розробити та впровадити комп’ютерні технології водорозподілу та ефективні методи управління водогосподарським комплексом;
ІV. Напрями діяльності і заходи Програми
З метою забезпечення системної реалізації в районі державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління у Програмі визначено такі напрями діяльності:

1. У напряму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь:

- забезпечення сталого функціонування та утримання водогосподарського меліоративного комплексу;

- здійснення заходів по реконструкції і модернізації меліоративних систем і споруд, в тому числі рисових систем шляхом впровадження нових способів поливу, із застосуванням водо- та енергозберігаючих безпечних режимів зрошення та водорегулювання;

- розширення площ впровадження краплинного зрошення, особливо на ділянках вирощування овоче-баштанних та багаторічних насаджень;

- ведення інтенсивного зрошуваного землеробства на прилеглих приканальних смугах державних каналів з метою розширення площ ділянок – «супутників»;

- поліпшення позитивного інвестиційного клімату шляхом залучення коштів інвесторів та сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності до використання зрошуваних земель;

- забезпечення сучасною поливною технікою;

- приведення у відповідність з науковими рекомендаціями та умовами господарювання структури посівних площ на зрошуваних землях та режимів зрошення сільськогосподарських культур;

2. У напрямі захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод:

- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, дамб, створення самопливних колекторів та мережі по відведенню поверхневих вод з одного населеного пункту.

V. Очікувані результати та ефективність виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану сільськогосподарських угідь, зокрема, функціонування водогосподарського комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних систем і споруд, впровадження нових способів зрошення земель, застосування водо- та енергозберігаючих безпечних режимів зрошення і водорегулювання;

- реконструкцію інженерної інфраструктури зрошувальних систем на площі 17,6 тис. га та доведення площ використання зрошуваних земель до 36,8 тис. га;

- впровадження систем краплинного зрошення для поливу овоче-баштанних культур та багаторічних насаджень до 6,5 тис.га;

- сучасною поливною технікою для поливу сільськогосподарських культур в кількості 37 одиниць;

- приведення у відповідність з науковим рекомендаціями та умовами господарювання структури посівних площ на зрошуваних землях;

- захист від шкідливої дії вод одного сільського населеного пункту;

- інвентаризацію та паспортизацію 54 водних об’єктів;

Основні очікувані результати від виконання Програми наведені в додатку 2.

VІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок державного бюджету, а також інших джерел. Обсяги фінансування з державного бюджету визначаються щороку під час їх складання на відповідний рік або у ході їх виконання в межах наявних фінансових ресурсів.

Орієнтований обсяг потреби в коштах на фінансування заходів Програми становить 386,56 млн гривень, зокрема за рахунок державного бюджету – 135,38 млн гривень, інших джерел – 251,17 млн гривень, у тому числі за напрямами:

- забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь – 385,86 млн гривень;

- захист сільського населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод – 0,7 млн гривень;

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію діяльності щодо виконання заходів програми здійснює районна державна адміністрація.

Контроль за виконанням програми забезпечується на місцевому рівні районною державною адміністрацією та районної радою.

Щорічно районна державна адміністрація готує звіт про хід виконання заходів Програми для його розгляду на засіданнях постійних депутатських комісій та сесії районної ради, при необхідності, ініціює внесення змін та доповнень.

Заступник голови

районної державної адміністрації В.М.КулюкДодаток 1


до Комплексної програми розвитку водного господарства Херсонської області Скадовського району на період до 2020 року


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Комплексної програми розвитку водного господарства Херсонської області Скадовського району на період до 2020 року
 

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

Всього

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь

1. Утримання водогосподарськомеліоративного комплексу

площа земель, на якій забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур,
тис. гектарів

36,8

21,3

22,4

24,1

26,8

28,9

31,1

36,8

1) забезпечення експлуатації загальнодержавних та міжгосподарських державних меліоративних систем і внутрішньогосподарських меліоративних сис­тем

Скадовське управління водного господарства

державний бюджет

117,90

16,10

16,60

16,70

16,80

17,00

17,20

17,50

Сільгосптоваровиробники

інші джерела

61,05

4,61

6,97

8,88

9,17

10,11

10,48

10,83

Разом  за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178,95

20,71

23,57

25,58

25,97

27,11

27,68

28,33

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

117,90

16,10

16,60

16,70

16,80

17,00

17,20

17,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

61,05

4,61

6,97

8,88

9,17

10,11

10,48

10,83

2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем     

площа земель, на якій проведений поточний ремонт інженерної інфраструктури зрошувальних систем, тис. гектарів

15,5

-

1,1

1,7

2,7

2,1

2,2

5,7

1) поточний ремонт інженерної інфраструктури зрошувальних систем

Скадовське управління водного господарства

державний бюджет

17,48

1,22

1,44

1,95

2,40

2,40

3,03

5,04

 

інші джерела

37,02

4,11

4,49

4,67

4,78

4,57

5,82

8,59

 

площа земель, на якій збудовані та реконструйовані системи крапельного зрошення, тис. гектарів

6,5

0,3

0,5

0,8

1,2

1,7

1,4

0,6

2) будівництво та реконструкція системи крапельного зрошення

-//-

інші джерела

133,90

6,00

10,00

16,00

24,00

34,00

31,05

12,85

 

кількість прид-баної поливної техніки, одиниць

37

5

6

7

5

4

5

5

3) придбання сучасної поливної техніки

-//-

—“—

18,50

2,50

3,00

3,50

2,50

2,00

2,50

2,50

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206,90

13,83

18,93

26,12

33,68

42,97

42,40

28,97

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

17,48

1,22

1,44

1,95

2,40

2,40

3,03

5,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

189,42

12,61

17,49

24,17

31,28

40,57

39,37

23,93

Разом за напрямом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385,86

34,54

42,50

51,70

59,65

70,08

70,08

57,31

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

135,38

17,32

18,04

18,65

19,20

19,40

20,23

22,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

250,47

17,22

24,46

33,05

40,45

50,68

49,85

34,77

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок
і водойм відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму
та санітарного стану річок і водойм

Упорядкування водовідведення у населених пунктах, одиниць

1

 

 

1

 

 

 

 

очистка та окоска каналів і колодязів

Скадовське управління водного господарства

інші джерела

0,70

 

0,35

0,35

 

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,70

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,70

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом за напрямом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,70

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,70

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386,56

34,54

42,85

52,05

59,65

70,08

70,08

57,31

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

135,38

17,32

18,04

18,65

19,20

19,40

20,23

22,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші кошти

251,17

17,22

24,81

33,40

40,45

50,68

49,85

34,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

до Комплексної програми розвитку водного господарства Херсонської області Скадовського району на період до 2020 року
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Комплексної програми розвитку
водного господарства Херсонської області Скадовського району на період до 2020 року


Найменування завдання

Найменування показника

Оди-ниця
виміру


Значення показників

усього

у тому числі за роками

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь

1. Утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу

площа земель, на якій забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогоподарських культур

тис. гектарів

36,8

21,3

22,4

24,1

26,8

28,9

31,1

36,8

площа земель, на якій проведений поточний ремонт інженерної інфраструктури зрошувальних систем

тис. гектарів

15,5

-

1,1

1,7

2,7

2,1

2,2

5,7

площа земель, на якій збудовані та реконструйовані системи крапельного зрошення

—“—

6,5

0,3

0,5

0,8

1,2

1,7

1,4

0,6

кількість придбаної поливної техніки

одиниць

37

5

6

7

5

4

5

5

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

1. Очистка та окоска каналів і колодязів


Упорядкування водовідведення у населених пунктах

одиниць

11


1   2

Схожі:

Про проект районної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року
Схвалити проект районної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року (далі – Програма), що додається, та винести його на розгляд...

Про проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку...

Про проект середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення...

Розпорядження
Про проект районної комплексної середньострокової програми розвитку села в Скадовському районі на 2013 – 2015 роки

Рішення Президії лсоу «18»
Участь у реалізації Комплексної програми розвитку фінансового ринку України до 2020 року

Розпорядження
Про проект районної комплексної програми «Здоров’я населення у Скадовському районі на 2014 рік»

Рішення 14 липня 2016 року
Про затвердження Порядку надання та використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Комплексної...

Розпорядження
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 вересня 2014 року №541 «Про утворення на особливий...

Програма створення страхового фонду документації Скадовського району...
Про проект Програми створення страхового фонду документації району на 2015-2019 роки

Про схвалення Концепції Програми розвитку виробництва дизельного...
Схвалити Концепцію Програми розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року, що додаєтьсяБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка