Пошук по сайту


ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________ Україна, м. Київ «__» _________ 20__ року - Рішенням комітету з конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка4/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________Україна, м. Київ «__» _________ 20__ року
Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта», іменоване надалі «Покупець», в особі Генерального директора Гавриленка Миколи Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

____________________________, іменоване надалі «Постачальник», в особі ___________________________________, який(яка) діє на підставі __________________________, з іншої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона», уклали даний Договір поставки (надалі за текстом «Договір»), про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах цього Договору та за результатами проведеної процедури закупівлі (зазначити вид процедури закупівель та № __________ від _________20___ року Протоколу Комітету з конкурсних торгів ПАТ «Укртранснафта» у місті Києві) Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупця у погоджені Сторонами строки ___________________________(вказати найменування товару) (надалі за текстом «Товар»), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити такий Товар, визначений у Специфікації (Додаток № ____), що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.


1.2. Номенклатура, кількість (обсяг), ціна, строк, місце та умови поставки та гарантії вказуються за погодженням Сторін у Специфікації, що є Додатком №1 до цього Договору.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.4. Умови поставки в цьому Договорі викладені Сторонами відповідно до вимог «ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року)», а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

1.5. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших нормативних актів.


  1. КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ ТОВАРУ


2.1. Кількість Товару та умови гарантії вказуються в ДОДАТКУ № 1 до даного Договору.

2.2. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам встановленим для такого Товару, а також вимогам зазначеним у Додатку №2 до даного Договору (далі – «ДОДАТОК №2») і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами визначеними у ДОДАТКУ №2, що підтверджують якість Товару).

2.3. Постачальник несе повну відповідальність за якість Товару у межах гарантійного строку. Гарантійні зобов’язання Постачальника на Товар вказуються у ДОДАТКУ № 1 до даного Договору. Гарантійний строк і обсяг гарантійних зобов'язань не можуть бути меншими, ніж передбачено ст. 269 Господарського кодексу України.


2.4. Постачальник відповідає перед Покупцем за всіма гарантійними випадками, що можуть виникнути у зв’язку з використанням Товару.

2.5. У випадку наявності декількох гарантійних строків на Товар (гарантійний строк експлуатації, гарантійний строк збереження, гарантійний строк придатності), Постачальник зобов'язується письмово сповістити про це Покупця (при цьому такі строки повинні бути зазначені у відповідній технічній документації, гарантійних талонах, договорі).

2.6. Гарантія поширюється на Товар за умови дотримання Покупцем встановлених вимог і норм експлуатації відповідного Товару та відсутності механічних ушкоджень на ньому, що виникли з вини Покупця.

2.7. У випадку виходу з ладу Товару або виявлення прихованих недоліків протягом гарантійного строку, Постачальник зобов'язаний протягом 14 (Чотирнадцяти) календарних днів з моменту пред'явлення відповідної вимоги Покупцем за свій рахунок усунути дефекти Товару, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити Товар (на вибір Покупця), якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення Покупцем правил експлуатації або зберігання Товару.

2.8. У разі усунення дефектів Товару, на який встановлено гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого Товар не використовувався через дефекти, а при заміні Товару гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.

2.9. Демонтаж, транспортування, доставка та монтаж Товару, пов’язаних з виникненням необхідності усунення дефектів або прихованих недоліків протягом гарантійного строку, здійснюється за рахунок Постачальника.

2.10. Якщо усунення дефектів або прихованих недоліків здійснюється Покупцем, Постачальник зобов'язаний відшкодувати йому пов'язані з цим витрати.

2.11. Ремонт або заміна Товару в період гарантійного строку підтверджується відповідним Актом, складеним та підписаним повноважними представниками та скріплений печатками Сторін.
3. СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Товару в Договорі визначається в національній валюті України та вказується у Специфікації до цього Договору.

3.2. Загальна сума Договору становить _________________ грн. (___________________ гривень), у тому числі ПДВ (20%) – ________________ грн. (______________________________ гривень).

3.3. Сума Договору не може бути змінена в сторону збільшення протягом строку дії цього Договору, крім випадків визначених у ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

3.4. Сума Договору може бути змінена у випадку зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця, або узгодженої Сторонами зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товару.

3.5. Ціна за одиницю Товару в Договорі може бути змінена не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми цього Договору.

3.6. Покращення Постачальником якості Товару допускається за умови, якщо таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, та зміни властивостей Товару.


4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Платежі за даним Договором здійснюються Покупцем шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у розділі 12 цього Договору.
4.2. Порядок розрахунків визначається відповідно до порядку розрахунків визначеного в акцептованій пропозиції конкурсних торгів Учасника – Переможця.

5. УМОВИ ПОСТАВКИ
5.1. Умови поставки, які встановлюються відповідно до «ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року)», місце та строки поставки, вантажоодержувач та його реквізити визначаються в ДОДАТКУ № 1 до даного Договору.

5.2. Товар за даним Договором може поставлятися окремими узгодженими частинами/партіями або весь однією поставкою. Якщо технічними вимогами до Товару не обумовлене інше, Товар повинен бути новим – не раніше 2016 року виготовлення та не бувшим у використанні.

5.3. Сторони у вигляді заявки Покупця (вантажоодержувача) узгоджують між собою можливість поставки кожної частини/партії Товару або всієї поставки.

5.4. Ризики на Товар переходять від Постачальника до Покупця в момент його поставки згідно з умовами даного Договору.

5.5. Датою поставки вважається дата підписання Покупцем (вантажоодержувачем) видаткових документів (видаткової накладної та Акту приймання-передачі Товару).

5.5.1. Видаткова накладна та Акт приймання-передачі Товару підписуються сторонами після підписання уповноваженими представниками Сторін актів, передбачених у Додатку №2 до Договору (Обсяги та методи контролю при прийманні труб для нафтопроводів у ПАТ «Укртранснафта»).

5.6. При відвантаженні Товару Постачальник надає на кожну частину/партію Товару або на всю поставку наступні документи:

5.6.1. Вантажоодержувачу:

5.6.1.1. Документи, які підтверджують якість Товару (сертифікатом відповідності та/або сертифікатом якості та/або паспортами якості з відмітками ВТК (УТК) виробника на кожну одиницю (партію) Товару) – копія, що передається засобами факсимільного зв’язку, – в день відвантаження Товару; оригінал, що завірений підписом керівника та печаткою Постачальника – в день отримання Товару вантажоодержувачем;

5.6.1.2. Видаткову накладну, яка виписана на підставі довіреності вантажоодержувача – копія, що передається засобами факсимільного зв’язку, – в день відвантаження Товару; оригінал – в день отримання Товару вантажоодержувачем;

5.6.1.3. Належним чином завірені копії документів, зазначених в таблиці ДОДАТОК №_, надаються одноразово (з першою поставкою).

5.6.2. Покупцю:

5.6.2.1. Оригінал рахунку (рахунку-фактури) для здійснення остаточного (кінцевого) платежу;

5.6.2.2. Податкову накладну – копію, що передається до реєстрації у Персональному кабінеті «M.E.Doc-Online» протягом 10 (Десяти) робочих днів з дати отримання Товару вантажоодержувачем на електрону адресу: golovach@ukrtransnafta.com.

5.7. Приймання Товару за кількістю здійснюється Покупцем (вантажоодержувачем) протягом 1 (Одного) робочого дня з дня надходження Товару шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін видаткових документів (видаткова накладна). В разі виявлення під час приймання Товару недостачі або некомплектності Товару, Покупець (вантажоодержувач) складає відповідний акт про недостачу (некомплектність) Товару за участю представника Постачальника, а у випадку його відсутності чи неприбуття протягом 3 (Трьох) робочих днів з дня одержання Постачальником повідомлення про виклик, за участю компетентного представника іншого незацікавленого підприємства для участі у прийманні та складанні відповідного акту.

В разі недопоставки (некомплектності) партії Товару, Постачальник гарантує його до поставку (доукомплектування) протягом 20 (Двадцяти) робочих днів за свій рахунок з моменту оформлення відповідного акту про недостачу (некомплектність).

5.8. Приймання Товару за якістю здійснюється Покупцем (вантажоодержувачем) відповідно до сертифікату відповідності та/або сертифікату якості та/або іншого документу, що підтверджує його відповідність вимогам за якістю ДСТУ та/або ГОСТ, та/або ТУ, та/або ТУ У, та/або IEC, та/або ISO, іншим стандартам та/або іншим вимогам Покупця (вантажоодержувача) до якості, умовам даного Договору.

Якщо при прийманні Товару Покупець (вантажоодержувач) виявить його невідповідність вимогам за якістю, у маркуванні Товару, тари або упаковки, вимогам стандартів, технічних умов, зазначених в даному Договорі, або іншим даним, зазначеним у маркуванні і супровідних документах, що засвідчують якість Товару, то він (Покупець (вантажоодержувач)) зобов’язаний призупинити подальше приймання Товару та протягом 24 (Двадцяти чотирьох) годин викликати представника Постачальника. У випадку його відсутності чи неприбуття у 3 (Три) денний строк з дня одержання Постачальником повідомлення про виклик – викликається представник Торгово-Промислової Палати України або компетентний представник іншого незацікавленого підприємства для участі у прийманні та складанні відповідного акту.

В разі поставки неякісного Товару, Постачальник гарантує за свій рахунок його заміну або ремонт, крім випадків, коли Товар прийшов в непридатність у зв`язку з неналежним його використанням чи зберіганням, чи по іншим, незалежним від Постачальника причинам. Порядок, терміни заміни або ремонту обумовлюються Сторонами окремо (шляхом обміну листами або укладенням додаткових угод до даного Договору).

5.9. Після врегулювання можливих невідповідностей, які зазначені в пп. 5.7. та 5.8. розділу 5 даного Договору, з урахуванням особливостей, визначених у Додатку №___ до Договору (Обсяги та методи контролю при прийманні труб для нафтопроводів у ПАТ «Укртранснафта»), Сторони протягом 1 (Одного) робочого дня підписують видаткові документи (видаткова накладна та Акт приймання-передачі Товару).

5.10. Постачальник зобов'язаний не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати поставки Товару, письмово сповістити Покупця про дату та час надходження Товару в погоджений пункт призначення, а також іншу інформацію, що необхідна Покупцю для прийняття Товару.

5.11. Товар, який поставляється за даним Договором, повинен бути упакованим Постачальником таким чином, щоб виключити можливість його пошкодження або знищення при транспортуванні.

5.12. Товар та упаковка до нього повинні бути марковані та позначені необхідною, доступною та достовірною інформацією, передбаченою чинним законодавством України.

5.13. У разі відсутності на тарі, упаковці або бірці маркування, а також зазначення країни-виробника та дати виготовлення, Покупець залишає за собою право відмовитися від прийняття такого Товару з відповідним складанням мотивованої відмови від Товару. Штрафні санкції за відмову від прийняття Товару, при вищевказаних обставинах до Покупця не застосовуються.

5.14. Якщо Постачальник передав Покупцеві меншу кількість Товару, ніж це встановлено даним Договором, Покупець має право вимагати передання кількості Товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого Товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

5.15. У разі передачі Постачальником Товару в асортименті, що не відповідає умовам даного Договору, Покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

5.16. Якщо Постачальник передав Покупцеві частину Товару, асортимент якого відповідає умовам даного Договору, і частину Товару з порушенням асортименту, Покупець має право на свій вибір:

1) прийняти частину Товару, що відповідає умовам даного Договору, і відмовитися від решти Товару;

2) відмовитися від усього Товару;

3) вимагати заміни частини Товару, що не відповідає асортименту, Товаром в асортименті, який встановлено даним Договором.

5.17. У випадку передачі Постачальником Товару неналежної якості, Покупець має право, незалежно від можливості використання Товару за призначенням, вимагати від Постачальника за своїм вибором:

1) безоплатної заміни Товару;

2) в разі покращення Постачальником якості Товару, поставку Товару за цінами відповідного асортименту, визначеними у цьому Договорі та без збільшення суми, визначеної в Договорі.

У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з'явилися знову після їх усунення) Покупець має право за своїм вибором:

1) відмовитися від виконання даного Договору і вимагати повернення сплаченої за Товар грошової суми;

2) вимагати заміни Товару.

5.18. Постачальник у випадку втрати статусу платника ПДВ, зобов’язаний повідомити про це Покупця протягом 5 (П’яти) робочих днів з моменту настання такої події. При цьому загальна ціна даного Договору зменшується на суму, яку Покупець отримав би у якості податкового кредиту з ПДВ про що сторони укладають додаткову угоду.

5.19. Підписанням даного Договору Сторони встановлюють, що особи, які будуть підписувати видаткові накладні, акти приймання-передачі тощо, повинні мати відповідні повноваження на таке підписання. У випадку відсутності відповідних повноважень у особи, яка підписала від імені Постачальника вищезазначені документи, Покупець має право не сплачувати за поставлений Постачальником Товар та відмовитися від його приймання.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. При недотриманні Постачальником строків поставки, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1 % від вартості Товару визначеної у Заявці Покупця за кожний день прострочення. Нарахування пені здійснюється протягом всього строку порушення зобов’язання.

Якщо прострочення виконання зобов’язань перевищує 30 днів, Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7,0 % від вартості недопоставленого Товару.

6.2. Якщо поставлений Товар не відповідає вимогам стандартів, технічних умов за якістю або у випадку поставки некомплектного Товару, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% від вартості неякісного Товару.

6.3. У випадку поставки некомплектного Товару або Товару неналежної якості (Товар, який має приховані недоліки), Постачальник зобов’язаний у термін не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дати відмови Покупця від Товару або в інший, обумовлений Сторонами строк, замінити Товар на ідентичний належної якості та/або комплектації. При цьому Постачальник несе витрати з заміни та доставки Товару самостійно, та не звільняється від сплати штрафу на підставі п. 6.2. цього Договору.

6.4. У разі несвоєчасного виконання грошових зобов’язань Покупцем, останній сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0.1 % за кожний день прострочення від суми простроченого платежу, але не більше розміру облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

6.5. У разі, якщо органами державної фіскальної служби, іншими контролюючими органами (через повідомлення-рішення, внесення корегувань у особовий рахунок Покупця як платника податку, іншим способом) та/чи рішенням (постановою) суду буде зменшено податковий кредит Покупця з ПДВ за будь-якими податковими накладними Постачальника, або зменшені валові витрати (витрати) Покупця на вартість Товару, що був поставлений Постачальником, донараховані Покупцю податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані Покупцю штрафні санкції за порушення податкового законодавства чи судом буде прийнято рішення про стягнення на користь держави отриманого з угоди (договору), що визнана недійсною, і це буде пов’язано, включаючи, але не обмежуючись:

  • скасуванням державної реєстрації Постачальника або залучених ним третіх осіб;

  • виключенням Постачальника або залучених ним третіх осіб з реєстру платників податку на додану вартість, у тому числі і внаслідок анулювання свідоцтва платника ПДВ;

  • господарськими відносинами Постачальника та/чи його залученими до виконання Договору третіми особами із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, що зафіксовано в актах перевірки органів державної фіскальної служби, іншими контролюючими органами чи у рішенні (постанові) суду;

  • неналежним веденням Постачальником або залученими ним третіми особами бухгалтерського та/чи податкового обліку, несвоєчасним, невідповідним шляхом, не в повній мірі наданням у органи державної фіскальної служби необхідної податкової звітності;

  • встановленням органами державної фіскальної служби чи судом недійсності (у тому числі нікчемності) угоди (договору), укладеної між Покупцем та Постачальником чи між Постачальником та його залученими до виконання угоди (договору) контрагентами (третіми особами);

  • будь-якими фактами, що пов’язані з порушенням Постачальником або залученими ним третіми особами податкового законодавства,

Постачальник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днів з дати відправки Покупцем відповідної вимоги Постачальнику, сплатити Покупцю грошові кошти у розмірі, що дорівнює сумі, на яку Покупцю зменшено податковий кредит з ПДВ, валові витрати (витрати), донараховані податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані штрафні санкції (далі - Компенсація).

У разі наявності заборгованості Постачальника перед Покупцем за будь-якими іншими укладеними договорами, Покупець має право в односторонньому порядку утримати Компенсацію із суми грошових коштів, що підлягають оплаті Постачальнику за цими договірними зобов’язаннями.

У разі несвоєчасної реєстрації, не здійснення такої реєстрації, ненадання Постачальником або надання оформленої з порушенням норм чинного законодавства податкової накладної, в результаті чого Покупець втратить право на податковий кредит за вказаними податковими накладними, Постачальник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати відправки Покупцем відповідної вимоги Постачальнику сплатити грошові кошти в розмірі, що дорівнює сумі ПДВ, зазначеної у вказаних податкових накладних та відшкодувати витрати з податку на прибуток, нарахованого на зазначені суми ПДВ.

6.6. Покупець звільняється від виконання своїх зобов’язань та будь-яких санкцій за цим Договором у випадку, якщо Постачальник розпочав виконання цього Договору без попереднього отримання Заявки Покупця.

6.7. Постачальник несе повну відповідальність за цільове використання коштів.

6.8. Постачальник несе відповідальність за збитки (у тому числі і втрачену вигоду Покупця), завдані Покупцю неналежним виконанням взятих Постачальником на себе зобов’язань за цим Договором.

6.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань за Договором.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Будь-які відомості, що стали (стануть) відомі Постачальнику про діяльність, систему безпеки Покупця у процесі виконання даного Договору, носить конфіденційний характер.

7.2. Конфіденційність у розумінні Договору означає неприпустимість доведення відповідної інформації до відома третіх осіб без письмової згоди іншої Сторони. Дія цього пункту не поширюється на випадки обов'язкового надання (розголошення) такої інформації відповідно до вимог законодавства України.

7.3. Постачальник зобов'язується не розголошувати третім особам та не використовувати інформацію, яка стала йому відомою у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору та/або з інших причин, на шкоду Покупцю.

  1. 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, визначених у цьому Договорі, за умови, що настання таких обставин засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

8.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.3. Не вважаються обставинами непереборної сили недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

8.4. Сторона, що має намір посилатися на обставин непереборної сили, повинна негайно, із застосуванням технічних засобів миттєвого зв’язку (телеграма, факсограма, електронна пошта), письмово повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин та їх вплив на виконання зобов’язань за Договором.

8.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про неможливість виконання прийнятих за даним договором зобов'язань внаслідок дії обставин непереборної сили, позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

8.6. Обставини непереборної сили автоматично продовжують строк виконання зобов’язань за цим Договором. У випадку якщо обставин непереборної сили продовжуються більш ніж один місяць з моменту виникнення таких обставин, то будь-яка з Сторін має право достроково припинити дію цього Договору шляхом його розірвання в односторонньому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

8.7. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, визначеного законодавством України.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка