Пошук по сайту


ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________ Україна, м. Київ «__» _________ 20__ року - Рішенням комітету з конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка3/7
1   2   3   4   5   6   7

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________
Україна, м. Київ «__» _________ 20__ року
Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта», іменоване надалі «Покупець», в особі Т.в.о. генерального директора Сидорака Романа Мироновича, який діє на підставі Статуту та наказу №75-К від 13.05.2015, з однієї сторони, та

____________________________, іменоване надалі «Постачальник», в особі ___________________________________, який(яка) діє на підставі __________________________, з іншої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона», уклали даний Договір поставки (надалі за текстом «Договір»), про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах цього Договору та за результатами проведеної процедури закупівлі (зазначити вид процедури закупівель та № __________ від _________20___ року Протоколу Комітету з конкурсних торгів ПАТ «Укртранснафта» у місті Києві) Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупця у погоджені Сторонами строки ___________________________(вказати найменування товару) (надалі за текстом «Товар»), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити такий Товар, визначений у Специфікації (Додаток № ____), що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.


1.2. Сортимент, кількість (обсяг), ціна за відповідну одиницю виміру Товару, визначаються у Специфікації.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.4. Умови поставки в цьому Договорі викладені Сторонами відповідно до вимог «ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року)», а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

1.5. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших нормативних актів.

2. КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ ТОВАРУ

2.1. Номенклатура, кількість, ціна, умови гарантії, а також строк, місце та умови поставки Товару вказуються за погодженням Сторін у Специфікації до даного Договору, яка підписується уповноваженими представниками Сторін, скріплюється печатками Сторін, та є Додатком №__ до цього Договору, його невід’ємною частиною та не може розглядатися окремо від даного Договору.

2.2. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів та технічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару).

2.3. Постачальник несе повну відповідальність за якість Товару у межах гарантійного строку. Гарантійні зобов’язання Постачальника на Товар вказуються у Специфікації до даного Договору. Гарантійний строк і обсяг гарантійних зобов'язань не можуть бути меншими, ніж передбачено ст. 269 Господарського кодексу України.


2.4. Постачальник відповідає перед Покупцем за всіма гарантійними випадками, що можуть виникнути у зв’язку з використанням Товару.

2.5. У випадку наявності декількох гарантійних строків на Товар (гарантійний строк експлуатації, гарантійний строк збереження, гарантійний строк придатності), Постачальник зобов'язується письмово сповістити про це Покупця (при цьому такі строки повинні бути зазначені у відповідній технічній документації, гарантійних талонах, договорі).

2.6. Гарантія поширюється на Товар за умови дотримання Покупцем встановлених вимог і норм експлуатації відповідного Товару та відсутності механічних ушкоджень на ньому, що виникли з вини Покупця.

2.7. У випадку виходу з ладу Товару або виявлення прихованих недоліків протягом гарантійного строку, Постачальник зобов'язаний протягом 14 календарних днів з моменту пред'явлення відповідної вимоги Покупцем за свій рахунок усунути дефекти Товару, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити Товар (на вибір Покупця), якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення Покупцем правил експлуатації або зберігання Товару.

2.8. У разі усунення дефектів Товару, на який встановлено гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого Товар не використовувався через дефекти, а при заміні Товару гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.

2.9. Демонтаж, транспортування, доставка та монтаж Товару, які пов’язані з виникненням необхідності усунення дефектів або прихованих недоліків протягом гарантійного строку, здійснюється за рахунок Постачальника.

2.10. Якщо усунення дефектів або прихованих недоліків здійснюється Покупцем, Постачальник зобов'язаний відшкодувати йому пов'язані з цим витрати.

2.11. Ремонт або заміна Товару в період гарантійного строку підтверджується відповідним Актом, складеним та підписаним повноважними представниками та скріплений печатками Сторін.

3. СУМА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна Товару в Договорі визначається в національній валюті України та вказується у Специфікації до цього Договору.

3.2. Загальна сума Договору становить _________________ грн. (___________________ гривень), у тому числі ПДВ (20%) – ________________ грн. (______________________________ гривень).
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка