Пошук по сайту


9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ - Рішенням комітету з конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка5/7
1   2   3   4   5   6   7

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Сторони дійшли згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів.


9.2. При недосягненні згоди зі спірного питання, Сторони розглядатимуть спір у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

    1. Відповідно до п. 1 ст. 259 Цивільного кодексу України, Сторони досягли згоди про таку зміну строків позовної давності за вимогами, що пов’язані з виконанням цього договору:

    • строк позовної давності до вимог Покупця у зв’язку із поставкою Товару неналежної якості та іншими недоліками Товару складає три роки із дня встановлення Покупцем у належному порядку неналежної якості (недоліків) поставленого йому Товару;

    • строк позовної давності до вимог Покупця про стягнення неустойки (штрафу, пені) складає три роки.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності за умови та з моменту виконання всіх наступних умов:

10.1.1. Даний Договір належним чином укладений від імені та за дорученням Покупця та Постачальника;

10.1.2. Постачальник отримав від Покупця письмову заявку про готовність до виконання Договору;

10.2. Цей Договір діє до «____»_____________ 20__ року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін, що оформлюється відповідною додатковою угодою до даного Договору, крім випадків, передбачених цим Договором.

10.4. Продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань Постачальника щодо поставки Товару оформляється додатковою угодою до цього Договору та можливе у разі: документально підтверджених Постачальником обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі і обставин непереборної сили; затримки фінансування витрат Покупця. При цьому, продовження строку дії Договору за умов, передбачених цим пунктом, не призводять до збільшення суми Договору.

10.5. Дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки Покупця на цю мету затверджені в установленому порядку.

10.6. На зобов’язання, що виникли у Сторін до укладення ними цього Договору, не поширюються умови укладеного Договору.

10.7. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах, а Постачальник ___________________________.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні домовленості, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються письмово сповіщати одна іншу у випадку ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства однієї Сторони, у період не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дня прийняття такого рішення. У ті ж строки Сторони сповіщають одна іншу про зміни поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Які-небудь зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі про його призупинення (розірвання) або продовження дії Договору, будуть дійсними, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками і скріплення печатками Сторін. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони не впливають на зміст та умови цього Договору та у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

11.9. Сторони зобов’язуються протягом 5 (п’яти) робочих днів інформувати одна одну про всі обставини, що загрожують або роблять неможливим виконання зобов’язань за цим Договором та погоджувати заходи по їх усуненню.

11.10. Якщо будь-яке положення цього Договору стане недійсним внаслідок змін у чинному законодавстві України, воно має бути замінено на таке положення, що не погіршує прав та обов’язків Сторін за цим Договором.

11.11. Документи, належним чином оформлені та передані шляхом факсимільного зв’язку, мають силу оригіналів до моменту надання оригіналів цих документів (листів, повідомлень та інше), що повинні бути надані протягом 7 (семи) днів з моменту відправлення таких факсимільних повідомлень.

11.12. Одностороння відмова від виконання зобов’язань, що виникли у Сторін на підставі укладення цього Договору, не допускається, крім випадків передбачених цим Договором.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка