Пошук по сайту


Публічне акціонерне товариство

Публічне акціонерне товариство

Сторінка1/2
  1   2
У К Р А Ї Н А

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЦЕНТРЕНЕРГО”

Затверджено рішенням

комітету з конкурсних торгів
Протокол № 29 -В від 25.06.2015р.

Голова комітету з конкурсних торгів

_____________ Я.А.Громко

ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ« Процедура закупівлі – відкриті торги»

на закупівлю


69.20.1 Послуги щодо фінансового аудиту

(Аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за 2014 рік)

згідно Державного класифікатору продукції та послуг ДК 016:2010

м. Київ – 2015 р.


Розділ І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
повне найменування:

Публічне акціонерне товариство "Центренерго"

місцезнаходження:

Україна, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд.4

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

З організаційних питань:

Громко Ярослав Андрійович - Голова комітету з конкурсних торгів, Перший заступник Генерального директора, телефон: (044) 364-02-45; телефакс: (044) 364-02-45 (відділ підготовки та організації закупівель);

Мельник Наталія В'ячеславівна – фахівець з державних закупівель 1 категорії відділу підготовки та організації закупівель. Адреса: 04053,Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, ПАТ "Центренерго (відділ підготовки та організації закупівель), тел. /факс: (044) 364-02-45, e-mail: vtce@ukr.net

З технічних питань:

Завальнюк Ірина Олександрівна – Головний бухгалтер, тел.(044)364-02-16

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі:

69.20.1 Послуги щодо фінансового аудиту (Аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за 2014 рік)

вид предмета закупівлі:

послуги

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

м.Київ

послуги з аудиту фінансової звітності Замовника за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. та станом на 31.12.2014 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

вересень-грудень 2015 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.


5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

1. Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
2. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів повинні бути складені українською мовою.

3. Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений на іншій, ніж передбачено пунктом 2 частини 7 цього Розділу мові, учасник надає переклад цього документу на українську мову, завірений підписом уповноваженої особи учасника.

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів*.

*на даний час особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі не визначені, тому відсутня можливість для подання пропозицій конкурсних торгів електронною поштою (у формі електронного документа.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі, повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі на тих сторінках, які містять будь-яку інформацію**.

** оригінали чи нотаріально завірені копії документів, видані Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) лише нумеруються.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується: протоколом (випискою або витягом з протоколу) загальних зборів засновників (спостережної (наглядової) ради та ін.), або рішенням засновників, або довіреністю, або дорученням.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

  1. повне найменування і місцезнаходження замовника;

  2. назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

  3. по Лоту № _ (якщо закупівля за Лотами передбачена частиною 9 Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів)

  4. повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

  5. маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів")

У разі участі в процедурі закупівлі відокремленого підрозділу (філії, структурної одиниці, тощо) без статусу юридичної особи, пропозиція конкурсних торгів подається від імені юридичної особи в особі відокремленого підрозділу (філії, структурної одиниці, тощо) з одночасним наданням у складі пропозиції конкурсних торгів довіреності, або доручення, або іншого документу від юридичної особи посадовій особі свого відокремленого підрозділу (філії, структурної одиниці, тощо) на право:

- подавати пропозицію конкурсних торгів від імені юридичної особи;

- підписання документів (в тому числі комерційної пропозиції) та засвідчення підписом копій документів юридичної особи та відокремленого підрозділу (філії, структурної одиниці, тощо);

- підписання договору про закупівлю від імені юридичної особи в разі визнання його переможцем процедури закупівлі.

Всі документи пропозиції конкурсних торгів повинні бути посвідчені підписом уповноваженої особи відокремленого підрозділу (філії, структурної одиниці, тощо). Документи передбачені частиною 2 Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів стосуються юридичної особи, якій підпорядковується відокремлений підрозділ (філія, структурна одиниця, тощо).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

1. комерційної пропозиції згідно обраних Лотів (якщо закупівля за Лотами передбачена частиною 9 Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів), складеної за формою та змістом, що визначений у Додатку № 1 до Документації конкурсних торгів;

2. копії або оригіналу протоколу (виписки або витягу з протоколу) загальних зборів засновників (спостережної (наглядової) ради та ін.), або рішення засновників про призначення керівника юридичної особи або особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності;

3. документу або його копії, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника на підписання документів та засвідчення підписом копій документів учасника, передбачених у ч.2 Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів;

4. для юридичних осіб - документу або його копії, що підтверджує повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі на підписання договору про закупівлю в разі визнання його переможцем процедури закупівлі (якщо такі повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі не закріплені в статутних документах учасника або встановлені обмеження на підписання договорів (угод));

5. копії статуту учасника (для юридичних осіб);

6. копії Положення про відокремлений підрозділ (філію, структурний підрозділ, тощо), у разі участі в процедурі закупівлі відокремленого підрозділу (філії, структурної одиниці, тощо) без статусу юридичної особи;

7. копії або оригіналу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

8. копії довідки про присвоєння-ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців);

9. копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або платника єдиного податку, або копії витягу з реєстру платника ПДВ або платника єдиного податку;

10. сформованого автоматично, або оригіналу, або нотаріально завіреної копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом не раніше як за 10 (десять) календарних днів до дати розкриття та в якому повинні міститися наступні відомості (для юридичних осіб): - керівник юридичної особи або особи, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності; - засновники юридичної особи.

11. документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі у вигляді довідки згідно Додатку № 2 до Документації конкурсних торгів;

12. документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям до учасників відповідно до статті 16 Закону та вимог встановлених статтею 17 Закону згідно ч.6 Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів та Додатку № 4 до Документації конкурсних торгів;

13. інформації щодо суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, у разі закупівлі робіт або послуг (інформація в довільній формі, із зазначенням повного найменування, коду ЄДРПОУ та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання).

Документи, які не передбачені чинним законодавством для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб-підприємців, не подаються ними в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.

У разі якщо згідно з вимогами різних пунктів ч.2 Розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів Учасник включає до складу пропозиції конкурсних торгів один і той самий документ, такий документ може бути наданий в одному примірнику.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Документальне підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону встановлено у Додатку № 4 до Документації конкурсних торгів.
Відповідно до вимог, встановлених в статті 17 Закону, учасники повинні подати у складі пропозиції конкурсних торгів наступні документи:

1. Довідку від учасника із зазначенням, що учасник не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга, тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі (складену у довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника);

2. Оригінал або нотаріально-завірена копія документу виданого Національним агентством з питань запобігання корупції (або його територіальним органом), який містить відомості про те, що юридичну особу, яка є учасником конкурсних торгів не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (у разі відсутності діючого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, учасник надає довідку складену в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника про те, що юридичну особу, яка є учасником конкурсних торгів не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (вимога не розповсюджується на учасників конкурсних торгів, які не є юридичною особою);

3. Копія наказу учасника конкурсних торгів про затвердження на підприємстві антикорупційної програми та призначення уповноваженої особи, яка відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (вимога не розповсюджується на учасників конкурсних торгів, які не є юридичною особою);

4. Довідку від учасника, про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (складену в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника);

5. Довідку від учасника із зазначенням, що суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) та відносно нього(учасника) відсутні дані в Зведених вiдомостях про рiшення органiв АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економiчної конкуренцiї у виглядi антиконкурентних узгоджених дiй, якi стосувалися спотворення результатiв торгiв (тендерiв), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рiшень, їх перевiрки, перегляду органами Антимонопольного комiтету України. (складену в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника);

6. Довідку від учасника, про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (складену в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника);

7. Довідку від учасника, про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (складену в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника);

8. Довідку від учасника про те, що він не є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника (складену в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника);

9. Довідку, про те, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту (складену в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника);

10. Довідку від учасника, що містить інформацію про відсутність реєстрації учасника в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України (складену в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника);

11. Документ, який повинен подати учасник для підтвердження того, що він у встановленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура:

- сформовану автоматично, або оригінал, або нотаріально завірену копію інформаційної довідки (або повного витягу, або скороченого витягу), виданої територіальним органом Міністерства юстиції України або державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України або його філією, що підтверджує відсутність Учасника в Єдиній базі даних про підприємства щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану не раніше як за 10 (десять) календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
12. Документ, який підтверджує відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):
- оригінал довідки податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), дійсну на дату розкриття.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону та Додатку № 3 "Технічні вимоги" до Документації конкурсних торгів.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у п.11 ч.2 Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів.

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

Такий учасник подає в складі пропозиції конкурсних торгів інформацію в довільній формі, із зазначенням повного найменування, коду ЄДРПОУ, та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання.

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Закупівля за Лотами не передбачена

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів повинна бути отримана замовником у вигляді факсового повідомлення або оригіналу і містити наступну інформацію:

  1. номер та дату вихідного листа учасника;

  2. підпис уповноваженої особи учасника;

  3. повна назва предмету закупівлі згідно з оголошенням про проведення закупівлі;

  4. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі;

  5. спосіб повернення пропозиції конкурсних торгів.

Зміни до пропозиції конкурсних торгів вносяться у наступному порядку: відкликання пропозиції конкурсних торгів і подача нової пропозиції конкурсних торгів.

В разі відкликання пропозиції у стовпчику „Примітка” Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів зазначається:

відкликано згідно листа учасника № від . .20 р.”

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа*)

* на даний час особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі не визначені, тому відсутня можливість для подання пропозицій конкурсних торгів електронною поштою (у формі електронного документа.

 місце подання пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 4,

ПАТ "Центренерго”, каб.103, відділ підготовки та організації закупівель

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):


Дата: 28.07.2015р.

Час: 10:00

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 4,

ПАТ "Центренерго”, каб.103, відділ підготовки та організації закупівель

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:Дата: 28.07.2015р.

Час: 11:00
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується: протоколом (випискою або витягом з протоколу) загальних зборів засновників (спостережної (наглядової) ради та ін.), або рішенням засновників, або довіреністю, або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Зазначені документи не вкладаються у конверт з пропозицією конкурсних торгів, а пред’являються секретарю комітету з конкурсних торгів безпосередньо перед запрошенням до процедури розкриття.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону:

  Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється окремо за кожним лотом (якщо закупівля за Лотами передбачена частиною 9 Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів) на основі єдиного критерію: ціна пропозиції конкурсних торгів.

Під «Ціною пропозиції конкурсних торгів» розуміється ціна по кожному окремому лоту (якщо закупівля за Лотами передбачена частиною 9 Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів).

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимальна кількість балів за критерієм «Ціна пропозиції конкурсних торгів» – 100 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету.

Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

"виробниче підприємство "украгрожитлопобутбуд"
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 17. 02. 2011 року відкрите акціонерне товариство "виробниче підприємство "украгрожитлопобутбуд"...

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта»

Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк"

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта»

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта»

Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк»

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «укргазбанк» далі

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «укргазбанк» далі

Публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”

Звітний попередній
Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Деражнянське хлібоприймальне підприємство"База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка