Пошук по сайту


Урок у 11 класі Тема: «Закони постійного струму.»

Урок у 11 класі Тема: «Закони постійного струму.»

Червонотоківська середня школа


Відкритий урок

У 11 класі


Тема: «Закони постійного струму.»

Підготувала і провела

Вчитель фізики

Мартян Ірина Вікторівна


Мета: Перевірити знання учнів з теми «Електричні явища», узагальнити вивчені явища і фізичні закони, активізувати пізнавальні можливості учнів, розвивати творчі та індивідуальні здібності, викликати інтерес до вивчення предмета.

План уроку

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Для визначення учнів, які найкраще оволоділи знаннями з теми «Електричні явища», ми проведемо фізичну гру у формі «Слабкої ланки». Правила вам знайомі, оцінювання проводиться в кінці уроку за результатами гри.

ПРОВЕДЕННЯ ГРИ.

ВІДБІРКОВИЙ ТУР

(Запитання ставляться до всього класу. Хто першим відповідає, той займає місце серед учасників гри. У такий спосіб визначається 6 учасників гри).


 1. Які переваги електричної енергії?

(Легко перетворюється в інші види енергії, її зручно розподіляти між споживачами, без значних втрат передавати на велику відстань).

 1. Які приклади використовують для вивчення заряджених тіл?

(електроскоп, електрометр).

 1. Як діляться речовини залежно від електричних властивостей?

(Провідники, діелектрики, напівпровідники).

 1. Від чого залежить сила взаємодії заряджених тіл?

(Сила взаємодії двох точкових зарядів обернено пропорційна квадрату відстані і прямо пропорційна добутку зарядів).

 1. Хто з давньогрецьких учених вважав, що всі тіла складаються з атомів?

(Демокріт).

ОСНОВНИЙ ТУР

 1. Електричним струмом називають… (напрямлений рух заряджених частинок).

 2. Назвіть джерела електричного струму. (Генератор, акумулятор, батарейка, термо, - і фотоелементи).

 3. Найпростіше електричне коло складається з… (джерела струму, споживачів електричної енергії, провідників і керуючих пристроїв).

 4. Величину, яка характеризує протидію електричному струму в провіднику, називають… (опором).

 5. 1 Ом дорівнює…

 6. Формула для визначення опору геометричні розміри провідника має вигляд…

 7. 1 міліом дорівнює… (IO -3 OM).

 8. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола. (Сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна її опору)

 9. Для чого застосовують реостат? (Для регулювання сили струму за допомогою зміни опору).

 10. При послідовному з’єднані сила струму в усіх точках кола… а) однакова; б) різна.

 11. Як продовжити термін роботи батарейки кишенькового ліхтарика? (Підігріти).

 12. Про кого з французьких учених сказали «Смерть… - нещастя національне»? (Про Ампера, 1836 р.)

 13. На побутовій електричній прасці є напис «220В, 500Вт.Що він означає? (Напруга 220В, потужність праски 500Вт)

 14. Молода людина працювала телефоністом на віддаленій станції Далекого Заходу. Тільки таргани були тут частими відвідувачами. Тоді він виготовив прилад для боротьби з тарганами. Це був перший винахід…(Томаса Ельви Едісона, 1847 – 1931)

 15. Закон Джоуля – Ленца має вигляд…

 16. Яка потужність електричного струму, якщо напруга становить 220В, а сила струму – IOA? (220Вт)

 17. Силою струму називають величину, що характеризує… (швидкість перенесення заряду частинками, які створюють струм, через поперечний переріз провідника)

 18. Одиницею електричного заряду є… (1 Кл)

 19. Чому дорівнює IA? (Сила струму при проходженні якого двома паралельними провідниками розташованими на відстані їм у вакуумі, вони взаємодіють із силою 2 ·10-7 Н на кожен метр довжини провідника)

 20. Напругу вимірюють…(вольтметром)

 21. Хто створив перший гальванічний елемент – Олександра Вольта чи Луїджі Гальвані? (Вольта)

 22. Як приєднують амперметр до електричного кола? (Послідовно, з дотриманням полярності)

 23. Загальний опір при послідовному з’єднані дорівнює…

 24. І гектоват дорівнює IOOВт чи IOOOВт? (IOOВт)

 25. Яка напруга струму блискавки? (IOO OOO OOOВт)

 26. Як позначається сила струму? (I)

 27. Напруга визначає… (роботу, яку виконує електричний струм під час перенесення заряду на даній ділянці кола).

 28. Кожну секунду в землю вдаряє близько IO чи IOO блискавок? (IOO).

 29. Запишіть закон Кулона.

 30. Хто на досліді підтвердив дискретність електричного заряду? ( А.Ф.Йоффе)

 31. Заряд може ділитися нескінченно? (Н№)

 32. З чого складаються ядра атомів? ( З протонів і нейтронів)

 33. Де існує електричне поле? (навколо заряджених тіл)

 34. Як взаємодіють між собою різнойменно заряджені тіла? (Притягуються)

 35. Що називають електризацією тіл? (явище, в результаті якого одні тіла притягують інші тіла)

 36. Які види зарядів існують у природі? (негативні і позитивні)

 37. Як визначається робота електричного струму?

 38. Яким приладом вимірюють роботу електричного струму? (Електричним лічильником)

 39. Яким приладом вимірюють потужність електричного струму? (Ватметром)

 40. I кВт · год = 1000Вт х год чи 3600 000 Дж? (Однаково)

 41. Чому дорівнює сила струму в лампі потужністю 440 Вт при напрузі 220 В? ( 2 А)

 42. В якого матеріалу виготовляють волоски сучасних електричних лампочок? (З вольфраму)

 43. До яких температур нагріваються волоски електричних лампочок? (3100ºС)

 44. Виразіть у Дж роботу 0, 05 Мдж. (50 000 Дж)

 45. Атоми, які мають однакову кількість протонів у ядрі, але різну кількість нейтронів, називають… (Ізотопами)

 46. Назвіть Ізотопи Гідрогену. (Дейтерій, Тритій)

 47. Тіло заряджається позитивно… (коли має меншу кількість електронів, ніж протонів)

 48. Які електрони називають вільними? (Електрони, які втратили зв'язок з ядром атому і можуть вільно переміщуватися тілі)

 49. Як позначається електрична напруга?

 50. Ганс – Крістіан Ерстед, який виявив дію електричного струму на магнітно стрілку, був шведським чи датським ученим? (Датський фізик)

 51. Чому дорівнює загальна напруга при послідовному з’єднані?

 52. Який головний недолік послідовного з’єднання? (У разі виходу з ладу одного елемента з’єднання перестають діяти інші)

 53. Електричний опір позначають…

 54. При паралельному з’єднані загальний опір дорівнює…

 55. Паралельним називають з’єднання провідників… (при якому їх початки приєднують до однієї точки електричного кола, а кінці – до іншої)

 56. Чому дорівнює опір спіралі, якщо прикладена напруга дорівнює 24 В, а струм 2 – А? (12 Ом)

 57. Чи є електричним струмом іскра, що проскакує між кульками розрядника електричної машини? (так)

 58. Яка найближча до нас електростанція?

 59. Напруга при паралельному з’єднані… (однакова)

 60. Сила струму при паралельному з’єднані дорівнює…

 61. Сила струму в паяльнику дорівнює 0,5 А при напрузі 220 В. Яка потужність струму? (110Вт)

 62. Послідовним називають таке з’єднання провідників… (при якому кінець першого провідника з’єднується з початком другого 1 т.д.)

 63. Спадом напруги називають… (Добуток сили струму на опір)

 64. Як звали англійського фізика, який досить успішно застосував досягнення науки у XIXст. на власних підприємствах? (Джейм - Прескотт Джоуль, 1818 – 1889)

 65. Зменшення опору практично до нуля, що призводить до різкого збільшення сили струму, називають… (коротким замиканням)

 66. Для захисту електричних кіл від струмів короткого замикання використовують… (запобіжники)

 67. Позитивним йоном називають… (атом, який утратив один або кілька електронів)

 68. Яка частинка має найменший відомий науці заряд? (Електрон)

 69. Заряд електрона дорівнює 1,6 х 10 -18 Кл чи 1,6 х 10 -19Кл?

 70. Маса електрона дорівнює 9,1 х 10 -31 чи 9,1 х 10 -32кг?

 71. Негативним йоном називають… (атом, який приєднав зайві електрони)

 72. За звичайних умов кількість протонів дорівнює кількості нейтронів у ядрі атома? (НІ)

 73. Шарль Огюстен Кулон – це французький чи німецький фізик? (Французький)

 74. Хто виготовив першу електричну лампочку розжарювання? (О.М. Лодигін у 1878., але світила вона кілька секунд)

 75. Коли вперше з’явилося вуличне освітлення? (В ХУ ст. нашої ери в деяких містах Італії)

 76. Яке місто почали освітлювати першим – Париж чи Лондон? (Лондон, у 1414р.)

 77. Який напрям має електричний струм? (Від позитивного електрода до негативного)

 78. Який старогрецький учений вважав, що бурштин має «душу»? (Фалес)

 79. Електрометр Брауна чи Броуна? (Брауна)

 80. Назвіть три приклади ізоляторів.

 81. Назвіть три приклади провідників.

 82. У природі більше провідників чи непровідників електрики? (непровідників електрики)

 83. Тіло людини – провідник електрики? (так)

 84. Електричною силою називають силу… (з якою електричне поле діє на внесене у це поле заряджене тіло чи частинку)

 85. Хто встановив існування електричного поля? (Англійські вчені Фарадей і Максвелл)

 86. Якщо відстань між зарядженими тілами зменшиться вдвічі, то сила їх взаємодії… (збільшиться у 4 рази)

 87. Які частинки використовував Йоффе: заліза чи цинку? (цинку)

 88. Електрони в атомах рухаються навколо ядра внаслідок дії… (електричних сил)

 89. Скільки протонів має ядро атома Гідрогену? (один)

 90. Скільки нейтронів має ядро атома Гідрогену? (Не має)

ФІНАЛ

 1. Чому проводи, що підводять струм до електричної плитки, не розігріваються сильно, як спіраль у плитці? (у них менший опір)

Чому в плавких запобіжниках не застосовують дріт з тугоплавких металів? (не буде розмикати електричне коло)

 1. Чому при заземленні зарядженого тіла майже весь заряд переходить у землю? (земна куля велика порівняно з тілами, які є на ній)

Чому під час електризації тертям на тілах з’являються однакові за абсолютним значенням, але протилежні за знаком заряди? (під час електризації не утворюються, а перерозподіляються)

 1. У металах електричний струм створюють… (вільні електрони)

У розчинах кислот і солей струм створюють… (позитивні і негативні Йони)

4. Яка напруга між хмарами під час грози? (До 100 000 000В)

Яка найбільша напруга в лінії електропередач? (500 000В)

5.Який вигляд має графік залежності сили струму від напруги? (Пряма лінія)

Який вигляд має графік залежності сили струму від опору? (гіпербола)

Підбиття підсумків уроку

Домашнє завдання

Творча робота «Значення електричних явищ»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема : Закон Ома для постійного струму
Силою струму називають скалярну величину, яка чисельно дорівнює електричному заряду, що проходить через поперечний переріз провідника...

Урок фізики в 10 класі Тема
Тема: Реактивний рух. Будова ракети. Внесок українських учених у розвиток космонавтики. Успіхи в освоєнні космічного простору

Урок фізики у 9 класі. Тема уроку
Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Балаклійської районної ради Харківської області

Урок 17. Тема. Степ І лісостеп. Рослини І тварини степів 496 Урок...
Сонячна система І розповісти, які планети входять до неї; вчити користуватися довідковою літературою; виховувати необхідність берегти...

«Добре тобі – добре планеті» урок з екології в 1-д класі, вчитель Неволова ом
В збірці представлені розробки уроків для молодшого та середнього шкільного віку

Лекція №17 Тема. Лінійні кола синусоїдального струму План
Окрім кіл, що мають всі три параметри, зустрічаються кола в яких переважає один з них (r, L чи С) тоді як інші параметри впливають...

Класний керівник — організатор виховної роботи в класі
Усю цю роботу він проводить як офіційна, службова особа. Він несе відповідальність перед керівництвом школи та органами народної...

Класний керівник — організатор виховної роботи в класі
Усю цю роботу він проводить як офіційна, службова особа. Він несе відповідальність перед керівництвом школи та органами народної...

Урок 19 Тема. Захист прав споживачів Мета: закріпити знання про те,...
Форма проведення: практична робота з використанням інтерактивних вправ, захисту групових проектів

Урок 11 Тема. Право на освіту в Україні
Учні наводять підготовлені вдома приклади, що ілюструють реалізацію або невиконання прав та обов’язків, висловлюють власні думки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка