Пошук по сайту


Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
ФОП Бойко Олександр Юрійович ІПН: 2731104236Пропозиція укласти

договір про надання інформаційно-рекламних послуг

(публічна оферта)

1. Загальні положення

1.1. Даний документ відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) ФОП Бойко Олександра Юрійовича, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – Договір, і містить істотні умови, необхідні для надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Послуги”.

1.2. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов і сплати коштів за майбутні послуги юридичні і фізичні особи цим самим засвідчують своє бажання укласти Офертою договір на запропонованих умовах, що є прийняттям пропозиції (акцепт), і з цього моменту такі особи визначаються як „Замовники”.

1.3. У зв’язку з вище наведеним просимо уважно ознайомитися з текстом даної Оферти, і якщо Ви не згодні з умовами цієї Оферти чи з певним з її пунктів, Виконавець пропонує Вам відмовитися від надання Послуг.

2. Предмет Оферти

2.1. За цією Офертою Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення Інформаційно-рекламних матеріалів Замовника та послуги з доступу представників Замовника до Інформаційно-рекламних матеріалів на сервері Виконавця відповідно до умов даної Оферти. З інформацією про рекламні позиції, про вартість Послуг, які на виконання цієї Оферти надає Виконавець, а також технічні вимоги, які ставляться до розміщення відповідних інформаційно-рекламних Послуг, Замовник може ознайомитись в мережі Інтернет за адресою: http://crewdata.com/advertisement.php

При укладенні Договору за цією Офертою Сторони керуються цією інформацією, яка являється невід‘ємною частиною Договору.

2.2. Сфера застосування цієї Оферти поширюється на всі рекламні позиції, які Виконавець пропонує Замовнику на Сервері crewdata.com.

2.3. Оферта є офіційним документом ФОП Бойко Олександра Юрійовича і має необхідну належну юридичну силу та публікується на Сервері crewdata.com.

2.4. Виконавець має право змінювати умови даної Оферти з попереднім повідомленням про такі зміни Замовнику шляхом надсилання повідомлення електронною поштою не пізніше, ніж за 3 (три) робочих днів до введення в дію відповідних змін.

2.5. Виконавець не має права змінювати умови Оферти за період, в який Послуги Виконавцем ще не надані, але вже оплачені Замовником.

3. Порядок надання послуг

3.1. Згідно з предметом Договору за цією Офертою, Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення інформаційно-рекламних матеріалів Замовника на Сервері crewdata.com

3.2. Замовнику належать всі майнові права на передані Замовником Виконавцеві інформаційно-рекламні матеріали, так само як і на інформаційно-рекламні матеріали, створені Виконавцем на виконання Договору за цією Офертою й оплачені Замовником.

3.3. Ознайомившись з умовами даної Оферти, та обравши певний вид Послуг (чи декілька), Замовник направляє на адресу Виконавця Заявку або усно формулює зміст даної Заявки на обслуговування надання Послуг.

3.4. На підставі отриманої Заявки або усного повідомлення Виконавець виставляє Замовнику рахунок-фактуру на сплату обраної ним Послуги (Послуг). По оплаті Замовником суми, вказаної у рахунку-фактурі, Договір про надання інформаційно-рекламних послуг за цією офертою автоматично вважається укладеним (ч.2 ст.642 ЦКУ).

3.5. Виконавець приступає до виконання своїх обов‘язків згідно з умовами даної Оферти не пізніше наступного робочого дня з моменту перерахування на поточний рахунок Виконавця відповідної грошової суми за передбачені Послуги, відповідно до виставленого Замовнику рахунка-фактури, дотримуючись при цьому встановлених Технічними вимогами термінів надання Послуг.

3.6. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором Замовник приймає виконані роботи за Актами виконаних робіт, що надсилається Замовнику Виконавцем. Замовник в 3 (триденний) термін підписує отриманий Акт виконаних робіт, а в разі виявлення недоліків при прийнятті Замовником наданих Виконавцем робіт, протягом цього часу складає мотивовану відмову від прийняття робіт із зазначенням недоліків та строком їх усунення та надсилає її Виконавцю. Виконавець зобов’язаний усунути вказані у відмові недоліки у розумний строк та надати новий Акт виконаних робіт Замовнику.

4. Порядок розрахунків

4.1. Оплата Послуг за цим Договором виконується Замовником по безготівковому рахунку шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця авансового платежу у розмірі 100 (сто) відсотків вартості за відповідну замовлену Послугу Замовником до початку рекламної кампанії.

5. Права і обов‘язки сторін

5.1. За цією Офертою Замовник зобов‘язується:

5.1.1. Передавати в електронній формі (на електронну адресу або магнітному носії) необхідні для надання послуг Інформаційно-рекламі матеріали, які відповідають Технічним вимогам Виконавця одночасно з подачею заявки.

5.1.2. Відповідати за достовірність та відповідність законодавству України інформації, яка буде розміщуватись на Сервері crewdata.com. Виконавець має право не розміщувати рекламну інформацію Замовника, якщо така містить у собі недостовірну та/або неправомірну інформацію, якщо Замовник не доведе протилежне.

5.1.3. Оплатити рахунки-фактури протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання.

5.1.4. Підписати Акти наданих послуг у 3 (триденний) термін з моменту їх отримання. Якщо протягом вказаного терміну Акти наданих послуг не будуть підписані чи Виконавцем не буде одержано мотивованої відмови, то Акти наданих послуг вважаються підписаними, а дані Послуги надані належним чином і у повному обсязі без будь-яких зауважень та претензій в повному обсязі зі Сторони Замовника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Актів наданих послуг.

5.2. За цією Офертою Виконавець зобов‘язується:

5.2.1. Протягом одного дня з моменту надання Замовником Інформаційно-рекламних матеріалів підтвердити, чи відповідають вони технічним вимогам, необхідним для їх розміщення в мережі Інтернет. У випадку невідповідності Інформаційно-рекламних матеріалів зазначеним технічним вимогам, негайно інформувати про це Замовника, шляхом надіслання своїх зауважень електронною поштою від клієнт-менеджера Виконавця. Причому, перебіг часу по наданню послуг призупиняється до моменту виправлення даних зауважень і відновлюється тільки у випадку їх відповідності до Технічних вимогам.

5.2.2. Надавати Послуги в строк та на умовах, встановлених цією Офертою.

5.2.3. У 3 (триденний) строк по завершенні надання Послуг, надати Замовнику Акт наданих послуг.

5.3. За цією Офертою Замовник має право:

5.3.1. Використовувати засоби і технології, крім тих, які діють на підсвідомість споживача.

5.3.2. Інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг.

5.4. За цією Офертою Виконавець має право:

5.4.1. Вчасно отримувати інформацію, необхідну для надання послуг.

5.4.2. Має право вимагати від Замовника надання спеціальних дозволів, ліцензій тощо у випадку прямого чи непрямого розміщення Виконавцем інформації щодо товарів, які підлягають обов‘язковій сертифікації, ліцензуванню тощо.

5.4.3. Змінювати вартість послуг, повідомляючи про це Замовника не менше, ніж за 10 календарних днів до дати такої зміни. Виконавець не має права
збільшувати вартість послуг за період, в який вони вже фактично оплачені Замовником.

6. Відповідальність сторін

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов‘язань згідно з цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Якщо розміщення Інформаційно-рекламних матеріалів Замовника за цим Договором не відбулося або відбулося неякісно з вини Виконавця: перекручення (або відсутність) тексту, неякісне розміщення або перенесення строків реклами без погодження з Замовником, тоді Виконавець зобов‘язується надати Замовнику компенсацію шляхом розміщення додаткової Послуги відповідного об‘єму, пропорційно до часу, в якому Послуги були надані неналежним чином, попередньо узгодивши час такого розміщення із Замовником.

6.3. Замовник гарантує, що всі рекламні матеріали, їх зміст та/або інформація, надані Замовником Виконавцю для надання послуг за цим Договором, є повними, достовірними, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та відповідають вимогам чинного законодавства України. Під відповідністю змісту Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам діючого законодавства України розуміється включаючи, але не обмежуючись, відповідність Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам діючого законодавства України про рекламу, про мови, про обмеження недобросовісної конкуренції, антимонопольне законодавство, про лікарські засоби, наявність в рекламі необхідної за законодавством інформації, дотримання інших вимог законодавства України. Відповідальність за фактичну якість рекламованих товарів/послуг, та за відповідність Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам, вказаним в цьому пункті, несе Замовник.

6.4. У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням Інформаційно-рекламних матеріалів та/або змістом Інформаційно-рекламних матеріалів (відповідністю змісту Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам діючого законодавства) та/або якістю рекламованих товарів/послуг, претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному об’ємі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених прав, гарантій тощо.

6.5. Дії гарантій, вказаних в п.6.3. Договору, поширюється на необмежений період часу і не припиняється після завершення дії цього Договору.

6.6. В разі використання сервісу, що надається Виконавцем, Замовник надає свою згоду на обробку персональних даних, які він повідомляє чи передає Виконавцю шляхом публікації або надсилання повідомлень в обсязі та з метою, передбаченими цим Договором та чинним законодавством, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Замовник підтверджує, що будь-яка обробка його персональних даних, або персональних даних пов’язаних з ним осіб, у т.ч. передача таких даних третім особам, не потребує отримання окремої згоди та здійснення письмового повідомлення про таку обробку.

6.7. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець проводить всі необхідні дії та процедури для отримання згоди на обробку будь яких персональних даних фізичних осіб, що мають відношення до діяльності Виконавця.

7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями. У випадку настання обставин непереборної сили, термін виконання зобов'язань переноситься на термін дії таких обставин.

7.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, що наступили після підписання цієї Угоди в результаті подій надзвичайного характеру, як-от: війна, бойові дії без оголошення війни, масові безладдя, страйки, локаути, державні перевороти, стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі й ін.), якщо такі обставини призвели до об'єктивної неможливості для Сторін (Сторони) виконати свої зобов'язання за цим Договором.

7.3. Сторони домовились про те, що обставинами непереборної сили вважаються також аварії в системі енергозбереження та зв’язку, а також рішення і дії державних та комунальних органів, організацій.

7.4. Під час форс-мажорних обставин Виконавець негайно повідомляє Замовника у письмовій формі про такі обставини, продовжує виконувати свої зобов‘язання за даним Договором, наскільки це можливо, і повідомляє альтернативні пропозиції щодо виконання Договору, яким не перешкоджають форс-мажорні обставини.

8. Вирішення спорів

8.1. Спори, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

8.2.Неврегульовані шляхом переговорів спори вирішуються шляхом передачі відповідного спору на розгляд до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ відповідно до чинного законодавства України.

9. Термін дії договору

9.1. Договір вступає в силу з моменту, вказаного в п. 3.4. даної Оферти, і діє до повного виконання Сторонами своїх договірних обов‘язків.

10.Реквізити


Виконавець

ФОП Бойко Олександр Юрійович

Код за ЄДРПОУ 2731104236

р/р № 26006418661, МФО 380805

Найменування банку: АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"

e-mail: advert@crewdata.com

ФОП Бойко Олександр Юрійович є платником єдиного податку 3 групи без ПДВ.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір про надання послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного...
Надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг, умови І правила надання яких визначені у Договорі комплексного...

Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного...
Надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг, умови І правила надання яких визначені у Договорі комплексного...

Публічна пропозиція аб "укргазбанк" на укладення Договору комплексного...
Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг,...

1. основні поняття, терміни та скорочення, що використовуються в договорі
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір про таке: про надання послуг з інформаційно-технологічного супроводу комп'ютерних...

Додаток 1 до Протоколу засідання Тарифного комітету №121128/3 від 28. 11. 2012р
Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг,...

Терміни, що використовуються в договорі бренд – знак для товарів І послуг (торгова марка)
Сторона, разом Сторони, уклали цей Договір про виконання робіт І надання послуг (надалі Договір) про таке

Правила надання та обслуговування кредитів за програмою «Еко оселя» в аб "укргазбанк"
НК» (кредитний договір) (надалі – Договір), інформацією про сукупну вартість кредиту є договором про надання банківських послуг між...

До Договору про надання послуг з управління, утримання будинків,...
Надалі – Договір, який укладено між Управляючою компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «київська комунальна компанія»...

Т ов «Дж iE мС i», далі «Підприємство»
Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2005 р....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка