Пошук по сайту


6. БУРИЛЬНИК (будівельні роботи) - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка10/163
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   163

6. БУРИЛЬНИК (будівельні роботи)


(Код КП-8113.2)

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь у виконанні ро­біт з буріння та розширення свердловин, у виготовленні паль та інших конструкцій буроін'єкційним, буронабивним та струменево-ін'єкційним методами, у монтажі, демонтажі бурової уста­новки. Виконує роботи з розчищення будівельного майданчика та контролює в'їзд-виїзд бурової установки. Здійснює: опускан­ня та піднімання бетонолітної труби, бетонування свердловин, закріплення стінок свердловин трубами, комплекс допоміжних робіт. Встановлює арматурні каркаси та металеві балки у пробу­рену свердловину та вдавлює їх вібраційним методом до проек­тної позначки. Виконує інші роботи, передбачені технологічним регламентом і режимно-технологічними картами.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: види бурових робіт; призначення, бу­дову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового, насосного та енергетичного устаткування, їх технічні характе­ристики; будову бурової установки, бурових щогл, бетононасоса, правила їх складання та розбирання; технологічні режими, правила керування процесом і способи буріння й розширення свердловин в ускладнених умовах; методи цементації, бетону­вання, тампонажу свердловин; способи приготування та оброб­ки промивальними розчинами; методи бетонування свердловин з використанням бетонолітної труби; види арматурних каркасів, методи їх встановлення у свердловину, заповнену гідротехніч­ним бетоном; марки арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів, марки бетону; призначення, характе­ристики, види інструменту, пристроїв і матеріалів, що застосо­вуються під час буріння свердловин; вимоги до бурового ін­струменту в залежності від міцності гірських порід; причини виникнення технічних неполадок, аварій, заходи щодо їх запобі­гання та ліквідації; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; способи виконання ловиль­них робіт; класифікацію та властивості ґрунтів; способи та пра­вила виконання кроквяних, вантажно-розвантажувальних робіт; методи бетонування свердловин; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно сумі­жною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання робіт з буріння та розши­рення свердловин (з урахуванням геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурильного устаткування та інструменту), монтажу, демонтажу бурової установки. Завантаження (розван­таження) базового механізму на трейлер, частин бурової устано­вки на транспортні засоби, закріплення їх у транспортному ста­ні. Виконання робіт з розчищення будівельного майданчика. Здійснення контролю за якістю бетону, відбір зразків бетону. Опускання та піднімання бетонолітної труби, здійснення конт­ролю за процесом бетонування, за осьовим навантаженням на робочий інструмент. Улаштування паль методом нагарного бе­тонування через пустотілий шнек, закріплення стінок свердло­вин трубами, виготовлення та закачування глиняного розчину, встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробуре­ну свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до про­ектної позначки, виконання інших робіт, передбачених техноло­гічним регламентом і режимно-технологічними картами. Вста­новлення інвентарної опалубки, формування оголовків паль. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах. Вибір бурів, доліт, желонок, шнеко­вих колон, комплектація в цілому бурових колон. Виконання операцій з опускання-піднімання та нарощування бурового ін­струменту. Очищення забою свердловин, обслуговування буро­вих насосів та іншого допоміжного обладнання. Проведення ло­вильних робіт, закривання горловини свердловин щитами. Ви­явлення та усунення пошкоджень у роботі устаткування, участь у його ремонті. Участь у підготовці приладів і пристроїв для проведення випробувань виготовлених конструкцій паль. Про­ведення кроквяних, вантажно-розвантажувальних, ліквідаційних робіт на будівельному майданчику. Монтаж, демонтаж випро­бувального стенда паль. Спостерігання за станом бетоноводів, їх заповненням, їх промивання та продування після закінчення процесу бетонування.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь у виконанні особливо складних та відповідальних робіт з буріння та розширення свердловин (з урахуванням геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового устаткування та інструменту), у ви­готовленні паль та інших конструкцій буроін'єкційним, бурона-бивним та струменево-ін'єкційним методами, у монтажі, демон­тажі бурової установки. Виконує роботи з розчищення будіве­льного майданчика та контролює в'їзд-виїзд бурової установки. Здійснює: опускання та піднімання бетонолітної труби, бетону­вання свердловин, закріплення стінок свердловин трубами, ком­плекс допоміжних робіт. Встановлює арматурні каркаси й мета­леві балки у пробурену свердловину та вдавлює їх вібраційним методом до проектної позначки. Виконує інші роботи, передба­чені технологічним регламентом і режимно-технологічними ка­ртами.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: види бурових робіт; призначення, бу­дову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового, насосного та енергетичного устаткування, їх технічні характе­ристики; будову бурової установки, бурових щогл, бетононасоса, правила їх складання та розбирання; технологічні режими, правила керування процесом і способи буріння й розширення свердловин в особливо складних умовах з урахуванням геологі­чних умов, виникнення ускладнень в залежності від стану буро­вого устаткування та інструменту; методи цементації, бетону­вання, тампонажу свердловин; способи обробки промивальними розчинами; методи бетонування свердловин з використанням бетонолітної труби; види арматурних каркасів, методи їх вста­новлення у свердловину, заповнену гідротехнічним бетоном; марки арматурних сталей, що використовуються для виготов­лення каркасів, марки бетону; призначення, характеристики, ви­ди інструменту, пристроїв і матеріалів, що застосовуються під час буріння свердловин; вимоги до бурового інструменту в за­лежності від міцності гірських порід; умови та форми залягання опорних пластів; причини виникнення технічних неполадок, аварій, заходи щодо їх запобігання та ліквідації; способи вико­нання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; способи виконання ловильних робіт; основи геології, гідрогео­логії; назви гірських розробок; класифікацію та властивості ґрунтів; правила ведення технічної документації, її форми; схему електричних мереж на будівельному майданчику та методи лік­відації витоку струму; способи та правила виконання вантажно-розвантажувальних, кроквяних робіт; правила та норми з охоро­ни праці під час виконання робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи бурильником 4 розря­ду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Участь у процесі буріння та розши­рення свердловин, у монтажі, демонтажі бурової установки. За­вантаження (розвантаження) базового механізму на трейлер, ча­стин бурової установки на транспортні засоби, закріплення їх у транспортному стані. Виконання робіт з розчищення будівель­ного майданчика, буріння та розширення свердловин, виготов­лення та закачування глиняного розчину. Здійснення бетону­вання свердловин, закріплення їх стінок трубами. Улаштування паль методом нагарного бетонування через пустотілий шнек. Встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробу­рену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки. Встановлення інвентарної опалубки, фор­мування оголовків паль, виконання інших робіт, передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. Здійснення контролю за осьовим навантаженням на робочий ін­струмент, за опусканням, підніманням бетонолітної труби, про­цесом бетонування, якістю бетону. Вживання заходів щодо за­побігання виникненню поломок бурового устаткування та ін­струменту. Здійснення операцій з опускання-піднімання та на­рощування бурового інструменту. Виконання робіт із запобіган­ня та ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах. Зачищення забою свердловин. Ловильні роботи. Виявлення та усунення пошкоджень у роботі устаткування, участь у його ре­монті, заміна двигунів, електродвигунів, автоматів, магнітних пускачів. Участь у підготовці приладів, пристроїв для проведен­ня випробування, просвічування паль тощо. Монтаж-демонтаж випробувального стенда паль. Виконання вантажно-розвантажувальних, кроквяних, ліквідаційних робіт.

В редакції доповненнь №2,3,4, затверджених наказами Держбуду України
від 29.08.03 №149, від 22.12.03 № 218.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка