Пошук по сайту


7. ВАПНОГАСИЛЬНИК - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка11/163
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   163

7. ВАПНОГАСИЛЬНИК


(Код КП –8154.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час гасіння вапна.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: різновиди вапна; правила збері­гання та транспортування негашеного й гашеного вапна; види та призначення захисних засобів, що застосовуються під час гасіння вапна.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Планування майданчиків та улаштовування основ для зберігання негашеного вапна. Очищання ям для гасіння вапна та над'ямних ємкостей. Транспортування негашеного вапна.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Гасить вапно вручну.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: види й улаштування ям для га­сіння вапна та над'ямних ємкостей; способи завантаження ям для гасіння вапна негашеним вапном та заливання їх водою; способи гасіння вапна у над'ямних ємкостях; влас­тивості гашеного та негашеного вапна; будову захисних засобів, що застосовуються під час гасіння вапна.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи вапногасильником 2 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Шарове завантаження ям для гасіння вапна негашеним вапном та заливання їх водою. Гасіння вапна у над'ямних ємкостях (завантаження вапна, поливання водою, перемішування та зливання маси через сітку). Вивантажування гашеного вапна з ям для гасіння вапна. Кріплення та ремонт ям для гасіння вапна та над'ямних ємкостей.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи з га­сіння вапна у пересувних вапногасильних машинах.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила технічної ек­сплуатації механічних і термомеханічних вапногасильних машин та їх конструктивні типи; технологію гасіння вапна у вапногасильних машинах.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи вапногасильником 3 роз­ряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Наповнення посудин для гасін­ня негашеним вапном. Дотримування точного дозування та ступеня зволожування. Виконання процесу гасіння вапня­ної маси з дотриманням циклу гасіння. Спостереження за роботою вапногасильних машин. Випуск погашеної вапня­ної маси. Очищання та змащування устаткування, що об­слуговується.

8. ВЕРХОЛАЗ


(Код КП- 7129.1)

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи із застосуванням вер­холазних технологій в опорному та безопорному просторі під час будівництва підприємств енергетичної, хімічної, металур­гійної, вугільної промисловості, зв'язку, теле- та радіомовлення, будівель, споруд тощо. Здійснює обстеження технічного стану конструктивних елементів висотних будівель і споруд.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип організації верхолазних ро­біт; технологію та правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт, вимоги до якості робіт; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних пі­діймачах тощо; правила безпечного використання страхуваль­них тросів, канатів, запобіжних лямочних і безлямочних монта­жних поясів, монтажних однорольних блоків; норми безпечного використання верхолазного спорядження; правила безпечної ро­боти з ручними та механічними лебідками, талями; правила в'язання вузлів для з'єднання тросів і канатів; правила роботи з механізованим інструментом; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами ванта­жопідіймальних механізмів; порядок і правила ведення обов'язкової документації під час виконання верхолазних робіт; організацію рятувальних робіт; прийоми надання долікарської допомоги; правила дотримання вимог щодо охорони праці під час роботи на висоті.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником спорід­неної професії 5 розряду не менше 1 року.
Вік - не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добо­ру відповідно до чинних нормативних документів.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання складних робіт в опорному та безопорному просторі на висоті до 10 м під час будівництва підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, зв'язку, теле- та радіомовлення, будівель, споруд тощо. Монтаж залізобетонних, металевих, дерев'яних, полімер­них конструкцій та деталей. Кладка з одночасним облицюван­ням цеглою стін і колон складної конструкції. Виконання очи­щувальних робіт на висотних конструкціях, димових трубах. Обштукатурювання стін будівель, що мають складну конфігу­рацію. Ремонт та заміна елементів покрівель, ринв. Просверд­лювання отворів у конструкціях механізованим інструментом. Шліфування, шпаклювання, прооліфлювання, ґрунтування, фа­рбування поверхонь із застосуванням механізованих інструмен­тів та обладнання. Покривання конструкцій антикорозійними матеріалами. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт. Миття вікон. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування. Виконання стропальних робіт під час роботи з підіймальними кранами, вантажопідіймальними механізмами (лебідки, талі). Обстеження технічного стану конс­труктивних елементів висотних будівель і споруд. Герметизація міжпанельних стиків. Ремонт і заміна водостічних труб.

7-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, ремонтно-відновлювальні роботи в опорному та безопорному просторі із засто­суванням верхолазних технологій під час будівництва та ремон­ту підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, мостів, тунелів, радіо- та телебашт, причалів, будівель, споруд тощо. Виконує огляд, ревізію та виявлення де­фектів конструктивних елементів висотних будівель, споруд та інженерних комунікацій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип організації верхолазних ро­біт; основні конструктивні особливості об'єктів, де здійснюють­ся роботи; правила та технологію виконання будівельних, мон­тажних, ремонтно-будівельних, ремонтно-відновлювальних ро­біт, дотримання вимог до якості робіт; правила роботи на риш­туванні,, підмостках, драбинах, підіймачах, з підвісних колисок; правила випробовування та норми безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямочних і безлямочних монтажних поясів, індивідуальних спеціальних страхува­льних засобів та верхолазного спорядження, монтажних одно-рольних блоків; будову ручних і механічних лебідок, талей, правила безпечної роботи з ними; методи налагоджування сис­тем підіймання та опускання людей і вантажів, систем перемі­щання у безопорному просторі із застосуванням верхолазного спорядження у процесі виконання робіт; правила роботи з меха­нізованим інструментом та обладнанням; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиніс­тами вантажопідіймальних механізмів; порядок і правила ве­дення обов'язкової документації під час виконання верхолазних робіт; організацію і порядок проведення рятувальних робіт на висоті; прийоми надання долікарської допомоги; правила до­тримання вимог щодо охорони праці під час роботи на висоті.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи верхолазом 6 розряду не менше 1 року. Вік — не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних но­рмативних документів.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання особливо складних робіт в опорному та безопорному просторі на висоті до 20 м у ході бу­дівництва підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, мостів, тунелів тощо. Монтаж залізо­бетонних, металевих, дерев'яних, полімерних конструкцій та деталей. Остаточне вивіряння змонтованих конструкцій та дета­лей. Кладка стін, колон, перемичок, карнизів складної констру­кції з одночасним облицюванням цеглою та природним каме­нем. Виконання ремонтних робіт на висотних будівлях та спо­рудах. Замонолічування та герметизація внутрішніх і зовнішніх стиків панелей будівель та споруд, змонтованих зі збірних залі­зобетонних елементів. Обштукатурювання стін будівель, що мають особливо складну конфігурацію. Виконання очищуваль­них робіт на висотних будівлях, спорудах, конструкціях, димо­вих трубах, мостах, теле- та радіобаштах, опорах повітряних лі­ній електромережі та зв'язку. Фарбування фасадів будівель, єм­костей, промислових споруд із застосуванням механізованих ін­струментів. Покривання конструкцій антикорозійними матеріа­лами. Виконання слюсарних робіт у ході монтажу й демонтажу конструкцій та устаткування. Здійснення контролю за дотри­манням технології виконання робіт. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування. Виконання стропальних робіт під час опускання-піднімання вантажів підіймальними кранами, вантажопідіймальними механізмами (лебідки, талі). Випробування підіймально-такелажних засобів. Обстеження технічного стану висотних будівель, споруд, конструкцій та ін­женерних комунікацій. Ремонт облицювання, архітектурних елементів та прикрас, балконів, карнизів тощо із застосуванням лебідок, талів, гинів.

8-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує комплекс особливо складних і відповідальних будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, ремонтно-відновлювальних робіт у безопорному просторі із застосуванням верхолазних технологій у процесі бу­дівництва висотних будівель, споруд, мостів, димових труб, опор повітряних ліній електромережі та зв'язку, підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, монтажу металоконструкцій тощо. Здійснює обстеження та ре­візію технічного стану конструктивних елементів висотних будівель, споруд та інженерних комунікацій з метою виявлення будівель, споруд та інженерних комунікацій з метою виявлення дефектів і виявляє наявні дефекти. Складає звіти за результа­тами обстежень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила організації та проведення верхолазних робіт; конструктивні особливості об'єктів, де вико­нуються роботи; технологію та правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, ремонтно-відновлювальних робіт, дотримання вимог до якості робіт; правила використання та випробовування тросів, канатів, верхолазних і спеціальних страхувальних засобів та спорядження згідно з вимогами безпе­чного виконання робіт на висотних об'єктах; правила роботи з ручними та механічними лебідками, талями; методи налагоджу­вання систем для підіймання та опускання людей і вантажів, си­стем переміщання в безопорному просторі із застосуванням верхолазних засобів і спорядження у ході виконання робіт, спі­льної роботи з вертольотами; правила подання сигналів і поря­док їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопі­діймальних механізмів та пілотами вертольотів; порядок і пра­вила ведення обов'язкової документації у ході виконання робіт на висоті; організацію та порядок виконання рятувальних робіт на висоті; прийоми надання долікарської допомоги; правила до­тримання вимог щодо охорони праці під час роботи на висоті.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи верхолазом 7 розряду не менше 1 року. Вік - не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання комплексу особливо скла­дних робіт в безопорному просторі на висоті понад 20 м, із за­стосуванням верхолазних технологій у процесі будівництва ви­сотних будівель, споруд, мостів, тунелів, димових труб, опор повітряних ліній електромережі та зв'язку, підприємств енерге­тичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості тощо. Монтаж особливо складних, важких залізобетонних, металевих, дерев'яних, полімерних конструкцій та деталей. Остаточне ви­віряння змонтованих конструкцій та деталей. Кладка з одночас­ним облицюванням цеглою, блоками різних видів, природним і штучним каменем стін, перемичок, карнизів, мостових опор, фі­гурних архітектурних елементів особливо складної конструкції, установлювання архітектурних деталей. Обштукатурювання стін особливо складної конструкції. Виконання ремонтних, очищувальних робіт на висотних конструкціях, портальних та інших кранах морських і річкових портів, вантажних терміналів, радіо- та телебаштах, димових трубах, градирнях, газоходах, на склепіннях тунелів, опорах і льодобійних биках мостів, опорах повітряних ліній електромережі та зв'язку тощо. Здійснення ремонтно-відновлювальних робіт на унікальних спорудах, пам'ятках історії, культури та архітектури, фасадах будівель і споруд (ремонт облицювання, архітектурних елементів та дета­лей, балконів, лоджій, еркерів, карнизів, колон, замуровування міжпанельних стиків, тріщин тощо). Футерування газоповітроводів і промислових труб. Ремонт покрівель, що мають особли­во складну конструкцію. Покриття поверхонь конструкцій та замазування швів антикорозійними матеріалами, вогнезахисна обробка будівельних конструкцій. Виконання особливо склад­них малярних робіт на висотних об'єктах із застосуванням ме­ханізованих інструментів. Скління та заміна скла на унікальних висотних будівлях, культових спорудах, пам'ятках історії, куль­тури та архітектури. Здійснення контролю за дотриманням тех­нології виконання робіт. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування. Піднімання, опускання, переміщан­ня вантажів, конструкцій, устаткування, що мають складну кон­фігурацію, велику вагу й габарити, із застосуванням підіймаль­них кранів, вантажопідіймальних механізмів (лебідок, талей), вертольотів. Випробовування підіймально-опускального устат­кування, засобів верхолазного та індивідуального страхувально­го, монтажного спорядження. Обстеження технічного стану та здійснення ревізій на висотних будівлях, спорудах, інженерних комунікаціях та виявляння наявних дефектів. Здійснення конт­ролю за якістю верхолазних робіт, що виконуються іншими ро­бітниками.

В редакції доповненнь №2,3,4, затверджених наказами Держбуду України
від 29.08.03 №149, від 22.12.03 № 218.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка