Пошук по сайту


14. ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка17/163
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   163

14. ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК


(Код КП-7212.1)

Спеціалізація: ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК (будівельні роботи)

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне дугове та плазмове зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, що працюють у складних умовах.

Виконує кисневе та плазмове прямолінійне і горизонтальне рі­зання особливо складних деталей з різних марок сталей, кольо­рових металів і сплавів за розміткою вручну з обробленням кромок під зварювання, у тому числі із застосуванням спеціаль­них флюсів. Виконує автоматичне зварювання особливо відпо­відальних будівельних і технологічних конструкцій, що працю­ють під динамічними та вібраційними навантаженнями. Вико­нує механізоване зварювання відповідальних складних будіве­льних і технологічних конструкцій, що працюють у важких умовах. Зварює відповідальні конструкції у блочному виконанні в усіх просторових положеннях зварного шва. Зварює і наплав­ляє тріщини та раковини у тонкостінних виробах із важкодоступними для зварювання місцями. Виконує термооброблення га­зовим пальником зварених стиків після зварювання. Читає крес­лення особливо складних зварних просторових металоконструкцій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми та конструкції різ­них зварювальних машин, автоматів, напівавтоматів і джерел живлення; технологічні властивості металів, що зварює, вклю­чаючи високолеговані сталі, а також наплавленого металу та ме­талу, який підлягає струганню; технологічну послідовність на­кладання зварних швів; вплив термічного оброблення на влас­тивості зварного шва; правила різання під водою.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрогазозварником 4 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 1. Зварювання: апаратів і посудин з вуглецевих сталей, що працюють під тиском, та з легованих сталей, що працюють без тиску; арматури несучих залізобетон­них конструкцій (фундаменти, колони, перекриття тощо); баків унікальних потужних трансформаторів, включаючи приварю­вання підіймальних гаків, домкратних скоб, нержавіючих плит, що працюють під динамічними навантаженнями; балок і траверс візків кранів та балансирів; прогонних балок мостових кранів вантажопідйомністю до 30 т; хребтових, буферних, шворневих балок, рам візків локомотивів і вагонів; блоків будівельних і технологічних конструкцій з листового металу (повітронагріва­чі, скрубери, сепаратори, реактори тощо); змійовиків з червоної міді; колон, бункерів, кроквяних і підкроквяних ферм, балок, естакад тощо; гірничопрохідницьких комплексів, навантажуваль­них машин, блокоукладальників, шахтних електровозів; корпу­сів головок, траверс та інших складних вузлів пресів і молотів, а також роторів з діаметром понад 3500 мм; основин з високолегованих бурових труб під бурові вишки та тридизельні приводи; опорних плит крокуючих екскаваторів; складних прес-форм (підварювання у важкодоступних місцях); рам і вузлів автомобі­лів і дизелів, шворневих і піддизельних локомотивів; стиків ви­пусків арматури елементів несучих складних залізобетонних конструкцій; шин, стрічок, компенсаторів до них з кольорових металів; щогл, бурових та експлуатаційних вишок під час мон­тажу.

2. Наплавлення: арматури трубопровідної запірної з високоолов'яних бронз та кременистої латуні - під пробний тиск понад 5,0 МПа (48,4 атм); дефектів на корпуси, кришки, трійни­ки, коліна, циліндри чавунні.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує дугове, плазмове та газове зварювання особливо складних і відповідальних апара­тів, деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів, машин, меха­нізмів (віброустановок, бетонозмішувачів, бетоноукладачів то­що) з різних марок сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під динамічними та вібраційними нава­нтаженнями. Виконує механізоване зварювання особливо відпо­відальних апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів, будіве­льних і технологічних конструкцій з різних марок сталей, чаву­ну, кольорових металів і сплавів, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями. Виконує зварювання у стельо­вому положенні та на вертикальній площині. Зварює особливо відповідальні конструкції у блочному виконанні в усіх просто­рових положеннях зварного шва.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми автоматів і напів­автоматів, принципову будову електронних схем керування; правила навчання роботів і роботи з робототехнічними компле­ксами; види корозії і фактори, які викликають її; методи спеціа­льних випробувань виробів, які зварює, та призначення кожного з них; основні види термічного оброблення зварних з'єднань; основні знання з металографії зварних швів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрогазозварником 5 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання: балок підкранових під крани важких режимів роботи, стріл крокуючих екскаваторів; прогінних балок мостових кранів вантажопідйомністю більше 30 т; барабанів котлів з тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм); про­гінних будов металевих і залізобетонних мостів; деталей та вуз­лів з кольорових металів, які працюють під тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм); подвійним швом - замків бурильних труб і муфт. Приварювання: лопатей і лопаток робочих коліс газотурбокомпресорів, парових турбін, потужних повітродувок; корпу­сів важких лазерних двигунів і пресів; лап та шорошок бурових доліт, бурильних паропровідників; стержнів арматури залізобе­тонних конструкцій у роз'ємних формах; трубних елементів па­рових котлів з тиском понад 4,0 МПа (38,7 атм); трубопроводів технологічних І і II категорії (груп), а також трубопроводів пари і води І і II категорії.

7- й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складне зварювання відповідальних будівельних і технологічних конс­трукцій, які працюють під динамічними і вібраційними наванта­женнями, і конструкцій особливо складної конфігурації у всіх просторових положеннях зварного шва. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, устаткування та інструментів згідно із заданим технологічним режимом зварювання. Виконує зварюва­льні роботи з ремонту діючих магістральних газопроводів під тиском до 5,5 МПа методом зварювання герметичної муфти з технологічними кільцями згідно з технологічними картами. За­чищає зварний шов від шлаку та крапель металу для проведення дефектоскопічного обстеження. Дотримується вимог норматив­них документів щодо виконання зварювальних робіт під час ре­монту діючих газопроводів. Проводить роботи відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ) з додержанням норм технічної безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог для IV кваліфікаційної групи з електричної безпеки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, технічні характеристики, пра­вила технічної та безпечної експлуатації зварювального устат­кування, яке обслуговує; порядок обслуговування і ремонту зва­рювального устаткування; правила технічної та безпечної екс­плуатації електроустановок; інструкцію з безпечного ведення робіт; правила роботи зі шкідливими, небезпечними та отруй­ними речовинами, які застосовуються у процесі виконання ро­біт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрогазозварником 6 розряду не менше 1 року.

8-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складне зварювання відповідальних будівельних і технологічних конс­трукцій, які працюють під динамічними, вібраційними наванта­женнями і під високим тиском, а також конструкцій особливо складної конфігурації в усіх просторових положеннях зварного шва. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, устатку­вання та інструментів відповідно до заданого технологічного режиму зварювання. Виконує зварювальні роботи під час ремон­ту діючих магістральних газопроводів під тиском понад 5,5 МПа методом зварювання герметичної муфти з технологічними кіль­цями згідно з технологічними картами. Заварює корозійні вираз­ки та каверни на тілі труби діючих магістральних газопроводів під тиском до 5,5 МПа. Зачищає зварний шов від шлаку та кра­пель металу для проведення дефектоскопічного обстеження. До­тримується вимог нормативних документів щодо виконання зва­рювальних робіт з ремонту діючих газопроводів. Проводить ро­боти відповідно до Правил технічної експлуатації електроуста­новок споживачів (ПТЕ) з додержанням норм технічної безпеч­ної експлуатації електроустановок у обсязі вимог для IV квалі­фікаційної групи з електричної безпеки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, технічні характеристики, пра­вила технічної та безпечної експлуатації електроустановок, зва­рювального устаткування, які обслуговує; порядок обслугову­вання та ремонту зварювального устаткування; інструкцію з безпечного ведення робіт; правила роботи зі шкідливими, не­безпечними та отруйними речовинами, які застосовуються у процесі виконання робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрогазозварником 7 розряду не менше 1 року.

В редакції доповненнь №2,3,4, затверджених наказами Держбуду України
від 29.08.03 №149, від 22.12.03 № 218.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка