Пошук по сайту


Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка5/163
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163

Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.


Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення

Розділ 2

Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
ВступЦей розділ є результатом перегляду кваліфікацій­них характеристик професій робітників, включених до третього та першого випусків "Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо­чих", затверджених постановами Держбуду СРСР (М.: Стройиздат, 1989), і враховує зміни та доповнення до зміс­ту цих характеристик, які виникли у результаті впрова­дження досягнень науки, техніки, технології, удоскона­лення організації виробництва та праці.

У розділі враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено на­ступність, традиції застосування та особливості їх побудо­ви.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до восьмирозрядної тарифної сітки. Тарифні розряди встановлено з урахуванням складності робіт, технологічних процесів та знарядь праці, що засто­совуються, введення у дію нових типів технологічних ком­плексів, комбінованих та великомонтажних установок з високим ступенем оснащення системи відеокерування, впровадження нових типів машин, обладнаних комп'ютерною технікою тощо. Наприклад, для професій монтажників та машиністів, які постійно зайняті на особ­ливо складних (з використанням новітніх технологій) та відповідальних роботах, до якості виконання яких пред'являються спеціальні вимоги, або які зайняті керу­ванням потужними та особливо складними будівельними машинами, механізмами, їх ремонтом та обслуговуванням, передбачено сьомий та восьмий тарифні розряди.

Під час розроблення кваліфікаційних характерис­тик не враховувалися умови праці, важкість, шкідливість робіт, які повинні визначатися безпосередньо на робочих місцях під час відповідної атестації.

Завдання та обов'язки робітників нижчої кваліфі­кації, як правило, не повторюються в кваліфікаційних ха­рактеристиках для робітників вищої кваліфікації. В єди­ному виробничому процесі, в інших необхідних випадках робітники нижчих розрядів виконують роботу під керівни­цтвом робітників вищої кваліфікації.

В організаціях та на підприємствах перелік викону­ваних робіт за професіями може бути розширено за раху­нок робіт-аналогів, виходячи з конкретних умов виробни­цтва.

Робітники всіх професій окрім завдань, обов'язків та знань, що передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати та виконувати правила і дотримуватися норм охорони праці, протипожежної безпе­ки, виробничої санітарії й гігієни, вміти надавати першу допомогу при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму, виконувати правила внут­рішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Машиністи машин, механізмів та устаткування, що застосовуються у будівництві, повинні знати слюсарну та електротехнічну справу з кваліфікацією на один розряд нижчою за машиніста, а при обслуговуванні засобів меха­нізації з електричним приводом чи живленням - мати від­повідну кваліфікаційну групу з електричної безпеки за правилами експлуатації електроустановок.

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які викладено у Ви­пуску 1 та включено до цього випуску.

Внесення змін і доповнень та інші нормативні ви­моги щодо порядку застосування кваліфікаційних харак­теристик здійснюється відповідно до зазначених "Загальних положень".

Доповнення до розділу 2 „Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" розроблено з урахуванням змін, що відбулися в останні роки у будівельному виробництві в зв'язку із впровадженням нових видів будівельних матеріалів і конструкцій, застосуванням новітніх технологій, сучасних ма­шин іноземного та вітчизняного виробництва, устаткування, ме­ханізмів зі складними технічними характеристиками, програм­ними комп'ютерними системами керування тощо. Зазначене зу­мовило появу нових видів робіт і професій робітників та потре­бу в розробленні для них відповідних кваліфікаційних характе­ристик.

Доповнення включають 41 кваліфікаційну характеристику професій робітників, зайнятих на виконанні будівельних, мон­тажних, ремонтно-будівельних та дорожньо-будівельних робіт.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розро­блено з урахуванням складності робіт, технологічних процесів та знарядь праці відповідно до восьмирозрядної сітки.

Кваліфікаційні характеристики для професій бурильника, верхолаза, машиніста бурової установки, машиніста змішувача асфальтобетону стаціонарного та машиніста-оператора наван­тажувальної машини розроблено вперше у зв'язку з внесенням зазначених професій, як нових, до Державного Класифікатора професій ДК 003-95.

Для ряду професій у кваліфікаційні характеристики введе­на спеціалізація, яка враховує особливості виконання спеціаль­них видів будівельних робіт і відповідає професійній діяльності похідної базової професії. Для робітників окремих професій зі спеціалізацією передбачено введення більш високих розрядів порівняно з базовою професією у зв'язку з виконанням ними особливо складних та відповідальних робіт.

Для групи професій робітників (машиніст залізнично-будівельних машин, машиніст укладача асфальтобетону, мон­тажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, мон­тер колії тощо), які здійснюють виконання різних видів унікаль­них, особливо складних і відповідальних робіт, що потребують підвищених вимог до освіти, кваліфікації, професійної підготов­ки та практичного досвіду, введено 7 та 8 розряди.

В редакції доповненнь №2,3,4, затверджених наказами Держбуду України
від 29.08.03 №149, від 22.12.03 № 218.

У зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій, матеріалів, конструкцій, машин, механізмів, виконанням нових видів робіт та підвищенням вимог до якості будівництва виникла потреба у введенні підвищених розрядів для професій робітників, які здійснюють особливо складні та відповідальні роботи, а саме: 6, 7-го розрядів – для лицювальника-плиточника, 7-го – для маляра та штукатура.

Кваліфікаційні характеристики з діапазоном розрядів, що були затверджені для цих професій раніше, наведені у виданнях 2001 та 2006 pp. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64).

Удосконалення технології виконання робіт з монтажу гіпсокартонних конструкцій викликало потребу у розробленні та затвердженні нової редакції кваліфікаційної характеристики для професії монтажника гіпсокартонних конструкцій, яка включена у Зміну № 7 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затверджену наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 травня 2006 р. № 163.

Для професії машиніста бурової установки (будівельні роботи) у зв'язку з появою установок, які мають простішу систему керування, розроблено кваліфікаційну характеристику – 5-го розряду. Кваліфікаційні характеристики для машиніста бурової установки 6, 7 та 8-го розрядів наведено у виданні 2004 р.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка