Пошук по сайту


9. ГОЛОВНИЙ МАРКШЕЙДЕР - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка10/43
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   43

9. ГОЛОВНИЙ МАРКШЕЙДЕР


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує здійснен­ням маркшейдерських робіт, проведенням зйомок і замірів підземних та відкритих гірничих виробок, території копалин, будівельних майданчиків. Бере участь в орієнтуванні підземних маркшейдерських зйомок, передачі висотних позначок, проектуванні відповідальних збійок (сполучних ходів), виробок, проведенні гірничих виробок зустрічними забоями, перевірці геометричних схем підйомних комплектів і вертикальності стінок і провідників стволів шахт. Забезпечує задані напрямки гірничих виробок. Здійснює контроль за веденням гірничо-прохід­ницьких робіт, раціональним використанням ба­лансових запасів корисних копалин, за організа­цією правильного обліку руху запасів, виконаних обсягів гірничих робіт, а також втрат під час добування. Забезпечує приймання маркшейдерсь­ких робіт, що виконує підрядна організація. Роз­робляє заходи щодо охорони споруд від шкідливого впливу на них гірничих виробок, проведення гір­ничих виробок у захисних цілях. Керує складан­ням робочих планів, профілів, схем, звітів та іншої технічної документації. Організовує проведення дослідницьких робіт з маркшейдерського діла, уп­ровадження нових прогресивних методів маркшей­дерських вимірювань. Забезпечує своєчасне скла­дання і поповнення основної й обмінної маркшей­дерської документації. Керує робітниками відділу (служби), координує діяльність підрозділів, що пов'язані з проведенням маркшейдерських робіт.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпоряджен­ня і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо діяльності маркшейдерської служ­би; організацію і технологію виконання маркшей­дерських робіт; правила технічної експлуатації маркшейдерського обладнаная; методи спостере­ження за рухом земної поверхні та станом об'єктів, що охороняються; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; передовий віт­чизняний і зарубіжний досвід проведення марк­шейдерських робіт; основи трудового законодавст­ва, норми та правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час вико­нання маркшейдерських робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базо­ва вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

10. ДИРЕКТОР З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує розміщення замовлень на капітальне будівництво, реконструкцію та технічне переозброєння виробни­чих об'єктів. Забезпечує проведення торгів, тенде­рів, укладання з будівельними та проектними орга­нізаціями відповідних контрактів (договорів). Ра­зом з підрядними організаціями організовує роботу щодо погодження цін на будівництво об'єктів від­повідно до діючих нормативних документів. Забез­печує раціональне використання капітальних вкла­день, своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об'єк­тів відповідно до титульних списків будов та укла­дених договорів. Організує роботу щодо надійної та правильної технічної експлуатації існуючих будин­ків і споруд та своєчасного проведення їх капіталь­ного ремонту. Здійснює контроль за виконанням договірних зобов'язань, своєчасним введенням у експлуатацію об'єктів, за витрачанням коштів, ви­ділених для придбання устаткування, дотриманням правил збереження і якістю консервації устатку­вання, що не встановлене, якістю будівельних ро­біт; у разі потреби контролює виставлення санкцій, що передбачені контрактами (договорами). Органі­зовує технічний нагляд за строками будівництва, відповідністю будівельно-монтажних робіт затверд­женій проектно-кошторисній документації, робо­чим кресленням, будівельним нормам та правилам, вимогам охорони праці, виробничої санітарії, про­типожежного захисту й охорони навколишнього середовища. Узгоджує з Держкомнаглядохоронпраці та іншими органами питання, пов'язані з уста­новленням, випробуванням та реєстрацією устатку­вання. Проводить роботу щодо створення безпечних умов праці. Керує структурними підрозділами і службами капітального будівництва організації (підприємства).

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України, закони України, постанови і рішення Кабінету Мі­ністрів України з питань діяльності галузі; поста­нови, розпорядження, накази, методичні, норма­тивні та інші керівні матеріали з питань організації будівництва, перспективи технічного та економіч­ного розвитку галузі; методи управління, техноло­гію й організацію будівельного виробництва, досяг­нення науки та техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок проведення торгів (тен­дерів), укладання та виконання контрактів (догово­рів), основи планування, статистики, фінансування будівництва, роботи з цінними паперами, оподатку­вання, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, психології; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; пра­вила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища ос­віта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управ­ління. Стаж роботи за професією керівників нижчо­го рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка