Пошук по сайту


11. КЕРУЮЧИЙ ТРЕСТОМ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка11/43
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   43

11. КЕРУЮЧИЙ ТРЕСТОМ.

НАЧАЛЬНИК (КЕРІВНИК) ОРГАНІЗАЦІЇ

(БУДІВЕЛЬНОЇ, МОНТАЖНОЇ, РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНОЇ)


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує відпо­відно до чинного законодавства усіма видами діяльності будівельного тресту, управління, організації (далі - організація). Організовує безпосередньо та через функціональні підрозділи роботу й ефек­тивну взаємодію виробничих і обслуговуючих під­розділів, спрямовуючи їх діяльність на досягнення високих техніко-економічних показників, розвиток й удосконалення будівельного виробництва. Визна­чає технічні, технологічні, фінансові та інші мож­ливості організації для участі її у тендерах (конкур­сах).

Забезпечує високоприбуткову діяльність ор­ганізації, ефективне використання й зберігання зак­ріпленого за нею майна, а також виконання всіх завдань, передбачених статутом і контрактом, зо­бов'язань перед державним бюджетом, установою фінансуючого банку, замовниками. Впроваджує в практику досягнення науково-технічного прогресу. Вживає заходів щодо зниження витрат сировини, палива, енергії та матеріалів, підвищення продук­тивності праці, створення безпечних і сприятливих умов праці. Здійснює заходи щодо забезпечення будівельної організації кваліфікованими кадрами, соціального розвитку колективу, ефективного вико­ристання знань та досвіду працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає ви­конання окремих виробничо-господарських функ­цій іншим посадовим особам: заступникам, керів­никам виробничих одиниць, а також керівникам функціональних і виробничих підрозділів. Забезпе­чує дотримання чинного законодавства з питань діяльності організації, розробку, складання та ви­конання колективного договору. Впроваджує в життя рішення Кабінету Міністрів України.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України, закони України, постанови і рішення Кабінету Мі­ністрів України з питань діяльності галузі, перс­пективи технічного та економічного розвитку галу­зі, методи управління, технологію й організацію будівельного виробництва, досягнення науки і тех­ніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів); основи плану­вання, статистики, оплати праці, фінансування бу­дівництва, роботи з цінними паперами, оподатку­вання, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, психології; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; зако­нодавство про працю; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захис­ту й охорони навколишнього середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища ос­віта, відповідного напряму підготовки (магістр, спе­ціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

12. КОМАНДИР ЗЕМЛЕСОСА, ЗЕМСНАРЯДА, ДНООЧИЩУВАЛЬНОГО СНАРЯДА


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує ви­конання гідромеханізованих земляних робіт відпо­відно до графіків і проектів виконання робіт. Сприяє впровадженню прогресивних технологій будівництва. Контролює виконання правил безпеч­ної експлуатації землесосних, землечерпальних, дноочищувальних снарядів і грунтонасосних уста­новок. Забезпечує технічний нагляд за обслугову­ванням і експлуатацією механічного й електрично­го обладнання снарядів та установок. Складає гра­фіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на за­пасні частини. Бере участь у періодичній перевірці знань з охорони праці робітників, що здійснюють керування, експлуатацію й обслуговування несамохідних плавучих снарядів та інших плавучих засо­бів, машиністів землесосних снарядів, гідросівалок, грунтонасосних установок, робітників карт намиву тощо. Розробляє заходи щодо створення безпечних умов праці. Керує робітниками загону.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпоряджен­ня, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з капітального будівництва, що є визна­чальними для діяльності загону; організацію і тех­нологію гідромеханізованих земляних робіт; буді­вельні норми та правила, норми виробітку й роз­цінки; технічні умови на виконання та приймання робіт; положення про оплату праці, форми мате­ріального стимулювання; систему інженерної підго­товки будівельного виробництва; порядок взаємо­зв'язків із замовниками- й субпідрядними організа­ціями; основи економіки; організацію праці й уп­равління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо організації будівельного виробництва; законодавство про працю, норми та правила охоро­ни праці, виробничої санітарії, протипожежного за­хисту та охорони навколишнього середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базо­ва вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за про­фесією для магістра або спеціаліста не менше 2 ро­ків, бакалавра - не менше 3 років.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка