Пошук по сайту


17. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ) - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка14/43
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43

17. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ)


ЗАВДАННЯ, ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує ви­конання завдань з капітального будівництва, вве­дення в дію основних фондів і виробничих потуж­ностей, раціональне й ефективне використання власних і залучених капітальних вкладень. Скла­дає і готує до затвердження у встановленому поряд­ку титульні списки. Готує до укладання договори з проектними організаціями щодо розробки проект­но-кошторисної документації на об'єкти власного будівництва, проводить експертизу і затвердження проектно-кошторисної документації. Здійснює орга­нізаційну роботу щодо проведення торгів (тендерів) на будівництво, укладання з підрядними організа­ціями договорів на виконання будівельно-монтаж­них робіт. Забезпечує підготовку та подання у відповідні організації (установи банків) необхідної документації з фінансування будівництва. Забезпечує технічний нагляд за будівництвом об'єктів, ор­ганізовує контроль за своєчасним виконанням вка­зівок та рекомендацій, записаних у журналі робіт представниками авторського нагляду та інших контролюючих органів. Здійснює приймання від підрядних організацій будівельно-монтажних робіт (закінчених об'єктів, етапів, черг) та оформлення відповідної документації. Складає оперативну ста­тистичну звітність з капітального будівництва. Сприяє впровадженню раціоналізаторських пропо­зицій. Бере участь у розробленні колективного до­говору і виконанні його заходів. Керує працівника­ми відділу.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпоряджен­ня і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань капітального будівництва; по­рядок розробки і затвердження планів капітального будівництва; технологію будівельного виробництва; порядок фінансування капітальних вкладень; буді­вельні норми та правила; порядок розробки і зат­вердження проектно-кошторисної та іншої техніч­ної документації; порядок проведення торгів (тенде­рів), укладання та виконання контрактів (дого­ворів); передовий вітчизняний і зарубіжний досвід, досягнення науки та техніки в будівельній галузі; основи економіки, організації будівельного вироб­ництва, праці й управління; основи трудового зако­нодавства; правила й норми охорони праці, вироб­ничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або ба­зова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за профе­сією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

18. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розробляє перс­пективні, річні, поточні комплексні плани управ­ління якістю будівельно-монтажних робіт. Бере участь у розробленні планів технічного розвитку й упровадженні досягнень науки та техніки в буді­вельній організації. Вивчає причини, що зумов­люють дефекти під час виконання будівельно-мон­тажних робіт, виготовлення будівельних конструк­цій і заготовок, розробляє заходи щодо їх усування. Організовує впровадження сучасних методів веден­ня робіт, найновіших приладів і устаткування для здійснення випробувань і контролю якості мате­ріалів, конструкцій, виробів у процесі виконання будівельно-монтажних робіт; проведення техніч­ного навчання, лекцій і семінарів з метою вивчення нормативної документації щодо якості робіт і застосування нових матеріалів, технологій тощо. Проводить вибірковий контроль щодо відповідності будівельно-монтажних і спеціальних робіт проект­ній документації та вимогам нормативних докумен­тів; якості конструкцій, деталей та виробів, які виготовлені промисловими підприємствами. Здійс­нює методичне керівництво та контроль за роботою будівельної лабораторії, вирішенням питань якості виробництва будівельних матеріалів, конструкцій та виробів на підприємствах. Забезпечує виробничі підрозділи нормативною та довідковою літературою з питань управління якістю робіт; проводить облік наявних необхідних вимірювальних приладів та лабораторного устаткування й перевіряє укомплек­тованість ними; готує пропозиції з питань якості будівельно-монтажних робіт і продукції промисло­вих підприємств для розгляду на засіданнях нау­ково-технічної ради. Інформує керівництво організації щодо якості будівельно-монтажних робіт та матеріальних ресурсів, що постачаються на об'єкт. Бере участь у складанні звітів з питань діяльності будівельної організації, розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує праців­никами відділу.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпоряджен­ня, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань якості будівельно-монтажних робіт; систему міжвідомчого контролю щодо якості будівельно-монтажних робіт; технологію будівель­ного виробництва; стандарти та технічні умови, що діють у галузі; порядок атестації якості будівельної продукції; порядок, за яким подаються та розгля­даються рекламації щодо якості сировини, напів­фабрикатів, комплектуючих виробів і готової буді­вельної продукції; правила проведення випробувань і приймання будівельної продукції та будівельно-монтажних робіт; порядок складання звітності; пе­редовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо до­сягнення високих показників якості будівельно-монтажних робіт та організації її контролю; основи економіки, організації виробництва, праці й управ­ління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та про­типожежного захисту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базо­ва вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за профе­сією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка