Пошук по сайту


19. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДСОБНИХ ВИРОБНИЦТВ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка15/43
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   43

19. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДСОБНИХ ВИРОБНИЦТВ


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує організацію виробництва з виготовлення нетипових або несерійних конструкцій, виробів, вузлів, напів­фабрикатів, підвищення технологічної готовності матеріалів. Здійснює координацію роботи підсобних виробництв. Розробляє пропозиції щодо розвитку власного виробництва; визначає потребу в капіталь­них вкладеннях на будівництво нових, реконструк­цію і модернізацію діючих підприємств; готує вис­новки щодо документації з проектування будів­ництва і реконструкції підсобних виробництв. Роз­робляє пропозиції щодо вдосконалення системи госпрозрахункових відносин між підприємствами і будівельно-монтажною організацією. Бере участь у розробленні річних і квартальних бізнес-планів, планів упровадження нової техніки і оргтехзаходів, розміщенні замовлень на виготовлення устаткуван­ня, інструментів і технологічного обладнання. Про­водить аналіз господарської діяльності підсобних підприємств. Здійснює Контроль за розробленням і виконанням оперативних планів робіт підприємств, своєчасним забезпеченням їх технічною докумен­тацією для виготовлення будівельних конструкцій, деталей, нетипового устаткування, списанням буді­вельних матеріалів тощо. Керує роботою, спрямова­ною на економію матеріальних ресурсів, ефектив­ність використання сировини, матеріалів, паливних та енергетичних ресурсів в підсобних виробницт­вах. Бере участь у розробленні колективного дого­вору та виконанні його заходів. Керує працівника­ми відділу.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпоряджен­ня, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом; спеціаліза­цію підприємств і виробничий зв'язок між ними; номенклатуру продукції, що випускається, види робіт (послуг), що виконуються; основи технології виробництва; організацію складського господарст­ва, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; організаційну техніку та за­соби механізації оперативного обліку та регулюван­ня процесів виробництва; основи економіки, орга­нізації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захис­ту та охорони навколишнього середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базо­ва вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за профе­сією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

20. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТРАНСПОРТУ


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує своєчасну й комплектну поставку на об'єкти буді­вельних матеріалів, конструкцій і деталей, раціо­нальне використання транспортних засобів. Здійс­нює організацію вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт, реалізацію заходів щодо меха­нізації цих робіт і скорочення простоїв транспорт­них засобів під час вантаження та розвантаження. Визначає обсяги вантажоперевезень, потребу в транспортних засобах за кількістю та номенклату­рою і забезпечує цю потребу за рахунок власного та залученого транспорту. Здійснює розподіл транс­портних засобів і оперативний контроль за їх вико­ристанням. Виконує розрахунки матеріально-тех­нічних ресурсів (запасних частин, паливних і мастильних та інших матеріалів) та бере участь у складанні заявок на ці ресурси. Контролює техніч­ний стан транспортних засобів, складання та виконання графіків планово-запобіжних ремонтів,організацію технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів. Організовує роботу з питань охорони праці, безпечного руху транспорту; аналізує причини дорожньо-транспортних пригод; розробляє та реалізує заходи для запобігання їм. Забезпечує ведення оперативного обліку роботи транспортних засобів; здійснює впровадження передових методів і форм організації праці на вантажно-розвантажувальних і транспортних робо­тах. Бере участь у розробленні колективного дого­вору та виконанні його заходів. Керує працівни­ками відділу.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпоряджен­ня, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації роботи транспорту та правила його експлуатації; порядок визначення потреби в автотранспорті та необхідних матеріаль­но-технічних ресурсах; основи економіки, організа­ції виробництва, праці й управління; основи трудо­вого законодавства; правила та норми охорони пра­ці, виробничої санітарії та протипожежного захис­ту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базо­ва вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за профе­сією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка