Пошук по сайту


21. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ УСТАТКУВАННЯ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка16/43
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   43

21. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ УСТАТКУВАННЯ


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує без­перебійну роботу встановленого устаткування в усіх виробничих і допоміжних підрозділах, контроль за його станом відповідно до єдиної системи планово-запобіжного ремонту. Здійснює роботу зі складання й оформлення актів приймання устаткування після ремонту та устаткування нових надходжень. Бере участь у розслідуванні аварій та поломок устатку­вання й складанні аварійних актів; аналізує причи-ни аварій і поломок устаткування та розробляє про­позиції щодо їх усунення. Забезпечує своєчасне та якісне складання звітності щодо роботи устаткуван­ня. Готує розрахункові матеріали для обгрунтуван­ня потреби в устаткуванні та складанні заявок на його придбання. Виявляє устаткування, механізми й агрегати, що не використовуються, та забезпечує їх реалізацію. Бере участь в інвентаризації та списанні устаткування з балансу організації, у роз­робленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпоряджен-ня, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації обслуговування та ре­монту устаткування; основи технології будівельного виробництва; організацію ремонтної служби; поря­док і методи планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт; єдину систему плано­во-запобіжного ремонтування й раціональної експ­луатації технологічного устаткування; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктив­ні особливості, призначення та режим роботи устат­кування, правила його експлуатації; методи монта­жу та ремонту устаткування; правила здавання та приймання устаткування після ремонту; основи економіки, організації виробництва, праці й управ­ління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та про­типожежного захисту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базо­ва вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за профе­сією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

22. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керів­ництво виробничо-господарською діяльністю діль­ниці. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання робіт, введення об'єктів у дію в строки, встановлені конт­рактом; ефективне використання основних і обіго­вих фондів. Організовує виконання робіт на об'єк­тах, що будуються та реконструюються, згідно з проектною та технологічною документацією, буді­вельними нормами та правилами, технічними умовами та іншими нормативними документами. Координує на будівельному майданчику взаємодію виробничих підрозділів загальнобудівельних і суб­підрядних організацій, обслуговуючих і допоміж­них служб; контролює їх діяльність. Забезпечує відповідно до договору субпідрядні організації, що виконують роботи на об'єктах дільниці, підсобними приміщеннями, енергозабезпеченням, місцевими будівельними матеріалами тощо; організовує склад­ське та інструментальне господарство дільниці. Здійснює контроль за будівництвом об'єктів та якістю робіт. Бере участь у прийманні робіт від суб­підрядних організацій та розробленні заходів щодо пред'явлення будов, споруд і окремих комплексів приймальній комісії. Забезпечує підготовку та своє­часне подання оперативної звітності, замовлень на машини, механізми, транспорт, матеріали, конст­рукції, деталі, інструмент, інвентар, спецодяг, інди­відуальні засоби захисту тощо. Здійснює заходи щодо створення безпечних умов виконання робіт, удосконалення організації виробництва та праці, механізації та автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць. Організовує роботу комісії з атестації робочих місць. Контролює стан і правильну експлуатацію риштування, помостів, кріплення та огорож, ведення документації з обліку виконаних робіт, робочого часу, виконавчої техніч­ної документації. Узгоджує наряди на виконані ро­боти. Оформляє допуски на право виконання буді­вельно-монтажних робіт в охоронних зонах; органі­зовує виконання розпоряджень контролюючих орга­нів з питань охорони праці; своєчасно повідомляє керівництво організації про випадки виробничого травматизму; розслідує нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, і складає відповідні акти. Бере участь у розробці та запровадженні заходів щодо запобігання виробничому травматизму й виконання заходів пожежної безпеки. Аналізує виробничо-гос­подарську діяльність дільниці, сприяє виявленню резервів підвищення ефективності будівельного виробництва. Створює умови для успішного про­ходження молодими фахівцями стажування. Здійс­нює виховну роботу в колективі, підтримує творчі починання працівників, сприяє виявленню творчої ініціативи та активності працівників. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правилі внутрішнього розпорядку. Керує виконавцями ро­біт.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпоряджен­ня, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з капітального будівництва, що є визна­чальними для діяльності дільниці; організацію і технологію будівельного виробництва; будівельні норми та правила, технічні умови виконання та приймання будівельно-монтажних і пусконалагод­жувальних робіт; норми виробітку й розцінки; дію­чі положення про оплату праці, форми матеріаль­ного стимулювання; систему інженерної підготовки будівельного виробництва; порядок взаємозв'язків із замовниками й субпідрядними організаціями; основи економіки; організацію праці й управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо організації будівельного виробництва; законодавст­во про працю, норми та правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базо­ва вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за профе­сією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка