Пошук по сайту


Вступ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка4/43
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Вступ


Цей розділ є результатом перегляду кваліфі­каційних характеристик посад працівників, перед­бачених випуском "Квалификационные характерис­тики должностей руководителей, специалистов и служащих строительных организаций", затверд­женим постановою Держбуду СРСР від 3 липня 1987 р. № 131, урахування змін і доповнень до змісту характеристик, які виникли у результаті впровадження досягнень науки, техніки, удоскона­лення технології, організації виробництва та праці. У розділі враховано нові вимоги до розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збере­жено наступність, традиції застосування та особли­вості їх побудови.

У розділі наведено перелік основних профе­сій, які найчастіше зустрічаються виходячи з уста­новленого в галузі розподілу і кооперації праці. У разі потреби обов'язки, включені до характерис­тики тієї чи іншої посади, можуть бути розподілені між кількома виконавцями без збільшення чисель­ності працівників з урахуванням нормативів, що діють в організації. Якщо коло обов'язків порівня­но з встановленою працівникові характеристикою доцільно розширити, йому може бути доручено виконання обов'язків, передбачених характеристи­ками інших посад, споріднених за змістом робіт, тобто таких, які відносяться до однієї функції правління та однакового рівня складності, вико­нання яких не зумовлює іншої кваліфікації або зміни найменування посади.

В основу побудови розділу "Керівники, про­фесіонали, фахівці" покладено професійну ознаку, оскільки вимоги до кваліфікації керівників, профе­сіоналів, фахівців обумовлюють професійну назву робіт. До цього розділу не включено кваліфікацій­них характеристик заступників керівників вироб­ничих підрозділів і начальників відділів (бюро), оскільки їх посадові обов'язки, вимоги до знань та кваліфікації визначаються на підставі характерис­тик професій відповідних керівників.

Підрозділ "Керівники" охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різних функ­цій управління та керівництва, які в цілому суттє­во відрізняються за своєю складністю і відповідаль­ністю. Наприклад: директор з капітального будів­ництва відповідає за стан капітального будівництва у організації на підприємстві в цілому та керує відповідними структурними підрозділами і служба­ми; начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння) керує працівниками від­ділу та відповідає за виконання функцій в межах завдань та обов'язків, установлених для відділу;начальник управління капітального будівництва здійснює керівництво будівництвом у межах функ­цій замовника, який є структурним підрозділом центральних і місцевих органів виконавчої влади, та відповідає за виконання функцій у межах зав­дань та обов'язків, встановлених для управління.

Завдання та обов'язки головних фахівців-ке­рівників визначаються на підставі характеристик відповідних посад-керівників з покладенням на них функцій керівників або відповідальних виконавців робіт одного з напрямів діяльності організації (під­приємства), структурного підрозділу чи обов'язків з оординації і керівництва групами виконавців, які створюються з урахуванням раціонального розподі­лу праці в конкретних організаційно-технічних умовах.

Кваліфікаційні характеристики посад началь­ників відділів є основою під час визначення зав­дань та обов'язків, вимог до знань і кваліфікації керівників відповідних бюро, створюваних замість функціональних відділів.

Кваліфікаційні характеристики для таких загальногалузевих професій, як головний геодезист, головний гідрогеолог, головний інженер, головний маркшейдер, начальник управління (відділу) комп­лектації, начальник відділу збуту (маркетингу), начальник відділу транспорту, начальник лаборато­рії з контролю виробництва, начальник лабораторії техніко-економічних досліджень, начальник діль­ниці, геодезист, інженер, інженер-енергетик, інже­нер-проектувальник, інженер з якості, механік ді­льниці, технік наведено з урахуванням особливос­тей їх застосування у галузі будівництва.

Кваліфікаційні характеристики використо­вуються як нормативні документи для цілей, виз­начених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик профе­сій працівників", які викладено у Випуску 1 та включено до цього випуску.

Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо порядку застосування кваліфікацій­них характеристик здійснюється відповідно до заз­начених "Загальних положень".

Доповнення до розділу 1 „Керівники, професіонали, фахів­ці" розроблено з урахуванням вимог „Положення про Державну службу автомобільних доріг України", затвердженого Указом Президента України від 19 січня 2002 року № 50/2002, що по­кладає на зазначену службу нові завдання та функції з вдоско­налення й розвитку дорожнього господарства, організації будів­ництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, інженерних штучних споруд і комунікацій, забезпечення надійного й безпечного руху на автомобільних дорогах України. У зв'язку з цим у дорожній галузі виникла необхідність у ство­ренні нових виробничих підрозділів (відділів), видів робіт і професій.

Зазначені доповнення включають 9 кваліфікаційних харак­теристик для професійних угрупувань керівників і про­фесіоналів.

Кваліфікаційні характеристики для керівників відділів: виробничо-технічного, ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд, ремонту та експлуатаційного утримання авто­мобільних доріг тощо розроблено на підставі похідних базових професій з введенням спеціалізації, яка враховує особливості професійної діяльності в дорожньому будівництві.

Для керівника відділу організації та безпеки дорожнього руху кваліфікаційна характеристика розроблена вперше та вве­дена, як нова, згідно зі змінами, внесеними до Державного Кла­сифікатора професій ДК 003-95 та затвердженими Держстандар­том України.

Розділ „Кваліфікаційні вимоги" кваліфікаційних характе­ристик професій працівників розроблено з урахуванням вимог Закону України „Про вищу освіту" № 2984- ІІІ від 17 січня 2002 року.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка