Пошук по сайту


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка5/43
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ (ВИКОНРОБ)


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює без­посереднє керівництво будівництвом. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до гра­фіків і проектів виконання будівельних, монтаж­них, ремонтно-будівельних, дорожньо-будівельних робіт*, введення об'єктів у дію у встановлені стро­ки. Забезпечує додержання технологічної послідов­ності під час виконання будівельно-монтажних ро­біт. Організовує виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною доку­ментацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними до­кументами. Складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструк­ції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне використання. Здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці, механізації й автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць. Веде журнал вико­нання робіт, документацію з обліку виконаних ро­біт і робочого часу, виконавчу технічну докумен­тацію. Затверджує наряди та іншу документацію на оплату праці робітників. Бере участь у пред'явлен­ні приймальній комісії об'єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершено. Готує фронт робіт для субпідрядних організацій, бере участь у прийманні від них виконаних робіт. Оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах; складає акти на сховані роботи, акти на виконані роботи.

Організовує приоб'єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей. Встановлює ви­робничі завдання майстрам та контролює їх вико­нання. Координує діяльність майстрів та дільничих служб. Бере участь у роботі комісії з атестації робо­чих місць. Подає пропозиції щодо матеріального стимулювання робітників;

Створює безпечні умови праці; навчає робіт­ників безпечним методам виконання робіт, прово­дить виробничий інструктаж безпосередньо на робо­чому місці, про що робить запис у спеціальному журналі обліку інструктажів. Забезпечує ефективне застосування технологічної оснастки, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних за­собів і засобів захисту робітників. Контролює до­держання робітниками норм перенесення ваги, правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпоряджен­ня, накази, методичні, нормативні та інші матеріа­ли, що е визначальними для забезпечення діяль­ності будівництва; організацію та технологію буді­вельного виробництва; проектно-кошторисну доку­ментацію на об'єкти, що будуються; будівельні норми та правила; норми виробітку та розцінки;

технічні умови виконання й приймання будівельно-монтажних і пусконалагоджуваль-них робіт (днопог­либлювальних, капітальних виправних та колій­них, з вишкобудування, з ремонту та налагоджу­вання енергетичного устаткування - для виконро­бів, що здійснюють безпосереднє керівництво вико­нанням відповідних робіт); форми та системи опла­ти праці працівників; порядок взаємовідносин із замовниками та субпідрядними організаціями; по­рядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів); систему інженер­ної підготовки будівельного виробництва; основи економіки, організації праці й управління будів-ництвом; передовий вітчизняний та зарубіжний дос­від організації будівельного виробництва; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захис­ту й охорони навколишнього середовища.

*/Надалі - будівельно-монтажних робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базо­ва вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галу­зі управління. Стаж роботи майстром у будівництві не менше 2 років.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ВИКОНАВЕЦЬ ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ.


Здійснює безпосереднє керівництво будів­ництвом та організовує виконання днопоглиблю­вальних робіт відповідно до технічної та техноло­гічної документації. Забезпечує ефективну роботу, технічний нагляд за роботою, експлуатацією та обслуговуванням плавучих технічних засобів і ус­таткування, їх механічного та електричного облад­нання. Складає графіки планово-запобіжних ремон­тів, заявки на паливні та мастильні матеріали, за­пасні частини. Створює безпечні умови виробницт­ва і праці робітників дільниці.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка