Пошук по сайту


ВИКОНАВЕЦЬ КАПІТАЛЬНИХ ВИПРАВ­НИХ ТА КОЛІЙНИХ РОБІТ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка6/43
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

ВИКОНАВЕЦЬ КАПІТАЛЬНИХ ВИПРАВ­НИХ ТА КОЛІЙНИХ РОБІТ.


Здійснює безпосеред­нє керівництво виконанням та організовує роботи щодо баластування колій і стрілочних переводів під час будівництва залізниць, виправлення колій і стрілочних переводів, пересування колій і приєд­нання колій, укладених раніше, до подовжених станційних колій або укладання з'єднувальних ко­лій між станційними, замінювання шпал, переводних брусків, баластів тощо. Сприяє впровадженню прогресивних технологій будівництва залізниць. Контролює виконання правил безпечної експлуата­ції залізнично-будівельних машин, приладів і уста­новок. Забезпечує технічний нагляд за обслугову­ванням та експлуатацією механічного, гідравлічно­го й електричного інструменту, що застосовується під час виконання капітальних виправних і колій­них робіт. Складає графіки планово-запобіжних ре­монтів, заявки на запасні частини. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм; створює безпечні умови виробництва і праці робітників дільниці. Керує робітниками, що здійснюють експлуатацію, техніч­не обслуговування, ремонт залізнично-будівельних машин та енергетичного устаткування, монтерами колій тощо.

ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ ВИШКОБУДУВАННЯ.


Здійснює безпосереднє керівництво виконанням та організацію робіт щодо вишкобудування відповідно до технічної та технологічної документації. Забез­печує ефективну роботу і технічний нагляд за обслуговуванням та експлуатацією механічного й електричного обладнання та інструменту; складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на запасні частини. Створює безпечні умови вироб­ництва та праці робітників дільниці.

ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ З РЕМОНТУ ТА НА­ЛАГОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАН­НЯ.


Здійснює безпосереднє керівництво та органі­зацію робіт щодо забезпечення безперебійної робо­ти, правильної експлуатації, ремонту та модерніза­ції енергетичного устаткування. Складає розрахун­ки потреб у електричній, тепловій та інших видах енергії, бере участь у розробленні норм їх витрачан­ня, здійсненні заходів щодо економії енергії та палива. Організовує розроблення графіків огляду, перевірки і ремонту енергетичного устаткування, заявок на ремонт устаткування спеціалізованими організаціями, на приєднання додаткових потуж­ностей до електричних і теплових мереж, на необ­хідні для експлуатації та ремонту енергетичного устаткування матеріалів, запасних частин, інстру­менту, вимірювальних приладів тощо. Бере участь у випробовуванні та прийманні енергетичного ус­таткування і мереж в експлуатацію, проводить пас­портизацію енергетичних установок. Готує котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пару та гарячої води, електричні установки та інші об'єкти енергетичного господарства, що контролю­ються державним наглядом і енергонаглядом, для приймання в експлуатацію, перевірки та огляду службами Держкомнаглядохоронпраці. Здійснює контроль за додержанням інструкцій з експлуата­ції, технічного обслуговування та нагляду за енер­гетичним устаткуванням й електричними мережа­ми; бере участь у розгляді причин аварій; розроб­ляє заходи для їх усунення та запобігання їм; ство­рює безпечні умови виробництва та праці робітни­ків.

2. ГОЛОВА КООПЕРАТИВУ БУДІВЕЛЬНОГО.

ДИРЕКТОР (КЕРІВНИК) МАЛОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керів­ництво всіма службами підприємства (кооперати­ву). Організує безпосередньо та через адміністрацію фінансову, виробничу й господарську діяльність. Забезпечує вивчення галузевого ринку. Вживає за­ходів щодо забезпечення підприємства (кооперати­ву) необхідною сировиною, матеріалами, основними засобами виробництва і замовленнями будівельною продукцією. Контролює виконання договірних зобов'язань, якість будівельних робіт і продукції, що виробляє підприємство (кооператив) та його підроз­діли, додержання виробничої, трудової та техноло­гічної дисципліни. Здійснює заходи щодо подаль­шого розвитку підприємства (кооперативу), впро­вадження передових технологій виробництва, со­ціального розвитку колективу. Забезпечує зв'язок підприємства (кооперативу) з іншими організаціями і підприємствами. Виконує обов'язки, передбачені статутом і правилами внутрішнього розпорядку під­приємства (кооперативу). Забезпечує виконання чинного законодавства з питань діяльності підпри­ємства, організації та охорони праці.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України, за­кони України, постанови і рішення Кабінету Мі­ністрів України з питань діяльності галузі, перс­пективи технічного та економічного розвитку галу­зі, методи управління, технологію й організацію будівельного виробництва, досягнення науки та техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний дос­від; порядок проведення торгів (тендерів), укладан­ня та виконання контрактів (договорів), основи планування, статистики, фінансування будівницт­ва, роботи з цінними паперами, оподаткування, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, психології; можливості використання організацій­ної й обчислювальної техніки; етику ділового спіл­кування та ведення переговорів; законодавство про працю; правила та норми охорони праці та вироб­ничої санітарії, протипожежного захисту та охоро­ни навколишнього середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базо­ва вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за профе­сією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка