Пошук по сайту


3. ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР (архітектура та будівництво) - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка7/43
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43

3. ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР (архітектура та будівництво)


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює тех­нічне керівництво розробленням архітектурної час­тини (розділу) комплексних проектів об'єктів різно­го призначення. Бере безпосередню участь у проек­туванні, розробленні проектних пропозицій та гене­ральних планів будов, погодженні з відповідними органами проектних рішень та умов здійснення бу­дівництва. Забезпечує дотримання встановлених строків виконання проектних робіт, підвищення їх якості та економічності, а також відповідності прийнятих проектних рішень діючим нормативним документам з проектування та будівництва. Готує матеріали для укладання договорів із замовниками та субпідрядними організаціями на проведення проектно-вишукувальних робіт. Розробляє технічні завдання субпідрядним організаціям і забезпечує їх даними, необхідними для виконання робіт. Орга­нізовує проведення патентних досліджень для за­безпечення патентної чистоти нових проектних рі­шень та їх патентоспроможності. Формулює завдан­ня щодо розробки розділів (частин) проекту і видає їх виконавцям. Перевіряє відповідність розробле­них проектних рішень виданим завданням. Бере участь в узгодженні проектних рішень та в обгово­ренні проектів у організаціях та органах експерти­зи. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів щодо питань його компе­тенції. Готує пропозиції про внесення змін у робочу документацію у зв'язку з введенням у дію нових нормативних документів. Забезпечує аналіз і уза­гальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва й експлуатації збудованих об'єктів. Готує висновки з раціоналіза­торських пропозицій і винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних доку­ментів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій та скла­данні заявок на винаходи, у роботі семінарів і кон­ференцій за своїм фахом.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: перспективи розвитку га-лузей народного господарства, науки та техніки; ме­тоди проектування; економіку й організацію проек­тування та інженерних досліджень; передовий віт­чизняний і зарубіжний досвід проектування та бу­дівництва; постанови, розпорядження і накази, ме­тодичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування, будівництва й експлуатації об'єктів; порядок проведення торгів (тендерів) у будівництві; технічні, економічні, екологічні та соціальні вимо­ги до об'єктів, що проектуються; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, охорони навко­лишнього середовища та протипожежного захисту; будівельні норми та правила; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з питань розробки й оформлення проектно-кошторисної та іншої тех­нічної документації; основи стандартизації й патентоведеня; економіку й організацію будівництва; ав­торське право; засоби автоматизації проектних ро­біт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища ос­віта, відповідного напряму підготовки (магістр, спе­ціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста -не менше 3 років.

4. ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР ПРОЕКТУ.

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУ.


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює тех­нічне керівництво проектно-розшукувальними роботами під час проектування об'єкта й авторський нагляд за його будівництвом, введенням у дію й освоєнням проектних потужностей. Забезпечує ви­сокий техніко-економічний рівень об'єктів, що про­ектуються, впровадження досягнень науково-тех­нічного прогресу та якість проектно-кошторисної документації. Керує розробленням необхідних тех­ніко-економічних обгрунтувань та розрахунків об­сягів будівельно-монтажних робіт, визначенням кошторисної вартості будівництва, необхідного складу та кількості обладнання, виробів і мате­ріалів. Вживає заходів щодо скорочення витрат під час будівництва та експлуатації об'єктів і зрос­тання його ефективності на основі запровадження прогресивних проектних, містобудівних, архітек­турно-планувальних рішень.

Готує дані для укладання договорів із замов­никами щодо розробки (передачі) проектно-кошто­рисної документації, обгрунтування договірної ці­ни. Бере участь у виборі будівельного майданчика для будівництва, підготовці завдань на проектуван­ня об'єктів та в організації інженерних обстежень для розробки проектно-кошторисної та іншої тех­нічної документації на реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, будов і споруд; організовує їх розроблення. Бере участь у складан­ні комплексних програм, графіків виконання нау­ково-дослідних, конструкторських, технологічних і проектних робіт для об'єктів, на яких будуть засто­совуватися нові технологічні процеси й устатку­вання з тривалими циклами розроблення, конст­руювання і виготовлення. Складає календарний план випуску науково-технічної продукції. Розроб­ляє пропозиції щодо складу розробників проекту, розподіляє між ними завдання за розділами та частинами проекту, обсяги і вартість робіт. Форму­лює завдання субпідрядним організаціям і забезпечує ці організації необхідними вихідними даними щодо доручених робіт. Вирішує питання, що вини­кають у процесі розроблення документації. Відпові­дає за технічні, економічні, естетичні та екологічні якості проекту в цілому та здійснює контроль за якісним рівнем проектних, містобудівних і архітектурнопланувальних рішень, витратами коштів на проектно-пошукові роботи, строками розробки про­ектно-кошторисної документації. Забезпечує відпо­відність розробленої проектно-кошторисної доку­ментації державним стандартам, нормам, правилам та інструкціям. Організовує роботу з перевірки па­тентної чистоти і патентоспроможності вперше зас­тосованих у проекті чи розроблених для нього тех­нологічних процесів, устаткування, приладів, кон­струкцій, матеріалів і виробів, відповідності розроб­леної проектної документації вимогам охорони нав­колишнього середовища (екологічну експертизу).

Проводить захист проекту в організаціях та органах експертизи. Бере участь в узгодженні проектно-кошторисної документації. Вирішує пи­тання проектування, що виникають у процесі бу­дівництва, введення в експлуатацію об'єктів, осво­єння проектних потужностей; організовує усунення виявлених дефектів проектно-кошторисної та іншої технічної документації. Організовує роботу над об­ліком витрат затвердженного кошторисного ліміту. Готує пропозиції керівництву проектної організації та замовнику щодо внесення в робочу докумен­тацію змін, пов'язаних із введенням нової норма­тивної документації, з урахуванням фактичного стану будівництва. Узгоджує обгрунтовані відступи від діючих норм, правил, інструкцій з органами державного нагляду і зацікавленими організація­ми, що їх затвердили. Забезпечує аналіз та узагаль­нення досвіду проектування, будівництва й експ­луатації збудованих об'єктів і підготовку на цій основі пропозицій щодо підвищення технічного й економічного рівня проектних рішень. Готує вис­новки з раціоналізаторських пропозицій та винахо­дів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будів­ництва. Бере участь у експертизі проектів, підго­товці публікацій і складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом. Може брати участь у роботі тендерного комітету.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: перспективи розвитку га­лузей народного господарства, науки та техніки; ме­тоди проектування; економіку й організацію про­ектування та інженерних досліджень; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва; основи стандартизації та патентоведення; постанови, розпорядження і накази, мето­дичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування, будівництва й експлуатації об'єктів; технічні, економічні, екологічні та соціальні вимо­ги до об'єктів, що проектуються; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожеж­ного захисту; будівельні норми та правила; стан­дарти, технічні умови й інші керівні матеріали з розроблення й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; порядок укладан­ня та виконання договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції; економіку й організа­цію будівництва; авторське право; засоби автомати­зації проектних робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища ос­віта відповідного напряму підготовки (магістр, спе­ціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка