Пошук по сайту


5. ГОЛОВНИЙ БУДІВЕЛЬНИК - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка8/43
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43

5. ГОЛОВНИЙ БУДІВЕЛЬНИК


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Координує ро­боту з розроблення проектно-технологічної доку­ментації в системі інженерної підготовки будівель­ного виробництва, зведених календарних і сітьових графіків робіт, проектів виконання робіт і техно­логічних карт та контролює їх виконання. Бере участь в узгодженні проектів виконання робіт, що розробляються субпідрядними організаціями, у розробці та впровадженні автоматизованої системи управління будівництвом, комплексної механізації й автоматизації будівельних процесів. Контролює додержання технологічної дисципліни й виконання заходів щодо підвищення якості будівництва, підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Забезпечує впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, передових ресурсозбері­гаючих технологій, раціоналізаторських пропози­цій, що направлені на поліпшення технології будів­ництва, засобів охорони навколишнього середови­ща. Керує підрозділами і службами технологічної підготовки виробництва. У разі потреби бере участь у роботі тендерного комітету.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавство України та постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань будівництва, постанови, розпорядження, на­кази, методичні, нормативні та інші керівні мате­ріали з питань організації будівництва, перспекти­ви технічного та економічного розвитку будівельної галузі, технологію й організацію будівельного ви­робництва, досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок укла­дання та виконання контрактів (договорів), буді­вельні норми та правила виконання робіт, стандар­ти й технічні умови; керівні матеріали щодо роз­роблення й оформлення технічної документації; основи маркетингу, планування, фінансування бу­дівництва, можливості використання організацій­ної й обчислювальної техніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожеж­ного захисту та охорони навколишнього середови­ща.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища ос­віта, відповідного напряму підготовки (магістр, спе­ціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста -не менше 3 років.

6. ГОЛОВНИЙ ГЕОДЕЗИСТ


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує своєчасне та якісне виконання комплексу геодезич­них робіт, що забезпечують повну відповідність проектній документації геометричних параметрів, координат і висотних позначок будов та споруд під час їх розміщення і зведення. Здійснює технічне та методичне керівництво щодо застосування ефектив­них методів і засобів вимірювання й контролю, планування польових і камеральних робіт, упровад­ження нормативних документів з геодезичного за­безпечення та дотримання їх вимог. Здійснює конт­роль за виконанням всього обсягу геодезичних ро­біт, додержанням правил ведення та збереження польових журналів, виконавчої геодезичної доку­ментації; бере безпосередню участь у виконанні найбільш відповідальних і складних робіт. Визна­чає потребу в геодезичних засобах вимірювання та контролю, організовує їх облік, своєчасний ремонт і перевірку. Впроваджує у виробництво нові методи і засоби геодезичних робіт. Приймає від замовника технічну документацію на геодезичну основу для будівництва з перевіркою необхідної точності її побудови. Контролює збереження у процесі будів­ництва знаків геодезичної мережі. Розглядає та готує до узгодження проекти виконання геодезич­них робіт. Проводить роботу щодо удосконалення методів ведення геодезичних робіт і впровадження нової техніки. Здійснює вибірковий контроль за роботою виробничого персоналу щодо забезпечення відповідності геометричних параметрів проекту під час зведення споруд і будов, повідомляє про вияв­лені порушення керівництво організації, заносить зауваження де» журналу робіт. Організовує підви­щення кваліфікації працівників геодезичної служ­би, проводить виробничий інструктаж. Забезпечує складання необхідної звітності.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпоряджен­ня і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виконання геодезичних робіт; гео­дезичні прилади та правила їх експлуатації; органі­зацію та технологію виконання геодезичних робіт; основи маркетингу, економіки, організації й техно­логії будівельного виробництва, праці й управлін­ня; будівельні та геодезичні допуски; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення геоде­зичних робіт; основи трудового законодавства; пра­вила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час проведення геоде­зичних робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища ос­віта, відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управ­ління. Стаж роботи за професіями керівників ниж­чого рівня для магістра не менше 2 років, спеціа­ліста - не менше 3 років.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка