Пошук по сайту


7. ГОЛОВНИЙ ГІДРОГЕОЛОГ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка9/43
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43

7. ГОЛОВНИЙ ГІДРОГЕОЛОГ


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує своєчасне та якісне виконання гідрогеологічних ро­біт під час розміщення та зведення будов і споруд. Забезпечує комплексне вивчення гідрогеології тери­торії, на якій здійснюється будівництво. Здійснює методичне й технічне керівництво під час прове­дення гідрогеологічних робіт. Бере участь у прове­денні авторського нагляду за виробництвом буді­вельно-монтажних робіт (будівельного водознижен­ня й водовідливу, ін'єкційних і цементаційних робіт, дренажних заходів, водозабірних споруд з використання підземних вод для тимчасового та постійного водопостачання) відповідно до проектної документації та технічних умов. Бере участь у ро­боті щодо приймання основ споруд, укосів, відкри­тих і підземних будівельних виробок.

Здійснює контроль за експлуатацією водовід­ливних і водознижувальних систем і водозабірних споруд тимчасового водопостачання, за вживанням заходів щодо безпечного ведення робіт у несприят­ливих гідрогеологічних умовах (можливість прори­ву підземних вод у будівельний виробок, пливуни, провально-осідальні явища, пов'язані з водозни­женням та інше), за додержанням правил обліку та збереження виконавчої гідрогеологічної документа­ції. Бере участь у розробленні планів ліквідації аварій, пов'язаних із проривом води. Удосконалює організацію виробництва гідрогеологічних робіт; контролює дотримання вимог щодо охорони під­земних вод від забруднення в процесі виконання будівельно-монтажних робіт, збереження режимної гідрогеологічної мережі, що використовується в будівельний період і може бути використана в пе­ріод експлуатації споруди. Проводить роботу щодо удосконалення методів виконання гідрогеологічних робіт і впровадження нової техніки, розробляє ме­тодики спостережень і досліджень. Координує діяльність працівників підрозділів. Забезпечує складання необхідної звітності.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпоряджен­ня і накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали щодо організації та проведення гідрогео­логічних робіт під час розміщення та зведення бу­дов і споруд; технологію гідрогеологічних робіт і вимоги до якості їх проведення; види гідрогеоло­гічного обладнання та правила його технічної експ­луатації; правила складання, зберігання й обліку виконавчої документації і гідрогеологічних матеріа­лів; основи економіки, організації будівельного виробництва, праці й управління; досягнення нау­ки й передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проведення гідрогеологічних робіт; основи трудово­го законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища під час прове­дення гідрогеологічних робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища ос­віта відповідного напряму підготовки (магістр, спе­ціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

8. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює тех­нічне керівництво діяльністю будівельної організа­ції. Визначає технічну політику і перспективи роз­витку індустріалізації та спеціалізації будівельного виробництва, удосконалення його технології. Сприяє підвищенню рівня інженерної підготовки й організації виробництва, поліпшенню якості робіт. Забезпечує ефективне використання виробничих фондів, безперебійну експлуатацію, ремонт і модер­нізацію будівельної техніки; здійснює контроль щодо додержання технологічної дисципліни, будівель­них норм і правил, вимог з охорони праці, виробни­чої санітарії та протипожежного захисту. Керує розробленням заходів щодо дбайливого використан­ня природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, створення сприятливих і безпечних умов праці та підвищення культури будівельного виробництва. Організовує розроблення та впровад­ження проектів виконання робіт. Укладає угоди з науково-дослідними, проектними організаціями та вищими учбовими закладами на проведення науко­во-дослідних робіт з метою розробки і впроваджен­ня нової техніки, матеріалів, передової технології, здійснює контроль за їх виконанням. Вживає захо­дів щодо удосконалення організації будівельного виробництва, праці та управління, упровадження обчислювальної техніки, механізації й автоматиза­ції управлінських робіт. Організовує роботу з охоро­ни праці, раціоналізації та винахідництва, техніч­ної інформації та пропаганди передового вітчизня­ного та зарубіжного досвіду. Бере участь у обгово­ренні причин аварій, нещасних випадків і вживає заходів щодо їх усунення та запобігання їм. Забез­печує підготовку та підвищення кваліфікації кад­рів, перевірку знань правил і норм з охорони праці працівниками підрозділів. Керує технічними служ­бами будівельної організації. Забезпечує виконання чинного законодавства з питань охорони праці, ви­робничої санітарії та охорони навколишнього сере­довища. Є першим заступником керівника будівель­ної організації.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України, закони України, постанови та рішення Кабінету Міністрів України, що є визначальними для капі­тального будівництва; постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні матеріали, що стосуються діяльності будівельної організації; перспективи технічного й економічного розвитку галузі й організації; технологію будівельного виробницт­ва; організацію виробництва, праці й управління; порядок укладання та виконання контрактів і угод; будівельні норми й правила, державні стандарти й технічні умови; досягнення науки і техніки та пе­редовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі технології й організації будівельного виробництва; етику ділового спілкування та ведення переговорів; основи економіки, цивільного та трудового законо­давства; правила та норми охорони праці, виробни­чої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища ос­віта відповідного напряму підготовки (магістр, спе­ціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рів­ня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка