Пошук по сайту


1. Суть понять “організація праці”, “наукова організація праці”

1. Суть понять “організація праці”, “наукова організація праці”

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

1.Суть понять “організація праці”, “наукова організація праці”.

Наукова організація праці(НОП)- це така організація праці, яка основана на досягненнях науки передовому досвіду, які систем. впровадження в виробничу діяльність, сприяє підвищення продуктивності праці, створює комфортні умови для працівника, немає негативних наслідків на здоров я працівника істворює високу працездатність. Організація праці – це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об’єктивною необхідністю і невід’ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. І організ-я праці і НОП вирішує одні і тіж питання виробничого процесу, а різниця є в методі рішення цього питання ступінь науково-обгрунтованих конкретних рішень.
2.Зміст організації праці.

-Розробка і впровадження рац. форм і кооперації праці. -Організація колективних форм праці -Орг-ія багатоверст. обслугов-я -Орг-ія суміщення проф. посад, функцій. -Поділ праці ( проф.-кавліф.поділ і технологічний) -Орг-ія підбору, відбору, підготовки кадрів, підвищ. кваліф., перепідготовка -Орг-ія робочих місць всіх категорій працівників і орг. обслугов. роб. місць. -Аналіз і раціоналізіція труд. процесів, розробка і впровадження передових прийомів і методі праці. -Аналіз і вдосконалення нормув. праці.- Покращення умов праці :робота з скороченням важкої ручної праці шляхом автоматизації, механізації; розробка, впровадження рац-их режимів праці і відпочинку; впровадження вирб-ої естетики.; Зміцнення диципл. праці, підвищення творчої активності персоналу; Розробка і впровадження ефект. форм і методів матер-го і морального стимулюв. до праці, розробка ефективних мотивацій праці ;Гуманізіція праці.
3.Мета і завдання організації праці на різних рівнях економічної діяльності.

Орг-ія праці на підпр-ві охоплює такі основні напрями:

-поділ і кооперація праці, що передбачають обгрунтований розподіл прцв-ів за певними труд-ми функціями, робочими місцями, а також об”єднання праців-ів у виробничі колективи;

-орг-ія і обслугв. роб. місць, що сприяють рац-му використ. роб. часу;

-нормув. праці, що передбачає визначення норм затрат праці на вир-во продукції і надання послуг як основу для орг-ії праці і визначення ефект-ті вир-ва;

-орг-ія підбору персоналу та його розвиток, тобто- планування персоналу, профорієнтація і профвідбір, наймання персоналу, підвищення його кваліфікації, планування кар”єри тощо;

- оптимізація режимів праці і відпочинку, встновл. Найбільш рац-го чергування часу роботи та відпочинку протягом робочої зміни, тижня, місяця;

-раціоналіз. трудових процесів, прийомів і методів праці на основі узагальнення прогресивного досвіду. Рац-им вважається такий досвід роботи, який забеспечує мінім. затрати часу ;

-поліпшення умов праці, що передбачає зведення до мінімуму шкідливості вир-ва, важких фізичних, психолг-х навантажень, а також формув-я системи охорони і безпеки праці;

-зміцнення дисципліни праці, підвищення творчої активності праців-ів; -мотивація і оплата праці.

4.Принципи організації праці.

Організація праці на під-ві має здійснюватись на таких загальних принципах:

Принцип планомірності вимагає, що усі організаційні заходи на під-ві відбувалиьс нна планомірній основі, скоординовано і синхронно.

Принцип економічної ефективності вимагає ретельного обґрунтування інвестиційу розвиток персоналу, витрат на оплату праці й утримання робочих місць, інших напрямах і непрямих витрат з огляду на їхню віддачу, окупність.

Принцип економічної заінтересованості полягає в неохідності створення гнучкої системи стимулів, яка спонукала б керівників і весь персонал працювати з повною віддачею творчого потенціалу на благо організації, а отже кожного працівника й суспільства.

Принцип соціальної доцільності доповнює принцип економічної заінтересованості. Це означає,що будь-які заходи, дії керівників, умови праці персоналу мають бути соціально виправлені та обґрунтовані. Дуже важливим для організації є принцип системності, який обумовлює необхідність реалізації системного підходу в організаційному забезпеченні та підтримці усіх трудових процесів, що відбуваються на під-ві.
5.Закони організації праці.

Організація праці на будь-якому підприємстві має здійснюватись відповідно до об'єктивних економічних законів, які виявляють свою дію через певні принципи, тобто систему вимог, норм, які служать керівництвом для вирішення на практиці організаційних питань.

Безпосередньо ОП на під-ві стосуються закони:

Закон синергії. В ОП синергетичний ефект виявляється тоді,коли всі суб’єкти організаційних дій розуміють спільну мету, об’єднують зусилля та наявні ресурси і досягають певних позитивних результатів.

Закон розвитку. В ОП на під-ві закон розвитку вимагає безперевного удосконалення всіх складових цього організованого процесу. Цетральним завдання розвитку організації має бути всебічний професійний, культурний, духовний, соціальний розвиток персоналу.

Законкомпозиції та пропорційності. Дія цього закону тісно пов’язана з дією закону синергії. Тобто всі чинники організаційного процесу мають бути об’єднані спільною метою та спільними завданнями. Вимагається чітка координація дій усіх суб’єктів ОП.

Закон поінформованості та упорядкованості. Організаційний процес неможливий без надійного інформаційного забезпечення. Кожен суб’єкт ОП ефективно виконуватиме свої обов’язки лише за умови наявності необхідних для роботи інформаційних ресурсів. Інформація організаційного забезпечення маж бути своєчасною, повною, достовірною, стислою.

Закон єдності аналізу та синтезу. Цей закон проголошує, що завдяки використанню у процесах управління та організації процедур аналізу та синтезу забезпечується налаштування організаційної системи на оптимальний варіант лосягнення поставленої мети.


6.Нормативні основи організації праці.

Нормативна база –це нормативні матеріалиі документи, що використ. в орг-ії праці. Наприклад: типове пложення про безперервнц та ек-ну освіту кадрів н\г, нормат. документ щодо визначення умов праці на роб місці.

Нормативні основи наукової організації праці складають вимоги, які містяться в різних нормативних документах і матеріалах, які регламентують виробничі й трудові процеси, економіку та управління виробництвом.
7.Правові основи організації праці.

Правові основи наукової організації праці складають закони, нормативи і правила, які регулюють трудову діяльність. Основним правовим документом у сфері праці є Конституція, яка гарантує право на працю, відпочинок, матеріальне забезпечення старості.

Правові основи орг-ії праці – це закони і правові норми, правила, положення які регулюють питання праці.Конституція Укр., Закон Укр. про охорону праці, про підприємство, КЗПпП, закон Укр про освіту, про зайнятість нас-ня.

До осн. Нормат-правових актів, що суттєво впливають на х-р і зміст відносин у сфері праці слід віднести ті, що регламентують порядок розробки, затвердження та механізм запровадження державних соц..гарантій та держ.соц.стандартів
8.Зміст і сутність школи Ф. Тейлора.

Наукове управління найбільш тісне зв'язано з роботами Ф.У. Тейлора,

Френка і Лілії Гілбрет і Генрі Ганта. Ці творці школи наукового управління

думали, що, використовуючи спостереження, виміри, логіку й аналіз можна

удосконалити багато операцій ручної праці, домагаючись їх більш ефективного виконання. Засновником класичної школи управління вважається Фредерик Уінслоу Тейлор. До Тейлора двигуном підвищення продуктивності праці був принцип «пряника» - скільки зробиш, стільки й отримаєш. Тейлор розчленував усю роботу виконавця на складові частини. Окремі

рухи були ним прохронометровані, а робочий день розписаний по секундах.

Однак не варто думати, начебто хронометраж приводив лише до більш точного визначення можливості усього в результаті раціоналізації самої роботи і, зокрема, запровадження доцільних режимів змін праці і відпочинку.

Таким чином, Тейлор на практиці в ряді випадків відшукав той обсяг роботи, відповідним чином виконуючи який робітник найбільше раціонально може віддавати свою робочу силу протягом тривалого часу.

Теоретичні роботи Тейлора були обґрунтовані німецьким соціологом Максом Вебером, що і висунув передумови, що твердий порядок, підкріплений відповідними (розробленими Тейлором) правилами, є найбільш ефективним методом роботи.
9.Поняття економічної та соціальної ефективності організації праці.

Соціально-економічна ефективність характеризується мірою задоволення потреб суспільства у продукції, на випуску якої спеціалізується дане підприємство.Економічна ефектив-ність праці полягає у визначенні доцільності заходів щодо вдоскона-лення ОП. При визначенні доцільності розраховуються такі показники:

1) зниж-ня втрат роб.часу внаслідок покращення організації роб. місця і ведення ефективних систем обслуговування;2) приріст ПП, зниження трудомісткості продукції;

3) додатковий випуск продукції; 4) зниження собівартості продукції за елементами собівартості; 5) абсолют- не та відносне зниження чисельності;

6) річний економічний ефект.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

8. Організація охорони праці на виробництві Методичні поради до вивчення теми
Тема Організація охорони праці на виробництві Методичні поради до вивчення теми

Розділ організація обліку розрахунків з оплати праці у відділі освіти...

Організація роботи з питань охорони праці І безпеки життєдіяльності...
Ення дієвого контролю за виконанням вимог Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення...

Закони України
Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності сучасного дошкільного навчального закладу є організація роботи з питань охорони...

Одеська обласна організація
Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Лекція №1 Тема: Ринок праці. Регулювання зайнятості населення
Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці. ринок праці в сучасних соціально-економічних умовах

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

1 Організація обліку розрахунків з оплати праці у бюджетних установах
Суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі є Мінфін, який забезпечує проведення державної політики у сфері бухгалтерського...

Організація режиму секретності на державних підприємствах та в установах....
Назва підприємства, вид його діяльності, перелік основних та допоміжних технічних засобів обробки, передавання та приймання інформації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка