Пошук по сайту


Рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборах з денним перебуванням Підготовка приміщень

Рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборах з денним перебуванням Підготовка приміщень

 Рекомендації
з охорони праці та безпеки життєдіяльності
в таборах з денним перебуванням
Підготовка приміщень


У навчальному закладі поряд з іншими локальними документами, які регулюватимуть роботу ТДП видається наказ “Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в таборі з денним перебуванням” (додаток 1), яким затверджується план роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Одним з пунктів цього плану має бути підготовка приміщень, у яких буде розташовано ТДП.

Відповідно до Постанови КМУ від 28.04.2009р № 422 «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку» Типового положення про дитячий оздоровчий заклад, споруди, будівлі та інші приміщення, у яких буде працювати ТДП, повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

З цією метою у навчальному закладі створюється комісія з огляду приміщень ТДП, результати роботи якої заносяться до Акту перевірки приміщень ТДП (додаток 2).
Правила поведінки у таборі для учнів та посадові обов’язки працівників
ТДП повинен вести пропаганду здорового способу життя, забезпечувати дітям, які перебувають у ньому, захист життя та здоров’я, створювати належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку, розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою.

Безпека життєдіяльності працівників ТДП та дітей ґрунтується на свідомому та сумлінному виконанні встановлених правил.

Тому адміністрацією ТДП розробляються та затверджуються Правила поведінки у таборі для учнів, Режим роботи ТДП, інструкції з охорони праці для працівників та безпеки життєдіяльності для дітей, інші документи.

Діти, які перебувають у ТДП, повинні:

 • дотримуватися правил поведінки у таборі та режиму дня;

 • підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя, дотримуватися морально-етичних норм;

 • бережливо ставитися до державної комунальної та приватної власності;

 • брати посильну участь у суспільно корисній праці.

Адміністрацією ТДП розробляються та доводяться до кожного працівника його посадові обов’язки.

Начальник ТДП не лише здійснює раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує штатний розпис, вирішує питання щодо повноцінного харчування дітей, контролює дотримання фінансової дисципліни тощо, але й затверджує режим дня, правила внутрішнього розпорядку дня вихованців та працівників, забезпечує дотримання вимог щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Працівники ТДП несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я вихованців.
Оформлення на роботу працівників

При оформленні на роботу працівники ТДП обов’язково проходять медичний огляд, результати якого повинні бути відображені у спеціальних медичних книжках.

Проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників та учнів ТДП здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Згідно із затвердженими інструкціями вступний та первинний інструктажі проводять:

 • з вихователями – відповідальний за організацію охорони праці в навчальному закладі перед початком роботи ТДП ;

 • з дітьми – вихователі, у перший день роботи ТДП.

Програма вступних інструктажів з працівниками та дітьми подано у додатках 3 і 4.

Цільові інструктажі з учнями проводяться вихователями перед кожною розважальною програмою, екскурсією, походом, суспільно корисною працею тощо.

Позапланові інструктажі з працівниками і з учнями проводяться у разі необхідності (як правило, при порушені вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть привести або призвести до травм, аварій тощо).

Результати проведення інструктажів оформлюються в спеціальному журналі за встановленою формою (наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах ” від 1 серпня 2001 р. №563).
Співпраця з територіальним медичним закладом


ТДП закріплюється за територіальною лікувально-профілактичною установою, яка у разі необхідності надає дітям і працівникам табору невідкладну медичну допомогу, інші медичні послуги.

Протягом оздоровчого періоду в ТДП працює медична сестра, яка:

 • проводить прийом дітей згідно з медичними довідками, що засвідчують проведення профілактичних щеплень та відсутність інфекційних захворювань;

 • надає необхідну медичну допомогу;

 • слідкує за дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм;

 • контролює організацію якісного харчування;

 • проводить бесіди з дітьми про профілактику травматизму, кишкових захворювань, особисту гігієну;

 • здійснює профілактичний огляд на педикульоз;

 • здійснює контроль за антропометричними даними вихованців.


Додаток 2

(назва навчального закладу)
НАКАЗ
“___”___________20_р. №____

Про організацію роботи з охорони праці,

безпеки життєдіяльності в таборі з

денним перебуванням
Згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. №563)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в шкільному оздоровчому таборі (ТДП) (додаток до наказу).

2. Начальнику табору__________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2.1. Призначити відповідальним за організацію роботи з охорони праці в ТДП

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

2.2. Провести з вихователями, які працюватимуть у ТДП, вступний та первинний на робочому місці інструктаж; результати проведення інструктажу занести до відповідних журналів.

2.3. Забезпечити проведення з дітьми, які перебувають у ТДП, бесід з питань безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

2.4. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях ТДП

2.5. Організувати та взяти під особистий контроль забезпечення якісним харчуванням дітей під час їх перебування в ТДП.

2.6. Здійснювати контроль за проведенням вихователями цільових інструктажів з дітьми перед проведенням розважальних програм, екскурсій, походів тощо.

2.7. Провести День безпеки життєдіяльності ___ червня 20__р.

2.8. Покласти персональну відповідальність на вихователів________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


 • за збереження життя і здоров’я дітей під час перебування в ТДП;

 • за проведення вступного, первинного, цільового інструктажів з дітьми;

 • за проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед вихованців під час перебування в ТДП;

 • за проведення профілактичної роботи серед вихованців щодо вимог особистої безпеки в ТДП;

 • за проведення розважальних програм, екскурсій, походів тощо згідно з вимогами чинних законодавчих та нормативно - правових актів з охорони праці;

 • за термінове повідомлення адміністрації закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з дитиною, яка перебуває у таборі, організацію надання першої долікарської допомоги потерпілому, виклик медичного працівника.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника ТДП.


Директор особистий підпис (Ініціали, прізвище)

Додаток 3

”___”______20__р. №___
План роботи

з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборі з денним перебуванням

____________________________________________________________

(назва табору або навчального закладу, при якому він створюється)

з/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальні

1

Перевірка приміщень, в яких буде працювати шкільний оздоровчий табір, з метою дотримання у них норм охорони праці та безпеки життєдіяльності

Травень

Комісія з охорони праці

2

Проведення вступного та первинного інструктажів з працівниками табору

Травень

Начальник табору

3

Перевірка засобів пожежогасіння, наявність планів евакуації, інформаційних матеріалів з безпеки життєдіяльності тощо

Травень

Відповідальний за пожежну безпеку, начальник табору

4

Проведення вступного інструктажу з дітьми. які перебувають у таборі

0.0 .20_ р.

Вихователі

5

Проведення первинного інструктажу з дітьми. які перебувають у таборі

0.0.20_ р.

Вихователі

6

Проведення цільових інструктажів з дітьми, які перебувають у таборі, перед проведенням розважальних програм, екскурсій, походів тощо

Відповідно до плану заходів

Вихователі

7

Проведення Дня безпеки життєдіяльності

Відповідно до плану роботи табору

Вихователі

8

Проведення позапланових інструктажів з працівниками

У разі необхідності

Начальник табору

9

Проведення позапланових інструктажів з дітьми, які перебувають у таборі

У разі необхідності

Начальник табору, вихователіДодаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор_______________________

(назва навчального закладу)
Особистий підпис________________

(прізвище, ініціали)

“_____” _________ 20__ р.

АКТ №____

огляду приміщень, в яких працюватиме табір з денним перебуванням
“____” ________ 20__ р.
Ми. які нижче підписалися, комісія у складі:

голова комісії__________________________________________________________

(посада. прізвище, ім’я, по батькові)

члени комісії:____________________________________________________________
заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідальний за стан охорони праці у навчальному закладі;

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Заступник директора з адміністративно-господарської частини, склали цей акт про те, що на виконання Законів України “Про охорону праці ”, “Про пожежну безпеку ”, наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах закладів освіти ” від 1 серпня 2001 р. №563 та з метою дотримання стандартів безпеки праці, попередження дитячого та виробничого травматизму у загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з організацією роботи шкільних оздоровчих таборів__ травня 200_ року провели огляд приміщень, в яких працюватиме шкільний оздоровчий табір, щодо виконання норм охорони праці та дотримання правил безпеки життєдіяльності.
РЕЗУЛЬТАТИ ОГЛЯДУ:
1. Небезпечних чинників, які б становили загрозу життєдіяльності дітей і працівників, у приміщеннях навчального закладу не виявлено.

2. Вимоги безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних, протиепідемічних норм виконуються.

3. Засоби пожежогасіння в наявності та перевірені на працездатність.

4. Інструкції щодо організації охорони праці та безпеки життєдіяльності в ТДП в наявності, затверджені директором навчального закладу та відповідають вимогам чинного законодавства.

5. Інструкції з пожежної безпеки, інформаційні матеріали з безпеки життєдіяльності та плани евакуації розміщені на видних місцях у приміщеннях, де перебуватимуть діти.

Серед недоліків було виявлено таке: __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки комісії: Приміщення, в яких буде працювати табір з денним перебуванням, відповідають вимогам норм охорони праці та безпеки життєдіяльності.


Голова комісії особистий підпис (Ініціали, прізвище)

Члени комісії: особистий підпис (Ініціали, прізвище)

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом №_____

від ”___”________20__ р.

Інструкція №_____
ПРОГРАМА

вступного інструктажу з охорони праці

для працівників табору з денним перебуванням


 1. Загальні відомості про ТДП.

 2. Види та джерела небезпеки в приміщеннях табору. на спортивних майданчиках, на навчально-дослідних ділянках.

 3. Загальні правила поведінки працівників під час роботи в шкільному оздоровчому таборі. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що можуть статися під час перебування в ТДП.

 4. Основні положення Закону України “Про охорону праці ”, Кодексу законів про працю та нормативних актів про охорону праці.

 5. Правила внутрішнього трудового розпорядку пришкільного табору, відповідальність за порушення цих правил.

 6. Основні вимоги санітарно-гігієнічних, протиепідемічних норм.

 7. Вимоги пожежної безпеки в пришкільному оздоровчому таборі.

 8. Радіаційна безпека. Дії у разі виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру.

 9. Безпека дорожнього руху.

 10. Побутовий травматизм. попередження та дії у разі виникнення нещасних випадків у побуті.

 11. Перша долікарська медична допомога у разі виникнення нещасних випадків, надзвичайних ситуацій тощо.


Інструкцію розробив особистий підпис (Посада, ініціали, прізвище)
Додаток 6
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом №____

від “___”________20_ р.
Інструкція №___
ПРОГРАМА

вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для дітей,

які перебувають у таборі з денним перебуванням 1. Загальні відомості про ТДП.

 2. Види та джерела небезпеки в приміщеннях ТДП, та спортивних майданчиках, на навчально-дослідних ділянках тощо.

 3. Загальні правила поведінки під час перебування в ТДП. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що можуть статися під час перебування в ТДП.

 4. Основні вимоги санітарно-гігієнічних, протиепідемічних норм.

 5. Вимоги пожежної безпеки.

 6. Радіаційна безпека, Дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та технологічного характеру.

 7. Безпека дорожнього руху. Правила поведінки на вулиці.

 8. Побутовий травматизм, його попередження та дії у разі виникнення нещасних випадків у побуті.

 9. Перша долікарська допомога у разі виникнення нещасних випадків, надзвичайних ситуацій.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідка про заходи щодо підготовки І організації літнього відпочинку...
В таборах з денним перебуванням згідно затвердженим плановим показникам буде охоплено відпочинком

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

Організація роботи з питань охорони праці І безпеки життєдіяльності...
Ення дієвого контролю за виконанням вимог Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення...

Методичний посібник для організації роботи та змістовного дозвілля...
Ура! Канікули!!! (методичний посібник для організації роботи та змістовного дозвілля в таборі відпочинку з денним перебуванням )...

Екзаменаційні питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників
Постанова Верховної Ради України від 21. 11. 02р. №229-iv – ввести в дію Закон України „Про охорону праці”.(нова редакція)

Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації
Шевчук С. С. Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз: Методичні рекомендації.  Донецьк, 2006 р., 84 стор

Інструкція з охорони праці №1 оп для прибиральниць службових приміщень
До роботи прибиральницею допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці І отримали...

Закони України
Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності сучасного дошкільного навчального закладу є організація роботи з питань охорони...

Товариство з обмеженою відповідальністю харківська приватна загальноосвітня...
Міністерства освіти І науки України від 18. 04. 2006 №304 та інших нормативних документів, з метою належної організації роботи з...

Про затвердження Правил охорони праці у птахівництві
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка