Пошук по сайту


Нормативно-паравова документація міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист

Нормативно-паравова документація міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист

Сторінка1/2
  1   2

Нормативно-паравова документація


1.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ


від 09.04.2012 р. N 1/9-272

Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів

ЩОДО БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ


Міністерство стурбоване ситуацією, пов'язаною з фактами порушення прав дітей та учнівської молоді на доступність та безоплатність освіти, зокрема, примусовим збиранням в окремих дошкільних та загальноосвітніх закладах коштів на проведення різноманітних заходів, поповнення благодійних фондів та нецільового використання батьківських внесків.

Означене є грубим порушенням Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", який передбачає можливість залучення лише добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку.

Вважаємо, що наявність таких випадків свідчить про зниження персональної відповідальності керівників місцевих органів управління освітою і навчальних закладів, недостатній контроль з їхнього боку за діяльністю посадових осіб.

Відсутність гласності, брак об'єктивної та достовірної інформації, низька поінформованість населення, слабкі зв'язки з громадськістю створюють передумови для виникнення негативних явищ у системі освіти та породжують звернення батьків, педагогічних працівників, повідомлення засобів масової інформації стосовно порушень нормативно-правових документів, що регламентують діяльність навчальних закладів та установ.

З метою попередження зловживань службовим становищем працівниками навчальних закладів доручаємо керівникам навчальних закладів:

забезпечити неухильне виконання Закону України "Про благодійництво та благодійні організації";

заборонити незаконний збір коштів та матеріальних цінностей працівниками навчальних закладів;

рекомендувати батьківським комітетам (радам) навчальних закладів розглянути питання щодо створення благодійних фондів відповідно до законодавства, у статутах цих фондів обумовити чіткий порядок надходження та використання коштів;

прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 N 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку;

систематично проводити звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.

Заступник Міністра                                                             Б. М. Жебровський

2.                                         З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
                         Про благодійництво та благодійні організації 
           ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 46, ст.292 ) 
 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.220
   N 2258-VI  ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392
   N 3236-VI  ( 3236-17 ) від 19.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.435 }
 

     Цей Закон визначає загальні засади благодійництва, забезпечує правове  регулювання  відносин  у  суспільстві,   спрямованих на розвиток   благодійної   діяльності,   утвердження   гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України.
                                             Р о з д і л I
                           ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 Стаття 1. Визначення термінів та понять
     У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому  значенні:

     благодійництво -  добровільна  безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні  набувачам  матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва   є   меценатство, спонсорство  і  волонтерська діяльність;
{  Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011 } благодійна  діяльність  - добровільна безкорислива діяльність благодійних  організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї  діяльності; 
(  Абзац  третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 )  благодійна організація  -  недержавна  організація,  головною метою  діяльності  якої  є  здійснення благодійної  діяльності  в інтересах  суспільства  або  окремих  категорій  осіб згідно з цим Законом;

     благодійники -  фізичні  та  юридичні  особи,  які здійснюють благодійництво  в  інтересах   набувачів   благодійної допомоги;
набувачі благодійної допомоги - фізичні  та  юридичні  особи, які потребують і отримують благодійну допомогу;

     меценатство  -  добровільна     безкорислива    матеріальна, фінансова,  організаційна  та  інша  підтримка  фізичними  особами набувачів благодійної допомоги; ( Абзац сьомий статті 1 в редакції Закону N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 )

     спонсорство  -  добровільна      матеріальна,      фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними  та  юридичними  особами набувачів  благодійної  допомоги  з  метою  популяризації виключно свого  імені  (найменування),  свого  знака  для товарів і послуг.
(  Абзац восьмий статті 1 в редакції Закону N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 )
 Стаття 2. Засади благодійництва та благодійної діяльності
     Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на засадах законності,  гуманності,  спільності  інтересів і рівності прав її
учасників, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність благодійників  і   благодійних   організацій   має суспільний  характер,  що  не  суперечить  їх взаємодії з органами державної влади  і  не  позбавляє  права  на  отримання  державної допомоги. ( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 )

     Фізичні  та  юридичні  особи можуть займатися благодійництвом самостійно  або  разом  з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими  у встановленому законодавством порядку. { Частина третя  статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 }

     Особливості  здійснення  волонтерської  діяльності  в Україні регулюються   Законом   України   "Про   волонтерську  діяльність" ( 3236-17 ). { Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011 }

     Президент України,   депутати,   посадові  і  службові  особи органів державної влади та  органів  місцевого самоврядування, а також   члени   їх   сімей   можуть  займатися  благодійництвом і благодійною діяльністю тільки в межах отриманих  і  задекларованих доходів.
Стаття 3. Законодавство  про  благодійництво  та  благодійні організації
     Законодавство про  благодійництво  та  благодійні організації складається з  Конституції  України ( 254к/96-ВР ),  цього Закону, інших нормативно-правових актів,  що регулюють  благодійництво та благодійну   діяльність.

     Якщо міжнародним договором України встановлені інші  правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про благодійництво та благодійні організації,  то  застосовуються  правила  міжнародного договору,  згода  на  обов'язковість  яких  надана Верховною Радою України.
Стаття 4. Основні напрями благодійництва та благодійної діяльності
     Благодійництво, благодійна  діяльність  здійснюються  у таких основних напрямах:

     сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних,  місцевих та міжнародних програм,  що спрямовані  на поліпшення     соціально-економічного     становища;

     поліпшення матеріального  становища   набувачів   благодійної допомоги,   сприяння   соціальній  реабілітації малозабезпечених, безробітних,  інвалідів,  інших осіб, які потребують піклування, а також  подання  допомоги  особам,які через свої фізичні або інші вади обмежені  в  реалізації  своїх  прав  і  законних  інтересів;

     подання допомоги   громадянам,   які   постраждали  внаслідок стихійного лиха,  екологічних,  техногенних та інших катастроф, у результаті  соціальних  конфліктів,  нещасних  випадків,  а  також жертвам репресій,  біженцям;

     сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм,  подання допомоги  вчителям,  вченим,  студентам,  учням;
     сприяння розвитку  культури,  в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо  малозабезпечених,  до  культурних цінностей та художньої творчості; 

     подання допомоги талановитій творчій молоді;

     сприяння охороні   і    збереженню    культурної    спадщини, історико-культурного  середовища,  пам'яток  історії  та культури, місць поховання;

     подання допомоги   у   розвитку  видавничої  справи,  засобів масової   інформації,   інформаційної   інфраструктури;

     сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної  справи;

     сприяння розвитку    охорони   здоров'я,   масової   фізичної культури,  спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь   у  поданні  медичної  допомоги  населенню  та  здійснення соціального догляду  за  хворими,  інвалідами,  одинокими,  людьми похилого   віку   та  іншими  особами,  які  через  свої  фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

     сприяння захисту материнства та дитинства,  подання  допомоги багатодітним   та   малозабезпеченим   сім'ям.

     Конкретні напрями благодійництва  та  благодійної  діяльності визначаються  благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.
                                                   Р о з д і л II
            ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДІЙНИЦТВА ТА ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Стаття 5. Засновники благодійних організацій
     Засновниками (засновником)   благодійної  організації  можуть бути   громадяни   України,   іноземні   громадяни,   особи    без громадянства,  які  досягли  18  років,  а  також  юридичні  особи незалежно від форм власності.

     Органи  державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні  підприємства,  установи,  організації України,  що  фінансуються з бюджету,  не можуть бути засновниками (засновником)  благодійної  організації.

     Засновник   благодійної   організації   приймає  рішення  про заснування благодійної організації, затверджує статут(положення), формує орган управління організацією,  заслуховує звіти наглядової ради  щодо  контролю  за  цільовим  використанням  коштів  і майна благодійної  організації,  вирішує  інші  питання,  віднесені  цим Законом  та  статутом (положенням) благодійної організації до його компетенції. ( Частина третя статті 5 в редакції Закону N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002).

     Якщо  засновниками  благодійної  організації  є дві чи більше особи,  то  питання,  передбачені  у  частині  третій цієї статті,
вирішуються на загальних зборах (з'їзді,  конференції) засновників благодійної  організації.  ( Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002)
Стаття 6. Організаційно-правові форми благодійних організацій
     Благодійні організації    можуть    утворюватися    в   таких організаційно-правових формах:

     членська благодійна організація; 

     благодійний фонд;

     благодійна установа;

     інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо).

     Конкретна організаційно-правова форма благодійних організацій визначається засновниками (засновником).
Стаття 7. Статус благодійних організацій
   Благодійні організації утворюються і діють за  територіальним принципом  і  поділяються  за  своїм  статусом  на  всеукраїнські,
місцеві та міжнародні. До всеукраїнських благодійних організацій належать благодійні організації,  діяльність  яких  поширюється  на  територію   всієї України  та  які  мають свої відділення (філії,  представництва) в більшості областей України.

     До місцевих належать благодійні організації,  діяльність яких поширюється    на    територію    відповідного     регіону     або
адміністративно-територіальної одиниці. До міжнародних належать  благодійні  організації,  діяльність яких  поширюється  на  територію  України  і  хоча  б однієї іншої держави.

     Зареєстровані всеукраїнські    та    міжнародні    благодійні організації мають право  створювати  відділення,  філії,  а  також
представництва   в   порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів України.

     Територія діяльності   благодійної  організації  визначається відповідно до її статуту (положення).
Стаття 8. Державна реєстрація благодійної організації
     Благодійна організація  набуває  права  юридичної   особи з моменту її державної реєстрації.

     Державна реєстрація всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій здійснюється Міністерством юстиції України, а місцевих благодійних організацій,  а також відділень (філій, представництв) всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій - відповідними місцевими органами виконавчої влади.

     За державну   реєстрацію  благодійної  організації  вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не   може  бути  більшим  3  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян. (Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом  N  3091-III  (3091-14) від 07.03.2002)

     Для державної  реєстрації  благодійної  організації подаються такі   документи:   заява   засновників   (засновника) чи  їх уповноважених,  статут  (положення),  протокол  установчих  зборів (з'їзду,  конференції),  відомості  про  засновників (засновника) (щодо  засновників  -  юридичних  осіб  -  з  доданням підтвердних документів  щодо  структури власності засновників, які дають змогу встановити власників істотної участі цих юридичних осіб) та органи управління   благодійної   організації,   відомості   про  місцеві відділення   (філії,   представництва)   благодійної  організації, документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію. {  Частина  четверта  статті  8  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 2258-VI (
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 04. 05. 2012...

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Інститути післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки україни лист
Про дотримання вимог нормативно-правових документів при оцінюванні навчальних до

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки надсилає інструктивно-методичний лист щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний...
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри державної служби, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка