Пошук по сайту


Державний вищий навчальний заклад «національний гірничий університет» зміни до Правил прийому до Павлоградського технікуму

Державний вищий навчальний заклад «національний гірничий університет» зміни до Правил прийому до Павлоградського технікумуМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»ЗМІНИ

до Правил прийому

до Павлоградського технікуму

Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет»

в 2016 році


Внесені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2016 року № 622, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року №860/28990.

Дніпропетровськ – 2016

Затверджено

Вченою радою Державного

Вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет»

(протокол від 23 червня 2016 р. № 8 )

Голова вченої ради, ректор

_______________________ Г.Г. Півняк


ЗМІНИ

до Правил прийому

Павлоградського технікуму

Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет»

в 2016 році


Дніпропетровськ – 2016

Зміни до Правил прийому

до Павлоградського технікуму Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет» в 2016 році
1) по всьому тексту слова «кошти державного бюджету» замінити словами «державним замовленням», слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами».
2) У розділі «І. Загальні положення»:

абзац сьомий пункту 1 доповнити реченням такого змісту: «Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.»;

абзац дев’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

«право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до АТ Державного ВНЗ «НГУ» на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Правил»;

пункт 5 доповнити новими абзацами шостим та сьомим такого змісту:

«Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту».

Особи, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

пункт 7 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання».
3) У розділі «ІІІ. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання»:

пункт 1 викласти в такій редакції:

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

– вступники на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна та вечірня форми

навчання

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити (проходять співбесіду), що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2016 року

о 18 годині

20 липня 2016 року

о 18 годині

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випро­бувань

27 липня 2016 року

о 18 годині

07 серпня

о 18 годині

Строки проведення співбесід

з 21 липня по 24 липня 2016 року

з 21 липня по 24 липня 2016 року

Дата та час оприлюднення рейтингового списку вступ­ників за результатами співбесід

не пізніше 12 год.

25 липня 2016 року

не пізніше 12 год.

25 липня 2016 року

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання за державним замовленням за результатами співбесід

18 год.

27 липня 2016 року

18 год.

27 липня 2016 року

Терміни зарахування вступників за результатами співбесід

не пізніше 12 год.

28 липня 2016 року

не пізніше 12 год.

28 липня 2016 року

Строки проведення універ­ситетом вступних випробу­вань

з 21 липня по 27 липня 2016 року

з 21 липня по 27 липня 2016 року

Дата та час оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 год. 01 серпня 2016 року

не пізніше 12 год.

08 серпня 2016 року

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання за державним замовленням

18 год.

05 серпня 2016 року

18 год.

12 серпня 2016 року

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 18 год. 10 серпня 2016 року

не пізніше 18 год. 17 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовлен­ням – не пізніше 12 год. 06 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 12 серпня 2016 року.

за державним замовлен­ням – не пізніше 12 год. 13 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 20 серпня 2016 року.


4) У розділі «ІV. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Павлоградського технікуму Державного ВНЗ «НГУ»:

у пункті 4:

в абзаці шостому слова «відповідного рівня» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійно-технічну або вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації».

у пункті 5:

в абзаці третьому слова «відповідного рівня» виключити;
5) У розділі «V. Організація і проведення конкурсу»:

пункт 3 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100».

пункт 6 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1».
6) У розділі «VI. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти» :

пункт 2 викласти в такій редакції:

«Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ПТ Державного ВНЗ «НГУ» (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України».

доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

«У встановленому цими Правилами порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ПТ Державного ВНЗ «НГУ» (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».
7) Пункт 3 розділу «VIIІ. Зарахування за співбесідою» викласти в такій редакції:

«ПТ Державного ВНЗ «НГУ» оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XІІ цих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.

Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала».
8) Розділи «ІXЗарахування в межах встановлених квот», «X. Право на першочергове зарахування» викласти в такій редакції:

ІX. Зарахування в межах встановлених квот

1. Право на зарахування на основі повної (базової) загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1 – 3 розділу VI цих Правил.

2. Ці квоти встановлюються Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет»у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення.

3. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.

5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

X. Право на першочергове зарахування

1. Право на першочергове зарахування до вищих ПТ Державного ВНЗ «НГУ» мають:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

– діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

– діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

– діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

– особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

– інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;

– шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

– особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право

2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

3. Особи, які мають однаковий конкурсний бал, у випадку, коли кількість місць менша, ніж претендентів на рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету або юридичних (фізичних) осіб, рейтинг формується з урахуванням додаткових показників в наступній послідовності:

– для випускників основної школи:

сума балів результатів вступних випробувань;

бал вступного випробування з математики;

середній бал додатка до документа про базову середню освіту;

– для випускників старшої школи:

сума балів з конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (балів вступних екзаменів);

бал з математики в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступного екзамену);

– для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник:

бал результату вступного випробування з фаху;

середній бал додатка до диплома кваліфікованого робітника.
9) У розділі «XI. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування»:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«вступники, які мають право на зарахування за квотами»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

– за конкурсним балом від більшого до меншого;

– з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу Х цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з використанням такої послідовності:

– особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;

– особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази».

абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

«зарахування за квотами або співбесідою».

10) У пункті 1 розділу «XІІ. Надання рекомендацій для зарахування»:

в абзаці першому слова і цифри «визначений пунктом 1 розділу ІІІ цих Правил» замінити словами «визначений цими Правилами»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим та викласти його у такій редакції:

«Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за спеціальностями, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу.

11) додаток 15.8 до Правил викласти в новій редакції, що додається.

12) додаток 15.9 виключити з тексту Правил.
Відповідальний секретар Приймальної

комісії Державного ВНЗ «НГУ» А.В. Кожевников

Додаток 15.8

до Правил прийому

до Павлоградського технікуму

Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет» в 2016 році

1

100
4

120
8

160

1,1

100
4,1

121
8,1

161

1,2

100
4,2

122
8,2

162

1,3

100
4,3

123
8,3

163

1,4

100
4,4

124
8,4

164

1,5

100
4,5

125
8,5

165

1,6

100
4,6

126
8,6

166

1,7

100
4,7

127
8,7

167

1,8

100
4,8

128
8,8

168

1,9

100
4,9

129
8,9

169

2

100
5

130
9

170

2,1

101
5,1

131
9,1

171

2,2

102
5,2

132
9,2

172

2,3

103
5,3

133
9,3

173

2,4

104
5,4

134
9,4

174

2,5

105
5,5

135
9,5

175

2,6

106
5,6

136
9,6

176

2,7

107
5,7

137
9,7

177

2,8

108
5,8

138
9,8

178

2,9

109
5,9

139
9,9

179

3

110
6

140
10

180

3,1

111
6,1

141
10,1

181

3,2

112
6,2

142
10,2

182

3,3

113
6,3

143
10,3

183

3,4

114
6,4

144
10,4

184

3,5

115
6,5

145
10,5

185

3,6

116
6,6

146
10,6

186

3,7

117
6,7

147
10,7

187

3,8

118
6,8

148
10,8

188

3,9

119
6,9

149
10,9

189


7

150
11

190


7,1

151
11,1

191


7,2

152
11,2

192


7,3

153
11,3

193


7,4

154
11,4

194


7,5

155
11,5

195


7,6

156
11,6

196


7,7

157
11,7

197


7,8

158
11,8

198


7,9

159
11,9

19912

200поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку патріотизму
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

«Голгофа голодної смерті»
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

Узгоджено
Павлоградський технікум Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

Вирішення завдання №1
Навчальний заклад, факультет, курс, група та спеціалізація: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, юридичний факультет,...

Фурман Володимир Михайлович Навчальний заклад Київський Міжнародний...
Співставлення податкових наслідків у разі створення постійного представництва та дочірньої компанії

Державний професійно-технічний навчальний заклад
Білки, Іршавського району, Закарпатської області тел.: 2-39-00

Правила прийому до Кіровського транспортного технікуму в 2014 році
Наказу №759 від 26. 06. 14 «Про затвердження Змін до Умов прийому до навчальних закладів України в 2014 році». (стор. 4-5) )

Методичні рекомендації к омунальний вищий навчальний заклад «Херсонська...
Рекомендовано до друку кафедрою теорії І методики виховної роботи квнз «Херсонська академія неперервної освіти»

Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 06 червня...
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2016 році» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015...

«Права дитини в малюнках»
Комунальний заклад «Тихоставська неповна середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка