Пошук по сайту


Лекція Облік розрахунків із заробітної плати

Лекція Облік розрахунків із заробітної плати

Тема 6.

Лекція 2. Облік розрахунків із заробітної плати
1. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків із заробітної плати

2. Облік нарахування та виплати сум відпускних

3. Особливості обліку розрахунків зі стипендіатами


1. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків із заробітної плати

Розрахунки з працівниками із заробітної плати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, з аспірантами, студентами із стипендій та інших подібних виплат обліковуються на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці». В складі цього рахунка відкриваються субрахунки:
Для обліку розрахунків із заробітної плати, преміями, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю призначений пасивний субрахунок 661 "Розрахунки із заробітної плати”. На суму нарахованої заробітної плати і допомоги здійснюється запис у кредит субрахунку 661, а виплачена заробітна плата записується в дебет субрахунку 661.

Розрахунки із заробітної плати за працівниками здійснюють в Розрахунковій або в Розрахунково – платіжній відомості. Розрахунково – платіжні відомості складають по кожному підрозділу з групуванням прізвищ працівників за категоріями працюючих та іншими ознаками. За підсумками цих відомостей складається зведення форми № 405(бюджет) “Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій” , яке і є меморіальним ордером з заробітної плати та стипендій ( меморіальний ордер № 5). Дані розрахунково – платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до форми після підведення підсумку за коштами загального фонду.

На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування ЄСВ.

До меморіального ордера додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати. У кінці місяця підбиваються підсумки за меморіальним ордером, і одержані дані, у вигляді відповідної кореспонденції рахунків, записуються до книги „Журнал – головна”. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером. При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма №405 – авт. (бюджет).

Нарахування заробітної плати здійснюється наступним чином:

За рахунок коштів загального фонду:

Дт 801, 802 Кт 661

За рахунок коштів спеціального фонду:

Дт 811, 812, 813 Кт 661

Нарахування працівникам допомоги за тимчасовою непрацездатності:

  • за перші п’ять днів непрацездатності:

Дт 801, 802, 811 – 813 Кт 661

  • починаючи з шостого дня непрацездатності:

Дт 652 Кт 661

Із нарахованої заробітної плати здійснюється такі вирахування:

  • утримання ЄСВ:

Дт 661 Кт 651

  • податку з доходів фізичних осіб у відповідності до чинного законодавства:

Дт 661 Кт 641

Можуть утримуватись також профспілкові внески, аліменти за виконавчими листами, за дорученням працівників: суми плати за товари придбані в кредит, суми перерахувань на вклади в банки, суми за договорами добровільного страхування:

Дт 661 Кт 663, 664, 665, 666, 667, 668

Виплата заробітної плати здійснюється на підставі платіжних та розрахунково – платіжних відомостей і в обліку відображається наступним чином:

Дт 661 Кт 301

Депоновано заробітну плату:

Дт 661 Кт 671

Видано депоновану заробітну плату:

Дт 671 Кт 301

Перераховано в банк на картрахунки:

Дт 661 Кт 321

2. Облік нарахування та виплати сум відпускних
Закон про відпустки - Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. N 504/96-ВР.

Закон N 103- Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. N 103/98-ВР.

Закон N 796 - Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. N 796-ХІІ

Порядок N 100 – Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. N 100.
Статтею 4 Закону України «Про відпустки» установлено такі види відпусток:

1) щорічні відпустки:

— основна відпустка;

— додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;

— додаткова відпустка за особливий характер праці;

— інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;

3) творча відпустка;

4) соціальні відпустки:

— відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— додаткова відпустка працівникам, які мають дітей;

5) відпустки без збереження заробітної плати.

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим, договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Тривалість відпусток визначається Законом України «Про відпустки», а також іншими законами та нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.

Святкові та неробочі дні, передбачені статтею 73 Кодексу законів про працю України, при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам не враховуються.

Згаданим Кодексом передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

Разом з цим законодавством різну тривалість відпустки передбачено для окремих категорій працівників.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У разі надання працівникові щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною сьомою статті 10 Закону України «Про відпустки».

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам — перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

2) інвалідам;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду на постійне місце проживання;

6) сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Крім того, працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

За необхідності щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Крім того, частиною сьомою статті 79 КЗпП та частиною другою статті 12 Закону України «Про відпустки» визначено, що невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Частиною четвертою статті 80 КЗпП та частиною п'ятою статті 11 Закону заборонено ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

Разом з цим слід зауважити, що відповідно до частини четвертої статті 83 КЗпП та до частини четвертої статті 24 згаданого Закону за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

При складанні графіка надання відпусток має враховуватися те, що частиною тринадцятою статті 10 Закону України «Про відпустки» визначено категорії» працівників, яким надається право на одержання відпустки за їх бажанням у зручний для них час. Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) інвалідам;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

9) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

При цьому необхідно зауважити, що є категорія працівників, яким відпустка надасться виключно у літній період (вчителі).

Порядок обчислення відпусток

При розрахунку відпусткових треба керуватися Порядком N 100 (Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. N 100).

Так, згідно з п. 7 цього документа суму відпусткових (В) визначаємо за формулою

В = Сз х Дк,

де Сз - середньоденна зарплата в розрахунковому періоді;

Дк - тривалість відпустки в календарних днях.

У свою чергу, для розрахунку середньоденної зарплати (Сз) використовуємо формулу Сз = ΣЗ : (К - С),

де ΣЗ - сумарна заробітна плата працівника за розрахунковий період;

К - кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

С - кількість святкових і неробочих днів у розрахунковому періоді.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 73 Кодексу законів про працю святкові дні:

1 січня — Новий рік; 7 січня — Різдво Христове; 8 березня — Міжнародний жіночий день; 1 і 2 травня —День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня — День Перемоги; 28 червня — День Конституції України; 24 серпня —День Незалежності України; один день (неділя) — Великдень; один день (неділя) — Трійця.

Дати «плаваючих» свят

Свято

2010 рік

2011 рік

Великдень

4 квітня

24 квітня

ТрійцяНаведені вище формули необхідно застосовувати при розрахунку суми відпусткових не тільки за час щорічної відпустки, але і за час інших відпусток (додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей), а також при визначенні суми компенсації за невикористану відпустку.

Які виплати слід включати до розрахунку сумарної зарплати, необхідної для нарахування відпусткових?
Які виплати треба включати до розрахунку сумарної заробітної плати, а які ні, покажемо в таблиці на прикладі основних (що найчастіше зустрічаються на практиці) виплат працівникам.

N п/п

Види виплат

Беремо для роз-

рахунку середн. зарплати:

так

ні

1

Основна заробітна плата

+
2

Доплати та надбавки до тарифних ставок і посадових окладів (за наднормову роботу та роботу в нічний час, за поєднання професій і посад, за вислугу років тощо)

+
3

Сума індексації заробітної плати

+
4

Виплати за період, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток: попередня щорічна відпустка; час знаходження у службовому відрядженні тощо

+
5

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

+
6

Допомога по вагітності та пологах

+
7

Виробничі премії*

+
8

Винагороди за підсумками роботи за рік, за вислугу років**

+
9

Компенсація працівникам втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням строків її виплати
+

10

Разові виплати: компенсація за невикористану відпустку; виплати до ювілейних і пам'ятних дат; виплати при виході на пенсію; вихідна допомога тощо
+

11

Будь-яка матеріальна допомога, у тому числі виплачувана працівникам відповідно до колективного договору (лист Мінпраці від 13.12.05 р. N 694/13/84-05)
+

12

Виплати за виконання доручень разового характеру, що не входять в обов'язки працівника
+

13

Премії за винаходи та рацпропозиції, за впровадження нової техніки і технології та ін.
+

14

Компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата проїзду, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, які виплачуються замість добових)
+

15

Пенсії, державна допомога
+

16

Дотації на обіди, проїзд, вартість безплатно виданого спецодягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
+

17

Вартість оплачених підприємством путівок у санаторії, будинки відпочинку
+

* Включаються до заробітної плати того місяця, на який припадає їх нарахування згідно із розрахунковою відомістю за зарплатою.

** Якщо винагорода за підсумками роботи за рік нарахована на початку наступного року, то 1/12 суми винагороди додається до зарплати кожного місяця розрахункового періоду.


ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ СУМИ ВІДПУСКНИХ
Обчислити суму відпускних викладачу технікуму, тривалість відпустки 56 календарних днів. Початок відпустки 1 липня. За попередні 12 місяців були проведені нарахування:

— заробітна плата — 21000 грн.;

— «лікарняні» — 650 грн.;

— відпускні на двох дітей віком до 15 років (за попередній рік) — 700 грн.;

— нецільову благодійну допомогу — 500 грн.

Розрахунок середньоденної зарплати:

(21000 + 650 + 700) : (365 - 10) = 62,96 грн.

Розрахунок відпускних, що припадають на дні липня:

62,96 x 31 = 1951,76 грн.

Розрахунок відпускних, що припадають на дні серпня:

62,96 х (56-31) = 1574 (грн.).


3. Облік розрахунків за стипендіями
Стипендія це грошове забезпечення, що регулярно виплачується особам, які навчаються на денних відділеннях вищих навчальних закладів, а також особам, що проходять підготовку в аспірантурі та докторантурі, незалежно від інших виплат, передбачених законодавством України. Підставою для призначення стипендій є успішність студентів, зарахованих до навчального закладу на загальних підставах у межах обсягів підготовки кадрів, що здійснюється з державного бюджету, залежно від типу навчального закладу, спеціальності, результатів навчання, державних пільг і гарантій.

Стипендія виконує дві функції: - соціальну і стимулюючу. Тобто, з одного боку, стипендія забезпечує умови реалізації гарантій держави щодо отримання вищої освіти, а з другого – матеріально стимулює якісне навчання.

Державні стипендії у навчальних закладах і науково-дослідних інститутах виплачуються в межах встановлених лімітів стипендіального фонду.

Стипендії призначаються наказом керівника навчального закладу за поданнями стипендіальних комісій з участю деканатів, педагогічних колективів, громадських організацій та дотримання вимог постанови КМУ № 950 із змінами та доповненнями, виходячи з величини прожиткового мінімуму.

При призначенні стипендії враховуються успішність студентів та їх матеріальне становище.

У першу чергу забезпечуються стипендіями:

  • діти-сироти,

  • діти, що залишилися без опіки батьків,

  • діти з малозабезпечених сімей,

  • потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС,

  • студенти-інваліди,

  • студенти, які мають сім'ї з дітьми.

Решті студентів стипендія призначається за результатами сесії при умові, що їх середній бал успішності не нижчий 4 за п'ятибальною системою або 7 за дванадцятибальною шкалою.

Учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам, курсантам, які за результатами сесії мають середній бал успішності 5 за п'ятибальною системою або 10–12 за дванадцятибальною шкалою, мінімальний розмір стипендії збільшується на 25 %.

Стипендіатам з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, розмір стипендії збільшується на 100 % за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Студентам з числа дітей-сиріт розмір стипендії збільшується на 55 %. Є особливості призначення стипендій і іншим категоріям стипендіатів.

На стипендії не нараховується сума ЄСВ . Стипендіатам за період тимчасової непрацездатності допомога не виплачується, а зберігається стипендія. У той же час стипендія включається до сукупного оподаткованого доходу громадян, з якого справляється податок з доходів фізичних осіб, а всім стипендіатам присвоюється ідентифікаційний код платника податків.

Для обліку розрахунків за стипендіями призначений пасивний субрахунок 662 "Розрахунки зі стипендіатами", який за призначенням і структурою близький до субрахунку 661 "Розрахунки із заробітної плати".

Облік розрахунків за стипендіями ведеться в меморіальному ордері №5“Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій” форма № 405(бюджет) та форма № 405-авт (бюджет).

Нарахована стипендія для бюджетної установи є фактичним видатком за кодом 1342 "Стипендії" економічної класифікації видатків бюджету і відображається:

Нарахована стипендія

Дт 801(802) Кт 662

Нарахована надбавна студентам, які мають свідоцтво потерпілого від аварії на ЧАЕС

Дт 641 або 642 Кт 662

Проведено утримання із стипендії податку з доходів фізичних осіб, профспілкових внесків, за виконавчими документами, за проживання в гуртожитку, тощо

Дт 662 Кт (641, 666,668, 675 тощо).

Видана стипендія

Дт 662 Кт 301

або 321, якщо стипендія перерахована в банк на картрахунки.

Депонована стипендія

Дт 662 Кт 671

Депонована заборгованість за стипендіями, строк позовної давності яких минув, підлягає списанню на "Результати виконання кошторису за загальним фондом" (субрахунок 431) бухгалтерським проведенням:
Дт 671 Кт 431

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бухгалтерський облік розрахунків із оплати праці
Бухгалтерський облік розрахунків із оплати праці “ на матеріалах Кривчицького психоневрологічного інтернату. Метою бакалаврської...

Курсова робота на тему: «Облік заробітної плати»
Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих...

Курсова робота на тему: «Облік заробітної плати»
Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих...

Бакалаврської роботи „Бухгалтерський облік розрахунків із фондами...
Питання розрахунків з Фондами соціального страхування, а також податкового І бухгалтерського обліку внесків до цих фондів займають...

Україна теофіпольська районна державна адміністрація хмельницької області розпорядження
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником та заступниками голови районної державної адміністрації», з метою недопущення...

Закон №2240) допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій...
Тобто частина періоду тимчасової непрацездатності припала на відпустку без збереження заробітної плати, а частина — на робочі дні....

Законом України "Про оплату праці"
Державний рівень заробітної плати полягає у законо­давчому регулюванні оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом...

З міст
Економічна сутність заробітної плати

Позовна заява про стягнення недоплаченої заробітної плати

Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної платиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка