Пошук по сайту


Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика уч пос. / Г. Л. Азоев

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика уч пос. / Г. Л. Азоев
Список використаної літератури


 1. Закон України “Про оплату праці” // Нове законодавство України. – К.- 1993.

 2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 25 травня 1997 р. № 283/97 – ВР (зі змін. і доповн.).

 3. Закон України “Про господарські товариства України” // Нові закони України. – К: - 1993

 4. Закон України “Про власність” // Нове законодавство України. – Вип. 2. – К. - 1992

 5. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність в Україні” від 12 липня 2001р. № 2658 – III // Баланс. - 2001. - 11 вересня.

 6. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03. 04. 1997 р. // Галицькі контракти. – 1997. - № 21

 7. Господарський кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – 208 с.

 8. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности. Учебное пособие для ВУЗов / М. С. Абрютина. – М., 2006.

 9. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - уч. пос. / Г. Л. Азоев. – М.: Прогресс, 1997. – 420с.

 10. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств / під ред. П. П. Табурчака та ін. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2000.

 11. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: підручник / С. Г. Бабенко; За ред. В. В. Апопія, Я. А. Гончарука. – Львів: ЛКА, 2001. – 450 с.

 12. Апопій В. В., Міщук І. П., Ребицький В. М. та ін. Організація торгівлі: підручник / І. П. Міщук, В. М. Ребицький та ін.; За ред. В. В. Апопія. - 2-ге вид. – Київ: ЦНЛ, 2005. - 615 с.

 13. Апопій В. В., Міщук І. П., Рудницький С. І., Хом’як Р. М. Теорія та практика торгівельного обслуговування: навчальний посібник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, С. І. Рудницький, Р. М. Хом’як. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 14. Апопій В. В. Комерційна діяльність: підруч. / За ред. В. В. Апопія. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2008. – 558 с.

 15. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник для вузов / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. - 4-е изд., доп. и перераб. — М: Финансы и статистика, 2001.

 16. Баканов М. И. Экономический анализ в торговле: учеб. пособ. / Под ред. М. И. Баканова. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 336 с.

 17. Балабанова Л. В., Сердак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: навчальний посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сердак. – Донецьк: Дон ДУЕТ ім. М. І. Туган-Барановського, 2003. - 156 с.

 18. Балабанова Л. В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій підприємства: авч. посіб./ Л. В. Балабанова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – 180 с.

 19. Балабанова Л. В., Сердак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: навчальний посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сердак. – К.: 2004.

 20. Бандура О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства: підручник / О. М. Бандура, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петроваю. - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

 21. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов / Т. Б. Бердникова. – М.: 2001.

 22. Берман Б. А., Эванс Дж. Розничная торговля: стратегический подход / Б. А. Берман, Дж. Эванс / пер. с англ. – 8-е изд. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2003. – 1184 с.

 23. Біла О. Г. Фінансове планування і прогнозування: навчальний посібник /О. Г Біла. – Львів: Компакт - ЛВ, 2005. - 312 с.

 24. Бланк И. А. Торговый менеджмент / И. А. Бланк – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.

 25. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. – К.: Ника- центр, 1999. - 528 с.

 26. Бланк І. О. Управління торговельним підприємством: підручник / І. О. Бланк. — М: «Тандем», 1998. – 416 с.

 27. Борисенко З. М. Основи конкурентної політики: підруч. / З. М. Борисенко. – К.: Таксон, 2004. – 704 с.

 28. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навчальний посібник / І. М. Бойчик. – К.: Каравела, 2002. - 480 с.

 29. Булій М. В. Розробка асортиментної політики торговельного підприємства в умовах трансформаційної економіки / М. В. Булій // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія екононмічна, випуск 19. – Львів: видавництво ЛКА, 2005. – С.460-466.

 30. Буряк П. Ю., Римар М. В., Биць М. Т. та ін. Фінансово-економічний аналіз: підруч. / П. Ю. Буряк, М. В. Римар, М. Т. Биць та ін.; Під заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 528 с.

 31. Валевич Р. П., Давыдова Г. А. Економика торгового предприятия: учебн. пособие / Р. П Валевич, Г. А Давыдова. – Минск: Висшая школа, 1996. – 365 с.

 32. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шкопова О. М. Менеджмент в організації: навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шкопова; Київ. економ. ін-т менеджменту «ЕКОМЕН». – К.: Кондор, 2004. – 596 с.

 33. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навчальний посібник / В. В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 34. Власова Н. О., Гросул В. А., Чирва Ю. Є. Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі: монографія / Н. О. Власова, В. А. Гросул, Ю. Є. Чирва. – Харків: ХДУХТ, 2006.– 209 с.

 35. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку: монографія / За ред. О. О. Шубіна, Я. А. Гончарука. – Донецьк-Львів: ДонДУЕТ, 2007. – 404 с.

 36. Герасимчук З. В. Організація та технологія торгівлі: навч. посіб. / Мін. освіти і науки України. Луцький держ. техн. ун-т / З. В. Герасимчук, Л. Л. Ковальська, І. М. Вахович. – Луцьк: «Надстир’я», 2005. – 324 с.

 37. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – Київ: ЦНЛ, 2007. – 307 с.

 38. Гончарук Я. А. Внутрішня торгівля України: стан і сучасні тенденції розвитку / Я. А. Гончарук // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Л.: ЛКА, 2006. – Вип. 21. – 316 с.

 39. Горбачев М. Разведтехнологии в продажах: Как завербовать клиента и узнать все о конкурентах / М. Горбачев, Д. Ткаченко, А. Ходарев. – М., СПб.: Вершина, 2008. – 189 с.

 40. Гребнев А. И., Баженов Ю. К., Габриэлян О. А. и др. Экономика торгового предприятия: учебник / Ю. К. Баженов, О. А. Габриэлян и др.; Под общ. ред. А.И. Гребнева. - М.: Экономика, 1997.

 41. Гринів Б. В. Аналіз товарообороту підприємств роздрібної торгівлі: навч. посібник / Б. В. Гринів. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2005.–148 с.

 42. Дашков Л. П., Пашбухчиянц В. К. Организация, технология и проэктирование торговых предприятий: учебник / Л. П. Дашков, В. К. Пашбухчиянц. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-торг. корпорация «Дашков и К», 2008. – 508 с.

 43. Данченох Л. А., Иванов А. Г. Маркетинговое ценообразование: политика, методы, практика: учеб. пособ. / Л. А. Данченох, А. Г. Иванов. – М.: ЭКСМО, 2006. – 460 с.

 44. Діківська Л. І. Тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище / Л. І. Діківська //Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 8. – С.119-126.

 45. Дудакова И. А. Тенденции размещения, формирования и развития розничных торговых сетей в регионах: монография / И. А. Дудакова; Под науч. ред. В. П. Федько. – ЮРГУЭС, 2006. – 199 с.

 46. Економічна енциклопедія: У 3-х томах / Відп. ред. Мочерний С. В. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002.

 47. Ерохина Л. Н., Башмачников Е. В., Романеева Е. В. Маркетинг в оптовой и розничной торговле: учеб. пособ. / Л. Н. Ерохина, Е. В.Башмачников, Е. В. Романеева. – М.: КНОРУС, 2007. – 248 с.

 48. Жеккер О. Цільові орієнтири торговельного підприємства на різних етапах його розвитку / О. Жеккер. – Х., 1995.

 49. Жигун Л. А. Менеджмент: современные основы организации контроля на предприятии / Л. А. Жигун. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 469 с.

 50. Загорна Т. О. Економічна діагностика: навч. посіб. / Т. О. Загорна; Мін. освіти і науки України. Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. – К.: ЦУЛ, 2007. – 400 с.

 51. Заярна Н.М. Формування і розвиток споживчого ринку товарів і послуг у період реформування економіки України.// Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць. Випуск 8. / Н.М. Заярна. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2007.

 52. Заярна Н.М. Особливості реагування підприємств торгівлі на зміни зовнішнього середовища// Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування економіки України: Збірник тез доповідей до міжвузівської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. / Н.М. Заярна. - Львів: видавництво ЛКА, 2008. – с.16-18.

 53. Заярна Н.М. Особливості взаємодії торговельного підприємства із зовнішнім середовищем за ринкових умов господарювання// Вісник ЛКА. – Серія економічна, випуск 28 / Н.М. Заярна.– Львів: Видавництво ЛКА, 2008.

 54. Заярна Н.М. Методи оцінки конкурентних позицій торговельного підприємства з огляду на власні купівельні переваги та внутрішню силу підприємств-конкурентів// Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць. Випуск 9. / Н.М. Заярна.– Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2008.

 55. Иванов Г. Н. Экономика торговли / Г. Н. Иванов. - М., Академия, 2004.

 56. Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика: підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. – Суми: Університетська книга, 2007. – 281 с.

 57. Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць: Держ. митна служба України. Акад.. митної служби України / За ред. О. О. Дячка. – Д., 2007. – 204 с.

 58. Карпенко Е. М., Драгун Н. П. Планирование на предприятии: бизнес-планирование: учеб. пособие. / Е. М. Карпенко, Н. П. Драгун. – Минск: НВЦ Минфина, 2007. – 224 с.

 59. Карпенко Е. М., Комков С. Ю. Менеджмент качества: учеб. пособие. / Е. М. Карпенко, С. Ю. Комков. – М.: ИВЦ Минфина, 2007. – 208 с.

 60. Качмарик Я. Д., Васильців Т. Г. Функціонально-економічні особливості моделювання господарсько-фінансових показників бізнес-планування торговельного підприємства / Я. Д. Качмарик, Т. Г. Васильців // Вісник ЛКА. Серія економічна. – Вип. 19. - Львів. В-во ЛКА, – 2005. – С. 177 – 184.

 61. Качмарик Я. Д., Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність торговельного підприємства в ринковому економічному середовищі / Я. Д. Качмарик, Р. Л. Лупак // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 225 - Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 224 – 231.

 62. Качмарик Я. Д., Лупак Р. Л. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу торговельного підприємства / Я. Д. Качмарик, Р. Л. Лупак // Вісник ЛДФА: Збірник наукових статей. - Економічні науки. - № 10. – Л.: ЛДФА, 2006. - С. 106 – 112.

 63. Качмарик Я. Д., Маринич І. А., Лупак Р. Л. Особливості формування та використання економічного потенціалу торговельного підприємства / Я. Д. Качмарик, І. А. Маринич, Р. Л. Лупак // Вісник ЛКА: Збірник наукових праць. - Серія економічна. - Вип. 19. – Л.: ЛКА, 2005. – С. 312 – 317.

 64. Кірейцева Г. Г. Фінансовий менеджмент: навч. посіб/ Г. Г. Кірейцева. : – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

 65. Клименко С. М., Барабась Д. О., Омельяненко Т. В., Дуброва О. С., Вакуленко А. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С. М. Клименко, Д. О. Барабась, Т. В. Омельяненко, О. С. Дуброва, А. В. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.

 66. Ковтун О. І. Стратегія підприємства: Навч. посіб. - Львів: «Новий світ – 2000», 2005. - 388 с.

 67. Коломієць П. Супермаркети проти ринків / П. Коломієць // Вісті ДВ – 2004. - №2.

 68. Корнієв В. Л. Дослідження впливу ціни на прибутковість діяльності підприємства / В. Л. Корнієв // Актуальні проблеми економіки. - №2(44) 2005. – с. 92-99.

 69. Корнієв В. Л. Обгрунтування прибутку підприємства з урахуванням ціни на продукцію / В. Л. Корнієв // Актуальні проблеми економіки. - №3(45) 2005. – С. 97-103.

 70. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. / М. Я. Коробов. – 3-тэ вид. перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 294 с.

 71. Коровкин В. В., Кузнецова Г. В. Торговая деятельность / В. В. Коровкин, Г. В. Кузнецова. – М.: «ПРИОР», 2008. – 231 с.

 72. Котусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми / О. І. Котусєв // Економіка України. – 2003. - №7. – С. 4 – 11.

 73. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент: підруч. / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 224 с.

 74. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 532 с.

 75. Кудрявцев А. Н. Новации в маркетинге управления торговой организацией: современные направления и тенденции развития: учеб. пособие / А. Н. Кудрявцев // Мичуринский ГАУ. Ин-т повышения квалификации и переподготовки кадров. – Мичуринск.: Изд-во МичГАУ, 2007. – 174 с.

 76. Кузьмін О. Е., Сухорська У. Р., Мирончик Т. В. Фрайчайзинг у підприємницькій діяльності: навч. посіб. / О. Е. Кузьмін, У. Р. Сухорська, Т. В. Мирончик. – Л.: ВАТ «Вид-во «Вільна Україна», 2007. – 144 с.

 77. Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учеб. / Л. И. Кравченко. – М: «Новое знаний», 2003. – 305 с.

 78. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування: навч. посібник./ Г. О. Крамаренко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 224 с.

 79. Криковцева Н. О., Козакова О. Б., Саркісян Л. Г. та ін. Комерційна діяльність: навч. посіб. / Н. О. Криковцева, О. Б. Козакова, Л. Г. Саркісян та ін. – К.: ЦУЛ, 2007. – 296 с.

 80. Лапустина М. Г. та ін. Экономика предприятия: учеб. пособие / М. С. Мокий, Л. Г. Скамай, М. И. Трубочкина; Под. ред. М. Г. Лапустина. – М.: ИНФРА - М, 2000.

 81. Лебедєва С. И. Экономика торгового предприятия: учеб. пособ. / С. И. Лебедева, Н. А. Казиначикова, А. В. Гавриков. – 5-е изд., испр. – Минск: Новое знание, 2007. – 240 с.

 82. Леви М., Вейтс Б. Основы розничной торговли / М. Леви, Б. Вейтс /пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2005. – 210 с.

 83. Лігоненко Л. О. Проблеми та перспективи розвитку роздрібної торгівлі / Л. О.Лігоненко // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 14. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – С. 90-97.

 84. Лігоненко С. В. і ін. Економічне прогнозування: навч. посібник / С. В. Лігоненко. – Суми: Університетська книга, 2001.

 85. Ліпич П. Г., Кошій О. В. Комерційна діяльність: навч. посіб. / П. Г. Ліпич, О. В. Кошій. – Луцьк: РВВ Луцького держ. техн. ун-ту, 2005. – 288 с.

 86. Лісіца В. В. Етапи та основні тенденції розвитку роздрібної торгівлі України за період економічних трансформувань / В. В. Лісіца // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 19. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С. 106-111.

 87. Лисиц Н., Рязанова О. Управление ценами в ритейле: современные подходы и методы. Решение конкретних практ. задач / Н. Лисиц, О. Рязанова. – М.: ЭКСМО, 2008. – 384 с.\

 88. Мазаракі А. А. Сучасний стан і пріоритетні напрями розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів / А. А. Мазаракі // Вісник ЛКА. – 2003. - №4. – С. 19-24.

 89. Мазаракі А. А. та ін. Економіка торговельного підприємства: підруч. для вузів / А. А. Мазаракі; Під ред. проф. Н. М. Ушакової. – К.: „Хрещатик”, 1999. – 800 с.

 90. Мазаракі А. А., Бланк І. О., Лігоненко Л. О. Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку: монографія / І. О. Бланк, Л. О. Лігоненко та ін.; За заг. наук. ред. А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2006. – 195 с.

 91. Макеев Р. Постановка систем внутреннего контроля: от проверок отчетности к эффективности бизнеса / Р. Макеев. – М., СПб.: Вершина, 2008. – 296 с.

 92. Марцин В. С. Економка торгівлі: підручник / В. С. Марцин. – К.: Знання – 2006.

 93. Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб. / І. Ю. Матюшенкою. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с.

 94. Мачкур Л. А. Аналіз конкуренції як складова системи інформаційного забезпечення стратегічного управління / Л. А. Мачкур // Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференція “Україна в ХХІ ст.: формування економічної системи”. – Львів, 3-5 травня 2001. – С.199 -200.

 95. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. / В. О. Мец. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

 96. Мізюк Б. М. Стратегічне управління: підруч. / Б. М. Мізюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Л.: Магнолія 2006, 2007. – 392 с.

 97. Міценко Н. Г. Діагностика функціонування економічного механізму торговельного підприємства / Н. Г. Міценко // Вісник ЛКА: Збірник наукових праць. - Серія економічна. - Вип. 19. - Львів: ЛКА, 2007. – С. 197 – 203.

 98. Міщенко А. П. Стратегічне управління: навч. посіб. / А. П. Міщенко. – Київ: ЦНЛ, 2004. – 336 с.

 99. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник / Є. В. Мних. – К.: ЦНЛ, 2003. – 412 с.

 100. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент / В. Д. Немцов, Л. Є. Довгань. – К., 2002. – 560 с.

 101. Норка Д. Н. Управление отделом продаж малого предприятия, стратегии и тактики успеха / Д. Н. Норка. – М.: Гросс Медиа; Росбух, 2008. – 296 с.

 102. Павлишенко М. М. Закономірності відтворення суспільного продукту і їх вплив на ціноутворення: навч. посіб. / М. М. Павлишенко. – Л.: ЛКА, 2006. – 260 с.

 103. Павлишенко М. М., Міценко Н. Г. Вартість товарної послуги / М. М. Павлишенко, Н. Г. Міценко // Вісник ЛКА: Збірник наукових праць. - Серія економічна. - Вип. 26. - Львів: ЛКА, 2007. – С. 70 – 81.

 104. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Пересада. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.

 105. Петров П. В., Соломатин А. Н. Экономика товарного обращения: учеб. / П. В. Петров, А. Н. Соломатин. – М.: «ИНФРА-М», 2001. – 259 с.

 106. Пінішко В. С. Ціно- і тарифотворення: навч. посіб. / В. С. Пінішко. – Л.: Магнолія 2006, 2008. – 303 с.

 107. Пласков Н. С. Стратегический и текущий экономический анализ: учебник / Н. С. Пласков // МИРБНС. - М.: Эксмо, 2007. – 656 с.

 108. Поддєрьогін А. М., Буряк Л. Д., Хомич Н. Ю. Фінансовий менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисц / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Хомич. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.

 109. Пожидаева А. Н., Процко Н. А., Королева Н. Ю. Управление продовольственным магазинов: семь шагов к успеху / Н. А. Процко, Н. Ю. Королева; Под общ. ред. А. Н. Пожидаевой. – Минск: Изд-во Гревцова, 2007. – 248 с.

 110. Подольська В. О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: ЦУЛ, 2007. – 488 с.

 111. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: навч. посіб. / С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

 112. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 113. Прингл Х., Томпсон М. Энергия торговой марки / Х. Прингл, М. Томпсон / пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2001. – 297 с.

 114. Рубин Ю. Б. Теория и практика предпринимательськой конкуренции: учебник. / Ю. Б. Рубин. – 6-е изд. – М.: Маркет ДС, 2007. – 608 с.

 115. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

 116. Савицкая Г. В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: методологические аспекты / Г. В. Савицкая. – М., ИНФРА-М., 2008. – 272 с.

 117. Санд Г. А. Принципы марчендайзинга / Г. А. Санд / пер. с англ. М. С. Долженков. – Мн.: Гревцов Паблишер, 2007. – 256 с.

 118. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. пособ. / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – 2-е издание перер. и доп. – М.: Юнити–Дан., 2003. – 638 с.

 119. Скриба Н. Н., Микулич И. М. Бизнес-планирование в торговле: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Скриба, И. М. Микулич. - Минск, 2000.

 120. Скудар Г. Стратегія піднесення конкурентоспроможності підприємства: проблеми і складові успіху / Г. Скудар // Економіка України. – 2000. - №6. –с.33-39.

 121. Скуднова Н. Управление отделом продаж. – М.: Вершина, 2008. – 208 с.

 122. Смолін І. В., Лещук Н. М. Стратегія розвитку торговельного підприємства в ринкових умовах: навчальний посібник / І. В. Смолін, Н. М. Лещук. — К.: КДТЕУ, 1998.

 123. Соломатина А. Н. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: учебник / Под общ. ред. А. Н. Соломатиной. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2002. – 292 с. – (Серия «Высшее образование»).

 124. Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування економіки України: Збірник тез доповідей до міжвузівської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Львів: видавництво ЛКА, 2008.–440 с.

 125. Старостенко Г. Г., Мірко Н. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

 126. Сумець О. М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади: навч. посіб. / О. М. Сумець. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 320 с.

 127. Тактаров Г. А., Григорьева Е. М. Финансовая среда предпринимательства и предпринимателькие риски: учебн. пособие / Г. А. Тактаров, Е. М. Григорьева. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 256 с.

 128. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: навч. посіб. / Н. В. Тарасенко. – 2-е вид. перероб. і доп. – Львів: Навч. світ, 2000. – 316 с.

 129. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.

 130. Томсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов / А. А. Томсон, А. Дж. Стрикленд / пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

 131. Ушакова Н. М., Кукурудза Л. О. Методи оцінки рівня госпо­дарського ризику / Н. М. Ушакова, Л. О. Кукурудза // Підприємництво у торгівлі: Зб. наук, праць. — К.:КДТЕУ, 1995.

 132. Ушакова Н. М., Кукурудза Л. О. Управління прибутком торго­вельного підприємства / Н. М. Ушакова, Л. О. Кукурудза. - К.: КТЕІ, 2003.

 133. Ушакова Н. М., Кукурудза Л. О., Лисенко В. П. Управління поточними витратами торговельного підприємства: навчальний посібник / Н. М. Ушакова, Л. О. Кукурудза, В. П. Лисенко. – К.: КДТЕУ, 1997.

 134. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: учеб. пособ. / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 544 с.

 135. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібн. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.

 136. Хваткин Н. Г. Экономика оптовой торговли продовольствием: учеб. пособ. / Н. Г. Хваткин. – М., Эксмо, 2007. – 400 с.

 137. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручн. / Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав. 2003.-608 с.

 138. Хопкинс Т. Искусство торговать / Т. Хопкинс. -М.: «Издательство ФАИР», 2006.–461 с.

 139. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. Посібник.- Київ: ЦУЛ, 2002. – 656с.

 140. Черпов Н. В. Отдел оптовых продаж: робота на результат / Н. В. Черпов. – М.: Гросс Медиа, Росбух, 2008. – 208 с.

 141. Чигиринська О. С., Власик Т. М. Теорія економічного аналізу: навч. посібн. / О. С. Чигиринська, Т. М. Власик // Мін. освіти і науки України. КНУТД. – К.: ЦНЛ, 2006. – 232 с.

 142. Чумаченко М. Г. та ін. Економічний аналіз: навч. посіб. / М. Г. Чумаченко, М. А. Болох, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

 143. Шандезон Ж., Лансестр А. Методы продажи / Ж. Шандезон, А. Лансестр / пер. с франц. – М.: «Прогресс», «Универс», 2007 – 172 с.

 144. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Л. А. Швайка. - 4-те видання, стеоретипне. – Львів: «Новий Світ - 2000», 2007. – 268 с.

 145. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: підручн. / В. М. Шелудько. – К.: Знання, 2006 – 439 с.

 146. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / О. О. Шеремет.– К., 2005. – 196 с.

 147. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: навч. посібник / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

 148. Шнаппауф Р. Практика продаж: Справочное пособие по всем ситуациям в сбыте / Р. Шнаппауф / пер. с нем. – 3-е изд., перероб. и доп. – М.: ЗАО «Интерэксперт», 2007. – 448 с.

 149. Штепа Н. П., Приходько Н. С., Думинець О. С. Економічний аналіз. Аналіз господарсько-фінансової діяльності: навчальний посібник / Н. П. Штепа, Н. С. Приходько, О. С Думинець. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С. 81-134.

 150. Щур Д. Л. Основы торговли. Розничная торговля. Настольная книга руководителя, главбуха и юриста / Д. Л. Щур. - М., 2000.

 151. Юдникова Е. С. Теория и методология формирования стратегической конкурентоспособности торгового предприятия: моногр. / Е. С. Юдникова // Федеральное агентство по образованию. ГОУ ВПО. СПб ТЄН. – СПб.: Узд-во СПб ТЄН, 2007. – 76 с.

 152. http://E-commerce.com.ua

 153. http://www.tnbv.narod.ru

 154. http://www. kmu.gov.ua

 155. http://www.biglib.com.ua

 156. http://www.ebk.net.ua

 157. http://www.enbv.narod.ru

 158. http://www.finmarket.info

 159. http://www.library.if.ua

 160. http://www.probusiness.in.ua

 161. http://www.zn.kiev.ua http://www.rada.gov.ua

 162. http://www.ukrstat.gov.ua

 163. Матеріали бухгалтерської та фінансової звітності ТОВ «ЗІКО» за 2006-2008 рр.Дипломну роботу виконав: Підкова В.В.
Науковий керівник: к.е.н. Заярна Н.М.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика навч пос. / Г. Л. Азоев
Про ціни І ціноутворення: Закон України від 12. 1990 №507-xii // Відомості Верховної Ради України. – 1992. №17

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика навч пос. / Г. Л. Азоев
Господарський кодекс України, прийнятий Верховною Радою України (з наступними змінами І доповненнями) // (Відомості Верховної Ради...

Закон україни
Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення пос

Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. К.: Ника- центр,1999....
Закон України “Про підприємництво” // Галицькі контракти. 1998. №11. с. 129 – 137

Загальна практика – сімейна медицина: організація, сучасні стандарти...
Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації

Керівництво практикою
Практика студентів є невід’ємною складовою частиною продовження процесу підготовки спеціалістів в університеті І проводиться на підприємствах,...

План. Введення. Монополістичні тенденції І монополії в ринковій економіці....
Антимонопольна практика в ринковій економіці Заходу, можливість використання її досвіду в умовах України

Синоверська Ольга Василівна
Ситуацію, яка сьогодні склалася в нашій країні справді можна вважати парадоксальною. Причина полягає в тому, що практика реалізації...

Всеукраїнський студентський архів
Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї майбутньої професії не тільки через сукупність отриманих...

Вирішення завдання №1
Зу «Про господарські товариства», зу «Про акціонерні товариства» та низкою інших нормативно-правових актів. Окрім зазначених джерел,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка