Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

___Національний університет «Острозька академія»______

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) _економічної теорії, менеджменту та маркетингу__


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з наукової роботи

проф. П.М. Кралюк

________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПП 2.3._АНТИКРИЗОВІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ _

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки _____6.030502 «Економічна кібернетика»____________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _________________-____________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_________________-____________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення___економічний _______________________

(назва інституту, факультету, відділення)


2012 – 2013 н. рік
Робоча програма Антикризові моделі управління підприємством для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки __6.030502 «Економічна кібернетика»__, спеціальністю _______.

„26” грудня 2012 року - 25 с.

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

к.е.н., ст. викл. кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу Галецька Тетяна Іванівна, викл. кафедри фінансів, обліку і аудиту Харчук Юлія Юріївна

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) економічної теорії, менеджменту та маркетингу
Протокол від “26” грудня 2012 року № 4
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) економічної теорії, менеджменту та маркетингу _______________________ ( Топішко І. І. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“26” грудня 2012 року
Схвалено Радою економічного факультету Національного університету «Острозька академія» за спеціальністю_ 6.030502 «Економічна кібернетика»

(шифр, назва)
Протокол від “26” грудня 2012 року № 4
“26” грудня 2012 року Голова ____________ ( Козак Л.В. )

(підпис) (прізвище та ініціали)


 __________, 20__ рік

 __________, 20__ рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 5

Галузь знань

0305 “Економіка і підприємництво”

(шифр і назва)

Дисципліна циклу професійної підготовки

Напрям підготовки

6.030502 «Економічна кібернетика»

(шифр і назва)

Модулів (у формі контрольної роботи) – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

Модуль (у формі іспиту) – 1

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Складання, погодження та публічний захист плану антикризових заходів підприємства

(назва)

Триместр

Загальна кількість годин – 180 год.

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4 год.

самостійної роботи студента − 9 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


30 год.

Практичні, семінарські

24 год.

Лабораторні

- год.

Самостійна робота

 1. год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю: модуль


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/70

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення курсу “Антикризові моделі управління підприємством” полягає у формуванні системи теоретичних знань та практичних навичок з питань антикризових моделей управління підприємством, реструктуризації підприємства, фінансового забезпечення антикризового управління підприємством.

Завдання вивчення курсу - визначення сутності кризи та розгляд її основних видів, вивчення особливостей антикризового управління підприємством, з’ясування теоретичних та розгляд практичних аспектів використання антикризових моделей управління підприємством, вивчення життєвого циклу підприємства, основних законів його функціонування та розвитку, визначення основних домінант антикризового управління, розгляд методів та прийомів антикризового менеджменту, з’ясування ролі людського фактора в кризових ситуаціях, розгляд форм і методів державної фінансової підтримки антикризового управління підприємством; визначення економіко-правових аспектів застосування антикризових моделей управління підприємством, розгляд питань щодо фінансової санації, банкрутства та ліквідації підприємства, яке перебуває в умовах фінансової кризи, набуття навичок складання плану санації, оволодіння прийомами та методикою проведення санаційного аудиту, освоєння методів, правил та умов фінансування санації, оволодіння методикою проведення санаційної реструктуризації та реорганізації підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: суть життєвого циклу підприємства та його основні фази; сутність антикризових моделей управління підприємством, сутність та види локальних криз підприємства, сутність, основні завдання та функції контролінгу; особливості складання плану антикризових заходів підприємства; сутність санаційного аудиту та етапи його проведення; особливості проведення санації балансу; внутрішні та зовнішні джерела фінансової санації підприємства; сутність та форми реструктуризації підприємства; фінансовий механізм реорганізації підприємства; сутність та специфіку передавального та розподільного балансів; особливості державної фінансової підтримки санації підприємства, її форми та методи; структуру законодавчих і нормативних актів з антикризового управління підприємством.

вміти: визначати фази життєвого циклу підприємства; вчасно виявляти та ідентифікувати локальні кризи на підприємстві; складати та погоджувати план антикризових заходів на підприємстві; визначати внутрішні та зовнішні джерела фінансової санації підприємства; проводити реструктуризацію підприємства; визначати економіко-правові особливості управління фінансовою санацією.

Тематика лекційного курсу
Тема 1. Концепція життєвого циклу підприємства та її використання при побудові системи управління.

Лекція №1-2 (4 год.)

 1. Сутність концепції “життєвого циклу” реально існуючих систем.

 2. Характеристика основних фаз “життєвого циклу” підприємства.

 3. Управління життєвим циклом підприємства.

Література: 9, 11, 15, 19, 33, 34, 37, 39, 40.
Тема 2. Вплив зовнішнього середовища на довжину та конфігурацію “життєвого циклу” підприємства.

Лекція № 3 (2 год.)

 1. Кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства.

 2. “Хвильові процеси” у зовнішньому середовищі.

 3. Характеристика взаємодії “хвильових процесів” та окремих фаз циклів.

Література: 9, 11, 15, 19, 33, 34, 37, 39, 40.
Тема 3. Кризи підприємства: економічний зміст та фактори, що їх зумовлюють.

Лекція № 4 (2 год.)

 1. Види кризових явищ на підприємстві.

 2. Основні причини (фактори) виникнення та наслідки кризових явищ на підприємстві.

 3. Особливості кризових явищ на підприємствах різного типу та механізмів їх протікання.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.
Тема 4. Криза збуту.

Лекція № 5 (2 год.)

 1. Характеристика механізмів формування локальної “кризи збуту”. Чинники та методи, що дають змогу її ідентифікувати.

 2. Зміст та методи розробки тактичних заходів. Забезпечення функціонування відділів маркетингу та збуту в умовах кризи.

 3. Проведення продуктової реструктуризації та розробка відповідних стратегій стабілізації.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.
Тема 5. Фінансова криза.

Лекція № 6 (2 год.)

 1. Фінансова криза на підприємстві: фази, види та фактори виникнення.

 2. Традиційні підходи до оцінки загрози фінансової кризи на підприємстві.

 3. Моделі оцінки ймовірності настання банкрутства підприємства.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.
Тема 6. Криза постачання.

Лекція № 7 (2 год.)

 1. Сутність, основні симптоми та причини формування локальної “кризи постачання”, її вплив на формування системної кризи підприємства.

 2. Методи аналізу ресурсного потенціалу підприємства та основних постачальників.

 3. Основні заходи відділу постачання та інших підрозділів підприємства по подоланню “кризи постачання”.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.
Тема 7. Виробничо-технологічна криза.

Лекція №8 (2 год.)

 1. Сутність, основні симптоми та причини виробничої кризи підприємства.

 2. Методи аналізу виробничого потенціалу та технології, що використовується на підприємстві.

 3. Стратегії подолання виробничо-технологічної кризи. Виробничо-технологічна реструктуризація та диверсифікація (в різних формах).

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.
Тема 8. Криза управління персоналом.

Лекція №9-10 (4 год.)

 1. Сутність, симптоми, причини та механізм формування кризи управління персоналом підприємства.

 2. Антикризова кадрова політика на підприємстві та формування антикризових груп.

 3. Модель менеджера антикризового управління.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.
Тема 9. Організаційна криза.

Лекція №11 (2 год.)

 1. Симптоми, причини та механізм формування організаційної кризи підприємства.

 2. Аналіз особливостей та глибини організаційної кризи.

 3. Сутність, основні принципи та технологія впровадження організаційно-управлінської реструктуризації.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.
Тема 10. Сутність та особливості антикризового управління підприємством.

Лекція №12 (2 год.)

 1. Концепція побудови антикризового управління.

 2. Функції і принципи антикризового управління.

 3. Концептуальна модель процесу антикризового управління підприємством.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.
Тема 11. Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства. Лекція №13-14 (4 год.)

 1. Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства.

 2. Загальна схема процедури банкрутства.

 3. Розвиток інституту банкрутства в Україні.

Література: 1, 2, 5, 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.
Тема 12. Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення.

Лекція № 15 (2 год.)

 1. Економічна сутність фінансової санації та випадки, в яких приймається рішення про санацію.

 2. Зміст та розробка плану фінансової санації підприємства.

 3. Класична модель фінансової санації.

Література: 1, 2, 5, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 23, 27, 35, 36.

4. Структура навчальної дисципліни

№ п/п

Назва теми

Кількість годин, відведених на:

Всього

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостій-ну роботу

1.

Концепція життєвого циклу підприємства та її використання при побудові системи управління

17

4

2

11

2.

Вплив зовнішнього середовища на довжину та конфігурацію “життєвого циклу” підприємства.

13

2

2

9

3.

Кризи підприємства: економічний зміст та фактори, що їх зумовлюють.

14

2

2

10

4.

Криза збуту.

14

2

2

10

5.

Фінансова криза.

14

2

2

10

6.

Криза постачання.

14

2

2

10

7.

Виробничо-технологічна криза.

14

2

2

10

8.

Криза управління персоналом.

20

4

2

14

9.

Організаційна криза.

14

2

2

10

10.

Сутність та особливості антикризового управління підприємством.

14

2

2

10

11.

Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства.

18

4

2

12

12.

Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення.

14

2

2

10
Всього

180

30

24

126


5.Теми практичних занять
Тема 1. Концепція життєвого циклу підприємства та її використання при побудові системи управління.

Семінарське заняття № 1 (2 год.)

 1. Сутність концепції “життєвого циклу” реально існуючих систем.

 2. Характеристика основних фаз “ЖЦ” підприємства.

 3. Управління ЖЦ підприємства.

Ключові поняття: галузь, занепадаючі галузі, “зріла” галузь, життєвий цикл галузі, життєвий цикл конкурентної переваги підприємства, життєвий цикл продукції у сфері виробництва, життєвий цикл продукції у сфері споживання, “життєвий цикл попиту“, «життєвий цикл технології”, життєвий цикл підприємства, стратегія консолідації, стратегія “кінця гри”.

Література: 9, 11, 15, 19, 33, 34, 37, 39, 40.

Контрольні запитання:

1. Чи треба визначити довжину та конфігурацію “життєвого циклу” підприємства? Якщо так, то яким чином?

2. Чим можна пояснити складності у визначенні “життєвого циклу” підприємства та окремих його фаз?

3. Яке місце в “життєвому циклі” підприємства займає “життєвий цикл” конкурентної переваги?

4. Які основні фактори визначають “життєвий цикл” підприємства, що належать до різних галузей, форм власності та бізнесу?

5. Що є спільного у моделях, що використовуються для визначення “життєвого циклу” підприємства? Чим вони відрізняються?

6. Чи можна управляти “життєвим циклом” підприємства та як саме це здійснюється?
Тема 2. Вплив зовнішнього середовища на довжину та конфігурацію “життєвого циклу” підприємства.

Семінарське заняття № 2 (2 год.)

 1. Кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства.

 2. “Хвильові процеси” у зовнішньому середовищі.

 3. Характеристика взаємодії “хвильових процесів” та окремих фаз циклів.

Ключові поняття: відтворювальний цикл, економіка із діловою активністю, що знижується, економічний цикл, криза (циклічна), сезонні коливання, стагфляція, фази економічного циклу, хвильові процеси.

Література: 9, 11, 15, 19, 33, 34, 37, 39, 40.

Контрольні запитання:

1. Як впливають “хвильові процеси” в середовищі на діяльність конкретного підприємства?

2. Чи можна прогнозувати фази циклів у зовнішньому середовищі та за допомогою яких підходів це робиться?

3. Як повинно поводитися підприємство на різних фазах окремих циклів (наприклад, цикл Кузнєца, Джаглера, Кітчина, Кондратьєва і т.і.).

4. Який з довготермінових циклів найбільш суттєво впливає, на Ваш погляд, на діяльність підприємства? Доведіть це.
Тема 3. Кризи підприємства: економічний зміст та фактори, що їх зумовлюють.

Семінарське заняття № 3 (2 год.)

 1. Види кризових явищ на підприємстві.

 2. Основні причини (фактори) виникнення та наслідки кризових явищ на підприємстві.

 3. Особливості кризових явищ на підприємствах різного типу та механізмів їх протікання.

Ключові поняття: аграрна криза, біржова криза, валютна криза, грошово-кредитна криза, екологічна криза, економічна криза, економічна криза в Україні, економічний ризик, збій, катастрофа, криза (krisis), криза енергетична, криза платіжного балансу, кризова ситуація, “кризові точки”, локальна криза, наслідки кризових явищ, нормальна ситуація, причини кризових явищ, ризик, симптоми кризи, сировинна криза, системна криза, стратегічна криза, фактори ризику, фінансова криза.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.

Контрольні запитання:

1. Чи можна стверджувати, що криза – природний етап у розвитку підприємства?

2. Які чинники допомагають ідентифікувати кризу підприємства, визначити її вид та глибину?

3. Які елементи виробничо-управлінської системи можуть бути джерелом кризової ситуації та кризи?

4. Наведіть приклади підприємств, що успішно вийшли з кризи.
Тема 4. Криза збуту.

Семінарське заняття № 4 (2 год.)

 1. Характеристика механізмів формування локальної “кризи збуту”. Чинники та методи, що дають змогу її ідентифікувати.

 2. Зміст та методи розробки тактичних заходів. Забезпечення функціонування відділів маркетингу та збуту в умовах кризи.

 3. Проведення продуктової реструктуризації та розробка відповідних стратегій стабілізації.

Ключові поняття: “безнадійний” бізнес, “збирання врожаю ”, збитковий лідер, “зняття вершків ”, контрафакція, кон’юнктура товарних ринків, криза збуту, “кризові зони ” матричних моделей розробки продуктово-товарних стратегій, маркетингова антикризова програма, прогнозування товарних ринків, продуктова реструктуризація, рекламація, ризик комерційний, ризик невідповідності, “собаки ”, стратегія “підштовхування”, стратегія “притягування”, утримання споживачів.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.

Контрольні запитання:

1. Чому першим етапом у подоланні “кризи збуту” є ретельний аналіз ситуації на ринку, що обслуговується фірмою?

2. Яку інформацію треба мати для розробки заходів по подоланню “кризи збуту”?

3. Яка різниця в заходах по продуктовій реструктуризації в умовах нормального функціонування підприємства та під час “кризи збуту”?

4. Чи можна стверджувати, що продуктова реструктуризація зможе надійно захистити підприємство від кризових ситуацій в майбутньому?

5. Які заходи необхідно здійснити на підприємстві по стабілізації роботи підприємства при подоланні “кризи збуту” та переходу до режиму “нормального функціонування”.
Тема 5. Фінансова криза.

Семінарське заняття № 5 (2 год.)

 1. Фінансова криза на підприємстві: фази, види та фактори виникнення.

 2. Традиційні підходи до оцінки загрози фінансової кризи на підприємстві.

 3. Моделі оцінки ймовірності настання банкрутства підприємства.

Ключові поняття: фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють; економічна сутність санації підприємств; менеджмент фінансової санації підприємства; випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств; класична модель фінансової санації; фактори фінансової кризи; фази кризи; види криз; наслідки впливу негативних факторів на фінансовий стан підприємства; безнадійна заборгованість; власний капітал; дебіторська заборгованість; заборгованість; коефіцієнт (бета); кредиторська заборгованість; криза прибутковості; криза ліквідності; ліквідні активи; ліквідність; майнові ризики; неплатоспроможність; платоспроможність; реструктуризація активів; реструктуризація боргу; рефінансування дебіторської заборгованості; ризик внутрішнього фінансового стану фірми; санаційний аудит; санація; фінансова криза на підприємстві; фінансовий ризик; моделі оцінки ймовірності настання банкрутства підприємств: модель Альтмана, модель Спрінгейта, модель Бівера, чотирьох факторна R-модель Іркутської школи, модель Терещенка тощо.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.

Контрольні запитання:

 1. Назвіть фактори фінансової кризи.

 2. Які Ви знаєте фази фінансової кризи? Охарактеризуйте їх.

 3. Наслідки впливу негативних факторів на фінансовий стан підприємства.

 4. Що таке політика ліквідації неплатоспроможності та які види політик Ви знаєте?

 5. Наведіть послідовність аналізу структури балансу при наявності та відсутності заборгованості підприємству з боку держави.

 6. Як взаємопов’язані поточна платоспроможність фірми, оборотність оборотних доходів та яка повинна бути політика керівників підприємств відносно змін цих коефіцієнтів.

 7. Чи може бути прогноз банкрутства на основі формули Альтмана бути єдиним обґрунтуванням рішень щодо подальшої долі підприємства?

 8. Хто повинен брати участь у розробці програми фінансового оздоровлення підприємства?


Тема 6. Криза постачання.

Семінарське заняття № 6 (2 год.)

 1. Сутність, основні симптоми та причини формування локальної “кризи постачання”, її вплив на формування системної кризи підприємства.

 2. Методи аналізу ресурсного потенціалу підприємства та основних постачальників.

 3. Основні заходи відділу постачання та інших підрозділів підприємства по подоланню “кризи постачання”.

Ключові поняття: вартісний аналіз, вартісний реіжинірінг, диверсифікація постачання, договір купівлі–продажу, криза постачання, логістика, логістична система, недопоставка, постачальник, ресурсний потенціал, ризик комерційний.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.

Контрольні запитання:

1. Перерахуйте основні “зони стратегічних ресурсів” для підприємства, що виготовляє молочнокислу продукцію.

2. Що таке ресурсний потенціал підприємства. Яку роль він відіграє в діяльності фірми та як він повинен використовуватись:

а) в період нормального функціонування підприємства

б) в кризовій ситуації

3. Наведіть приклад проходження етапів прийняття рішень про закупівлю будь-якого ресурсу, враховуючи необхідність уникнення “ланцюгового банкрутства”.

4. Як можна зібрати інформацію для використання моделі “значення ресурсу-складності у постачанні”.

5. Зробіть критичний аналіз моделей та методів, що використовуються для балансування ресурсного забезпечення підприємства.
Тема 7. Виробничо-технологічна криза.

Семінарське заняття № 7 (2 год.)

 1. Сутність, основні симптоми та причини виробничої кризи підприємства.

 2. Методи аналізу виробничого потенціалу та технології, що використовується на підприємстві.

 3. Стратегії подолання виробничо-технологічної кризи. Виробничо-технологічна реструктуризація та диверсифікація (в різних формах).

Ключові поняття: аритмічність, виробничий потенціал, виробничо-технологічна реструктуризація, криза виробництва або виробничо-технологічна криза, технологічний ризик.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.

Контрольні запитання:

1. Яку роль відіграє науково-технічне (“технологічне середовище”) в формуванні “виробничо-технологічної” кризи.

2. Охарактеризуйте методи аналізу організаційно-технічного рівня виробництва. Які з них найбільш прийнятні для сучасних умов функціонування українських підприємств?

3. Вкажіть порядок проведення виробничо-технологічної реструктуризації.

4. Яка стратегія найбільш прийнятна зараз на українських підприємствах відносно виробничо-технологічної підсистеми?
Тема 8. Криза управління персоналом.

Семінарське заняття № 8 (2 год.)

 1. Сутність, симптоми, причини та механізм формування кризи управління персоналом підприємства.

 2. Антикризова кадрова політика на підприємстві та формування антикризових груп.

 3. Модель менеджера антикризового управління.

Ключові поняття: кадровий потенціал, конфлікт, особисті (персональні) ризики, процес конфлікту, стрес.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.

Контрольні запитання:

1. Які основні якості повинен мати керівник, рядовий працівник підсистеми антикризового управління? Чим пояснюється криза діяльності персоналу та як її можна уникнути?

2. Які основні соціально - психологічні заходи треба приймати для ефективної роботи в умовах кризи?

3. Чому треба навчати робітників антикризової підсистеми управління підприємством? Що значить: “правильно поводитись у кризі”?
Тема 9. Організаційна криза.

Семінарське заняття № 9 (2 год.)

 1. Симптоми, причини та механізм формування організаційної кризи підприємства.

 2. Аналіз особливостей та глибини організаційної кризи.

 3. Сутність, основні принципи та технологія впровадження організаційно-управлінської реструктуризації.

Ключові поняття: закони розвитку організації, організаційна криза, організаційно-управлінська реструктуризація, реінжинірінг бізнес-процесів (РБП)

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.

Контрольні запитання:

1. Наведіть приклади організаційних криз різного типу. Чим вони пояснюються?

2. Як взаємодіють “організаційний”, “функціональний” та “виробничий” потенціали? Як пов’язані фази їх ЖЦ?

3. Поясніть зміст організаційно-управлінської реструктуризації. Чим пояснюється набір та порядок проведення заходів щодо цього типу реструктуризації?

4. Проаналізуйте сутність стратегічного та оперативного контролінгу. Які варіанти побудови підсистеми антикризового управління співпадають з концепцією контролінгу.

5. Наведіть приклади успішного подолання організаційної кризи.
Тема 10. Сутність та особливості антикризового управління підприємством.

Семінарське заняття № 10 (2 год.)

 1. Концепція побудови антикризового управління.

 2. Функції і принципи антикризового управління.

 3. Концептуальна модель процесу антикризового управління підприємством.

Ключові поняття: антикризова програма, антикризове управління, антикризові заходи, антикризова політика, реструктуризація, реорганізація, злиття, поглинання, об’єднання, роз’єднання, реструктуризація на макрорівні, реструктуризація на макрорівні.

Література: 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.

Контрольні запитання:

 1. Розкрийте сутність антикризового управління підприємством.

 2. Назвіть основні завдання та заходи антикризового управління підприємством.

 3. Назвіть та охарактеризуйте типи антикризової реакції та антикризового управління.

 4. У чому полягає сутність концепції подолання кризи?

 5. Охарактеризуйте організаційне забезпечення виконання антикризових заходів.Тема 11. Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства.

Семінарське заняття № 11 (2 год.)

 1. Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства.

 2. Загальна схема процедури банкрутства.

 3. Розвиток інституту банкрутства в Україні.

Ключові поняття: банкрутство, кредитори, приховане банкрутство, ризик відповідальності, фіктивне банкрутство, умисне банкрутство.

Література: 1, 2, 5, 9, 11, 15, 19, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 40.

Контрольні запитання:

 1. Що, згідно з Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, є зовнішніми ознаками неплатоспроможності підприємства-боржника?

 2. Охарактеризуйте типи процедур, що можуть бути застосовані до боржника для ліквідації його неплатоспроможності згідно з чинним законодавством України.

 3. Які права мають кредитори, збори кредиторів та комітет кредиторів? Які функції виконують санатори та ліквідатори?

 4. Що таке “мирова угода” та як вона застосовується у світовій практиці банкрутства?

Тема 12. Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення.

Семінарське заняття №12 (2 год.)

 1. Економічна сутність фінансової санації та випадки, в яких приймається рішення про санацію.

 2. Зміст та розробка плану фінансової санації підприємства.

 3. Класична модель фінансової санації.

Ключові поняття: досудова санація, джерела фінансування санації, види та мета фінансової санації, функціональні сфери менеджменту санації, завдання менеджменту санації підприємства, експертна оцінка фінансового стану підприємства, оцінка результатів та ефективності фінансової санації підприємства, розробка стратегії санації підприємства.

Література: 1, 2, 5, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 23, 27, 35, 36.

Контрольні запитання:

 1. Суть поняття «санація».

 2. Види та мета фінансової санації.

 3. Досудова санація.

 4. Джерела фінансування санації.

 5. Суть менеджменту санації.

 6. Функціональні сфери менеджменту санації.

 7. Завдання менеджменту санації підприємства.

 8. Випадки, коли приймається рішення про санацію підприємства.

 9. Експертна оцінка фінансового стану підприємства.

 10. Класична модель фінансової санації.

 11. Суб'єкти та об'єкти плану санації.

 12. Структурно-логічна схема плану санації.

 13. Напрямки аналізу фінансового стану.

 14. Виявлення симптомів кризи.

 15. Виявлення потенціалу підприємства.

 16. Санаційні заходи у рамках Crash-програми.

 17. Основна частина плану санації.

 18. План маркетингу.

 19. План виробництва та капіталовкладень.

 20. Організаційний план.

 21. Фінансовий план.

 22. Розрахунок ефективності санації.

 23. Оцінка результатів санації.

Написання Модуля №1 у формі підсумкової контрольної роботи
6.Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Концепція життєвого циклу підприємства та її використання при побудові системи управління

11

2.

Вплив зовнішнього середовища на довжину та конфігурацію “життєвого циклу” підприємства.

9

3.

Кризи підприємства: економічний зміст та фактори, що їх зумовлюють.

10

4.

Криза збуту.

10

5.

Фінансова криза.

10

6.

Криза постачання.

10

7.

Виробничо-технологічна криза.

10

8.

Криза управління персоналом.

14

9.

Організаційна криза.

10

10.

Сутність та особливості антикризового управління підприємством.

10

11.

Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства.

12

12.

Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення.

10

Разом

126


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом»
Робоча програма дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів за напрямом підготовки 070106 «Автомобільний...

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 с

Робоча програма з дисципліни “Фінанси підприємств”
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста І магістра напряму 0501 “Економіка...

Література до навчальної дисципліни «основи корекційної педагогіки»
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / м-во освіти І науки України, Акад пед наук України / Наук ред та упоряд....

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарсько-процесуальне...

Програма самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни Цивільне...
Мета: навчити студентів самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал, юридичні документи, застосовувати знання при вирішенні ситуаційних...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст І державні вимоги до рівня загальноосвітньої...

Питання до заліку з навчальної дисципліни
Центральний орган з нагляду в сфері страхової діяльності в Україні як субєкт страхування

Робоча програма комплексної практики освітньо-кваліфікаційний рівень...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка