Пошук по сайту


Ефективність виробничої діяльності підприємства - Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на...

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему: «Аудит оподаткування сільськогосподарських підприємств»

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6

Ефективність виробничої діяльності підприємства

Таблиця 9

Назва показників

2005 рік

2006 рік

2007 рік

В середньому за три роки

Одержано в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн.

валової продукції

104,31

108,83

151,85

121,67

валового доходу

23,84

29,59

47,55

33,66

прибутку (збитку)

1,03

1,87

4,87

2,59

одержано в розрахунку на 1 люд-год., грн:

валової продукції

1538,41

1675,22

2389,3

1867,63

валового доходу

222,3

455,43

748,26

475,33

прибутку (збитку)

21,53

28,73

76,63

42,3

Припадає в розрахунку на 1 грн основних виробничих фондів, грн:

валової продукції

0,23

0,28

0,59

0,37

валового доходу

0,98

1,01

1,9

1,3

прибутку (збитку)

15,1

16,07

18,54

16,57

Рівень рентабельності, %

1,38

1,72

3,2

2,1


Аналізуючи ефективність виробничої діяльності підприємства, можна побачити, що одержано в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь більше валової продукції на 47,54 тис. грн., валового доходу – на 23,71 тис. грн., прибутку – на 3,84 тис. грн. в 2007 році порівняно з 2005 роком; одержано в розрахунку на 1 люд-год валової продукції більше на 850,89 грн, валового доходу – на 525,96 грн, прибутку – на 55,1 грн в 2007 році в порівнянні з 2005; припадає в розрахунку на 1 грн основних виробничих фондів більше валової продукції на 0,36 грн, валового доходу – 0,92 грн, прибутку – 3,44 грн в 2007 році в порівнянні з 2005. Також спостерігається підвищення рівня рентабельності на 1,82 грн, що є дуже позитивним для сільськогосподарського підприємства.

2.2 Оцінка фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідної для нормального виробничого, комерційного й іншого видів діяльності підприємства, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення й використання, фінансовими взаєминами з іншими суб'єктами господарювання платоспроможністю й фінансовою стійкістю. Здатність підприємства вчасно робити платежі свідчить про його гарне фінансове становище.

Таблиця 10

№ п/п

Назва показника

2006

2007

1

Власний оборотний капітал

2181,7

-617,1

2

Коефіцієнт автономії

0,19

011

3

Коефіцієнт співвідношення позичкового і власного капіталу

4,2

10,18

4

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

0,99

0,6

Показники ліквідності

5

Коефіцієнт покриття

1,06

0,57

6

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,8

0,4

7

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,009

0,004

Показники оцінки ділової активності підприємства

8

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

0,96

0,75

9

Період одного обороту оборотних засобів (днів)

92

144

10

Коефіцієнт оборотності запасів

3,9

2,5

11

Період одного обороту запасів (днів)

92

144

12

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

4,8

2,1

13

Період оборотності дебіторської заборгованості

75

171

14

Тривалість операційного циклу

1,95

1,35

Показники рентабельності підприємства

15

Чиста рентабельність підприємства

2,4

0,8

16

Рентабельність продажу

2,6

1,4

17

Рентабельність продукції

3,6

2,2

Аналізуючи дані показники можна зробити висновок, що у 2007 році в порівнянні з 2006 підприємство не зможе сплатити борги власними обіговими коштами, що є дуже негативним. Що стосується коефіцієнта автономії то в 2007 році питома вага власного капіталу підприємства в загальній сумі джерел фінансування зменшилась, зменшилось забезпеченість підприємства запасів і затрат джерелами власних обігових коштів, на 0,49 зменшилась частка поточних платіжних зобов’язань, які можна сплатити, мобілізувавши всі оборотні кошти, у 2007 році зменшилась частка короткострокових зобов’язань, які можуть бути погашені за рахунок готівки та дебіторської заборгованості. Зменшилась кількість прибутку що припадає на кожну одиницю виручки, в 2007 році показник рентабельності продукції значно зменшився в порівнянні з попереднім , тому підприємству потрібно вжити різних заходів щоб покращити своє становище. [дані річної фінансової звітності підприємства ]

Розділ 3. Організація і методика аудиту оподаткування сільськогосподарських підприємств.

3.1 Підготовка процедури до проведення аудиту оподаткування сільськогосподарських підприємств

Основними етапами проведення аудиту є:

1. Підготовчий етап ( листування [ Додаток № 1 ,], ознайомлення замовників і виконавців)

2. Укладання договору на здійснення аудиту [ Додаток № 2 ].

3. Планування (вивчення системи внутрішнього контролю,складання прогорами аудиту).

4. Процес аудиторської перевірки (тестування, анкетування, опитування працівників).

5. Аудиторський висновок.

Послідовність аудиторської перевірки діяльності підприємства складається з цілого ряду дій:

 • збір і аналіз інформації, необхідної для оцінки достовірності бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності суб'єкта підприємницької діяльності;

 • визначення профілю та обсягу діяльності підприємства за установчими документами, за статутом, характером і змістом його роботі;

 • шляхом порівняння фактичної діяльності підприємства зі статутною встановлення невідповідності між ними, про що необхідно поставити до відома керівництво фірми і порекомендувати йому внести зміни чи доповнення до статуту і здійснити перереєстрацію підприємства у відповідних державних органах;

 • планування аудиту і наступний контроль аудиторської перевірки;

 • оцінювання внутрішнього аудиторського контролю;

 • аналіз показників балансу і даних інших форм фінансової звітності;

 • перевірка аналогічних показників балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал;

 • контроль відповідності даних фінансової звітності записам в облікових регістрах;

 • перевірка відповідності даних бухгалтерського фінансового обліку і фінансової звітності вимогам чинного законодавства і нормам облікової політики;

 • попередня оцінка повноти і правильності складання балансу та інших форм фінансової звітності.

Одним із важливих аспектів аудиту є глибокий аналіз всіх статей балансу і перевірка їх відповідності записам у Головній книзі за аналізований період. Якщо при цьому буде виявлено невідповідності щодо бухгалтерських записів чи окремих сумових показників, аудитор звертається до облікових регістрів і первинних документів. Шляхом перевірки записів у облікових регістрах і даних первинних документів аудитору слід встановити повноту обліку, правильність записів у облікових регістрах і первинній документації, їх реальність.

На основі аналізу і тестування звітних та інших даних про підприємство аудитор висловлює свою професійну думку про об'єктивність і точність даних обліку і звітності та їх відповідність реальній дійсності.

При плануванні і здійсненні аудиторських процедур, оцінюванні отриманих матеріалів аудитор повинен враховувати, що невиконання клієнтами вимог законодавчих та нормативно-правових актів України може стати причиною перекручення фінансової звітності підприємства й істотно вплинути на фінансові результати діяльності клієнта. Однак згідно з національним нормативом аудиту № 8 "Перевірка дотримання підприємствами вимог законодавчих та нормативно-правових актів України" виявлення випадків невиконання клієнтом вимог законодавчих та нормативно-правових актів України не є метою й обов'язком аудитора.

Встановлення фактів невиконання вимог нормативних актів, незалежно від їхнього значення, вимагає висунення й обговорення питання про чесність керівництва і робочого персоналу клієнта, а також про вплив такого невиконання на інші напрямки аудиту.

Факти порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів підлягають спеціальній юридичній експертизі та є поза професійною компетенцією і знаннями аудитора. Рівень професійної підготовки аудитора, його досвід і знання господарської галузі діяльності клієнта й організації виробництва можуть дати йому змогу зробити висновок тільки про те, що окремі факти діяльності підприємства, ймовірно, не відповідають вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України. Отже, аудитор не відповідає за невиконання керівництвом клієнта вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

Проведення хоча б однієї аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства може допомогти службовим особам підприємства уникати надалі суттєвих порушень вимог нормативних актів.

Однак аудитору слід врахувати, що під час проведення аудиторських перевірок завжди існує ризик невиявлення помилок, навіть якщо перевірка добре спланована і проведена відповідно до вимог Національних нормативів аудиту. Зазначена ймовірність зростає внаслідок впливу таких факторів:

 • наявність значної кількості нормативних актів;

 • неминуча відносна обмеженість систем обліку і внутрішнього контролю, які не можуть висвітити всю фактичну діяльність клієнта, а також відносна суб'єктивність, що супроводжує таку аудиторську процедуру, як тестування;

 • визнання того, що значна кількість аудиторських доказів, отриманих аудитором, мають не доказовий, а інформативний характер.

Під час підготовки до проведення аудиторської перевірки аудитор має ретельно вивчити ті законодавчі та нормативно-правові акти, невиконання вимог яких може спричинити перекручення фінансової звітності підприємства.

Згідно з міжнародним операційним стандартом, "аудитор повинен провести такий огляд фінансової звітності, який був би достатнім для вираження думки про фінансову звітність у цілому".

Безумовно, звіти аудитора можуть не загострювати увагу на незначних обставинах. Аудиторський звіт має виділити найголовніше. Основна мета аудитора - впевнитися, що довіру до фінансової звітності не підірвано.

Проведення аудиту, по суті, є конкретним практичним завданням і жодного аудиту, подібного до іншого, не буває. Однак ряд загальних етапів можна вказати: на початковому етапі здійснюється планування, реєстрація і контроль, аудитор досліджує і дає відповідну оцінку процедурам внутрішнього контролю на підприємстві. Оцінка бухгалтерського обліку й аудиторського ризику- завдання другого етапу. На третьому етапі з'ясовуються шляхи пошуку аудиторських доказів; тестування працівників внутрішнього контролю здійснюється на четвертому етапі. Скорочена і глибока перевірка операцій та процедури дослідження на суттєвість, огляд фінансової звітності здійснюються на п'ятому етапі, на шостому - оформлюються матеріали аудиту і складається аудиторський висновок. Значна увага приділяється перевірці систем та інформації на виході, зокрема аудитор має впевнитись у функціонуванні системи реєстрації та обробки інформації та оцінити її адекватність як основи для складання фінансової звітності. Аудитор повинен також виконати аналіз фінансової звітності, який був би достатнім для формування думки щодо неї.

Важливо скласти програму роботи аудитора, детально відобразивши в ній всі етапи проведення аудиту з моменту укладення договору на проведення аудиту до складання та підписання аудиторського висновку.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

План вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація...
В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки, більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям, що...

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Бакалаврська робота виконана на тему «Управління прибутком підприємства» І складається з трьох розділів

Реферат На тему: «Аудит. Ефективність проведення торгівельної діяльності»
Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета І завдання

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Реферат з дисципліни «Аудит» на тему: «Порядок призначення аудиторів фінансової звітності»
Аудитор та аудиторська фірма, закон, яким регламентується їх діяльність

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка