Пошук по сайту


3.2 Аудит оподаткування сільськогосподарських підприємств - Курсова робота з дисципліни: Організація І методика...

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему: «Аудит оподаткування сільськогосподарських підприємств»

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

3.2 Аудит оподаткування сільськогосподарських підприємств

На даному підприємстві було здійснено перевірку та правильність відображення ПДВ. На підприємстві ДП «Агроінвест» Сума ПДВ, що підлягає внесенню до бюджету, оформляється записом: дебет рахунка 70 "Доходи від реалізації", кредит рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами". В 2006 році вони становили 940,6 тис. грн., в 2007 році – 1331,6тис. грн..

Далі був проведений аналіз прибутковості підприємства. Прибутковість характеризується сумою прибутку та рівнем рентабельності. Рівень рентабельності визначається як відношення прибутку від реалізації до собівартості продукції. У процесі аналізу визначається, як змінюється протягом певного періоду значення прибутку від реалізації, рівня рентабельності, розглядаються чинники, що призводять до їх змін.

Аналіз прибутковості підприємства та забовязань з ПДВ

Таблиця 4п/п

Показник

За мин. рік

На кінець звітного періоду

Відхилення

1

Виручка (валовий дохід) тис. грн..

5643,5

7989,5

2346

2

Податок на додану вартість (ПДВ) тис. грн..

940,6

1331,6

391

3

ПДВ, % до виручки

16,7

16,7

0

4

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн..

3576,1

5693,0

2117

5

Собівартість, % до виручки

63,4

71,3

7,9

6

Прибуток (збиток) від реалізації тис. грн..

860,5

1339,4

478,9

6

Прибуток (збиток) від реалізації, % до виручки

15,2

16,8

1,6

7

Рівень рентабельності, %

24,1

23,5

-0,6

8

Валовий прибуток, тис. грн..

1126,8

964,9

-161,9

9

Чистий прибуток, тис. грн..

79,3

206,9

127,6


Аналізуючи суму податку на додану вартість підприємства ДП «Агроінвест» ми бачимо, що воно збільшилось в порівнянні з минулим роком на 391 тис.грн, це повязано з збільшення виручки на 2346 тис. грн. у звітному періоді, проте разом з тим зросла собівартість реалізованої продукції на 2117 тис. грн.. Якщо аналізувати показник собівартості в % по відношенню до виручки, то бачимо збільшення собівартості в звітному періоді на 7,9 % в порівнянні з попереднім, що для даного підприємства не є позитивним явищем. Також у звітному періоді знизився рівень рентабельності на 0,6 % та валовий прибуток на 161,9 тис. грн..

Завдання аудитора - перевірити правильність обчислення податків і платежів та своєчасність і повноту їх сплати. Перевірці підлягає кожний вид податку і платежу. До основних нетоварних розрахункових операцій належать розрахунки з бюджетом (із фінансовими органами) за податки з обороту (акцизний збір, ПДВ тощо), з прибутків, з доходу працівників та ін. Облік розрахунків з бюджетом відображають на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами", у кредит якого записують суми, що підлягають внесенню в дохід бюджету, а в дебет - внесені платежі.

Аудитор перевіряє правильність кореспонденції в обліку розрахунків з бюджетом.

Зокрема, внески з прибутку до бюджету відображають щомісяця таким записом: дебет рахунка 98 "Податки на прибуток", кредит рахунка 641 "Розрахунки за податками".

Сума ПДВ, що підлягає внесенню до бюджету, оформляється записом: дебет рахунка 70 "Доходи від реалізації", кредит рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами".

На суму податків, утриманих із заробітної плати робітників і службовців, роблять запис: дебет рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці", кредит рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами". Слід мати на увазі, що у балансі сальдо за рахунком 64 "Розрахунки за податками і платежами" показують в активі дебіторську, у пасиві - кредиторську заборгованість.

На рахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), що справляються відповідно до чинного законодавства.

У процесі аудиту вивчають акти перевірок, проведених державною податковою адміністрацією, банком, Пенсійним фондом тощо. Крім того, з'ясовують причини прострочення платежів, за чий рахунок віднесена пеня, яких заходів вжито до винних осіб за несвоєчасне перерахування коштів.

Основними джерелами інформації для перевірки розрахунків з бюджетом є: довідки і розрахунки, декларації за окремими видами платежів; виписки банків і додані до них документи про перерахування належних сум у бюджет; бухгалтерські записи на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами", регістри синтетичного і аналітичного обліку, баланс та інші види фінансової звітності.

Основним джерелом надходження коштів до бюджету є податок з прибутку підприємств відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Об'єктом оподаткування є балансовий прибуток платника податку. При цьому прибуток підприємства оподатковується за базовою ставкою.

Аудитор перевіряє правильність обліку валового прибутку, а відтак тієї її частини, яка безпосередньо оподатковується. Тому зіставляють ідентичність балансових даних про прибуток з його обліком у Головній книзі, регістрах аналітичного обліку за рахунком 79 "Фінансові результати", за Звітом про фінансові результати. Необхідно впевнитися у реальності сум з дебету і кредиту рахунків 70 "Доходи від реалізації", 79 "Фінансові результати", 90 "Собівартість реалізації", а також у законності витрат, включених у собівартість.

Для приховування прибутку або інших об'єктів оподаткування суб'єкти підприємницької діяльності у декларації про доходи відображають значно меншу, порівняно з фактичною, суму прибутку від господарської діяльності. Заниження доходу (прибутку) або інших об'єктів оподаткування полягає в тому, що в декларації про доходи відображаються всі операції, але при цьому завищується собівартість продукції, у зв'язку з чим зменшується загальний обсяг прибутку, який підлягає оподаткуванню.


3.3 Аудиторський висновок щодо правильності нарахування та сплати податків сільськогосподарського підприємства
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Директору ДП «Агроінвест»:

Ми здійснили аудиторську перевірку нарахування та сплати податку на додану вартість ДП «Агороінвест» станом на 31 грудня 2007 року, що наведена у відповідних податкових накладних, що закінчився на вказану дату. Відповідальність за правильність розрахунків по ПДВ несе керівництво компанії. Нашим обов'язком є подання думки про нарахування і правильність сплати ПДВ на основі аудиторської перевірки, що ми здійснили .

Ми здійснили аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку так, щоб забезпечити достатню впевненість щодо того, чи не містить нарахування податку на додану вартість суттєвих викривлень. До аудиторської перевірки належить отримання, на основі тестів, доказів, що підтверджують суми та розкриття, які містяться у фінансовій звітності. Також аудиторська перевірка включає оцінювання облікових принципів, що застосовуються, і суттєвих оцінок керівництвом, а також оцінку загального подання фінансової звітності

Ми вважаємо, що наша аудиторська перевірка забезпечує достатню основу для надання нашої думки.

На нашу думку, порядок нарахування забовязань по ПДВ ведеться достовірно і приховувань ніяких немає і відображає фінансове положення компанії станом на 31 грудня 2007 року, результатів її господарчої діяльності і руху грошових коштів за рік, що закінчився, на вказану дату відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

12 березня 2009р.

Аудиторська фірма «Мухачькала» Чоловський О.О.

Вул..Громадянська 2Б, м.Ірпінь
Висновок

Після проведеного дослідження можна сказати, що основна мета роботи є досягнена. В курсовій роботі було розкрито сучасний механізм податкового регулювання діяльності українських підприємств з теоретичної та практичної точки зору. З даної роботи зробимо наступні висновки. Підприємства — суб'єкти господарювання можуть сплачувати загальнодержавні, а також місцеві податки і збори. Загально¬державні податки і збори включають: — прямі податки [податок на прибуток, плата (податок) за землю, податок з власників транспортних засобів та інших са-мохідних машин і механізмів, податок на нерухоме майно (не¬рухомість)]; — непрямі податки [податок на додану вартість (ПДВ), акциз¬ний збір, мито]; — збори (на обов'язкове державне пенсійне страхування; на обо-в'язкове соціальне страхування; за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; за забруднення навко¬лишнього середовища; рентні збори; державне мито; інші збори). Податки хоча й поступаються непрямим за своєю питомою вагою у формуванні доходів бюджету мають суттєве значення у податковій системі України. Найрозвинутішою є система прибуткового оподаткування. Земельне та майнове оподаткування як за своєю бюджетною роллю так і за впливом на платників поки, що недостаньо вагомі. При чому це скоріше недолік, ніж перевага податкової системи. Є певні проблеми у системі прибуткового оподаткування. Це насамперед проведення чіткого розмежування між прибутковим оподаткуванням юридичних і фізичних осіб. На заході податок на прибуок корпорації має високий рівень розвитку. Із розвитком акціонерної форми власності в Україні прибуток стає важливою складовою доходу, а тому потребує особливих форм оподаткування. Аналіз обєкта дослідження показав, що протягом аналізуємого періоду обсяг основних засобів постійно зменшувався: в 2006 р. обсяг основних засобів зменшилася на 8,89 %, а в 2007 – на 6,2 %. Це може свідчити про зменшення обсягів виробничої діяльності або про перевагу вибуття основних засобів над їх оновленням. З розрахунків також видно, що обсяг оборотного капіталу підприємства в 2006 р. зріс на 17,7 %, а в 2007 зменшився на 1,77 %. Це є свідченням про збільшення виробництва і реалізації продукції підприємством. Це підтверджує збільшення обсягу реалізації продукції ДП «Чернігівський військовий лісгосп» в 2006 р. на 13,49 %, а в 2007 на 54,75 %. Поряд з цим зростає собівартість виробленої продукції відповідно на 7,56 % та 63,24 %. Але, як видно з таблиці, в 2005 – 2006 рр. підприємство діяло збитково. За рахунок зростання обсягів реалізації, в 2006 р. збиток підприємства зменшився на 27,02 %, а за результатами діяльності 2007 р. підприємство вийшло на позитивний фінансовий результат діяльності – 7,6 тис. грн. прибутку. Поряд зі зростання виручки зростають показники продуктивності праці та фондовіддачі. Позитивним є зменшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції, що свідчить про доцільність підприємству нарощувати обсяги виробництва і реалізації продукції. Аналіз прибутку показав, що протягом 2005 – 2007 рр. підприємство функціонувало збитково. В 2005 р. збиток становив 281,6 тис. грн., в 2006 зменшився до 140,9 тис. грн., і в 2007 р. підприємство отримало прибуток в розмірі 15,9 тис. грн. Це свідчить про покращення економічної діяльності підприємства за 2005 – 2007 рр. діяльності. Як видно з таблиці, валовий результат є збитковим за аналізує мий період через високу собівартість робіт. Прибуток в 2007 р. був досягнений завдяки іншим операційним та іншим доходам. Відповідно до чинного законодавства податок на прибуток розраховується за ставкою 25 % від розміру оподаткованого прибутку. Ставки земельного по датку встановлено в розмірі 1% від грошової оцінки землі. Якщо грошової оцінки земельних ділянок не проведено, то використовуються середні ставки земельного податку (за 1 м2). Ці ставки диференційовано залежно від кількості населення в населеному пункті: вони збільшуються зі збільшенням його кількості. Сума податку на транспортні засоби включається до складу валових витрат платника, а отже, зменшує оподатковуваний прибуток і суму податку на нього. Податок на транспортні засоби включається в собівартість перевезень, що впливає на розмір прибутку підприємства.


Список використаної літератури


 1. Автоматизація аудиторської діяльності - М.: ЮНИТИ, 1998. - 380с.

 2. Аренс Э.А., Лоббек Дж. К. Аудит. – М.: Фининсы и статистика, 1995р.

 3. . Податковий Кодекс України

 4. Митний Кодекс України

 5. Закон України «Про систему оподаткування»

 6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

 7. Закон України "Про податок на додану вартість"

 8. Аудит: Практическое пособие / Л.Сухомлинский и др.; под ред. А.Кузьминского. - К.: "Учетинформ", 1996. - 283с.

 9. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища шк.-Знання, 1998. - 574с.

 10. Жила В.Г. Ревізія і аудит : навч. посібник. – К.: МАУП, 1998 р.

 11. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р.//Голос України. – 1993 р. – 29 травня.

 12. Інструкція про порядок застосування діючого плану рахунків, затв МФУ від 16.04.94 р. №44 II Галицькі контракти. - 1994. - №47. - С.ЗО-37.

 13. Національні нормативи аудиту.

 14. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88. // БПБ. - 1995. - №14. С.26-32.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерський обліку №10 “Дебіторська заборгованість” //Урядовий кур'єр. - 2000. - №2. - С.26-32.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. № 1104 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів.

 17. Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22.04.93 р. №23 // Урядовий кур'єр - 1996. - №12. - С.8-12.


ДОДАТКИ:

ДОДАТОК №1

УГОДА №1 Прим. №1

на здійснення аудиторських послуг

м. Київ «06» червня 2008 р

Українська аудиторська фірма «Гусь» (далі -- ВИКОНАВЕЦЬ), що діє на підставі Статуту, в особі Чоловський О.О. та ДП «Агроінвест» далі -- ЗАМОВНИК), в особі Курінного В.В., що діє на підставі Статуту , уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується здійснити аудиторські послуги (далі послуги) перевірка правильності сплати та нарахування ПДВ

1.2. Послуги здійснюються в період з «01 » липня 2008 р. До «16» липня 2008р.

2. ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. За виконання Послуг згідно з протоколом про договірну ціну (п. 5 цієїУгоди) ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ 16,7 тис. грн та податок надодану вартість (ПДВ) на суму: 3,3 тис. грн, що разом дорівнює 20 тис. грн.

2.2. Оплата здійснюється виключно в безготівковій формі з авансуванням

у розмірі 50% загальної вартості Угоди, що відповідно становить 10 (десять) тис. грн.

2.3. ЗАМОВНИК сплачує залишок вартості послуг протягом трьох банківських днів після підпису акта прийняття-передання.

2.4. У разі виявлення ВИКОНАВЦЕМ під час надання послуг резервів за розрахунками з бюджетом або з контрагентами ЗАМОВНИКА; резервів вико-ристання заборгованості; фактів розкрадання власності ЗАМОВНИКА його персоналом та інші резерви ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ 25 % від су-ми виявлених резервів (без урахування ПДВ) додатково до суми Угоди. Під-ставою для оплати є розрахунок економії, погоджений із ЗАМОВНИКОМ, та акт приймання-здавання робіт.

2.5. Оплата послуг ВИКОНАВЦЯ здійснюється ЗАМОВНИКОМ незалеж-но від характеру звіту аудитора (позитивна чи негативна оцінка звітності або діяльності ЗАМОВНИКА).
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

План вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація...
В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки, більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям, що...

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Бакалаврська робота виконана на тему «Управління прибутком підприємства» І складається з трьох розділів

Реферат На тему: «Аудит. Ефективність проведення торгівельної діяльності»
Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета І завдання

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Реферат з дисципліни «Аудит» на тему: «Порядок призначення аудиторів фінансової звітності»
Аудитор та аудиторська фірма, закон, яким регламентується їх діяльність

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка