Пошук по сайту


3. ПРЕДМЕТ (ОБ'ЄКТ) ПОСЛУГ - Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему: «Аудит оподаткування...

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему: «Аудит оподаткування сільськогосподарських підприємств»

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6

3. ПРЕДМЕТ (ОБ'ЄКТ) ПОСЛУГ

3.1. До складу послуг, наданих ВИКОНАВЦЕМ, входять (непотрібне викреслити): перевірка та підтвердження бухгалтерської звітності, перевірка статутної діяльності, інше: перевірка фінансової звітності

3.2. Послуги охоплюють господарську діяльність ЗАМОВНИКА за період: з «01»січня 2007 р. до «31» грудня 2007 р.

3.3. Об'єктом послуг є: ЗАМОВНИК в цілому, окремі підрозділи ЗАМОВНИКА, дочірні підприємства ЗАМОВНИКА, асоційовані партнери ЗАМОВ-НИКА, контрагенти ЗАМОВНИКА (непотрібне викреслити).

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗОБОВ' ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ регламентується статтями 22, 23, 24, 25 та 26, а відповідальність ЗАМОВНИКА -- статтями 28, 29 та 30 Закону України «Про аудиторську діяльність».

4.2. Якщо звітність ЗАМОВНИКА, організація та методологія обліку, господарська діяльність не відповідають установленим правилам, чинному законодавству або Статуту, а порушення тягнуть за собою кримінальну відповідальність, ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цієї Угоди, про що він письмово попереджає ЗАМОВНИКА.

4.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний на першу вимогу ВИКОНАВЦЯ надати останньому будь-яку інформацію, незалежно від рівня її конфіденційності, протягом 1--2 днів з моменту запиту у формі, визначеній ВИКОНАВЦЕМ (письмово довільною формою, на бланках з печаткою або з підписом, усно).

Умисне або ненавмисне невиконання ЗАМОВНИКОМ цього пункту Угоди підпадає під дію п. 4.2 цієї Угоди.

4.4. ВИКОНАВЕЦЬ під час надання послуг зобов'язаний: утримуватися від прилюдної оцінки діяльності окремих осіб керівництва або персоналу; зберіга-ти незалежність та нейтральність до ЗАМОВНИКА та його персоналу; не вступати у комерційні відносини з персоналом чи клієнтами ЗАМОВНИКА; зберігати конфіденційність та комерційну таємницю наслідків послуг та діяль-ності ЗАМОВНИКА; не використовувати ім'я ЗАМОВНИКА та закриті за його рішенням дані у відкритій пресі.

У разі порушення умов цього пункту ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИК має право на судове переслідування ВИКОНАВЦЯ та стягнення з останнього збит-ків, розмір яких визначає суд.

4.5. Організація (форма, місце, методика, час виконання) послуг є виключною прерогативою ВИКОНАВЦЯ і регламентується тільки ним.

4.6. Виконавець має право залучити до надання послуг окремих спеціаліс-тів, сплачуючи їм винагороду згідно з положенням про сумісництво та догово-ри підряду з особистих (власних) коштів. Дозволу на таке використання персоналу ЗАМОВНИКА з боку останнього не треба.

4.7. У разі односторонньої відмови ЗАМОВНИКА в процесі надання по-слуг ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ 75 % від суми Уго-ди. У цьому випадку ЗАМОВНИК повинен попередити ВИКОНАВЦЯ про своє рішення за 12 днів до денонсації Угоди.

4.8. За невиконання або неякісне виконання взятих на себе зобов'язань ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством, а спори між ними вирішуються судом або арбітражем.

4.9. У разі відмови від підписання акта прийому-передання виконаних послуг без конкретних указаних причин аудиторська фірма має право перерахо-вану суму віднести на реалізацію.

5. ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

5.1. ЗАМОВНИК в особі Лозенко О.І, з однієї сторони, та ВИКОНАВЕЦЬ в особі Курінного В.В., з другої сторони дійшли згоди, що розмір договірної ціни цієї Угоди становить 20 (двадцять) тис. грн, включаючи ПДВ.

5.2. Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ, відповідно до Угоди.

5.3. Угода складена українською мовою у двох примірниках (один примір-ник передається ЗАМОВНИКУ, другий -- ВИКОНАВЦЮ), кожен з яких має однакову силу.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ АФ «Махачькала», ЗАМОВНИК ДП «Агроінвест».,

в особі. в особі Мозгового Івана Степановича

Київська область, Ірпінський район,

СМТ»Ворзель»

Р/р 260081508

в ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 354411

МП. МП.

ДОДАТОК №2

до Договору № 1

від «06» червня 2008 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на аудиторські послуги

м. Київ 07 червня 2008 р.

Ми, що нижче підписалися, від сторони Замовника -- виконавчий директор Чоловський О.О. та від сторони Виконавця – директор Мозговий І.С. засвідчуємо, що сторонами досягнута угода про види аудиторських послуг, терміни їх проведення і договірну ціну. Для розрахунків використано загальний план аудиту, складений під час попереднього обстеження підприємства Замовника. Результати угоди показані в таблиці:
№ з/п

Види аудиторських послуг

Термін виконання

Сума, грн


у днях

у годинах1

Аудит фінансової звітності за 2007 р.

10

80

15500
2

Консультування працівників

3

24

1500
3

Проведення економічного аналізу господарської діяль-ності

2

16

3000Усього:

15

120

20000


Договірна ціна на надання аудиторських послуг становить: двадцять тисяч гривень 00 коп. Термін виконання -- сто двадцять годин.

Цей протокол є підставою для взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

Від Виконавця Від Замовника

Директор Директор

ДОДАТОК №3

АКТ

приймання-передавання

виконаних аудиторських послуг

Цей акт складений про те, що на підставі угоди № 1 від

«06» червня 2008 р. Українською аудиторською фірмою «Гусь», для ДП «Агроінвест».

здійснені такі аудиторські послуги: аудит розрахунків з ПДВ

Якість та зміст здійснених послуг задовольняє замовника.

Вартість здійснених послуг 20000 грн. (двадцять тисяч гривень)

У тому числі ПДВ 3300 грн. (три тисячі триста гривень).

Від Виконавця Від Замовника
М. П. М.П.

Додаток №4

Лист звернення

ДП «Аргоінвест» Чернігівська область,

місто Борзна, вул.П.Куліша,44.

Р/р 260081508

в ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 354411
ІПН 037936023264, номер свідоцтва 32470621

№ 234589

На № 76545 від 12.04.08

Директору АФ «Махачькала»

19943 м. Ірпінь, вул. Громадянська 2б

Тел.. 8-044-543-97
Просимо провести аудит розрахунків по ПДВ за 2007 рік і з метою визначення достовірності звітності, відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам та видачі відповідного висновку.

Ми гарантуємо аудитору доступ до будь-яких записів, документації та іншої інформації, необхідної для проведення аудиту.

Відповідальність за початкові залишки станом на 01.01.2007 р. беремо на себе.

Питання про термін проведення аудиторської перевірки та її оплати буде обумовлено в договорі при позитивному вирішенні питання щодо співпраці.

Додатково повідомляємо, що за попередні роки аудит проводила фірма АФ «Страус».

Директор___________ Мозговий І.С.

Додаток№5

Лист зобов’язання

АФ «Махачькала»

19943 м. Ірпінь, вул.Громадянська 2б

Тел.. 8-044-543-97

На № 76545 від 12.04.08

№ 76898756
ДП«Агроінвест»

М.Чернігів

Мозговий І.С.

Ваша пропозиція про проведення аудиторської перевірки річної звітності Дп «Агроінвест» нами приймається.

Згідно з чинним положенням і нормами аудиту вивченню підлягатимуть Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності.

Для обґрунтування своїх висновків ми використовуємо ряд тестів перевірки достовірності й достатньої облікової інформації, в реалізації яких сподіваємося на участь службовців Вашої організації.

Аудиторська фірма «Махачькала»


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

План вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація...
В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки, більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям, що...

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Бакалаврська робота виконана на тему «Управління прибутком підприємства» І складається з трьох розділів

Реферат На тему: «Аудит. Ефективність проведення торгівельної діяльності»
Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета І завдання

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Реферат з дисципліни «Аудит» на тему: «Порядок призначення аудиторів фінансової звітності»
Аудитор та аудиторська фірма, закон, яким регламентується їх діяльність

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка