Пошук по сайту


Роль малого І середнього бізнесу в економічному розвитку

Роль малого І середнього бізнесу в економічному розвитку

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Проблеми розвитку малих і середніх підприємств України: роль середнього бізнесу

Проблеми розвитку сектора малого і середнього бізнесу є об'єктом інтенсивної економічної і політичної дискусії як у трансформаційних країнах, так і в розвинутих ринкових економіках. Основними питаннями є роль сектора МСП у вирішенні соціальних проблем (таких як зниження безробіття і боротьба з бідністю) і в забезпечення економічного зростання. Від вирішення цих питань залежить зміст державної політики по відношенню до цього сектора. Оскільки розвиток МСП у трансформаційних економіках є важливою складовою структурних реформ, здійснення яких, як правило, відбувається досить повільно і болісно, актуальність цієї теми для такої країни, як Україна, дуже висока.

У підході українських вчених і політиків (як і представників багатьох інших країн) до проблем розвитку малих і середніх підприємств можна простежити три цікаві особливості. По-перше, це крайності в оцінці ролі сектора МСП в економіці. По суті, спостерігаються дві полярні точки зору: гіпертрофована оцінка МСП як головного стимулятора економічного зростання і вирішення соціальних проблем, з одного боку, і перенесення всіх акцентів винятково на великі промислові гіганти, з іншої боку. По-друге, це ігнорування середніх підприємств, роль яких у розвитку підприємницької ініціативи і вирішенні актуальних економічних проблем не менш важлива, ніж роль малих та мікропідприємств. І по-третє, як наслідок, це фокус державної політики щодо МСП на зниження бар'єрів входження на ринок (а також створення привілейованих умов функціонування малих підприємств) при недостатній увазі до бар'єрів зростання. У нашій роботі ми аналізуємо зазначені три особливості на основі використання останніх теоретичних і практичних розробок українських і закордонних авторів, даємо оцінку стану розвитку поки що не вивченого сектора українського середнього бізнесу і пропонуємо деякі рекомендації з удосконалювання державної політики щодо МСП.

Роль малого і середнього бізнесу в економічному розвиткуРоль малого і середнього бізнесу в економічному розвитку широко обговорюється в літературі. При цьому існують дві полярні точки зору. Одна група авторів підкреслює значний вплив МСП сектора на економічне зростання і вказує на те, що країни з більшою часткою МСП у загальному обсязі виробництва і зайнятості демонструють більш високий абсолютний рівень економічного розвитку [див.9]. Ця точка зору ґрунтується на наступних висновках. По-перше, вважається, що МСП підштовхують розвиток конкуренції і підприємництва, здійснюючи таким чином позитивний вплив на ефективність економіки в цілому, інновації і загальне зростання продуктивності праці. По-друге, прихильники підтримки МСП стверджують, що МСП, в середньому продуктивніші, ніж великі підприємства, але фінансовий ринок та інші інституційні проблеми обмежують їхній розвиток. Нарешті, деякі дослідники стверджують, що зростання МСП дає більший поштовх зростанню зайнятості, ніж зростання великих підприємств, оскільки МСП більш інтенсивно використовують працю. Звідси випливає необхідність активної державної підтримки МСП.

Інша група авторів підкреслює, що причинно-наслідковий зв'язок між часткою МСП в економіці країни та рівнем її економічного розвитку спрямована у зворотну сторону, тобто висока частка МСП у загальному обсязі виробництва і зайнятості є наслідком, а не причиною високого рівня економічного розвитку країни [див.4,7, 8]. Прихильники цього підходу підкреслюють, що структуру економіки з точки зору частки підприємств різного розміру визначають інші фактори, а саме кількість природних ресурсів, технології, економічна політика, інститути, що існують в державі [див.6]. Емпіричні дослідження, проведені в розвитих країнах, дають підставу підтримувати саме цю гіпотезу про спрямованість взаємозв'язку між роллю МСП і економічним розвитком. Перебільшення ролі МСП в економічному розвитку зазнає критики на основі наступних аргументів. По-перше, великі підприємства можуть використовувати ефект масштабу і більш безболісно брати на себе фіксовані витрати, пов'язані з дослідженнями і розвитком, та ефективно використовувати їх. Відповідно, вони більш продуктивні ніж малі фірми. По-друге, великі підприємства надають стабільніші, а отже, і якісніші робочі місця.

Результати теоретичних та емпіричних досліджень ролі сектора малого і середнього бізнесу вказують на те, що його частка в економіці країни (у валовому національному продукті і загальній чисельності зайнятих) є не причиною, а скоріше наслідком економічного розвитку. Виникає питання: наскільки виправдана підвищена увага до цього сектора і політика, спрямована на ріст його частки, в умовах трансформаційних країн? При відповіді на це питання варто враховувати дві важливих обставини. По-перше, у розвитих країнах оптимальні розміри підприємств і, відповідно, структура економіки, з погляду часток малого/середнього і великого бізнесу, визначалися переважно ринковим механізмом. В умовах трансформаційних країн (особливо країн СНД) структура економіки була успадкована від планово-командного минулого і характеризувалася домінуванням великих державних вертикально інтегрованих комплексів, що працювали у відсутності конкуренції і ринкових стимулів до задоволення запитів споживачів і ефективного виробництва. Незначна роль сектора МСП пояснювалась не особливостями дії ринкових сил, а відсутністю останніх. Ринкова трансформація означала необхідність серйозних структурних перетворень, одними з яких є зміни в структурі валового національного і промислового продукту, а також зміни часток підприємств різних розмірів у загальному розподілі. У цьому сенсі, політику, спрямовану на прискорене формування сектора МСП, який раніше практично був відсутній і символізував ініціативу приватного підприємництва, можна співставити із зусиллями по створенню необхідної ринкової інфраструктури і вона є економічно виправданою. Істотна роль МСП у розвитку конкуренції і приватної ініціативи, а також формуванні споживчої орієнтації у виробників товарів і послуг визначає і необхідність прискореного росту його частки, динаміка якого, особливо на початкових етапах трансформації, відображає динаміку ринкових реформ.

По-друге, оцінка ролі сектора МСП (як у розвинутих, так і в трансформаційних економіках) не повинна обмежуватися аналізом лише малих і мікропідприємств. На жаль, середній бізнес часто залишається осторонь економічних і політичних дискусій. Але ж саме приватний середній бізнес утворює своєрідний становий хребет західної економіки, оскільки має певні переваги у порівнянні як з малим, так і великим бізнесом. У порівнянні з малим, середній бізнес стійкіший до змін ринкової кон’юнктури, потенційно ефективніший, оскільки може використовувати ефект масштабу, має кращий доступ до зовнішніх джерел фінансування і більше можливостей для науково-технічних інновацій. У порівнянні з великим, середній бізнес гнучкіше реагує на кон’юнктурні зміни і більше орієнтований на задоволення індивідуальних потреб покупця. На ринку зайнятості значення середніх підприємств також дуже велике. Вони відіграють важливу стабілізуючу роль, оскільки в період зростання (на відміну від великих фірм) не мають тенденції до надмірної зайнятості, зате й у період спаду економічної активності досить стримані при скорочені персоналу. Розвинута економіка характеризується не тільки істотною часткою сектора МСП у цілому, але й істотною часткою і високим рівнем розвитку приватного середнього бізнесу.

Що являє собою середній бізнес в Україні?

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

2011рік без змін для малого бізнесу та податкові канікули для середнього
Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у місті самборі на 2013-2014 роки
Вступ ст

Закон україни
...

Закон україни
...

Економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року
Автомобільний транспорт відіграє важливу роль в соціально-економічному розвитку країни. На сьогодні більш як 100 тис автомобільних...

Основи інтелектуальної власності. (Цибульов П. М. – К., 2005)
Місце І роль інтелектуальної власності в економічному І соціальному розвитку держави

Розділ Теоретичні аспекти малого бізнесу в Україні
Відтак побудова моделі економічного розвитку, яка передбачала б максимально можливе поширення позитивних тенденцій економічної динаміки...

Особливості обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу
Аналіз основних показників діяльності закритого акціонерного товариства “Красуня”. 56

Перевірки суб'єктів малого підприємництва санітарно-епідеміологічною...
Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2005 рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка