Пошук по сайту


Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії” - Сторінка 3

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”

Сторінка3/4
1   2   3   4

У разi втрати лiцензiї суб'єкт пiдприємницької дiяльності зобов'язаний у 10-денний термiн повiдомити про це орган, який видав лiцензiю, з поданням заяви на видачу дублiката лiцензiї (додаток № 3), до якої подається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої. На бланку лiцензiї праворуч у кутку ставиться штамп "Дублiкат" i дата видачi.


У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

За видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за видачу дубліката ліцензії зараховується до Державного бюджету України.

У видачi дублiката лiцензiї може бути вiдмовлено у разi порушення термiну подання заяви про видачу дублiката або виявлення розбiжностей у вiдомостях, викладених у заявi про видачу дублiката лiцензiї, iз зазначеними у реєстрi виданих лiцензiй.

У рiшеннi про вiдмову у видачi дублiката, яке видається заявнику в письмовiй формi у 5-денний термiн пiсля подання вiдповiдної заяви, зазначаються пiдстави вiдмови.

Вiдмова органiв, уповноважених на видачу лiцензiй, у видачi дублiката може бути оскаржена в судовому порядку.


Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов'язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

Орган ліцензування фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Журнал обліку заяв та виданих ліцензій ведеться на кожний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, а також відомості про видачу копій ліцензії.

При видачі ліцензії у журналі обліку заяв та виданих ліцензій зазначаються дата видачі ліцензії, прізвище заявника, якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду господарської діяльності, що засвідчується його підписом.

Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійної справи, а також формує і веде ліцензійний реєстр з певного виду господарської діяльності.

До ліцензійного реєстру заносяться:

 • відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата;

 • відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію;

 • вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;

 • дата прийняття рішення про видачу ліцензії та номер рішення;

 • серія та номер ліцензії;

 • строк дії ліцензії;

 • відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, видачу копій ліцензії;

 • підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;

 • підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;

 • підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною.

Щодо особливостей туристичної сфери, то суб'єкти туристичної діяльності при здійсненні туристичної повинні дотримуватись таких загальних вимог:

 • Якщо протягом терміну дії ліцензії відбудеться зміна керівника суб'єкта туристичної діяльності (туристичного підрозділу), банківських реквізитів, номерів телефонів тощо, що не призводить до зміни в назві суб'єкта туристичної діяльності, то він зобов'язаний у десятиденний термін письмово повідомити про це орган, який видав ліцензію, для внесення відповідних змін до Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності.

 • У разі зміни найменування суб'єкта туристичної діяльності (якщо зміна найменування пов'язана з реорганізацією) чи зміни відомостей, вказаних у ліцензії, виданій підприємцю-громадянину, суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний в десятиденний термін письмово повідомити про це орган, який видав ліцензію. Після перереєстрації в органі державної реєстрації суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний у десятиденний термін подати заяву до органу, що видав ліцензію, для її переоформлення, а також документи, що підтверджують зазначені зміни. До переоформлення діє раніше видана ліцензія.

 • У разі зміни місцезнаходження суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний в десятиденний термін письмово повідомити про це орган, який видав ліцензію, з наданням копій документів, що підтверджують зазначені зміни (договір оренди, купівлі-продажу тощо). Після внесення органом державної реєстрації відповідних змін щодо місцезнаходження суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний у десятиденний термін подати до органу, що видав ліцензію, копію свідоцтва про державну реєстрацію з внесеними відповідними змінами та заяву на переоформлення ліцензії. 1. Умови припинення дії ліцензії і її анулювання. Умови дії ліцензії.

Згідно їз Законами України “Про туризм”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про захист прав споживачів” та іншими, умовами дії ліцензії є:

 • Дотримання вимог законодавства, що регулює трудові відносини, правила та норми безпеки праці;

 • У визначені терміни подавати Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України Департамент туризму і курортів у або місцевим органам виконавчої влади в галузі туризму державну статистичну звітність про діяльність, пов*язану з наданням туристичних послуг, за формою, затвердженою Державним комітетом статистики України;

 • Дотримуватись вимог щодо безпеки життя і здоров*я туриста, збереження його майна. Суб*єкт туристичної діяльності зобов*язаний до початку туру ознайомити туристів з елементами ризику кожної конкретної туристської послуги та їз засобами їх запобігання;

 • Надавати туристам у повному обсязі та у визначені терміни оплачені послуги, обумовлені договором (контрактом) та програмою обслуговування;

 • Нести відповідальність за майнову та моральну шкоду, завдану своїми діями та/або діями партнерів в організації туру;

 • Відшкодовувати туристам відповідно ло чинного законодавства України збитки, завдані їм у разі ненадання, надання в неповному обсязі чи неналежної якості туристичних послуг зі своєї вини чи вини партнерів в організації обслуговування;

 • Надавати туристам повну інформацію про організацію туру, їх права, обов*язки та правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, а також правила перетинання державного кордону;

 • Зберігати туристичні ресурси, а також здійснювати заходи щодо їх рекреації;

 • Зважаючи на особливу специфіку діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму, яка відповідним чином впливає на авторитет держави на міжнародній арені, суб'єкт туристичної діяльності повинен мати службове приміщення (офіс), яке має відповідати таким вимогам:

 • мати зовнішню рекламу із зазначенням свого найменування (логотипу), яке повинно відповідати установчим документам суб'єкта туристичної діяльності;

 • мати все необхідне обладнання;

 • при вході в приміщення суб'єкта туристичної діяльності розміщувати інформацію про режим його роботи.

У разі планового закриття офісного приміщення (ремонт, санітарна обробка, зміна місцезнаходження тощо) суб'єкт туристичної діяльності повинен не пізніше ніж за 5 днів повідомити про це споживачів туристичних послуг та вивісити оголошення при вході до службового приміщення суб'єкта туристичної діяльності;

 • Суб'єкт туристичної діяльності повинен у доступному для туриста місці розмістити такі документи:

 • копію ліцензії Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Департаменту туризму і курортів;

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію;

 • відомості про працівників суб'єкта туристичної діяльності (прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступника, головного бухгалтера, менеджерів);

 • книгу відгуків та пропозицій громадян;

 • Інструкцію про умови і правила провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), та контроль за їх дотриманням;

 • перелік номерів телефонів, факсів суб'єкта туристичної діяльності;

 • наявність сертифікатів на послуги (якщо сертифікація на ці послуги обов*язкова);

 • Документи, пов'язані з веденням діяльності суб'єкта туристичної діяльності, відповідно до вимог нормативних документів Головного архівного управління України, повинні зберігатися на підприємстві не менше трьох років;

 • У штаті суб*єкта туристичної діяльності повинно налічуватись не менш як 30% фахівців, які мають спеціальну туристичну освіту або досвід роботи в галузі не менше 3 років;

 • Виконання туристських послуг тільки після заключення договору (контракту) на купівлю-продаж послуг;

 • Наявність трудових угод з працівниками, документи (копії) про освіту чи фахову підготовку, трудові книжки працівників тощо;

 • Укладання та зберігання договорів (контрактів) про співробітництво між суб*єктом туристичної діяльності з іншими юридичними або фізичними особами в установленому чинним законодавством порядку;

 • Відповідальність суб*єкту туристичної діяльності за недостовірну рекламу.

Контроль за дотриманням суб'єктами туристичної діяльності умов і правил провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійних умов), здійснюється уповноваженими службовими особами Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України Департаменту туризму і курортів, Ліцензійної палати України і її представництв та місцевих органів виконавчої влади в галузі туризму (органи контролю) у вигляді перевірки їх туристичної діяльності. До участі в перевірці можуть залучатися представники інших державних органів за їх згодою. Посадові особи, які уповноважені здійснити перевірку, повинні мати документи, що підтверджують їх повноваження.

Метою здійснення контролю є:

 • захист прав та інтересів держави в галузі туризму;

 • захист прав та інтересів споживачів туристичних послуг, забезпечення їх безпеки;

 • захист прав інших суб'єктів туристичної діяльності;

 • забезпечення виконання чинного законодавства;

 • підвищення рівня туристичного обслуговування.

Контроль передбачає:

 • перевірку й аналіз документації суб'єкта туристичної діяльності щодо здійснення ним іноземного та зарубіжного туризму;

 • безпосереднє вивчення процесу надання суб'єктом туристичної діяльності туристичних послуг;

 • документальне оформлення результатів перевірки та прийняття рішення про можливість подальшого здійснення туристичної діяльності даним суб'єктом.

Об'єктом контролю є дотримання ліцензійних умов суб'єктами туристичної діяльності, незалежно від форм власності відомчого підпорядкування, які отримали у встановленому порядку ліцензію. Контроль за туристичною діяльністю здійснюється відповідно до чинного законодавства України про туризм та нормативних документів у галузі туризму, державних та міждержавних стандартів і міжнародних вимог, що діють на території України.

На вимогу органів контролю суб'єкт туристичної діяльності повинен безперешкодно надавати об'єктивну та достовірну інформацію про стан своєї туристичної діяльності.

Плановий контроль суб'єктів туристичної діяльності здійснюється органами контролю не частіше 1 разу на рік.

Позаплановий контроль може бути проведений органами контролю при надходженні до них інформації від фізичних та юридичних осіб про претензії до якості туристичних послуг.

Контроль здійснюється у присутності керівника суб'єкта туристичної діяльності (туристичного підрозділу) або особи, яка в разі відсутності керівника на момент перевірки виконує його обов*язки.

На початку перевірки уповноважена службова особа повинна пред'явити документ на право перевірки та довести до відома керівника суб'єкта туристичної діяльності мету перевірки.

Результати контролю оформлюються актом, у якому дається оцінка стану дотримання умов і правил здійснення туристичної діяльності та загальний висновок про її подальше здійснення суб'єктом туристичної діяльності, що перевірявся. Акти реєструються і зберігаються в органі контролю. Акти складаються у двох примірниках. Один примірник надається суб'єкту туристичної діяльності, другий - зберігається в органі контролю.

Акт перевірки містить загальні відомості про суб'єкт туристичної діяльності, а також інформацію про порушення та недоліки, що виявлені при перевірці. Викладення змісту порушення повинно бути конкретним, відповідати статтям, розділам, пунктам, підпунктам нормативних актів і документів, за якими встановлено порушення. В акті зазначається точна назва нормативного документа, вимоги якого були порушені, дата та номер реєстрації цього документа в Міністерстві юстиції України. Довільне викладення або трактування вимог нормативних актів і документів не допускається.

Записи в акті ведуться на всьому полі аркуша, з метою унеможливлення додаткових сторонніх записів. Незаповнені місця в тексті акта та таблицях перекреслюються позначкою "Z". Скорочення слів, назв та іншого, крім загальноприйнятих абревіатур, не допускається.

У разі потреби до акта додаються копії документів суб'єкта туристичної діяльності, що свідчать про дотримання або порушення ним умов і правил здійснення туристичної діяльності. Перелік таких додатків наводиться в тексті акта під відповідним номером за порядком викладення результатів контролю.

Якщо внаслідок контролю суб'єкта туристичної діяльності виявлені порушення ліцензійних умов, що є підставою для прийняття ліцензійною комісією рішення щодо зупинення подальшої дії виданої ліцензії або її анулювання, то у висновках робиться запис про те, що органом контролю буде направлене подання до органу, який видав ліцензію.

Якщо, за визначенням органу контролю, виявлені недоліки в роботі суб'єкта туристичної діяльності можуть бути виправлені, то керівнику суб'єкта туристичної діяльності оформлюється припис. Припис є обов'язковим для виконання суб'єктом туристичної діяльності. У приписі зазначаються терміни та шляхи усунення виявлених порушень, заходи щодо забезпечення належних умов надання туристичних послуг у відповідності до вимог нормативних актів і документів.

Терміни виконання припису визначаються в кожному конкретному випадку (до певної дати або постійно), зважаючи на реальні можливості суб'єкта туристичної діяльності, кількість і характер порушень.

Припис складається у двох примірниках. Один примірник припису надається суб'єкту туристичної діяльності, другий - зберігається в органі контролю.

Усі примірники акта підписуються особами, які проводили перевірку, зазначається дата підписання. Керівник суб'єкта туристичної діяльності або особа, що його заміняє в разі відсутності керівника, власноручно засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки та приписом і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку суб'єкта туристичної діяльності.

У разі відмови представника суб'єкта туристичної діяльності, що перевірявся, підписати акт, перевірник робить в акті відповідний запис про те, що ця особа з актом ознайомлена і від підписання акта відмовилась.

Службова особа, яка здійснювала перевірку, контролює своєчасність надходження від суб'єкта туристичної діяльності письмової інформації про виконання припису та документів, що свідчать про виправлення порушень. Усі ці матеріали зберігаються разом з актом перевірки.

При невиконанні керівником суб'єкта туристичної діяльності припису службова особа, яка здійснювала перевірку, подає відповідне повідомлення до органу контролю.

Якщо суб'єкт туристичної діяльності не знайдений за адресою, вказаною у свідоцтві про державну реєстрацію, то службова особа, що здійснювала перевірку, з'ясовує в орендодавця наявність договору з суб'єктом туристичної діяльності на оренду приміщення. У разі неможливості з'ясувати нову адресу до акта вноситься про це відповідна інформація. З метою розшуку суб'єкта туристичної діяльності орган контролю вживає належні заходи. Якщо проведені заходи не дали позитивного результату, то особа, що здійснювала перевірку, готує подання до ліцензійної комісії щодо подальшої дії ліцензії, виданої цьому суб'єкту туристичної діяльності. До подання обов'язково додаються копії всіх документів стосовно проведеної перевірки.

Підставами для анулювання ліцензії є:

 • заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

 • акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

 • рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

 • акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

 • акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

 • акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

 • акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

 • неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.

Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.

Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

Ліцензійна комісія Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України Департаменту туризму і курортів або місцевого органу виконавчої влади в галузі туризму, яким право видачі ліцензій делеговано Департаментом туризму і курортів Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України (орган, що видає ліцензії), мають право зупинити дію ліцензії у разі:

 • порушень суб'єктом туристичної діяльності умов та правил провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійних умов);

 • невиконання суб'єктом туристичної діяльності у визначений термін розпоряджень Ліцензійної палати України та органу, що видає ліцензії, щодо додержання ліцензійних умов.

Орган, що видає ліцензії, розглядає питання про зупинення дії ліцензії або її анулювання на підставі подання органу контролю (чи інших державних органів) щодо виявлених порушень у діяльності суб'єкта туристичної діяльності. У поданні обов'язково містяться пропозиції щодо подальшої дії виданої суб'єкту туристичної діяльності ліцензії.

Органи, що видають ліцензії, розглядають подання лише за наявності документів, що підтверджують факти порушень суб'єктами туристичної діяльності умов ліцензування (актів перевірок, пояснень, довідок тощо).

Ліцензія вважається зупиненою з дати прийняття ліцензійною комісією рішення про зупинення її дії.

У разі своєчасного усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, органи, що видають ліцензії, приймають рішення про поновлення її дії.

Підставами для розгляду органами, що видають ліцензії, питання про поновлення дії ліцензії є:

 • інформація суб'єкта туристичної діяльності про усунення порушень ліцензійних умов (з копіями підтвердних документів);

 1. акт перевірки суб'єкта туристичної діяльності про усунення порушень;

 2. подання до органів, що видають ліцензії, пропозицій від органу контролю щодо подальшої дії ліцензії суб'єкта туристичної діяльності.

Рiшення про зупинення дiї лiцензiї або її анулювання може бути оскаржено суб'єктом пiдприємницької дiяльностi в судовому порядку.

Список використаної літератури.

 1. Закон України “Про туризм”, 15.09.1995, № 324/95-ВР

 2. Закон України “Про підприємства в Україні”, 27.03.1991, № 887-ХІІ

 3. Закон України “Про підприємництво”, 07.02.1991, № 698-ХІІ

 4. Закон України “Про захист прав споживачів”, 12.05.1991, №1023-ХІІ

 5. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, 01.06.2000, 1775-ІІІ

 6. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення”

 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок лiцензування пiдприємницької дiяльностi”, 3.07.1998, № 1020

 8. Гуляев В.Г., Организация туристской деятельности: уч. пособие.-М.:НОЛИДЖ, 1996

 9. Iнструкцiя про умови i правила провадження пiдприємницької дiяльностi, пов”язаної з органiзацiєю iноземного та зарубiжного туризму (лiцензiйнi умови), та контролю за їх дотриманням – наказ Лiцензiйної палати України та Державного комiтету України по туризму вiд 12.01.99 №5/1

 10. Про стан та перспективи розвитку туризму в Україні (інформаційно-аналітичний матеріал до парламентських слухань) – Комітет Верховної Ради України з питань молодіжної політики, спорту та туризму, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, Департамент туризму і курортів, Київ, жовтень 2000 року7.ХІ.2000. Алєксєєнко М.В. __________________

Додаток 1
ЗАЯВА

на видачу лiцензiї
Заявник __________________________________________________________

(найменування, мiсцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прiзвище, iм'я та по батьковi громадянина-пiдприємця, серiя i

__________________________________________________________________

номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання)
органiзацiйно-правова форма ______________________________________

iдентифiкацiйний код юридичної особи _____________________________

iдентифiкацiйний номер фiзичної особи-платника податкiв та iнших

обов'язкових платежiв ____________________________________________

__________________________________________________________________
розрахунковий рахунок N ___________________ в ____________________

__________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)
валютний рахунок N _____________________ в _______________________

__________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

__________________________________________________________________
просить видати лiцензiю на провадження такого виду дiяльностi:

1) _______________________________________________________________

2) _______________________________________________________________

3) _______________________________________________________________
Термiн дiї лiцензiї ______________________________________________

__________________________________________________________________
З порядком отримання лiцензiї, умовами i правилами провадження

пiдприємницької дiяльностi ознайомлений i зобов'язуюсь їх

виконувати.
Перелiк документiв, що додаються:

1) _______________________________________________________________

2) _______________________________________________________________

3) _______________________________________________________________
Пiдпис заявника __________________________________________________
"___"_____________ 199_ р.
Дата i номер реєстрацiї заяви "___" __________ 199_ р. N ________

_______________________ _____________ __________________________

(посада особи, яка (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

прийняла заяву)


Додаток 2

ЛIЦЕНЗIЯ N

__________________________________________________________________

(найменування, iдентифiкацiйний код органу, який видав лiцензiю)

__________________________________________________________________
Видана ___________________________________________________________

(найменування, мiсцезнаходження юридичної особи

__________________________________________________________________

або прiзвище, iм'я та по батьковi

__________________________________________________________________

громадянина-пiдприємця, мiсце проживання)
iдентифiкацiйний код юридичної особи _____________________________

iдентифiкацiйний номер фiзичної особи-платника податкiв та iнших

обов'язкових платежiв ____________________________________________

на право провадження пiдприємницької дiяльностi __________________

(вид)

------------------------------------------------------------------

мiсце провадження дiяльностi _____________________________________

__________________________________________________________________

(адреса мiсця провадження пiдприємницької дiяльностi

__________________________________________________________________

суб'єкта або адреси територiально вiдокремлених

__________________________________________________________________

його пiдроздiлiв, за якими провадиться пiдприємницька дiяльнiсть)
Особливi умови та правила провадження даного виду дiяльностi _____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Дата видачi "______" _____________ 199_ р.
Термiн дiї лiцензiї _________________________
_______________ ___________________ ____________________________

(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
МП

Додаток 3
ЗАЯВА

на отримання дублiката лiцензiї
__________________________________________________________________

(найменування, iдентифiкацiйний код органу, що видав лiцензiю)

Заявник __________________________________________________________

(найменування, мiсцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прiзвище, iм'я та по батьковi громадянина-пiдприємця, мiсце

проживання)
органiзацiйно-правова форма ______________________________________
iдентифiкацiйний номер фiзичної особи-платника податкiв та iнших

обов'язкових платежiв ____________________________________________
iдентифiкацiйний код юридичної особи _____________________________
вид пiдприємницької дiяльностi, на яку було видано лiцензiю

__________________________________________________________________
реєстрацiйний номер лiцензiї _____________________________________
дата видачi лiцензiї _____________________________________________
термiн дiї лiцензiї ______________________________________________
просить видати дублiкат лiцензiї у зв'язку з _____________________

(зазначити причину)

Пiдпис заявника __________________________________________________
"___" ____________ 199_ р.
Дата i номер реєстрацiї заяви "___" __________ 199_ р. N _________
Пiдпис особи, яка прийняла заяву _________________________________

(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)

_________________________________ ________ ______________________

(посада особи, яка прийняла заяву) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

Додаток 4


ЗАЯВА

на переоформлення лiцензiї

__________________________________________________________________

(найменування, iдентифiкацiйний код органу, який видав лiцензiю)
Заявник __________________________________________________________

(найменування, мiсцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прiзвище, iм'я та по батьковi громадянина-пiдприємця,

__________________________________________________________________

мiсце проживання)

мiсцезнаходження _________________________________________________

iдентифiкацiйний номер фiзичної особи-платника податкiв та iнших

обов'язкових платежiв ____________________________________________

iдентифiкацiйний код _____________________________________________

вид пiдприємницької дiяльностi, на яку було видано лiцензiю ______

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

реєстрацiйний номер лiцензiї _____________________________________

термiн дiї лiцензiї ______________________________________________
просить переоформити лiцензiю у зв'язку з ________________________

(зазначити причини)

__________________________________________________________________
Пiдпис заявника ________________________________________
"___" ___________ 199_ р.
Дата i номер реєстрацiї заяви "___" ___________ 199_ р. N ________

_______________________ _____________ __________________________

(посада особи, яка (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

прийняла заяву)

Додаток 5

КНИГА

облiку лiцензiй, виданих суб'єктам

пiдприємницької дiяльностi
------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦Реєстра-¦Види ¦Прiзвище,¦Юридична¦Орган ¦Iдентифi-¦

¦п/п¦цiйний ¦дiяльно-¦iм'я та ¦адреса ¦держав- ¦кацiйний ¦

¦ ¦номер ¦стi, на ¦по бать- ¦суб'єкта¦ної ре- ¦код (iден¦

¦ ¦лiцензiї¦якi ви- ¦ковi гро-¦пiдприє-¦єстра- ¦тифiкацiй¦

¦ ¦та дата ¦дається ¦мадянина-¦мницької¦цiї, ¦ний номер¦

¦ ¦її вида-¦лiцензiя¦пiдприєм-¦дiяль- ¦дата i ¦платника ¦

¦ ¦чi ¦ ¦ця або ¦ностi, ¦номер ¦обов'яз- ¦

¦ ¦ ¦ ¦найменува¦телефон ¦свiдо- ¦ кових ¦

¦ ¦ ¦ ¦ння юриди¦ ¦цтва про¦платежiв)¦

¦ ¦ ¦ ¦чної осо-¦ ¦державну¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦би ¦ ¦реєстра-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цiю ¦ ¦

L---+--------+--------+---------+--------+--------+----------
( продовження )

----------------------------------------¬

Орга- ¦Термiн¦Вiдмiтка про продовження ¦

нiза- ¦дiї ¦дiї лiцензiї ¦

цiйно-¦лiцен-¦--------------------------+

право-¦зiї ¦припи¦понов-¦перео-¦видачу¦

ва фо-¦ ¦нення¦лення ¦формле¦дублi-¦

рма ¦ ¦та ¦дiї ¦ння лi¦ката ¦

¦ ¦анулю¦лiцен-¦цензiї¦лiцен-¦

¦ ¦вання¦зiї ¦ ¦зiї ¦

¦ ¦лiцен¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зiї ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------+------+-----+------+------+-------

Додаток № 6

Затверджено

Постановою Кабінету Міністрів України

Від 3 липня 1998 року № 1020

ПЕРЕЛІК

Органів, які видають ліцензії на провадження

певних видів підприємницької діяльності
(фрагмент)


Вид підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню

Орган, який видає ліцензії

Діяльність, пов*язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму

Державний комітет молодіжної політики, спорту та туризму України


Додаток № 7.
1   2   3   4

Схожі:

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5

Курсова робота на тему: ′′
Розділ Форми забезпеченості повернення кредитів, наданих комерційним банком (на прикладі обласної дирекції акб соціального розвитку...

Курсова робота На тему: «Інноваційні операції»
За визначенням американського дослідника Б. Твіст інноваційний процес – це перетворення наукового знання, наукових ідей, винаходів...

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Бакалаврська робота виконана на тему «Управління прибутком підприємства» І складається з трьох розділів

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова робота з трудового права на тему: Особливість трудового права...
Відносини по професійній підготовці І підвищенню кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництвіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка