Пошук по сайту


План індивідуальної роботи Термінологічний словник реферат статті. Долгоруков Ю., Кужман О. Про розвиток малого підприємництва // Економіка України/ 2005. №12. с. 11 18; Задачі №18, 48, 78, 108, 89

План індивідуальної роботи Термінологічний словник реферат статті. Долгоруков Ю., Кужман О. Про розвиток малого підприємництва // Економіка України/ 2005. №12. с. 11 18; Задачі №18, 48, 78, 108, 89

План індивідуальної роботи

1. Термінологічний словник.

2. Реферат статті. Долгоруков Ю., Кужман О. Про розвиток малого підприємництва // Економіка України/ – 2005. - №12. - с. 11 - 18;

3. Задачі № 18, 48, 78, 108, 89.

Термінологічний словник
Валовий внутрішній продукт (англ. Gross Domestic Product), загальноприйняте скорочення  ВВП (англ. GDP)  ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту і накопичення, незалежно від національної приналежності використаних.

Малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу.

Підприємництво - ініціативна, новаторська діяльність господарюючого суб'єкта, спрямована на пошук і знаходження найбільш оптимальних економічних рішень з метою одержання максимальної вигоди. Підприємництво передбачає конкретну діяльність підприємця і часто ототожнюється з поняттям „власник”.

Ри́нкова еконо́міка — форма організації економіки, за якої продукт, що виробляється, стає товаром, тобто виробляється з метою продажу на ринку.

Довільна структура яка дає можливість покупцям вступати в контакт з продавцями називається ринком. Ринкова економіка дає можливість людям купувати те, чого вони хочуть, а також реалізовувати виготовлені ними товари. При цьому ціни визначаються рівнем попиту на товари та їхньою кількістю.

Характерні риси:

Дезінтеграція (рос. дезинтеграция, англ. disintegration, нім. Desintegrierung f) – розпад цілого на складові частини.

Венчурний капітал  являє   собою  кошти,  які,  як  правило, інвестуються у нові компанії, що  швидко  зростають. Зазвичай венчурний інвестор вкладає кошти безпосередньо у компанію,  а  некупує її акції на вторинному ринку, що є ха- рактерним  для портфельного  інвестора.  Найважливішою  рисою  венчурного інвестування   є   також   і  певна  участь  інвестора   у   господарській діяльності компанії,  органах управління з метою сприяти збільшенню її вартості і наступного

продажу своєї частки.

Поручительство — зобов'язання суб’єкта (поручителя) відповідати перед кредитором за виконання останнім його основного зобов'язання повністю або частково. Стосунки поручительства за спільним правилом виникають в результаті висновку особливого договору-поручительства. Оскільки сам по собі договір поручительства неодмінно створює зобов'язання| для поручителя, обов'язковою| стороною цього| вигляду договору є саме| поручитель. Іншою стороною договору поручительства може| бути| як кредитор за основним| зобов'язанням|, так і будь-яка| інша особа, включаючи| і боржника. Біля тому випадку|, коли договір| поручительства поміщений| поручителем не з, такий| договір| носити характер договору на користь третьої особи - кредитора.

Довгострокові зобов’язання – рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

Довгострокові зобов'язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

Лізинг - це вид інвестиційної діяльності, при якому спеціалізована лізингова компанія (яка виконує функції інвестора) купує вказане клієнтом майно та передає йому це майно в користування за оплату, з можливістю переходу права власності на предмет лізингу до Лізингоотримувача по закінченню строку лізингу.

Предмет лізингу – неспоживча річ, віднесена законодавством до основних фондів. 

Послуга фінансового лізингу, як правило, включає в себе страхування, банківський відсоток, витрати, пов’язані з реєстрацією предмету лізингу та сплату всіх обов’язкових платежів протягом усього строку лізингу.

Ліквідність — можливість швидкого переводу активу у готівку без істотної втрати його вартості (з мінімальними витратами). Гроші (монети та паперова готівка) є найбільш ліквідними активами. Банківські депозити за вимогою є високоліквідними активами, оскільки можуть бути переведені у готівку за вимогою клієнта. Види грошей, що включаються в агрегат M1 — найбільш ліквідні активи в економіці.[1]

Також ліквідність, це:

 1. Платоспроможність постачальника та його здатність забезпечити своєчасне виконання боргових зобов'язань;

 2. Спроможність ринку реалізувати цінні папери без істотної зміни цін.Реферат статті

Автори статті вірно вказують, що мале підприємництво є невід’ємною складовою ринкової господарської системи як найбільш масова, динамічна, гнучка форма ділового життя. На його частку припадає не менш як 50% зайнятих у загальній кількості працюючих та у ВВП. 1 січня 2004 року у Господарському кодексі до малих підприємств віднесли фірми, що мають не менш як 50 найманих працівників, а до великих – компанії, де зайнято більше 1000 працівників. Тут же автори роблять припущення, що всі фірми, в яких кількість працюючих більше 50, але менше 1000, є середніми.

Автори статті вважають, що поки ще не до кінця використані наявні можливості й не створені економічні передумови для того, щоб малий бізнес став рушійною силою інноваційного розвитку, активатором структурної перебудови економіки, гарантією її зростання.

Також вказують на те, що національна і регіональні програми не стали організуючою ланкою найбільш повного використання наявного виробничого, науково – технічного і трудового потенціалу МП. Близько 40% МП мали від основної діяльності у 2003 році негативний фінансовий результат (37,2%- по Україні та 44,4% - у Дніпропетровській області).

Мале підприємництво (з макроекономічних позицій), на думку авторів статті, має становити сукупність малих і середніх підприємств як об’єкт регулювання і стимулювання їх діяльності для забезпечення економічного зростання в країні. Більшість європейських країн встановлюють граничну чисельність СрП з кількістю до 250 найманих працівників. Доцільність такої чисельності СрП підтверджується авторами виконаним ними ж аналізом, результати якого систематизовані у таблиці. Аналіз показує, що МП та СрП досягли досить близьких результатів, при чому до СрП вони віднесли лише підприємства із середньорічною кількістю від 51 до 250 найманих працівників. Так, вплив ряду показників на загальні показники підприємств України, які займаються підприємницькою діяльністю, становив по частці середньорічної кількості найманих працівників МП – 20,9%, СрП – 24,8%; виробництву продукції (виконанню робіт і послуг) МП – 7,7%, СрП – 17,1%

А статті вказується, що на частку МП ів СрП припадає 24,8% обсягу виробництва продукції (виконання робіт, послуг), 45,7% загальної кількості найманих працівників підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності. Науковий аналіз авторів показав, що ефективність малого підприємництва України (у порівнянній оцінці) значно ближча до середньосвітового рівня, і, принаймні становище не є таким безпросвітно безнадійним, як нерідко подавалось у періодичних виданнях.

СрП працюють переважно на внутрішньому ринку, оскільки 91,2 % вироблених товарів продають в Україні. За цим показником СрП ближче до МП (96,2% продажів на внутрішньому ринку), ніж до великих. У загальній кількості підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності частка МП і СрП становила у 2003 р. 92,5%, у тому числі МП – 85,6% і СрП – 6,9%.

Автори також наводять поріняно широку статистичну інформацію щодо МП. Статистична характеристика діяльності СрП і оцінка їх статусу в економіці перебувають у стадії розвитку. В умовах становлення в Україні ринкової економіки цей сегмент привернув увагу науково-дослідних інститутів і кафедр ВНЗ економічного профілю. Так, за даними Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, найбільша концентрація СрП спостерігається у харчовій промисловості – 31,6% усіх СрП ( переважна кількість МП – у сфері торгівлі ). Більше половини СрП зорієнтовані на масового споживача, 40,4% - на специфічні групи покупців і 5,3% працюють за індивідуальними замовленнями.

Як зазначили автори даної статті, у країнах з розвинутими ринковими відносинами СрП, як правило, представлені новоствореними приватними компаніями, значна частина яких „виросла” з малого бізнесу. У країнах з перехідною економікою, до яких належить Україна, СрП з’явилась у результаті приватизації колишніх державних підприємств. Причому майже 60% приватизованих компаній належали до середніх ще до приватизації.

До нашого відома автори доводять, що у розвинутих країнах сектор СрП розвивається за рахунок МП. В Україні не така ситуація через основну причину – несприятливе ділове середовище, що призвело до істотного зростання (наприклад, у Дніпропетровській області – у 2,4 раз) підприємств, які припинили діяльність порівняно з новоствореними. Вони також побачили, що намічається тенденція до дезінтеграції СрП і перетворення їх у МП, які все ж мають деякі пільги, особливо при роботі за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності.

Порівнюючи структури власності українських та західноєвропейських СрП, Ю. Долгоруков та О. Кужман вказують на одну з основних причин проблем українських СрП, пов’язаних з корпоративним управлінням. Все зводиться до того, що в Україні більшість промислових СрП представлено АТ з розмитою структурою власності, коли в західноєвропейських СрП все навпаки.

Автори статті вірним вбачають на сьогодні перейти до промислової політики інтеграції підприємств малого і середнього бізнесу (досвід США), законодавчо визначити статус СрП, поширити положення Закону України „Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 р. №2063-ІІІ на СрП і МП за обсягом виробництва продукції (виконання робіт і послуг) і ввести обсяг річного валового доходу до 500 тис євро до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Вони вважають, що пропонований економічний механізм забезпечить:

 • істотне підвищення рівня зайнятості працездатного населення;

 • збільшення обсягу виробництва продукції (виконання робіт і послуг) на МП;

 • прагнення СрП до зміцнення економічного потенціалу і фінансової сталості;

 • переведення значної частини МП і СрП з „тіньової” у відкриту ринкову економіку;

 • зростання податкових надходжень до бюджету.

У структурі економіки України мале підприємництво має включати в себе сукупність малих (кількість найманих працівників- до 50 чол.) і середніх (кількість найманих працівників – від 51 до 250 чол.) підприємств.

Автори приводять приклад зарубіжних країн (Великобританія, США,ФРН, Франція), показуючи, що у більшості країн існує система стимулів, яка активізує підприємницьку діяльність у малому і середньому бізнесі. Саме система ( а не окремі короткочасні заходи) забезпечує стабільне економічне зростання економіки за рахунок ефективної роботи МП і СрП. Про це говорить досвід країн, де МП і СрП стало працюють у системі ринкових відносин. Як ми побачили, практично у кожній країні були труднощі та характерні етапи становлення і розвитку малого й середнього бізнесу. В цих країнах існують досить велика підтримка малого підприємництва.

Зміцнення економічного і виробничо-технічного потенціалу МП в Україні стримується обмеженістю інвестиційних ресурсів. Перш за все це стосується наукомісткої сфери, виробництва складної побутової техніки, електроніки, медичного обладнання тощо.

В принципі, як доводять автори статті, в Україні вводилися певні статути, закони щодо підтримки підприємницької діяльності, але впродовж 4-х років реального фінансування бізнес-проектів не було. Очевидно, що на сьогодні найбільш прийнятний шлях до вирішення цієї проблеми – відкриття більшості підприємців доступу до кредитних ресурсів. Але високі кредитні ставки, складність процедури оформлення і відсутність у замовника ліквідної застави створює величезні перепони розвитку підприємництва.

На думку авторів, необхідно почати черговий „наступ” на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, призупинивши законодавчі норми Закону України „Про державний бюджет України на 2005 рік”. Цей закон скасовує вимогу обов’язкової реєстрації як платника ПДВ у разі, якщо річний обсяг операцій перевищує 300 тис грн. Також варто, на їх думку, узаконити право на сімейний бізнес без додаткового оподаткування, якщо члени сім’ї живуть за однією адресою та ведуть одну господарську діяльність (виробництво та реалізація товарів і послуг). Сьогоднішня фіскальна політика ДПАУ вже загнала сімейний бізнес у „тінь”

На думку авторів, доцільно законодавчо закріпити право регіональних органів управління та обласних податкових інспекцій звільняти на 1-2 роки від сплати ПДВ підприємництва при реалізації нових видів наукомісткої продукції високотехнологічних виробництв для створення резервів ресурсів щодо подальшого інноваційного розвитку.

Як ми зрозуміли, малий бізнес розвивається не ізольовано. Вирішальний вплив на нього справляють ті умови, до яких він змушений пристосовуватися (регіональні аспекти):

 • реальне сприяння і підтримка з боку місцевих органів держуправління та органів самоврядування і розвитку підприємництва;

 • визначення чіткого економіко-правового статусу Регіональної програми сприяння розвитку малого підприємництва, що пов’язане з організаційним, інформаційним і ресурсним забезпеченням, впровадженням регламентованих режимів управління ходу виконання;

 • введення в практику конкурсного механізму залучення МП до виконання державних і регіональних замовлень;

 • розвиток ринкової інфраструктури в регіоні;

 • кадрове забезпечення МП малого бізнесу та забезпечення доступності бізнес-інкубаторів для приватних підприємців (фізичних осіб).


Задачі
Задача №18

Припустимо, що сума цін реалізованих товарів дорівнює 200000 гр. од. Сума цін товарів, проданих в кредит – 120 гр. од. Сума платежів готівкою – 80 гр. од., по безготівковим розрахункам 40 гр. од. Середнє число оборотів грошових одиниць – 10. Визначте к-сть грошей необхідних для обігу.
К=120 гр.од =12 гр. од.

П= 80 гр.од.
О=10
КГ-?
Задача №48

Вартість основного капіталу, включили витрати на капітальний ремонт, складає 20 тис. дол.. Загальний термін служби основного капіталу10 років. Визначте величину амортизаційного фонду на кінець 7-го року.
Кос = 20 тис.дол. Аріч= Кос/Т = 20/10 =2тис дол./рік

T= 10 р. = 2*7= 14тис/р

-?
Задача №78

У 3 галузі вир-ва авансовано капітал по 100 млн. дол.. Органічна будова їх 7:3, 4:1, 9:1. Норма додаткової вартості у всіх галузях 100%. Визначте як зміниться середня норма прибутку, якщо ступінь експлуатації в 1-й галузі підвищиться в 2 рази.


Галузь

Кав

C/V

m’

C

V

m

P’сер

1

100

7:3

100%

70

30

30

20%

2

100

4:1

100%

80

20

20

20%

3

100

9:1

100%

90

10

10

20%


Р=(m/Кав)*100%

m=m’V/100%

C/V=7/3

C=7V/3

100=(7V+3V)/3=10/3V

V=100/(10/3)=30

C=7V/3=70

Оскільки m’=100%, то m=V

P’сер= =(60*100)/300=20%


Галузь

Кав

c/v

m’

c

V

m

P’cep

1

100

7:3

200%

70

30

60

30%

2

100

4:1

100%

80

20

20

30%

3

100

9:1

100%

90

10

10

30%


m=m’V/100=200*30/100=60

P’сер=90/300*100%=30%

Якщо ступінь експлуатації підвищиться в 2 рази, то середня норма прибутку зросте на 10%
Задача №89

Капітал материнської компанії становить 100 млн. дол. контрольний пакет акцій(КПА)-20% . Материнська компанія скупила КПА 3-х дочірніх компаній у 1-й-на суму 3 млн.дол (30% акціонерного капіталу)., у 2-й-на суму 8 млн.дол (20% акціонерного капіталу), у 3-ї- на суму 10млн. дол..(25% акціонерного капіталу)

Підрахуйте величину капіталу, що буде контролювати власник КПА материнської групи.
К=100млн 1: 3-30% 2: 8-20% 3: 10-25%

КПА=20% х-100 х-100% х-100%

1-3млн(30%) х=300/30=10 х=40 х=40

2-8млн(20%)

3-10млн.(25%) КПА=100+40+40+10=190млн.
Задача №108

За здану в оренду ділянку землі власник щорічно одержує 66000 дол. Орендної плати. На ділянці зведені будівлі вартістю 40000 дол. Із терміном служби 20 років. Ставка відсотка на поміщений в землю капітал становить 6%.

Визначте чому дорівнює рента зданої ділянки.

ОП=66000 40000/20=2000 за рік

І=6% 40000-100

Т=20р х-6

Vбудівлі х=24000

ОП = R +Аріч+Іs

R=66000-24000-2000=40000 гр. од.

R-?


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перевірки суб'єктів малого підприємництва санітарно-епідеміологічною...
Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2005 рік

Перевірки суб'єктів малого підприємництва податковою службою тематичні...
Органи державної податкової служби у випадках, у межах компетенції та в порядку, встановлених законами України, мають право

Перевірки суб'єктів малого підприємництва службою захисту прав споживачів (Держспоживзахист)
Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2005 рік

Перевірки прокуратури тематичні матеріали до консультацій розроблено...
Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2005 рік

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Перевірки органів пожежного нагляду, Державного комітету стандартизації,...
Розроблено в рамках заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2005 рік

Про проект програми розвитку малого підприємництва в Скадовському районі на 2013-2014 роки
Та моніторингу виконання районних (комплексних) програм, затвердженого відповідним рішенням сесії районної ради від 02 лютого 2007...

Концепція проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування,...
Диним шляхом розв'язання цієї проблеми є розроблення закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого...

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у місті самборі на 2013-2014 роки
Вступ стБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка