Пошук по сайту


Лекція Теоретичні основи та організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Лекція Теоретичні основи та організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Сторінка1/3
  1   2   3
Тема 1.

Лекція 1. Теоретичні основи та організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

1. Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності

2. Правове регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах

3. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

1. Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності

До бюджетних установ належать органи, установи чи організації, створені органами державної влади України або органами місцевого самоврядування, діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

До таких організацій відносяться установи охорони здоров'я, культури та мистецтв, фізичної культури й спорту, навчальні заклади (державної форми власності), органи управління, армія, суди, прокуратура, міліція, а також інші установи, які створені органами державної влади та фінансуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

Критеріями віднесення установ до бюджетних є:

створення установи органом державної влади (міністерством, відомством тощо) або органом місцевого самоврядування (територіальними і помадами міст, сіл, виконавчими органами);

утримання установи за рахунок бюджетних коштів.

Приватні школи, клініки, дитячі садки, вищі навчальні заклади недержавної форми власності, засновниками яких не є органи державної влади або органи місцевого самоврядування і фінансування яких не передбачене за рахунок бюджетних коштів, до бюджетних установ не відносяться.

Розглянемо правові аспекти діяльності бюджетних установ. Свою діяльність вони здійснюють на підставі положення (статуту), що затверджується уповноваженим органом (як правило, органом, який прийняв рішення про створення бюджетної установи). Такі установи визнаються юридичною особою з дня реєстрації положення (статуту) і з цього моменту можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, а також нести зобов'язання, бути позивачами та відповідачами в господарському або третейському суді.

Бюджетні установи відносяться до одного з різновидів установ некомерційного характеру, для яких отримання прибутку не є метою діяльності. Згідно з класифікацією організаційно-правових форм господарювання та установи, для яких одержання прибутку не є метою їх діяльності, відносяться до групи організацій, які не займаються підприємницькою діяльністю. Основною для них є діяльність з надання просвітницьких, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, послуг зі створення системи соціального самозабезпечення громадян та виконання інших завдань, передбачених установчими документами.

Незважаючи на те, що основна діяльність бюджетних установ не пов'язана з веденням підприємницької діяльності, а отже, і одержанням від неї доходів (хоча вони й можуть одержувати доходи від надання окремих послуг, виконання робіт у випадках, передбачених законодавством), таким установам необхідно підтвердити свій статус неприбуткових, який передбачає їх включення до Реєстру неприбуткових організацій, що створюється і ведеться Державною податковою адміністрацією України.

Реєстр неприбуткових організацій - це автоматизована система збору, накопичення і обробки даних про неприбуткові організації та установи, які звільняються від сплати податку на прибуток.

Також всі установи, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, підлягають обов'язковій реєстрації в органах податкової служби. Пенсійного фонду, фондах соціального страхування.

Нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність бюджетних установ в Україні, є:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України";

Інші закони та нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні правовідносини;

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України;

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади;

Рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
1.2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Бухгалтерський облік у бюджетних установах має певні особливості, адже ці структури створюються з метою забезпечення виконання функцій держави. їх утримання повністю або частково здійснюється за рахунок державного або місцевого бюджету. Визначальним для бухгалтерського обліку бюджетних установ також є їх статус неприбуткових.

У процесі своєї діяльності кожна бюджетна установа здійснює ряд операцій, які підлягають обов'язковій фіксації у бухгалтерському обліку.

Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, в т.ч. і в бюджетних установах, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон про бухгалтерський облік) є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Для реалізації зазначеної мети перед бухгалтерським обліком постають такі завдання: забезпечення збереження майна власника; надання допомоги в прийнятті управлінських рішень; визначення фінансових результатів діяльності підприємства. У бюджетних установах ці завдання знаходять свою інтерпретацію. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях призначений насамперед забезпечити збереження державного майна України. Усі інші завдання є похідними від нього:

відображення процесу виконання кошторису доходів і видатків, забезпечення цільового використання коштів бюджету та контролю за виконанням кошторису доходів і видатків (за допомогою обліку зобов'язань бюджетної установи);

забезпечення інформацією для прийняття управлінських рішень щодо ефективного використання коштів, отриманих з бюджету; формування кошторису доходів і видатків;

визначення результату виконання кошторису доходів і видатків.

Виходячи з таких специфічних завдань, предметом бухгалтерського обліку в бюджетних установах є діяльність бюджетної установи, спрямована на виконання функцій держави.

Об'єкти бухгалтерського обліку в бюджетних установах не відрізняються від об'єктів бухгалтерського обліку в інших суб'єктів господарювання. Це означає, що об'єктами бухгалтерського обліку є господарські засоби та джерела їх утворення, що забезпечують, і процеси, які складають діяльність бюджетної установи. Однак при веденні бухгалтерського обліку особлива увага приділяється таким об'єктам як доходи та видатки державного й місцевого бюджету. При цьому слід пам'ятати, що обов'язковим є бухгалтерський облік й інших об'єктів, оскільки чіткість обліку забезпечує правильність відображення фактичних видатків, заборгованості, а отже, збереження державного майна.

Отже, бухгалтерський облік у бюджетних установах виступає не лише засобом реєстрації фактів господарського життя та контролю за виконанням кошторису доходів і видатків, а й є джерелом інформації, необхідної для прийняття рішень фінансистами, економістами, керівництвом тощо.

Інформація бухгалтерського обліку бюджетних установ с базою для прийняття рішень її користувачами, якими є розпорядники грошових коштів вищих рівнів, органи Державного казначейства України та інші органи державної і місцевої влади, громадськість, працівники та керівництво бюджетної установи.

Відповідальність за надану інформацію користувачам несуть керівник бюджетної установи, бухгалтер і особи, відповідальні за збереження та використання майна держави.
Правове регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Бухгалтерський облік бюджетних установ підлягає впливу зовнішнього середовища, зокрема, системи законодавчого регулювання.

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ в Україні представлена п'ятьма рівнями, які передбачені Бюджетним кодексом України.Бюджетний кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон України «Про Державний бюджет» та інші закони, які регулюють бюджетні правовідносиниНормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі Бюджетного кодексу УкраїниНормативно – правові акти Державної казначейської служби України та інших органів виконавчої влади , прийняті на підставі та на виконання Бюджетного Кодексу України та нормативно правових актів Кабінету Міністрів України


Рішення органів Автономної республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядуванняРішення (накази, розпорядження) щодо організації і ведення бухгалтерського обліку , що приймаються керівництвом підприємства на підставі чотирьох пакетів документів нормативно-праволвого забезпечення
Рис. 1.2. Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Облік виконання Державного бюджету організовує Міністерство фінансів України через Державну казначейську службу України та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділеннями у районах, містах і районах у містах, а також міністерства і відомства.

Державна казначейська служба України організовує виконання Державного бюджету України та здійснює контроль за цим, керує готівковими коштами Державного бюджету України та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, які встановлені на відповідний період; проводить фінансування видатків Державного бюджету України; веде облік касового виконання Державного бюджету України; складає звітність про стан виконання Державного бюджету України; здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства; розподіляє між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України; контролює надходження та використання коштів з державних позабюджетних фондів; розробляє нормативно-методичні документи з питань бухгалтерського обліку і звітності та організації виконання бюджетів їх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств та організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів.

Організація виконання бюджетів місцевих рад народних депутатів, здійснюються відповідними фінансовими органами, відділами та правліннями державних адміністрацій і виконавчих органів місцевих рад.

Основні вимоги до бухгалтерського обліку в Україні, в т.ч. і до обліку в бюджетних установах, встановлені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який ведеться на підприємствах безпосередньо з дня його реєстрації в органах державної влади до моменту ліквідації.

Розроблені національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку для державного сектору 101 «Подання фінансової звітності», 121 «Основні засоби», 122»Нематеріальні активи», 123»Запаси», які будуть введені в дію з 1 січня 2013 року. Нормативні документи з регулювання порядку ведення обліку в бюджетних установах приймаються Державною казначейською службою, яка повністю використовує надане йому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" право вирішення питань організації бухгалтерського обліку, тобто здійснює методологічне регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Державна казначейська служба України розробляє нормативні документи, що регулюють організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах, обов'язково враховуючи положення нормативних актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України. Так, врегулюванням питань складання кошторису займається Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів України (в частині розробки та затвердження форм основних кошторисних документів). Крім того, саме Постановами Кабінету Міністрів України визначаються можливі види доходів бюджетної установи.

Державною казначейською службою України на основі цих документів розробляються:

Нормативні документи, що визначають основи організації бухгалтерського обліку (наприклад, План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ);

Документи, що регулюють ведення бухгалтерського обліку окремих об'єктів (інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів, запасів, кредиторської заборгованості, гуманітарної допомоги тощо);

Документи, що регулюють порядок складання облікових регістрів бюджетними установами (Інструкція про форми меморіальних ордерів і порядок їх складання, Інструкція про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх застосування);

Інструктивні матеріали щодо складання і подання фінансової звітності про виконання кошторису (Порядок щодо складання і подання місячної, квартальної і річної фінансової звітності).

Сувора регламентація бухгалтерського обліку в бюджетних установах забезпечує єдину основу формування і можливість порівняння його показників за результатами діяльності установ різних відомств, можливість отримання зведених показників для контролю за виконанням кошторису доходів і видатків бюджетів різних рівнів.

Тому повнота та своєчасність надходження доходів і контроль за законністю, правильністю та цільовим використанням бюджетних коштів може бути забезпечено за допомогою правильної організації бухгалтерського обліку процесу виконання бюджету всіх рівнів.

1.3 Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

 Для ефективного виконання завдань, поставлених перед бухгалтерським обліком у бюджетних установах, необхідною є раціональна організація бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності бюджетних установ.

Організація бухгалтерського обліку є одним з найбільш відповідальних аспектів діяльності бюджетної установи. Без раціонально організованого бухгалтерського обліку неможлива ефективна діяльність бюджетної установи, дотримання цільового використання ресурсів бюджетної установи відповідно до кошторису доходів і видатків.

Під організацією бухгалтерського обліку розуміють систему умов і елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про виконання кошторису доходів і видатків та здійснення контролю за цільовим використанням грошових коштів відповідного бюджету. Призначенням організації бухгалтерського обліку є налагодження обробки інформації, розподіл повноважень між персоналом бухгалтерії, наукова організація праці, розробка облікової політики.

Організація бухгалтерського обліку в бюджетній установі - це цілеспрямована діяльність державних органів влади, що забезпечують прийняття та сприяють виконанню кошторису доходів і видатків, зі створення, постійного впорядкування та удосконалення системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Особливість організації бухгалтерського обліку бюджетних установ полягає у забезпеченні контролю за виконанням кошторису доходів і видатків, що вимагає чіткого та правильного ведення обліку фактичних видатків і пов'язаного з попереднім обліку зобов'язань.

Виходячи зі специфіки поняття "організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах", можна виділити такі рівні суб'єктів організації бухгалтерського обліку:

перший рівень - власник, а в бюджетних установах - держава в особі уповноважених на це органів влади;

другий рівень - керівник і головний бухгалтер бюджетної установи.

Об'єктами організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах виступають обліковий і аналітичний процеси, структура обліково-економічних підрозділів апарату управління, праця виконавців - спеціалістів, зайнятих обліком, контролем і аналізом, організаційне та технічне забезпечення обліку, контролю і аналізу та їх розвиток.

Згідно із Законом про бухгалтерський облік відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксації фактів здійснених всіх операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Якщо ж говорити про бюджетні установи, то відповідальність за зазначену діяльність несе держава в особі уповноважених на цс органів влади, а також керівник і головний бухгалтер бюджетної установи.

Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах складається з трьох взаємопов’язаних етапів.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1 Організація обліку розрахунків з оплати праці у бюджетних установах
Суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі є Мінфін, який забезпечує проведення державної політики у сфері бухгалтерського...

Кодекс законів про працю України
Розділ теоретичні основи організації обліку та ревізії розрахунків з оплати праці у бюджетних установах

Лекція. Звітність бюджетних установ
Звітність є завершальним етапом бухгалтерського обліку, на якому відбувається узагальнення інформації про стан майна учасника відносин...

План Вступ Теоретичні аспекти організації обліку на автотранспортних...
Організація обліку на автотранспортних підприємствах на прикладі Тзов вкф “Віта-Авто”

Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів
Бюджетні установи створені та функціонують з метою забезпечення виконання функцій держави І для здійснення їхньої статутної діяльності...

Лекція 1: Аудит, його зміст І класифікація
України, положень стандартів бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами...

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ
Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"...

Методичні рекомендації з формування собівартості проектних робіт...
Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів)...

Організація режиму секретності на державних підприємствах та в установах....
Назва підприємства, вид його діяльності, перелік основних та допоміжних технічних засобів обробки, передавання та приймання інформації...

Проект 22-07-04 І нструкц І я з обліку бібліотечних фондів України Основні терміни І поняття
Балансова вартість фонду – вартість бібліотечного фонду, що відображена в документах бухгалтерського облікуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка