Пошук по сайту


Закон України «Про систему оподаткування»

Закон України «Про систему оподаткування»

Сторінка1/4
  1   2   3   4

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Білет №1

1.Сутність податків та їх функції

1. Податки це система обов’язкових платежів підприємств, організацій і населення, які є одним із джерел доходів державного бюджету.

Закон України «Про систему оподаткування» визначає, що встановлення і скасування податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів здійснює ВРУ і відповідні інші ради, функція яких регулюється законами України про оподаткування.

В сучасних умовах у суспільстві податки виконують три функції:

1. Фіскальна – податки повинні забезпечувати надходження доходів до бюджету.

2. Регулююча – податкова система має регулювати економічні відносини у суспільстві і сприяти розвитку економіки (підприємницька діяльність, інвестиційна активність, зовні­шньоекономічні зв'язки та ін.).

3. Соціальна — підтримування соціальної рівно­ваги через зменшення надто великої розбіжності реальних дохо­дів окремих соціальних груп населення.

2.Засоби та умови реалізації державного соціального захисту населення

Засобами та умовами реалізації державного соціального захи­сту населення є:

 • прийняття законодавчих актів, спрямованих на соціальний захист населення;

 • формування соціальних прогнозів;

 • визначення показників соціально-економічних нормативів і по­казників соціального захисту та рівня життя в державних інди­кативних планах та засобів їх реалізації;

 • розробка та реалізація соціальних комплексних цільових програм;

 • використання систе­ми оподаткування доходів населення;

 • впровадження системи фік­сованих цін на певні види товарів і послуг.Білет №2

1.Сутність та складові частини державного регулювання оплати праці

 1. Державне регулювання оплати працідержава оплачує працю шляхом визначення мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гарантій в оплаті праці, міжгалузевих співвідношень, умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях і установах, розмірів посадових окладів керівників державних підпри­ємств.

Державне регулювання оплати праці здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про оплату праці" (1995 р.), Кодексу Законів про працю України.

Вихідним елементом державного регулювання оплати праці є по­няття мінімальної заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата - це визначений державою розмір заробітної плати, нижче якого не можна провадити оплату за фактично виконану найманим працівником пов­ну місячну (денну або годинну) норму праці (робочого часу). її регу­люють з урахуванням рівнів економічного розвитку, продуктивності праці, середньої заробітної плати та вартісної величини мінімального споживчого бюджету. Розмір мінімальної заробітної платні визначається з урахуванням вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим зближенням рівнів цих показників в міру стабілізації та розвитку економіки країни; загального рівня середньої заробітної плати; продуктивності праці; рівня зайнятості та інших економічних умов.

2.Структура права та обов’язки Державної служби зайнятості

Державна служба зайнятості складається з:

 • Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України;

 • центру зайнятості АРК;

 • обласних, районних, міських центрів зайнятості;

 • центрів організації професійного навчання незайнятого населення і центрів професійної орієнтації населення;

 • інспекцій по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.

Обов’язки Державної служби зайнятості:

 • аналізує та про­гнозує попит і пропозицію на робочу силу;

 • інформує населення й державні органи управління про стан ринку праці;

 • консультує громадян, власників підприємств, установ про можливість отри­мання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги до професій та з інших питань, що є корисними для сприяння зайнятості насе­лення;

 • здійснює облік вільних робочих місць і громадян, які звер­гаються з питань працевлаштування;

 • надає допомогу громадянам у доборі відповідної роботи, а власникам — у доборі необхідних працівників;

 • організовує при потребі професійну підготовку і пере­підготовку громадян у системі служби зайнятості та в інших уста­новах.

Державної служби зайнятості має право:

- одержувати від підприємств незалежно від форм власності дані про наявність вакантних робочих місць;

- розробляти і вносити на розгляд місцевих органів влади пропозиції про встановлення для підприємств незалежно від форм власності, квоти прийняття на роботу осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

- направляти безробітних громадян за їх бажанням на оплачувані громадські роботи;

- надавати громадянам допомогу по безробіттю тощо.
Білет №3

1.Сутність та мета соціальної політики держави

Соціальна політика – це система правових, управлінських, ор­ганізаційних, регулятивних та саморегулятивних заходів і дій, цілеспрямованої діяльності суб'єктів господарювання, скерована на забезпечення оптимального функціонування соціальних від­носин, умов для їх розвитку, всебічної самореалізації соціального потенціалу особистості, її соціальної безпеки.

Важливу роль у соціальній політиці відіграють суб'єкти:

- лю­дина, держава, суспільство;

- соціальні спільноти та інститути;

- політичні партії, громадські організації, асоціації громадян, фон­ди, колективи тощо.

Метою соціальної політики держави є забезпечення соціальної безпеки, тобто стабільної життєдіяльності суспільства, соціальної злагоди, цілісності, належного рівня добробуту людей.

2.Система охорони здоров'я в Україні

Охорона здоров'я - один з пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує політику охорони здоров'я в Україні та забезпечує її реалізацію.

Основу державної політики охорони здоров'я формує Верховна Рада України шляхом закріплення конституційних і законодавчих засад охорони здоров'я, визначення її мети, головних завдань, напрямів, принципів і пріоритетів, встановлення нормативів і обсягів бюджетного фінансування, створення системи відповідних кредитно-фінансових, податкових, митних та інших регуляторів, затвердження переліку комплексних і цільових загальнодержавних програм охорони здоров'я.

Білет №4

1.Податкова система України її основні принципи

Система податкових органів складається із законодавчо визначених органів державної податкової служби, до якої входять:

 • Головна державна податкова адміністрація України – здійснення контролю за дотриманням податкового законо­давства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів і державних цільових фондів податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

 • держав­ні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

 • державні податкові інспекції в районах, у міс­тах (крім Києва та Севастополя), районах у містах;

 • міжрайон­ні державні податкові інспекції;

 • податкова міліція України – захищає конституційні права громадян та інтереси держави у сфері оподаткування.

До основних принципів оптимального оподаткування відносять:

 1. Оподаткування не повинно бути надмірним. Якими б великими не були потреби у фінансових засобах, необхідних для забезпечення витрат держави, податки не повинні підривати зацікавленості платників у господарській діяльності.

 2. Один дохід не повинен оподатковуватися більше одного разу, тобто необхідно запобігати подвійному і багаторазовому оподаткуванню.

 3. Система і процедура сплати податків мають бути простими, зрозумілими і зручними для платників і економічними для установ, що збирають податки. Це означає, що оподаткування повинно здійснюватись з мінімальними адміністративними витратами.

 4. Податкова система має бути гнучкою, легко адаптованою до зміни економічних і суспільно-політичних умов.

 5. Податкова система повинна відповідати критерію фіскальної достатності, тобто залучати до державного бюджету доходи, достатні для задоволення розумних потреб держави.

 6. Податкова система не повинна залишати сумніву у платників щодо неминучості сплати податків. Система штрафів і санкцій, громадська думка мають бути такими, щоб несплата або несвоєчасна сплата податків були менш вигідними, ніж своєчасне виконання обов’язків перед податковими органами.

 7. Податкова система має відповідати критеріям справедливості.

2.Засоби державного регулювання доходів населення

Державне регулювання здійснюється шляхом реа­лізації таких заходів:

 • визначення мінімальної заробітної платні, мінімальних споживчих бюджетів, прожиткового мінімуму;

 • створення державних і недержавних пенсійних фондів та фондів соціального захисту;

 • зміни умов оплати праці, розробки нової системи пенсійного забезпечення, допомог, стипендій, окладів у бюджетних організаціях і установах та їх фінансове забезпе­чення;

 • запровадження системи індексації доходів і збережень населення;

 • розробки загальнодержавних і регіональних програм допомоги окремим верствам населення;

 • реалізації заходів щодо захисту внутрішнього споживчого ринку; запровадження ком­пенсаційного механізму для населення у зв'язку з підвищенням. цін на товари і послуги.Білет №5

1.Сутність та складові частини державного регулювання оплати праці

 1. Державне регулювання оплати працідержава оплачує працю шляхом визначення мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гарантій в оплаті праці, міжгалузевих співвідношень, умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях і установах, розмірів посадових окладів керівників державних підпри­ємств.

Державне регулювання оплати праці здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про оплату праці" (1995 р.), Кодексу Законів про працю України.

Вихідним елементом державного регулювання оплати праці є по­няття мінімальної заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата - це визначений державою розмір заробітної плати, нижче якого не можна провадити оплату за фактично виконану найманим працівником пов­ну місячну (денну або годинну) норму праці (робочого часу). її регу­люють з урахуванням рівнів економічного розвитку, продуктивності праці, середньої заробітної плати та вартісної величини мінімального споживчого бюджету. Розмір мінімальної заробітної платні визначається з урахуванням вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим зближенням рівнів цих показників в міру стабілізації та розвитку економіки країни; загального рівня середньої заробітної плати; продуктивності праці; рівня зайнятості та інших економічних умов.

2.Законодавча основа забезпечення та стимулювання зайнятості

Згідно Конституції України засади регулювання праці і зайнятості населення визначаються виключно законами України. Такими законами є:

 • Кодекс законів про працю України.

 • Закон України “Про зайнятість населення”.

 • Закон України “Про охорону праці”.

 • Закон України “Про колективні договори і угоди”.

 • Закон України “Про оплату праці”.

 • Інші законодавчі акти та міжнародні угоди.

Виконання державної політики зайнятості згідно Конституції України покладено на вищий орган виконавчої влади – Кабінет Міністрів України, який розробляє та втілює в життя конкретні програми регулювання цієї сфери відповідно до законів, що їх приймає Верховна Рада України.

Білет №6

1.Основні напрямки соціальної політики в Україні

Основні напрямки соціаль­ної політики в Україні:

- підвищення добробуту за рахунок особистого трудового внеску, підприємництва та ділової активності;

- надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження ро­бочих місць, фахова перепідготовка осіб, що втратили роботу;

- проведення ґрунтовної пенсійної реформи, що буде забезпе­чувати справедливу систему пенсійних виплат з урахуванням трудового вкладу особи;

- надання адресної допомоги найнужденнішим у грошовій та натуральній формах;

- сприяння всебічному державному захисту інтелектуального потенціалу суспільства, його ефективному використанню та при­множенню;

- запобігання комерціалізації, забезпечення стабільного фі­нансування та державної підтримки розвитку духовної сфери, освіти, науки і культури;

- широка підтримка сім'ї, материнства та дитинства;

- проведення активної екологічної політики.

2.Основні принципи державної політики в галузі охорони здоров’я

Необхідність формування державної політики полягає в наступних принципах на яких повинна бути побудована дана система:

 1. Здоров’я громадянина є основним пріоритетом діяльності держави.

 2. Профілактика захворювань є одним з пріоритетів в галузі охорони здоров'я

 3. Надання кожному громадянину гарантованого переліку безоплатних медичних послуг.

 4. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників сфери охорони здоров'я.

 5. Запровадження єдиної системи показників якості роботи медичних закладів;

 6. Відновлення системи охорони здоров'я в кожному місті та селі

 7. Зміщення акцентів у фінансуванні охорони здоров'я на користь первинної допомоги;

 8. Запровадження обов'язкового медичного страхування та заохочення додаткового добровільного медичного страхування;

 9. Сприяння становленню інституту сімейних лікарів;

 10. Створення умов для повноцінної життєдіяльності інвалідів, пріоритетного оздоровлення ветеранів війни і праці;

 11. Безоплатне забезпечення дітей-інвалідів ліками, медичними засобами, спеціальним харчуванням, створення умов для їх повноцінного життя у суспільстві;

 12. Розроблення і впровадження дієвого механізму контролю за виробництвом, імпортом та реалізацією фармацевтичної продукції;

 13. Впровадження телемедицини як засобу доступності до якісного медичного обслуговування усього населення, в тому числі у віддалених регіонах:

 14. Пропагування здорового способу життя;


Білет №7

1.Сутність загальнодержавних податків та зборів

Загальнодержавні податки та збори визначає Верховна Рада України

Загальнодержавні податки та збори:

1. Податок на додану вартість.

2. Акцизний.

3. Податок на прибуток.

4. Прибутковий податок з громадян.

5. Мито.

6. Державне мито.

7. Податок на нерухоме майно.

8. Плата за землю.

9. Рентні платежі.

10. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

11. Податок на промисел.

12. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

13. Збір за спеціальне використання природних ресурсів.

14. Збір за забруднення НПС.

15. Збір на обов’язкове соціальне страхування.

16. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

17. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

18. Фіксований с/г податок.

19. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

20. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.

21. Збір за використання радіочастотних ресурсів України.

22. Збір до фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законом "Про систему оподаткування" визначено такі важливі принципи її побудови
Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності...

Закон України "Про систему оподаткування" від 25. 06. 91 р. №1251-хіі (ст. 15)
Утримання комунального податку встановлена наступними нормативно-правовими актами

Концепція проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування,...
Диним шляхом розв'язання цієї проблеми є розроблення закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого...

Закон України «Про систему оподаткування»
Щодо вимоги про сплату пенсійних внесків у відповідності до п. 8 Прикінцевих положень зу «Про загальнообов'язкове державне пенсійне...

Про систему оподаткування в україні
Встановлення І скасування Податків І зборів До Бюджетів Та До Державних Цільових Фондів

Конституція Основний Закон держави
Як я вже говорив, що, термін Конституція походить від лат constitutio-устрій. Основний закон держави, який закріплює її суспільний...

Фоп, які поряд із здійсненням підприємницької діяльності є найманими...
Еннями (далі Закон n 2464), платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі єв) є фізичні особи...

Закон “Про бюджетну систему України” у редакції 1995 р черговий раз...
Закріплені доходи є основою самостійності місцевих бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховуються до місцевих бюджетів, встановлений...

Закон “Про бюджетну систему України” у редакції 1995 р черговий раз...
Закріплені доходи є основою самостійності місцевих бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховуються до місцевих бюджетів, встановлений...

Основні положення “Інструкції про порядок застосування та стягнення...
Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка