Пошук по сайту


Перелік питань до державного іспиту для слухачів заочної форми навчання спеціальності 15010002 «Державна служба» (випуск 2013 року)

Перелік питань до державного іспиту для слухачів заочної форми навчання спеціальності 15010002 «Державна служба» (випуск 2013 року)

Перелік питань до державного іспиту для слухачів заочної форми навчання спеціальності 8.15010002 «Державна служба»
(випуск 2013 року)

Економіка І

 1. Два рівні аналізу: макро- і мікроекономіка. Позитивна і нормативна економіка. Економічна теорія і політична економія.

 2. Основні економічні цілі та особливості їх реалізації в умовах сучасної України. Безмежні потреби і обмеженість ресурсів.

 3. Охарактеризуйте суть, функції ринкової системи. Проаналізуйте особливості сучасного етапу формування ринкових відносин в Україні.

 4. Види ринків. Суть та об`єкт ринку. Основні умови його виникнення та ефективного функціонування.

 5. Ринкова організація виробництва. Повна відповідальність за результати діяльності. Право розпоряджатися результатами своєї діяльності.

 6. Класифікуйте види ринкової інфраструктури. Проаналізуйте особливості функціонування ринкової інфраструктури в Україні.

 7. Охарактеризуйте типи ринкових структур. Приведіть приклади та визначіть особливості, характерні для економічної системи в Україні.

 8. Підприємництво та ринковий процес. Особливості розвитку підприємництва на сучасному етапі.

 9. Суть, об’єкти, цілі та інструменти державного регулювання економікою.

 10. Фактори економічного зростання економіки. Особливості для України.

 11. Попит, величина попиту і фактори, що на неї впливають, закон попиту, еластичність попиту.

 12. Пропозиція, величина пропозиції і фактори, що на неї впливають, закон пропозиції, еластичність пропозиції.

 13. Ринкова рівновага. Вплив зміни попиту і пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну і рівноважну кількість товару на ринку.

 14. Вимірювання монопольної влади. Регулювання монополій.

 15. Теорія олігополії та монополістичної конкуренції.

 16. Валовий внутрішній продукт: принципи і методи його обчислення.

 17. Національна виробнича система: економічні цикли і економічні коливання.

 18. Вплив інфляції на функціонування національної економіки.

 19. Обґрунтуйте економічні та неекономічні наслідки безробіття. Функціональна залежність між інфляцією та безробіттям.

 20. Державне регулювання зайнятості населення у сучасних умовах.


Право

 1. Поняття й ознаки держави.

 2. Форма держави.

 3. Механізм та апарат держави.

 4. Поняття та основні ознаки права.

 5. Права людини, нації, людства.

 6. Типи правових систем сучасності.

 7. Поняття системи права та її елементи.

 8. Форми (джерела) права.

 9. Система та систематизація законодавства.

 10. Поняття та види юридичної відповідальності.

 11. Конституція – основний Закон держави.

 12. Джерела конституційного права.

 13. Поняття та принципи громадянства.

 14. Поняття державно-територіального устрою України.

 15. Поняття і система органів державної влади в Україні.

 16. Поняття та види виборів.

 17. Поняття, правова природа та призначення Президента України.

 18. Поняття, суть парламенту. Місце Верховної Ради України у системі державних органів.

 19. Правовий статус Конституційного Суду України.

 20. Поняття і система місцевого самоврядування в Україні.

 21. Предмет та метод адміністративного права.

 22. Норми адміністративного права та їх особливості.

 23. Поняття та зміст адміністративно-правових відносин.

 24. Система органів виконавчої влади та основні засади її побудови.

 25. Адміністративний розсуд у діяльності органів виконавчої влади.

 26. Адміністративно-правовий статус державних службовців.

 27. Поняття, принципи та правові презумпції адміністративного процесу.

 28. Поняття, класифікація та стадії адміністративного провадження.

 29. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність.

 30. Адміністративні стягнення: поняття, перелік та накладення.

 31. Поняття і предмет трудового права України.

 32. Поняття, класифікація та система джерел трудового права.

 33. Поняття та значення та сторони колективного договору.

 34. Порядок укладення, реєстрації та дії колективного договору.

 35. Поняття та значення трудового договору.

 36. Порядок укладення трудового договору.

 37. Види трудових договорів.

 38. Підстави припинення трудових договорів.

 39. Підстави і порядок звільнення за ініціативою власника.

 40. Поняття робочого часу за трудовим правом та його види.

 41. Скорочений та неповний робочий день, їх різниця.

 42. Режим робочого часу і порядок його встановлення.

 43. Поняття надурочних робіт. Обмеження у залученні до надурочних робіт.

 44. Поняття та види часу відпочинку за трудовим правом.

 45. Щорічні відпустки та їх види.

 46. Право на щорічну відпустку та порядок її надання.

 47. Поняття заробітної плати за трудовим правом.

 48. Правила внутрішнього трудового розпорядку

 49. Поняття та види трудових спорів.

 50. Страйк як спосіб вирішення колективного трудового спору.


Правове забезпечення державного управління

 1. Поняття та зміст право(нормо)творчості. Принципи право(нормо)творчості.

 2. Види та форми право(нормо)творчості.

 3. Нормативний акт як основна форма встановлення правових вимог.

 4. Види правових актів державного управління.

 5. Чинність нормативно-правових актів. Основні параметри обмеження чинності.

 6. Способи систематизації нормативно-правових актів.

 7. Функції застосування права в державному управлінні.

 8. Основні етапи застосування норм права.

 9. Процедура застосування норм права в державному управлінні.

 10. Правотворча ініціатива та її втілення органами державного управління.

 11. Поняття та зміст людського виміру у сфері державного управління.

 12. Людський вимір у контексті нових концепцій державного управління.

 13. Правове забезпечення гуманізму в управлінській діяльності.

 14. Суб'єктно-правова характеристика людини в системі державного управління.

 15. Етика поведінки державного службовця.

 16. Етичний кодекс державного службовця (кодекс поведінки).

 17. Загальні правила поведінки державного службовця.

 18. Гуманізація державного управління в Україні.

 19. Реформування державної служби в контексті гуманізації державного управління.

 20. Основні напрями державної політики щодо гуманізації державного управління.


Економіка ІІ

 1. Сутність економічної політики, її зміст та основні принципи.

 2. Суб’єкти та об’єкти економічної політики.

 3. Державне регулювання економіки, його необхідність.

 4. Функції та методи державного регулювання економіки.

 5. Види економічної політики.

 6. Інструменти і методи економічної політики, їх класифікація.

 7. Специфічні ознаки та структурні елементи зовнішньоекономічної політики.

 8. Особливості зовнішньоекономічної політики України.

 9. Сутність фіскальної політики та її основні завдання і пріоритети в сучасних умовах.

 10. Види та інструменти фіскальної політики.

 11. Дискреційна та не дискреційна фіскальна політика.

 12. Система оподаткування в Україні: порівняльна характеристика з іншими країнами.

 13. Податки як інструмент фіскальної політики.

 14. Бюджетне регулювання економіки країни.

 15. Бюджетна політика та її основні напрями.

 16. Склад та структура доходів державного і місцевих бюджетів.

 17. Податкова політика та її основні елементи.

 18. Теоретичні засади та сутність грошово-кредитної політики.

 19. Концепції грошово-кредитної політики в економічних теоріях та моделі їх використання в країнах ринкової економіки.

 20. Національний банк України та його функції.

 21. Інструменти монетарної політики та їх класифікація.


Державне управління

 1. Поняття, предмет і джерела наук з державного управління.

 2. Науки з державного управління у системі суспільних та юридичних наук.

 3. Організація та функціонування державного управління за радянських часів.

 4. Декларація про державний суверенітет України та її значення для державотворення.

 5. Еволюція державного управління в період від проголошення незалежності до прийняття нової Конституції України.

 6. Сучасна система та структура державного управління в Україні.

 7. Публічна влада: поняття та види. Розвиток засад концепції влади.

 8. Конституційні засади структурування публічної влади та управління.

 9. Організаційний аспект держави.

 10. Система органів здійснення публічної влади в Україні.

 11. Принципи утворення й діяльності органів здійснення публічної влади в Україні.

 12. Компетенція органів здійснення публічної влади.

 13. Відповідальність як критерій демократизації публічної влади.

 14. Конституційна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Еволюційний аспект розвитку концепції конституційної відповідальності.

 15. Конституційні основи здійснення державної влади та місцевого самоврядування.

 16. Загальна характеристика методів державного управління.

 17. Централізація і децентралізація в державному управлінні.

 18. Сутність та співвідношення централізації та децентралізації в державному управлінні.

 19. Особливості централізації та децентралізації в окремих сферах державного управління.

 20. Правові засади територіальної організації публічної влади та управління.

 21. Конституційні засади організації публічної влади та управління.

 22. Централізація і децентралізація в територіальній організації публічної влади та управління.

 23. Компетенція та відповідальність як принципи організації публічної влади та управління на територіальному рівні.

 24. Функції здійснення влади та управління. Сутність функції.

 25. Основні засади концепції контрольної влади.

 26. Процеси та процедури в аспекті здійснення публічної влади. Управлінські (адміністративні) процеси та процедури.

 27. Розвиток інституту громади та народу в аспекті джерела та суб’єкта влади.

 28. Орієнтація державного управління в Україні на стандарти Європейського адміністративного простору.

 29. Європейські принципи адміністративного права та їх значення для ефективного управління.

 30. Спір про право: сутність і сторони. Держава, публічна адміністрація, їх органи та посадові особи у спорі про право.

 31. Суд як інститут влади. Судовий спосіб вирішення спору про право.

 32. Альтернативні засоби вирішення спорів про право.

 33. Державно-приватне партнерство: сутність і ідеологія національного законодавства. Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства.

 34. Інституції публічної влади України.

 35. Народ та територіальні громади як суб’єкти публічної влади.

 36. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти влади в Україні.

 37. Основи територіального устрою держави та територіальний устрій України.

 38. Конституційні засади структурування публічної влади та управління.

 39. Організація держави та державна організація.

 40. Проблемні питання організації держави та організації публічної влади.

 41. Система органів здійснення публічної влади. Система органів здійснення публічної влади в Україні.

 42. Принципи утворення й діяльності органів здійснення публічної влади в Україні.

 43. Правовий статус інституту президентства в Україні.

 44. Компетенція Президента України.

 45. Відповідальність Президента України.

 46. Конституційні засади організації діяльності Президента України.

 47. Проблемні аспекти юрисдикції актів Президента України та органів здійснення державної влади.

 48. Правовий статус уряду в Україні.

 49. Компетенція Кабінету Міністрів України.

 50. Відповідальність Кабінету Міністрів України.

 51. Конституційні засади організації діяльності Кабінету Міністрів України.

 52. Проблемні аспекти юрисдикції актів Кабінету Міністрів України та органів здійснення виконавчої влади.

 53. Конституційні засади організації діяльності Кабінету Міністрів України.

 54. Взаємовідносини Кабінету Міністрів України з іншими органами влади в Україні.

 55. Правовий статус центральних органів виконавчої влади в Україні.

 56. Компетенція центральних органів виконавчої влади в Україні.

 57. Відповідальність центральних органів виконавчої влади в Україні.

 58. Конституційні засади організації діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні.

 59. Проблемні аспекти юрисдикції актів центральних органів виконавчої влади в Україні.

 60. Конституційні засади організації діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні.

 61. Взаємовідносини центральних органів виконавчої влади в Україні з іншими органами влади в Україні.

 62. Центральні органи виконавчої влади в Україні: статус, функції, формування, структура.

 63. Правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні.

 64. Компетенція місцевих державних адміністрацій в Україні.

 65. Відповідальність місцевих державних адміністрацій в Україні.

 66. Конституційні засади організації діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні.

 67. Проблемні аспекти юрисдикції актів місцевих державних адміністрацій в Україні.

 68. Конституційні засади організації діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні.

 69. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій в Україні з іншими органами влади в Україні.

 70. Місцеві державні адміністрації в Україні: статус, функції, формування, структура.

 71. Правові засади організації діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні.

 72. Правовий статус Верховної Ради України.

 73. Компетенція Верховної Ради України.

 74. Відповідальність Верховної Ради України.

 75. Конституційні засади організації діяльності Верховної Ради України.

 76. Конституційні засади організації діяльності Верховної Ради України.

 77. Взаємовідносини Верховної Ради України з іншими органами влади в Україні.

 78. Загальна характеристика законотворчого процесу в Україні.

 79. Правовий статус органів місцевого самоврядування.

 80. Компетенція органів місцевого самоврядування.

 81. Відповідальність органів місцевого самоврядування.

 82. Конституційні засади організації діяльності органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

 83. Проблемні аспекти юрисдикції актів органів місцевого самоврядування.

 84. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами влади в Україні.

 85. Представницькі органи місцевого самоврядування: статус, функції, формування, структура.

 86. Проблемні питання статутного права.

 87. Правовий статус органів здійснення судової влади.

 88. Компетенція органів судової влади.

 89. Конституційні засади організації діяльності органів судової влади, їх посадових осіб.

 90. Охорона права та правоохоронна організація України.

 91. Правоохоронні органи як «органи держави» та «державні органи».

 92. Риси правоохоронних органів.

 93. Органи держави із спеціальним статусом.

 94. Центральна виборча комісія та інституційна структура адміністрування виборчих процесів.

 95. Рада національної безпеки і оборони України.

 96. Конституційні засади структурування органів здійснення публічної влади.

 97. Принципи утворення й діяльності елементів структури органів здійснення публічної влади в Україні.

 98. Рівень структурування органів здійснення публічної влади.

 99. Апарат органу в аспекті структури органів здійснення публічної влади.

 100. Види елементів структури органів здійснення публічної влади в Україні.

 101. Проблемні питання одноосібного, єдиноначального органу та апарату органу здійснення публічної влади.

 102. Структурна та функціональна єдність органів публічної влади.

 103. Компетенція елементів структури органів здійснення публічної влади.

 104. Компетенція посадових осіб органів здійснення публічної влади.

 105. Конституційні засади організації роботи елементів структури органів здійснення публічної влади, їх посадових осіб.

 106. Субсидіарність, субституційність, пропорційність, солідарність і суспільна злагода як принципи організації роботи елементів структури органів здійснення публічної влади, їх посадових осіб.

 107. Централізація і децентралізація в організації елементів структури органів здійснення публічної влади, їх посадових осіб.

 108. Основні засади концепції контролю в організації роботи елементів структури органів здійснення публічної влади, їх посадових осіб.

 109. Основні види та засоби здійснення контролю в організації роботи елементів структури органів здійснення публічної влади, їх посадових осіб.

 110. Управлінські (адміністративні) процеси та процедури в організації роботи елементів структури органів здійснення публічної влади, їх посадових осіб.

 111. Правова сутність і місце в системі нормативних правових актів регламенту елементів структури органів здійснення державної влади та органів здійснення місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

 112. Положення як нормативний акт в організації та діяльності елементів структури органів здійснення публічної влади, їх посадових осіб.

 113. Організації та органи інституту президентства в Україні.

 114. Правові засади створення та функціонування допоміжних органів і служб Президента України.

 115. Організація діяльності допоміжних органів і служб Президента України.

 116. Адміністрація Президента України: статус, компетенція та структура.

 117. Конституційні засади організації діяльності Кабінету Міністрів України.

 118. Проблемні питання структурування складу Кабінету Міністрів України.

 119. Секретаріат Кабінету Міністрів України: статус і організація діяльності.

 120. Регламент Кабінету Міністрів України.

 121. Правовий статус центральних органів виконавчої влади в Україні.

 122. Поняття та види центральних органів виконавчої влади в Україні.

 123. Конституційні засади організації діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні.

 124. Положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.

 125. Проблемні питання статусу міністра та міністерства як інститутів виконавчої влади.

 126. Особливості статусу керівників центральних органів виконавчої влади.

 127. Апарат центрального органу виконавчої влади.

 128. Особливості статусу керівника апарату центрального органу виконавчої влади.

 129. Патронатна служба міністра.

 130. Самостійні структурні підрозділи апарату міністерства.

 131. Територіальні органи міністерства.

 132. Колегія міністерства та інші консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи міністерства.

 133. Конституційні засади організації діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні.

 134. Склад і структура місцевих державних адміністрацій.

 135. Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій.

 136. Акти місцевих державних адміністрацій.

 137. Апарат місцевих державних адміністрацій: статус і організація діяльності.

 138. Регламенти діяльності місцевих державних адміністрацій.

 139. Правовий статус органів місцевого самоврядування.

 140. Відповідальність органів місцевого самоврядування.

 141. Конституційні засади організації діяльності органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

 142. Проблемні аспекти юрисдикції актів органів місцевого самоврядування.

 143. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами влади в Україні.

 144. Представницькі органи місцевого самоврядування: статус, функції, формування, структура.

 145. Проблемні питання статутного права.


Державна служба

 1. Державна служба як наука і професійна діяльність.

 2. Необхідність та актуальність дисципліни “Державна служба”. Предмет і завдання дисципліни “Державна служба”.

 3. Особливості державної служби, її основні риси.

 4. Цілі, завдання та функції державної служби.

 5. Класифікація видів служби в Україні.

 6. Поняття та значення принципів державної служби.

 7. Поняття посади та її складові елементи.

 8. Класифікація посад та їх характеристика.

 9. Особливості державної служби як соціального інституту.

 10. Соціальна сутність функціонування державної служби.

 11. Залежності соціальної природи державної служби від політичного устрою суспільства.

 12. Роль державної служби як сполучної ланки між державною і громадянським суспільством.

 13. Зміст і структура правового інституту державної служби.

 14. Місце державної служби в системі права. Сучасний правовий інституту державної служби.

 15. Адміністративно-правові методи та правові засоби, що використовуються у сфері державної служби.

 16. Державно-службові підінститути.

 17. Матеріальні та процесуальні норми в інституті державної служби. Системність правового інституту державної служби.

 18. Види державної служби та критерії їх класифікації.

 19. Суть понять служба в органах місцевого самоврядування, посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 20. Моделі організації влади.

 21. Національне агентство України з питань державної служби (Нацдержслужба України): засади функціонування.

 22. Культура. Поняття та вплив на державну службу.

 23. Організаційна культура. Особливості та принципи формування.

 24. Первинні та вторинні чинники, що обумовлюють характер формування організаційної культури.

 25. Суть поняття культурного інституту державної служби та його складові.

 26. Суть понять та індивідуалізація, правова культура.

 27. Культура державної служби, культура державного службовця, етика державного службовця.

 28. Формування культури державної служби в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

 29. Поняття ефективності державної служби.

 30. Принципи організації ефективної державної служби.

 31. Сутність оцінки ефективності роботи державних службовців.

 32. Підходи до визначення критеріїв оцінки ефективності.

 33. Функціональний та витратний критерії оцінки ефективності роботи службовців.

 34. Сутність соціальної ефективності державної служби.

 35. Критерії оцінки соціальної ефективності державної служби.

 36. Економічна оцінка ефективності функціонування державної служби.

 37. Суть ефективності функціонування органів державної влади.

 38. Підходи до аналізу діяльності органів державної влади.

 39. Економічна оцінка ефективності функціонування органу державної влади.

 40. Формування ринку та підвищення якості державних послуг.

 41. Фактори ризику для ефективності державної служби.

 42. Ефективність процесів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

 43. Основні проблеми діючої системи підвищення кваліфікації державних службовців.

 44. Шляхи та способи забезпечення підвищення професійної компетентності державних службовців.

 45. Критерії оцінки ефективності роботи службовців.

 46. Компетентісний підхід до оцінювання діяльності державних службовців.


Організація діяльності державного службовця

 1. Організація діяльності державного службовця: проблеми та перспективи.

 2. Висока працездатність державного службовця: способи досягнення.

 3. Види планування роботи державного службовця.

 4. Розгляд звернень та прийом громадян як реалізація демократичних принципів в державі.

 5. Стимулювання діяльності державних службовців: найефективніший механізм.

 6. Поняття якості організації праці, визначення показників її рівня.

 7. Європейський досвід організації праці державного службовця.

 8. Ефективні методи використання робочого часу.

 9. Аналіз нормативно-правових актів що регулюють організацію праці державних службовців.

 10. Напрями поліпшення праці керівника. Самоорганізація.

 11. Основні напрями розвитку особистісних і професійних якостей державного службовця.

 12. Адаптація новопризначеного працівника, завдання організації.

 13. Професійна етика. Особливості спілкування з підлеглими.

 14. Планування особистої праці державного службовця. Використання пріоритетності в управлінні часом.

 15. Форми і методи проведення офіційних нарад та зустрічей.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Українська бібліотечна асоціація
Бібліотеки та електронне урядування: навчальна програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»...

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності
Програму для складання кандидатського іспиту за спеціальністю 13. 00. 04 – “Теорія та методика професійної освіти” розроблено відповідно...

Державна служба статистики україни роз'яснення від 22. 10. 2014 р. N 17. 4 -12/34
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №2-б (річна) "Звіт про випуск,...

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів...
Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності» для студентів заочної форми...

Методичні рекомендації розраховані на категорію слухачів спеціальності...
Львівський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління

Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять
Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять з курсу “Оцінка землі та нерухомості” для студентів спеціальності...

Перелік питань на державний іспит зі спеціальності “Державне управління”
...

Державна служба статистики україни
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження n 1-пв (місячна) "Звіт із праці" (далі...

Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Державне управління процесами міжнародного співробітництва України у воєнно-політичній сфері

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Програму для складання вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13. 00. 04 – “Теорія та методика професійної освіти” розроблено...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка