Пошук по сайту


Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І заочної форм навчання з виконання інпз з дисципліни «Прогнозування розвитку територій»

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І заочної форм навчання з виконання інпз з дисципліни «Прогнозування розвитку територій»Львівський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України

 

Кафедра економічної політики та економіки праці

 


Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконання

з дисципліни «Прогнозування розвитку територій»


 

 

 

Затверджено за засіданні кафедри економічної політики та економіки праці (протокол №_1_ від _15.09.2016)

 
  

 

Львів -

Вступ
Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної і заочної форм навчання з виконання ІНПЗ з дисципліни «Прогнозування розвитку територій», передбаченої робочим навчальним планом для спеціалізації «Публічне управління в економічній сфері» спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Виконання ІНПЗ має на меті закріпити набуті знання і вміння щодо демографічного, економічного і бюджетного прогнозування та використання інструментів бенчмаркінгу. Крім того, завдяки виконанню ІНПЗ слухачі демонструють готовність практичного застосування набутих знань і вмінь у практиці діяльності в органах влади або в органах місцевого самоврядування у сфері прогнозування розвитку міст і регіонів.

Роль ІНПЗ у навчальному процесі з підготовки магістрів публічного управління та адміністрування відповідає вимогам формування системи безперервного професійного навчання. Набуті під час виконання ІНПЗ навички сприятимуть підготовці та прийняттю обґрунтованих рішень щодо майбутнього розвитку певної області або міста. Методичні рекомендації охоплюють вказівки щодо виконання ІНПЗ, які ґрунтуються на використанні конкретних комп’ютерних моделей.

 1. Вказівки до виконання ІНПЗ


Виконання індивідуального навчального практичного завдання (ІНПЗ) є елементом контролю знань слухача. В загальній оцінці він становить 40% (40 балів за 100-бальною шкалою).

За якістю виконання ІНПЗ оцінюється рівень оволодіння слухачем навичок демографічного, економічного, бюджетного прогнозування та аналізу отриманих результатів, а також – використання бенчмаркінгу для виявлення важливих проблем розвитку територій.

Підготовка індивідуального навчально-практичного завдання є важливою формою самостійної роботи слухача для закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторних занять знань, умінь і навичок, а також самостійного вивчення та засвоєння додаткового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Індивідуальне навчально-практичне завдання передбачає підготовку огляду конкретного прогнозу, розробленого слухачем під час аудиторних занять та самостійної роботи. Виконуючи індивідуальне навчально-практичне завдання, слухач має продемонструвати розуміння сутності демографічних, економічних, бюджетних процесів, робити висновки про вплив демографічних змін на місцеву економіку, соціальні процеси, розробляти пропозиції щодо врахування результатів прогнозування при формуванні та реалізації політики місцевої влади.

ІНПЗ передбачає підготовку висновку за підсумками бенчмаркінгового дослідження обраного об’єкту у вигляді Аналітичної записки.

ІНПЗ виконується за окремим завданням кожним слухачем самостійно. Оформляється виконане ІНПЗ на стандартних аркушах формату А-4. Зразок титульного аркуша наведено на рис. 1. Після нього прикріплюється індивідуальне завдання, підписане викладачем із зазначенням дати видачі (рис.2).

Львівський регіональний інститут державного управління
Кафедра економічної

політики та економіки праці

Індивідуальне навчальне практичне завдання з дисципліни «Прогнозування розвитку територій»
Тема: «Прогнозування соціально-економічного розвитку м. Дрогобич Львівської області»

Виконав слухач групи ДУд-21

Іванків Василь

Львів-_______рік
Рис. 1. Зразок оформлення титульного аркуша ІНПЗ
з дисципліни «Прогнозування розвитку територій»

(
Львівський регіональний інститут державного управління
Кафедра економічної

політики та економіки праці
Індивідуальне навчальне практичне завдання №__

з дисципліни «Прогнозування розвитку територій»


 1. На основі статистичних даних, власних припущень, прогнозів авторитетних дослідницьких установ виконати демографічне / економічне / бюджетне прогнозування або бенчмаркінгове дослідження соціально-економічного розвитку_____________________(місто/область).

 2. Сформулювати рекомендації місцевим органам влади щодо запобігання або вирішення виявлених проблем.

 3. Підготувати презентацію результатів з використанням Power Point відповідно до методичних вказівок з виконання ІНПЗ.
спеціалізація «Економічна політика»)


Рис. 2. Зміст ІНПЗ
Під час підготовки презентації виконаного індивідуального навчально-практичного завдання потрібно врахувати, що тривалість презентації не має перевищувати 15 хвилин.

Зміст презентації (в Power Point) залежить від виду виконаної роботи. Орієнтовна структура презентації може бути такою:

для демографічного прогнозування (надсилати на електронну пошту Матвіїшин Є.Г. matviishyn_ie@academy.lviv.ua):

Слайд 1 – вкажіть дисципліну, назву презентації, Ваше прізвище та ім’я.

Слайд 2 – аналіз історичних даних (вкажіть тренди в народжуваності, смертності, міграції, що спостерігаються протягом історичного періоду).

Слайд 3 – статевовікова піраміда населення за останній рік, за який є фактичні дані.

Слайд 4 – Припущення про народжуваність (зазначте всі припущення, які Ви розглядали при розробці різних сценаріїв прогнозу).

Слайд 5 – Діаграма з трендом сумарного коефіцієнту народжуваності за ймовірного сценарію.

Слайд 6 – Припущення щодо тривалості життя (зазначте всі припущення за різних сценаріїв, які Ви розглядали при розробці прогнозу).

Слайд 7 – Діаграма з прогнозними трендами середньої тривалості життя чоловіків і жінок за ймовірного сценарію.

Слайд 8 – Припущення про міграцію (зазначте всі припущення, які Ви розглядали при розробці різних сценаріїв прогнозу).

Слайд 9 – Діаграма з трендом чистої міграції за ймовірного сценарію.

Слайд 10 – Статевовікова піраміда населення в останній прогнозний рік.

Слайд 11 – Діаграми демографічного навантаження за останній рік історичного періоду та останній прогнозний рік.

Слайд 12 – Діаграма з чисельністю дітей дошкільного віку впродовж прогнозного періоду.

Слайд 13 – Діаграма з чисельністю дітей шкільного віку впродовж історичного періоду.

Слайд 14 – Вплив прогнозних змін у чисельності і структурі населення на економічну та соціальну ситуацію в місті/області (зазначте основні наслідки змін у чисельності та статевовіковій структурі населення на доходи і видатки місцевого бюджету, економічну активність населення, попит на різноманітні суспільні послуги, потреби у фахівцях певних професій тощо).

Слайд 15 – Рекомендації місцевій владі (Ваші рекомендації щодо прийняття державно-управлінських рішень з метою попередження або пом’якшення негативних змін у структурі і чисельності населення, стимулювання певних демографічних процесів тощо).
для економічного прогнозування (надсилати на електронну пошту Матвіїшин Є.Г. matviishyn_ie@academy.lviv.ua):
Слайд 1 – вкажіть дисципліну, назву презентації, Ваше прізвище та ім’я.

Слайд 2 – аналіз даних про структуру економіки міста/області.

Слайди 3-6 – динаміка реального обсягу виробництва за секторами та сукупного реального обсягу виробництва на рівні області/міста.

Слайд 7 – припущення щодо продуктивності праці (зазначте всі припущення, які Ви розглядали при розробці різних сценаріїв прогнозу).

Слайд 8 – дефлятор обсягу виробництва та кумулятивного дефлятора на обласному рівні.

Слайд 9-12 – номінальний обсяг виробництва за секторами та сукупний номінальний обсяг виробництва на рівні області/міста.

Слайд 13 – прогнозування чисельності зайнятих у секторі економіки та сукупної зайнятості.

Слайд 14 – прогнозування заробітних плат у секторі економіки та сукупного фонду оплати праці.

Слайд 15 – рекомендації місцевій владі (Ваші рекомендації щодо прийняття державно-управлінських рішень з метою запобігання скороченню виробництва і зайнятості).
для бюджетного прогнозування (надсилати на електронну пошту Бліщук К.М. blishchuk_k@academy.lviv.ua):
Слайд 1 — назва навчального закладу, дисципліна, назва презентації, прізвище та ім’я автора.

Слайд 2 — аналіз історичних даних (тренди доходів, видатків місцевого бюджету за вибором окремих статей бюджету – найбільш вагомих).

Слайд 3 — чинники, від яких залежить обсяг доходів вибраних статей місцевого бюджету, а також припущення, які використані в моделі

Слайд 4 — зміни обсягу доходів за минулий період і прогнозні величини у графічній формі.

Слайд 5 — чинники, від яких залежить обсяг доходів вибраних статей місцевого бюджету, а також припущення, які використані в моделі

Слайд 6 — зміни обсягу видатків за минулий період і прогнозні величини у графічній формі.

Слайд 7 — соціальні, економічні і суспільні наслідки зміни в обсягах доходів до бюджету.

Слайди 8-9 — результати прогнозу (обґрунтування власного ймовірного сценарію прогнозу місцевого бюджету міста/області).

Слайд 10 — рекомендації місцевій владі (власні рекомендації автора щодо ухвалення державно-управлінських рішень).
При представленні розробленого демографічного (економічного чи бюджетного) пронозу та на семінарському занятті використовуйте спеціальну лексику для формулювання мети презентації, викладення основних припущень та результатів прогнозу. Намагайтесь пов’язати окремі слайди презентації логічними переходами. Коротко коментуйте кожен слайд, разом з тим не повторюючи його змісту. Коментуючи слайди, на яких представлені припущення про народжуваність, середню тривалість життя та міграцію, аргументуйте, чому для розробки ймовірного сценарію обране те чи інше припущення. Приверніть увагу аудиторії до висновків, які Ви зробили.

Рекомендована література

Основна

 1. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : метод. реком. для слухач. / [уклад. : К. М. Бліщук, Є. Г. Матвіїшин] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 44 c.

 2. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / В. В. Мамонова [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : НАДУ, 2014. – 200 с.

 3. Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : метод. реком. для слухач. / [уклад. : Н. І. Балдич, О. В. Берданова, Н. М. Гринчук, С. Ю. Лукін] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2013. – 60 c.

 4. Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / Н. І. Балдич, О. В. Берданова, Н. М. Гринчук [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : НАДУ, 2013. – 120 с.

 5. Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : метод. реком. для слухач. / [уклад. : Ю. П. Шаров, О. Ю. Бобровська, М. А. Латинін] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 72 c.

 6. Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / Ю. П. Шаров, О. Ю. Бобровська, М. А. Латинін [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : НАДУ, 2014. – 128 с.


Додаткова

 1. Галущак М.П. Прогнозування соціально-економічних процесів [навч. посіб.]/ М.П. Галущак. –Тернопіль: ТДТУ, 2009. – 101 с.

 2. Дєгтяр А.О. Державні фінанси і бюджетний процес : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко. – Х. : С.А.М., 2013. – 292 с.

 3. Глівенко С. В. Економічне прогнозування : навч. посіб. / С. В. Глівенко, М. О. Соколов, О. М. Теліженко. — 3-тє вид., доп. — Суми : ВТД "Університетська книга", 2004. — 207 с.

 4. Інструкція з демографічного прогнозування. Модель для місцевого рівня / Проект «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП) [Електронний ресурс]. – К., 2011. – 27 с. – Режим доступу : http://ebed.org.ua/uk/materiali/instrukciya-z-demografichnogoprognozuvannya-model-dlya-miscevogorivnya.

 5. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. / Н. С. Власенко [та ін.] ; ред. Е. М. Лібанова ; Фонд народонаселення ООН, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, Державний комітет статистики України, Український центр соціальних реформ. – К. : [б.в.], 2006. – 138 с.

 6. Лафлер Б. Бенчмаркінг: ефективність українських міст і областей – Оттава : КРК, 2013. – 34 с.

 7. Лафлер Б. Бенчмаркінг: ефективність українських міст і областей. Посібник. – липень 2013. // Проект “Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України” (Проект РЕОП) [Електронний ресурс]. – К., 2012. – 44 с. – Режим доступу : http // //www.academy.gov.ua/doc/mijnar_spivrob/mizhnar_proekt/pdf/reop/Benchmarking_Manual-UKR.pdf

 8. Мамонова В.В. Управління місцевим бюджетом та фінансами : навч. посіб. / В.В. Мамонова. – Х. : Магістр, 2012. – 224 с.

 9. Молдован О. О. Щодо оптимізації процесів бюджетного прогнозування та планування в Україні. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1089/ - Назва з екрану (19.12.2013 р.).

 10. Посібник з бюджетного прогнозування в Україні. Посібник з моделі бюджетного прогнозування, том 2.1. – Конференційна Рада Канади, 2012. – 49 с.

 11. Україна: перспективи розвитку (Консенсус-прогноз): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; ПРООН. – 2012. – Вип. 30. – 34 с.

 12. Хаїмовіц Д. Економічне прогнозування в містах та областях України: Використання моделі економічного прогнозування / Навчальний посібник, Проект РЕОП, 91 с.


Інформаційні ресурси

 1. Асоціація міст України: http://www.auc.org.ua

 2. Бюджетний кодекс України від 8 лип. 2010 р. № 2456-VI (із змін. і доповн.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page6

 3. Демографічний прогноз до 2030 року для Дніпропетровської області / Проект міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України», 2013. – 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebed.org.ua/sites/expertise.one2action.com/files/repo/dnipr_obl_ukr.pdf

 4. Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/.

 5. Європейський Фонд управління якістю: http://www.efqm.org

 6. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 вересня 2005 року  № 2850-IV. [Електронний ресурс] :  оф. сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 7. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012: Назустріч економічному зростанню та процвітанню [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.feg.org.ua/docs/FEG_report_2012_body_ru_20.11.2012.pdf

 8. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень: http://www.ibser.org.ua/news/412/

 9. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України: http://www.idss.org.ua/.

 10. Міжнародний центр перспективних досліджень / http://www.icps.com.ua/index.html

 11. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua

 12. Населення України (спільний проект Державної служби статистики України та Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України): http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/index.htm.

 13. Національна Доповідь «Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна – 2010» [Електронний ресурс] : оф. сайт Програми розвитку ООН в Україні. – Режим доступу : www.undp.org.ua

 14. Національна Доповідь «Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна – 2010» [Електронний ресурс] : оф. сайт Програми розвитку ООН в Україні. – Режим доступу : www.undp.org.ua

 15. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України / http://www.niss.gov.ua/presentation.html

 16. Потенціал України та його реалізація : Спільний аналітичний звіт Міністерства економіки, Міністерства фінансів і Національного банку України. – К. :МЦПД, 2009 . – 60 с.

 17. Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року №650 [Електронний ресурс], Ст. 26. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/650-2011

 18. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (Із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12

 19. Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки : постанова Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 907 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/907-2011-%D0%BF

 20. Прогноз ООН щодо населення: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm.


Для бенчмаркінгу (надсилати на електронну пошту Бліщук К.М. blishchuk_k@academy.lviv.ua):
Виконуючи ІНПЗ, слухач має продемонструвати розуміння сутності технології бенчмаркінгу, процедур його застосування відповідно до особливостей і умов життєдіяльності, уміння аналізувати, оцінювати та робити висновки про стан досліджуваного об’єкту у порівнянні із іншими, обраними для зіставлення, а також розробляти пропозиції щодо посилення позитивних та зниження негативних властивостей цього об’єкту при формуванні та реалізації політики органів державного управління та місцевого самоврядування. При цьому слухачем можуть бути використані напрацювання, зроблені під час виконання практичних та семінарського занять в процесі вивчення цього курсу.

Вимоги до оформлення індивідуального навчально-практичного завдання:

 • загальний обсяг – 2200-2500 слів (10-12 сторінок);

 • текстовий редактор MSWord, шрифт – TimesNewRoman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – 20 мм з усіх боків;

 • на першому аркуші зліва зверху зазначити: прізвище, ім`я, по-батькові слухача, форму навчання, курс (потік) та спеціальність, за якою здійснюється підготовка.

Рекомендується така структура Аналітичної записки:

 • Титульний лист

 • Зміст

 • Анотація

 • Вступ

 • Опис об’єкта дослідження

 • Опис технології порівняння

 • Висновки та рекомендації

 • Список використаних джерел

 • Додатки


Презентація результатів дослідження має бути розрахована на 5-7 хвилин і містити приблизно 12-15 слайдів. Бажано, крім текстової частини, представити результати дослідження у вигляді графіків і таблиць, а також, за наявності, – карт і діаграм.

Останній слайд має містити висновки і рекомендації місцевій владі щодо прийняття державно-управлінських рішень.

При представленні результатів бенчмаркінгового дослідження на публічній презентації слід це робити максимально лаконічно, намагаючись пов’язати окремі слайди презентації логічними переходами. Треба коротко коментувати кожен слайд, разом із тим не повторюючи його змісту, особливо привертаючи увагу аудиторії до зроблених висновків і рекомендацій.

Рекомендована література


Основна література

 1. Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг : навч. посіб. з компакт-диском / К. М. Бліщук, Є. Г. Матвіїшин [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : НАДУ, 2014. – 120 с.

 2. Лафлер Бренда. Бенчмаркінг: ефективність українських міст і областей. Посібник. – липень 2013. // Проект “Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України” (Проект РЕОП) [Електронний ресурс]. – К., 2012. – 44 с. – Режим доступу : http // //www.academy.gov.ua/doc/mijnar_spivrob/mizhnar_proekt/pdf/reop/Benchmarking_Manual-UKR.pdf

Додаткова література

 1. Арефьева Е.В. Бенчмаркинг: учеб. пособие / Е.В. Арефьев, О.В. Арефьева. – К.: Изд-во Европейского ун-та, 2003. – 250 с.

 2. Бровкова О.Г., Манакова О.І. Бенчмаркінг як ефективний інструмент управління підприємством [Текст] / О.Г. Бровкова, О.І. Манакова // Cталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – С. 243-247.

 3. Бублик М.І. Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг Текст / М.І. Бублик, М.М. Хім’як, М.В. Лібер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип.19.5. – С.136-139.

 4. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012: Назустріч економічному зростанню та процвітанню [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.feg.org.ua/docs/FEG_report_2012_body_ru_20.11.2012.pdf

 5. Кирич Н. Б Дослідження моделей бенчмаркінгу [Електронний ресурс] / Н. Кирич, Н. Шведа // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 286–296. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13knbdmb.pdf

 6. Коваленко О.В. Сутність та особливості бенчмаркінгу в антикризовому управлінні підприємством Текст / О.В. Коваленко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №3, Т.1. – С.140-145.

 7. Ковальчук С. Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної діяльності підприємства [Текст] / С. Ковальчук // Маркетинг в Україні, 2010. - №3. – С. 20-31.

 8. Козак Н. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.management.com.ua/ct/ct003.html – Назва з екрану.

 9. Лафлер Б. Бенчмаркінг: ефективність українських міст і областей – Оттава : КРК, 2013. – 34 с.

 10. Опис проекту РЕОП [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/doc/mijnar_spivrob/mizhnar_proekt/pdf/opys_proe ktu_REOP.pdf

 11. Офіційний сайт Європейського Фонду управління якістю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.efqm.org/en/ – Назва з екрану.

 12. Перани Дж. Бенчмаркинг инновационной деятельности европейских стран / Дж. Перани, С. Сирилли. – Форсайт, 2008, № 1 (5) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2009/05/29/0000330388/benchmarking.pdf.

 13. Подсолонко О.А. Основи бенчмаркінгу в менеджменті / О.А. Подсолонко // Менеджмент : теорія і практика. – К. : ЦУЛ, 2003. – С. 231 – 285.

 14. Потенціал України та його реалізація : Спільний аналітичний звіт Міністерства економіки, Міністерства фінансів і Національного банку України. – К. :МЦПД, 2009 . – 60 с.

 15. Прус Л. Р. Типологія бенчмаркінгу / Л. Р. Прус // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 265-268/

 16. Садовий Ю.В. Бенчмаркінг в управлінні розвитком соціальної сфери Текст / Ю.В. Садовий // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – С. 245-250.

 17. Соломенко О.Є., Виноградов О.А. Бенчмаркінг як маркетинговий інструмент вдосконалення бізнес-процесів [Текст] / О.Є. Соломенко, О.А. Виноградов // Вісник економіки транспорту і промисловості. –2011. – № 35. – C. 230-234.

 18. Таран О.М. Бенчмаркінг як інструмент конкурентного аналізу підприємства // Таврійський державний агротехнологічний університет: Збірник наукових праць (економічні науки). – 2010. – № 9. – С. 333-337.

 19. ТОП 100. Лучшие города и регионы Украины. Совместный проект Украинской Инвестиционной газеты и Рейтингового агенства “Кредит-Рейтинг” / под ред. И. Ляшенко. – К. : Новий друк, 2010. – Октябрь. – № 2. – 114 с.

 20. Топ-20 городов. Рейтинг инвестиционной привлекательности / Офіційний сайт MPP Consulting [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mppconsulting.com.ua/ukrrating/20gorodov2010.pdf

 21. Управління змінами в публічному адмініструванні : навч. посіб. / Ю.П. Шаров, І.А. Чикаренко, Т.В. Маматова[та ін.] ; за наук. ред. Ю.П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ. – 2012. – 148 с.


3. Критерії оцінювання виконаних ІНПЗ

Оцінювання ІНПЗ проводиться 40-бальною шкалою.

Оцінюються (у балах) такі складові:

 • відповідність вимогам до оформлення – 5;

 • правильність і наочність відображення результатів прогнозування або бенчмаркінгового дослідження – 15;

 • змістовність презентації – 15;

 • якість доповіді та захисту ІНПЗ – 5.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконання

Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять
Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять з курсу “Оцінка землі та нерухомості” для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік»
«Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 03050901

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів...
Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності» для студентів заочної форми...

Українська бібліотечна асоціація
Бібліотеки та електронне урядування: навчальна програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»...

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарсько-процесуальне...

Методичні рекомендації щодо виконання випускної роботи бакалавра...
Радикальні економічні та соціально-політичні перетворення, які здійснюються в Україні, спрямовані на забезпечення трансформації всіх...

Методичні рекомендації з розроблення правил утримання домашніх тварин в населених пунктах
Методичні рекомендації призначені для удосконалення підходів із розроблення органами місцевого самоврядування правил утримання домашніх...

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «Основи конституційного права» (для студентів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка