Пошук по сайту


3. Мета і завдання аудиторського контролю - Система контролю

Система контролю

Сторінка16/16
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

3. Мета і завдання аудиторського контролю


Основним завданням аудиту є перевірка достовірності бухгалтерського обліку і звітності. В достовірності звітності зацікавлено багато осіб і організацій, а саме:

 • банки – з метою визначення доцільності надання кредиту даному підприємству;

 • постачальники – для оцінки ступеня ризику пов’язаного з постачанням своєї продукції і наданням послуг даному підприємству;

 • робітники, для прийняття рішень про доцільність працевлаштування на дане підприємство або навпаки, звільнення з нього;

 • податкова служба, для прийняття рішень про повноту виконання підприємством фінансових зобов’язань перед бюджетом по сплаті податків.

Сфера аудиторської діяльності в сучасній практиці суттєво розширилась. Головна увага приділяється підвищенню ефективності систем управління і насамперед системи внутрішнього контролю. Системний підхід підготував ґрунт для розвитку аудиторської діяльності, тобто аудиторські структури почали значно більше займатися консультаційною діяльністю, ніж безпосередньо аудиторськими перевірками.

Аудиторські фірми в процесі своєї діяльності, вирішують завдання пов’язані з наданням аудиторських послуг, якими є:

 • перевірка достовірності бухгалтерської звітності, доцільності та законності здійснення господарських операцій;

 • оцінка фінансово – господарської діяльності, розробка пропозицій щодо її ефективності;

 • консультування з питань податків, постановки обліку та внутрішнього контролю, удосконалення організаційних форм і методів управління, а також інформаційної технології;

 • допомога у відновленні обліку і складанні звітності;

 • оцінка майна підприємства у зв’язку з приватизацію та для інших цілей;

 • захист фінансових інтересів клієнта;

 • наукові дослідження і проектування в галузі організації та методів обліку, контролю, структур і технологій управління;

 • інформаційне обслуговування клієнтів;

 • розробка проектів, експертних висновків та інших матеріалів, пов’язаних із створенням нових і реорганізацією діючих підприємств.

Контрольні питання

 1. Якими нормативно-правовими актами регулюється проведення аудиторського контролю ?

 2. Що викликало необхідність виникнення аудиту у світі і в Україні ?

 3. Які завдання виконує аудиторський контроль ?

 4. Як класифікується аудит ?

 5. Які проблеми розвитку аудиторського контролю в Україні ?

Тема 6. Контроль власника в системі економічного контролю1. Поняття про внутрішньосистемний контроль.

2. Внутрішньогосподарський контроль, його функції.

3. Мета, завдання, функції ревізійних комісій акціонерних товариств.

1. Поняття про внутрішньосистемний контроль


Контроль власника – це контроль, який проводиться з ініціативи власника підприємства, установи, організації.

Внутрішньосистемний контроль здійснюють державні комітети, міністерства, концерни, асоціації, акціонерні об’єднання згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, якими передбачено, що комплексні ревізії і контрольні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств проводяться з ініціативи власника, тобто органу, якому підпорядковано підприємство на правах власності.

Основною метою такого контроль є вивчення фактичного стану справ суб’єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів та умов, які негативно впливають на виконання управлінських рішень і досягнення поставленої мети та доведення цієї інформації до органу управління.

Внутрішньосистемний контроль проводять:

 1. за виконанням програм виробничої та фінансово-господарської діяльності;

 2. за забезпеченням збереження власності, недопущенням фактів безгосподарності;

 3. за використанням виробничих та фінансових ресурсів;

 4. за правильним веденням бухгалтерського обліку;

 5. за дотриманням діючого законодавства щодо фінансово-господарської діяльності.

В міністерствах, державних комітетах, асоціаціях, концернах, об’єднаннях створюються і функціонують самостійні контрольно-ревізійні підрозділи, які й проводять внутрішньо системний контроль.

2. Внутрішньогосподарський контроль, його функції


Внутрішньогосподарський контроль включає контрольні функції, які здійснюються керівництвом(власниками) підприємств, об’єднань, організацій і установ з метою визначення відхилень від заданих параметрів і усунення негативних чинників, їх причин.

Завданнями такого контролю є:

 1. Перевірка господарських операцій з метою недопущення перевитрат виробничих і фінансових ресурсів;

 2. Забезпечення збереження майна.

 3. Своєчасне виявлення і усунення умов і чинників, які заважають ефективному господарюванню;

 4. Надання допомоги при прийнятті управлінських рішень;

 5. Коригування діяльності суб’єкта господарювання та його структурних підрозділів.

Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах можуть здійснювати штатні контролери-ревізори, внутрішні аудитори, керівники і співробітники відділів управління підприємством, інші посадові особи.

При розробці ефективної системи внутрігосподарського контролю адміністрація підприємства ставить такі основні завдання:

 • система контролю повинна перешкоджати появі недостовірної інформації;

 • для прийняття управлінських рішень використовується великий обсяг інформації, яка постачається системою бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарський контроль повинен забезпечити достатню впевненість в тому, що на підприємстві дотримуються необхідних принципів ведення обліку;

 • система внутрігосподарського контролю повинна забезпечити збереження активів та інформації підприємства.

Проведення внутрішньогосподарського контролю на підприємстві включає такі етапи:

 1. Визначення стратегічних цілей.

 2. Встановлення нормативних показників.

 3. Порівняння результатів з нормативними показниками.

 4. Аналіз розбіжностей та здійснення необхідних коригуючи дій.

3. Мета, завдання, функції ревізійних комісій акціонерних товариств


Відповідно до Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 року №1576 (із змінами і доповненнями) контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства здійснюється ревізійною комісією, що обирається загальними зборами акціонерів та підзвітна їм. Наявність ревізійної комісії у структурі органів управління акціонерного товариства є обов’язковою. Метою діяльності ревізійної комісії є:

 1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства, який здійснюється шляхом проведення перевірок реального фінансового стану товариства;

 2. Надання результатів цих перевірок відповідним органам управління товариства. Ревізійна комісія виявляє недоліки та порушення, які були допущені правлінням під час управління фінансовою діяльністю товариства.

Ревізійна комісія виконує такі контрольні функції:

 • надання акціонерам рекомендацій стосовно аудиторської організації; що виступатиме як залежний аудитор товариства (у практиці західних країн прийнято, що під час проведення загальних зборів акціонери обирають та переобирають незалежного аудитора, а також за рекомендацією спостережної ради або управління товариства, встановлюють розмір оплати його послуг);

 • отримання та розгляд звіту аудиторів, поданого річного звіту на загальних зборах акціонерів, а також надання рекомендації загальним зборам на підставі звітів;

 • проведення спільної роботи з правлінням товариства для забезпечення незалежного ведення бухгалтерського обліку та звітності щодо фінансово-господарської діяльності товариства;

 • ініціювання скликання позачергових зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам товариства або виявлення порушень, вчинених посадовими особами товариства.

Для ефективного використання контрольних функцій члени ревізійних комісій мають право: вимагати надання усіх документів, необхідних для проведення перевірок, та особистого пояснення посадових осіб товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії ; брати участь в засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Існують такі обмеження щодо формування складу цього органу:

 • член ревізійної комісії повинен бути акціонером товариства;

 • членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління, спостережної ради та інші посадові особи товариства;

 • головою ревізійної комісії не може бути особа, якій заборонено бути посадовою особою органів управління господарських товариств.

Порядок роботи ревізійної комісії та прийняття нею рішень визначається статутом та положенням “Про ревізійну комісію”. Діяльність ревізійної комісії повинна мати менш офіційний характер, ніж засідання спостережної ради чи загальні збори акціонерів. Положення внутрішніх нормативних документів товариства, що визначають діяльність комісії, мають бути складені таким чином, щоб забезпечити необхідну зручність її роботи.

Ревізійна комісія виконує покладені на неї функції шляхом проведення чергових та позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків щодо річного звіту та балансу. Відповідно до чинного законодавства без висновків ревізійної комісії загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс товариства.

Позачергові перевірки ревізійна комісія проводить:

 • за рішенням загальних зборів акціонерів;

 • за рішенням спостережної ради;

 • за власною ініціативою;

 • за вимогою акціонерів, які в сукупності володіють більш ніж 10% голосів.

Контрольні питання


 1. В чому полягає зміст контролю власника ?

 2. Які завдання внутрішньо-системного контролю ?

 3. Які існують системи внутрішньогосподарського контролю ?

 4. Які мета і завдання внутрішньогосподарського контролю ?

 5. З якою метою створюють ревізійні комісії акціонерних товариств ?

Рекомендована література
 1. Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26.11.1993 року (із змінами і доповненнями).

 2. Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 року (із змінами і доповненнями).

 3. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року (із змінами і доповненнями).

 4. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” № 2939-ХІІ від 26.01.1993 року (із змінами і доповненнями).

 5. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 4.12.1990 року (із змінами і доповненнями).

 6. Закон України “Про митну службу в Україні” від 25.06.1991 року (із змінами і доповненнями).

 7. Закон України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” від 11.07.1996 року (із змінами і доповненнями).

 8. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 року (із змінами і доповненнями)

 9. Митний кодекс України від 12.12.1991 року (із змінами і доповненнями).

 10. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Затверджено наказом Голов КРУ України від 3.10.1997 року (із змінами)

 11. Алгоров Р. Основы аудита. Учебное пособие. М.: ДиС, 2001-243с.

 12. Аудит. Учебник. / Под.ред. Подольского / (2-е издание). М.: Юнити – Дана, 2000 –655с.

 13. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов. Х.: Конус, 2001-192с.

 14. Билуха М. Аудит. Учебник. К.: Знання, 2000-769с.

 15. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. - К.: Вища школа, 1994. - 364с.

 16. Богомолов А. Внутренний аудит: организация и методы проведения М.: Экзамен, 2000-192с.

 17. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир, ЖІТІ, 2000. - 512с.

 18. Бычкоса С. Аудиторская деятельность. Теория и практика. С.-Пб: Лань, 2000-320с.

 19. Завгородний В. Налоги и налоговый контроль в Украине. К.: АСК, 2000 –639с.

 20. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.: Издательство «ВАКЛЕР», 1997.-976с.

 21. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль в системі управління: Монографія. – К.: Ельга, Ніка-центр, 2002 – 360с.

 22. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль: Учебник. - 4-е издание; перероб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1988.- 300с.

 23. Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1990.-120с.

 24. Кужельний М. Контроль фінансової звітності та правила складання. К.: Ельга, 2001-240с.

 25. Макальская М. Внутренний аудит. М.: ДиС, 2000 –80с.

 26. Мацкевичус И.С., Лакис В.И. Ревизия в системе экономического контроля. – М.: Финансы и статистика, 1988.- 224с.

 27. Наринский А.С., Гаджиев Н.Т. Контроль в условиях рыночной экономики. – М.: Финансы и статистика, 1994.-210с.

 28. Носова С.С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. - М.: Экономика, 1991. – 176с.

 29. Полищук Г. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и комплексный анализ финансовых резервов. М.: Экзамен, 2001-352с.

 30. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. – К.: ТОВ “НІОС”, 1998. – 298с.

 31. Рудницький В. Внутрішній аудит: методологія, організація. Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 104с.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Правові засади контролю за виконанням державного бюджету
Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, прийнятою IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю...

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)...
В, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

Україна нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 нетішинської...
Графіку проведення перевірок харчоблока школи, з метою забезпечення безперебійного І якісного харчування дітей комісією з харчування...

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )
«Банк», в особі заступника керуючого відділенням банку "регіональний центр в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка