Пошук по сайту


2. Принципи контролю - Система контролю

Система контролю

Сторінка3/16
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2. Принципи контролю


Важливе значення в процесі контролю відіграють його принципи – норми проведення, обов’язкове дотримання яких визначає ефективність господарського контролю.

Принципи контролю як науки і принципи здійснення контролю практично однакові.

Систему принципів контролю можна поділити на дві групи:

 • загальні (основні);

 • часткові (спеціальні).

Загальні принципи контролю:

 • всеосяжність, яка полягає у поширенні контролю на всі сфери суспільної діяльності і на весь господарський механізм;

 • науковість - застосування останніх досягнень науки і техніки, передового досвіту в процесі здійснення контролю. Тому контрольний процес повинен здійснюватися висококваліфікованими спеціалістами, які мають професійну підготовку і спеціальний дозвіл на проведення окремих видів контролю;

 • економічність – передбачає найоптимальніше співвідношення затрат і результатів при здійсненні контролю;

 • дієвість – активний вплив суб’єктів контролю на об’єкти шляхом прийняття ефективних управлінських рішень по усуненню виявлених недоліків, їх профілактиці та попередженні в подальшій діяльності;

 • об’єктивність – в процесі здійснення контролю повинен бути відображений реальний стан об’єкта контролю;

 • безперервність і регулярність;

 • конкретність – інформація, яка отримана після проведення контролю повинна мати конкретний економічний зміст, бути потрібною і корисною для прийняття управлінських рішень.

Важливим моментом при реалізації результатів контролю є дотримання принципів конфіденційності і гласності.

Гласність – полягає в тому, що результати контролю повинні обговорюватися (в трудових колективах, в пресі, подаватися вищестоящим органам). Конфіденційність – не розголошення інформації, яка становить комерційну таємницю, у власних інтересах та в інтересах третіх осіб.

Часткові принципи – ті, які стосуються безпосередньо господарського контролю. До них належать:

 • попередження порушень;

 • виявлення і мобілізація резервів;

 • виявлення настач, розтрат, крадіжок, привласнень;

 • вивчення причин та умов, які спричиняють безгосподарність;

 • виявлення, визначення, доказ збитку, нанесеного порушеннями.

3. Організаційні форми та види контролю


За організаційними формами економічний контроль в Україні поділяють на:

 • державний;

 • муніципальний;

 • незалежний (аудиторський) контроль;

 • контроль власника.

Державний контроль здійснюють органи державної влади і управління. До таких органів відносять Міністерство фінансів України, Державну податкову службу України, Національний банк України, Міністерство праці та соціальної політики, інші.

Муніципальний контроль здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеві ради народних депутатів і місцеве регіональне самоврядування”.

Незалежний контроль – це аудиторський контроль, який проводять аудитори на засадах самофінансування. Його мета полягає в тому, щоб перевірити достовірність фінансової звітності, іншої інформації, якою користуються інвестори, акціонери, кредитори, інші.

Контроль власника поділяють на:

 • внутрішньосистемний – здійснюють міністерства, відомства, державні комітети з ініціативи власника, тобто органу, якому підпорядковується дане підприємство та правах власника;

 • внутрішньогосподарський – включає контрольні функції, які здійснюють керівники (власники) підприємств, організацій, установ. Цей контроль можуть проводити штатні ревізори, внутрішні аудитори, працівники бухгалтерії.

Будучи функцією управління, контроль за часом проведення класифікується на:

 • попередній;

 • поточний (оперативний);

 • послідуючий.

Попередній контроль здійснюють до прийняття управлінських рішень і проведення господарських операцій. Цей контроль необхідний на всіх рівнях управління. Він повинен попередити непродуктивні витрати, нераціональне використання коштів, ресурсів, неправильне оформлення документації господарських операцій.

Метою поточного (оперативного) контролю є виявлення в процесі проведення господарських операцій негативних відхилень, вивчення їх причини та винних, оперативне усунення негативних явищ. Оперативний контроль проводять, як правило, керівники, працівники, власники підприємств, організацій, установ. Такий контроль може проводитися і вищестоящими органами.

Послідуючий контроль здійснюється після проведення господарських операцій. Метою такого контролю є перевірка доцільності і законності господарських операцій за певний період, виявлення недоліків у роботі, порушень, зловживань, якщо вони були допущені.

Залежно від джерел інформації, які використовують при проведенні, виділяють :

 • документальний економічний контроль;

 • фактичний економічний контроль.

Документальний контроль полягає у встановленні достовірності і законності господарських операцій на основі даних документів (первинних, кошторисів, зведених відомостей, облікових регістрів, звітності, та інших).

Фактичним називають контроль при якому кількісний та якісний стан об’єкту визначають на основі інвентаризації, огляду, обміру, перерахунку, лабораторного аналізу, інших органоліптичних методів дослідження .

Документальний і фактичний контроль тісно взаємозв’язані, так як їх сукупне проведення дозволяє визначити дійсний стан об’єкту контролю.

Залежно від методів контролю і системи контрольних дій розрізняють такі види контролю:

 • ревізія;

 • аудит;

 • тематична перевірка;

 • судово-бухгалтерська експертиза.

Ревізія – це система контрольних дій, які здійснюють за дорученням керівника вищестоящого органу управління за діяльністю підвідомчих підприємств і організацій, при якій встановлюють законність, достовірність і економічну доцільність господарських операцій, а також правильність дій посадових осіб, які беруть участь у їх здійсненні.

Основна мета ревізії – виявлення господарських і фінансових зловживань, встановлення причин, які їм сприяють; прийняття заходів щодо відшкодуванні завданих збитків; розроблення пропозицій по усуненню недоліків і порушень; притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення, зловживання.

Аудит – незалежна перевірка стану бухгалтерського обліку і звітності з метою визначення їх достовірності, відповідності нормативно – правовим актам.

Тематична перевірка – це вивчення однієї чи кількох сторін виробничої чи фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ. Наприклад: перевірка повноти і своєчасності сплати податків до бюджету, перевірка збереження грошових коштів і правильності ведення касових операцій. Тематичні перевірки проводять всі без виключення контролюючі органи.

Судово-бухгалтерська експертиза призначається слідчим або судом , як правило після проведення ревізії фінансово-господарської діяльності, яка виявляє конфліктні ситуації, що стали предметом судового розгляду.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Правові засади контролю за виконанням державного бюджету
Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, прийнятою IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю...

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)...
В, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

Україна нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 нетішинської...
Графіку проведення перевірок харчоблока школи, з метою забезпечення безперебійного І якісного харчування дітей комісією з харчування...

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )
«Банк», в особі заступника керуючого відділенням банку "регіональний центр в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка