Пошук по сайту


2. Поняття про метод контролю - Система контролю

Система контролю

Сторінка6/16
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2. Поняття про метод контролю


Слово „метод” в перекладі з грецької означає шлях до дослідження.

Метод науки визначає підхід до пізнання її предмету, засіб досягнення мети і розв’язання конкретних завдань. Це визначення методу загальне для будь якої науки.

В основі методу лежить діалектичний підхід до пізнання явищ і предметів, тобто всі об’єкти досліджують у їх зміні, взаємозв’язку і взаємній залежності.

Разом з тим дослідження методу окремого предмету передбачає врахування специфіки об’єкту, вимагає особливого підходу до вивчення, тому кожна наука має свій метод, якому властиві системи способів і прийомів, сукупність засобів дослідження.

Під методом контролю розуміють сукупність прийомів і способів дослідження господарських процесів, фактичної наявності та руху майна в процесі розширеного відтворення, а також виробничих відносин, які при цьому виникають.

При дослідженні об’єктів контролю використовують загальнонаукові та власні методичні прийоми. До загальнонаукових методичних прийомів відносять: індукцію, дедукцію, аналіз, синтез, аналогію, моделювання, абстрагування, конкретизацію та інші.

Індукція характеризує хід дослідження від часткового (одиничного) до загального, тобто встановлює загальні положення шляхом попереднього спостереження і дослідження, а потім узагальнення результатів (наприклад: ревізія дебіторської заборгованості – проводиться спочатку за даними аналітичного обліку, а потім синтетичного).

Дедукція – передбачає вивчення явищ шляхом від загальних положень до часткових, одиничних (контроль фінансових результатів).

Аналіз – це метод дослідження, який включає вивчення предмету шляхом уявного чи практичного розчленування на складові.

Синтез – метод вивчення об’єкту в його цілісності, в єдності і взаємозв’язку.

Аналогія – прийом наукових висновків, який досягається пізнанням ознак об’єктів на основі їх подібності з іншими.

Власні методичні прийоми контролю – це специфічні прийоми, вироблені практикою на основі досягнень економічної науки. Формуються вони залежно від цільової функції науки та загальнонаукових методів. Методичні прийоми відіграють неоднакову роль в процесі проведення контролю. Без одних його здійснення неможливе, інші лише доповнюють або уточнюють деякі аспекти господарських процесів. При цьому слід врахувати, що прийоми контролю не залишаються незмінними. Контроль збагачується новими прийомами, вдосконалюючи метод.

Власні методичні прийоми контролю можна об’єднати в такі групи:

  1. Прийоми документального контролю.

  2. Прийоми фактичного контролю.

  3. Розрахунково-аналітичні прийоми.

  4. Способи узагальнення і реалізації результатів контролю.

3. Характеристика методичних прийомів фактичного контролю


До прийомів фактичного контролю відносять: інвентаризацію, контрольний обмір виконаних робіт, контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво, дослідження об’єкту, контрольні перевірки, лабораторний аналіз.

Інвентаризація – прийом співставлення фактичної наявності майна, розрахунків з даними бухгалтерського обліку на певну дату. При проведенні інвентаризації керуються “Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків.”

Методика проведення інвентаризації складається з таких етапів:

  1. Організаційний етап, який включає: вибір об’єктів інвентаризації; наказ про проведення інвентаризації; створення інвентаризаційної комісії (до її складу входять ревізор, матеріально-відповідальна особа, спеціалісти з обліку даного об’єкту); інструктаж членів інвентаризаційної комісії.

II. На підготовчому етапі здійснюють огляд місця зберігання; отримання і перевірку звіту матеріально-відповідальної особи та звіту про рух цінностей; отримання від матеріально-відповідальної особи розписки; перевірка вагового господарства; підготовка цінностей до визначення їх фактичної наявності.

III. Технологічний етап включає: перевірку наявності і стану об’єктів інвентаризації; оцінку стану об’єктів інвентаризації; документування.

IV. На результативному етапі складають порівняльні відомості;

проводять розрахунки по зарахуванню пересортиці; проводять розрахунки по списанню природних втрат; визначають кінцевий результат інвентаризації; приймають рішення за результатами інвентаризації; відображають результати інвентаризації в обліку; здійснюють контроль за виконанням рішень прийнятих за результатами інвентаризації.

Контрольний обмір виконаних робіт – різновид інвентаризації – застосовують для перевірки обсягу і вартості виконаних робіт. Прикладом контрольного обміру може бути перевірка обсягу і вартості виконаних будівельно-монтажних робіт. Для проведення такого обміру створюється комісія, до складу якої входить спеціаліст із будівництва. Комісія проводить обмір об’єкту, визначає обсяг фактично виконаних робіт. Результати обміру оформляють актом. Якщо контрольний обмір проводиться з метою перевірки правильності витрачання матеріалів, то на основі акту складають порівняльну відомість, в якій наводять дані про назву матеріалів, витрачено на фактичні обсяги виконаних робіт за встановленими нормами, фактичні витрати матеріалів за даними бухгалтерського обліку і результати обміру.

Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво проводять з метою перевірки фактичних витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції, а також встановлення реальності і правильності розробки і застосування норм витрат сировини і матеріалів. Цей спосіб дає можливість виявити порушення технології виробництва; встановити факти необґрунтованого списання сировини і матеріалів на випуск продукції, а також застосування застарілих норм. При контрольному запуску сировини і матеріалів у виробництво в присутності контролера і запрошеного спеціаліста перевіряється весь технологічний процес, починаючи від зважування сировини і матеріалів, їх обробки і закінчуючи зважуванням готової продукції, виробленої з цієї кількості сировини.

Дослідження об’єкту – включає питання пов’язані з вивченням організаційно-виробничої діяльності і перевіркою забезпечення збереження майна підприємства. Дослідження об’єкту доцільно проводити на початку проведення контролю.

В процесі дослідження об’єкту можна одержати інформацію про недоліки в організаційно-виробничій діяльності; про наявні запаси матеріалів, сировини, готової продукції, умови їх зберігання; дієвість пропускної системи підприємства при вивезенні і ввезенні матеріалів і готової продукції. Якщо необхідно, при дослідженні проводять анкетування, хронометраж, фотографію, спостереження за поведінкою матеріально-відповідальних осіб на робочих місцях та ін.

Контрольні перевірки застосовуються для вивчення повноти оприбуткування вантажів, достовірності здійснення операції з видачі товарно-матеріальних цінностей зі складу.

Лабораторні аналізи найчастіше застосовують для перевірки відповідності якості сировини, готової продукції діючим стандартам. Лабораторні аналізи проводять як для харчових так і нехарчових виробів. Для аналізу беруть пробу виробу. Взяті проби пломбуються і з письмовим супроводом направляються у відповідну лабораторію. На основі проведеного аналізу лабораторія дає висновок, який потім використовується контролером.

Отримання письмових пояснень, як особливий методичний прийом фактичного контролю практикується досить часто. Контролер може отримувати усні чи письмові пояснення від різних посадових осіб з питань, що виникають у ході досліджень.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Правові засади контролю за виконанням державного бюджету
Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, прийнятою IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю...

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)...
В, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

Україна нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 нетішинської...
Графіку проведення перевірок харчоблока школи, з метою забезпечення безперебійного І якісного харчування дітей комісією з харчування...

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )
«Банк», в особі заступника керуючого відділенням банку "регіональний центр в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка