Пошук по сайту


5. Розрахунково-аналітичні прийоми контролю - Система контролю

Система контролю

Сторінка8/16
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

5. Розрахунково-аналітичні прийоми контролю


Використання у контрольному процесі розрахунково-аналітичних методичних прийомів дає змогу встановити загальний стан об’єктів контролю: неритмічність виробництва, збитковість окремих видів продукції, платоспроможність, фінансовий стан .

Розрахунково-аналітичні методичні прийоми об’єднують прийоми економічного аналізу, статистики, економіко-математичні методи.

Економічний аналіз при здійсненні контролю застосовують для оцінки виконання виробничих завдань, визначенні рентабельності окремих видів продукції, фінансового стану підприємства.

Статистичні розрахунки використовують в процесі контролю використання робочого часу, визначення рівня продуктивності праці а її оплати, обчислення індексу витрат на 1 грн. продукції та ін.

Економіко-математичні методи в контролі використовують для встановлення оптимальних виробничих ситуацій і зіставлення їх з фактами, які склалися в процесі виробництва. До них відносять: лінійне програмування, динамічне програмування, кореляційний аналіз та інші.

Результати застосування розрахунково-аналітичних методичних прийомів оформляються у вигляді таблиць, машинограм, графіків, діаграм.

Контрольні питання


 1. Що є предметом економічного контролю ?

 2. Як класифікуються об’єкти економічного контролю ?

 3. Що розуміють під методом економічного контролю ?

 4. Як класифікують методичні прийоми економічного контролю?

 5. Які об’єкти досліджують за допомогою методичних прийомів документального контролю ?

 6. Які є прийоми фактичного контролю ?

 7. В чому зміст методичних прийомів документального контролю ?

 8. З якою метою в процесі контролю застосовують прийоми економічного аналізу і статистики ?

Тема 3. Система державного та муніципального контролю


 1. Поняття про державний контроль.

 2. Парламентський та президентський контроль в Україні.

 3. Структура, повноваження, завдання Рахункової палати України.

 4. Контроль органів виконавчої влади.

 5. Спеціалізовані органи державного економічного контролю.

 6. Судовий контроль.

 7. Муніципальний контроль в Україні.

 8. Вищі державні контролюючі органи в зарубіжних країнах.

1. Поняття про державний контроль


Державний контроль є досить широким поняттям, його здійснюють всі суб’єкти державного управління в межах своїх повноважень. При цьому в діяльності суб’єктів управління контроль може виділятися як самостійна функція, чи бути похідною від їх основної діяльності.

Державний контроль в сфері управління здійснюють уповноважені органи як за підпорядкованими їм суб’єктами, так і за тими, які не знаходяться в безпосередньому їх підпорядкуванні. При здійснені контролю предметом його є не лише виконання встановлених правил і стандартів, але й законність дій, аналіз доцільності та ефективності управлінський рішень.

За змістом і напрямами здійснення державний контроль поділяють на:

 • загальний – контроль, який направлений на зміцнення законності, виконавчої дисципліни, підвищення рівня організованості і порядку в системі управління;

 • спеціальний: фінансовий, банківський, податковий, митний, контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, ін.

Можна виділити такі підсистеми державного контролю: парламентський; президентський; судовий; контроль виконавчої влади; контроль, який здійснюють спеціалізовані органи державного контролю; фінансовий і податковий контроль.

2. Парламентський та президентський контроль


Парламентський контроль існує в країнах з парламентською формою правління. Його можна визначити як вищу форму державного контролю. Відповідно до Конституції України основними завданнями парламентського контролю є контроль за:

 • виконанням бюджету і загальнодержавних програм;

 • наданням Україною позик, економічної та іншої допомоги іноземним державам;

 • укладанням угод про державні позики і кредити, які одержуються з іноземних джерел.

Верховна Рада здійснює парламентський контроль на підставі Конституції і законів України в межах власної компетенції стосовно будь-яких об’єктів за винятком судів і правоохоронних органів.

Верховна Рада здійснює: зовнішній контроль і внутрішній контроль.

Зовнішній парламентський контроль поділяють на:

 • непрямий – це контроль за діяльністю суддів, правоохоронних органів та Президента України. Наприклад, призначення суддів Конституційного Суду України, обрання суддів в системі судів юрисдикції та спеціалізованих судів, призначення трьох членів Верховної ради юстиції.

 • прямий (безпосередній) контроль Верховна Рада здійснює: 1) за забезпеченням конституційних прав, свобод і обов’язків громадян і людини; 2) за діяльністю Кабінету Міністрів, Генерального прокурора України, інших державних органів та посадових осіб, яких вона обирає, призначає, затверджує, або на призначення яких потрібна її згода; 3) за фінансово-економічною діяльністю держави.

Верховна Рада України здійснює загальний контроль за діяльністю органів виконавчої влади через заслуховування звітів Кабінету Міністрів на днях уряду в парламенті, інформації з поточних питань, яка надходить у комітети і повідомляється на сесіях, перевірки виконання законів, тощо.

Парламентські комісії здійснюють контроль за ситуацією у сфері, що входить до кола інтересів комісії. Повноваження, склад комісій , їх функції обумовлені Законом України “Про постійні комісії Верховної Ради України” від 4 квітня 1995 року (із змінами та доповненнями).

Поряд із зовнішнім контролем Верховна Рада здійснює і внутрішній парламентський контроль стосовно діяльності її Голови і першого його заступника, комітетів та комісій , народних депутатів.

Президентський контроль за сферою виконавчої влади має конституційне закріплення і відповідне упорядкування в нормативно-правових актах. Контрольні повноваження Президента України обумовлені його конституційним становищем глави держави, гаранта державного суверенітету, додержання конституції України, прав і свобод людини.

Президент України призначає за згодою Верховної Ради Прем’єр-міністра України, за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих держадміністрацій і припиняє їх повноваження на цих посадах. Таким чином він здійснює контроль за діяльністю органів виконавчої влади.

Важливі функції по забезпеченні конституційних контрольних повноважень Президента України здійснює Головне контрольне управління Адміністрації Президента України, яке здійснює перевірку виконання органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також організаціями Указів та розпоряджень Президента України, і контроль за виконанням доручень Президента України на всіх рівнях виконавчої влади.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Схожі:

Правові засади контролю за виконанням державного бюджету
Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, прийнятою IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю...

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)...
В, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

Україна нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 нетішинської...
Графіку проведення перевірок харчоблока школи, з метою забезпечення безперебійного І якісного харчування дітей комісією з харчування...

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )
«Банк», в особі заступника керуючого відділенням банку "регіональний центр в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка