Пошук по сайту


3. Структура, повноваження, завдання Рахункової палати України - Система контролю

Система контролю

Сторінка9/16
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

3. Структура, повноваження, завдання Рахункової палати України


Рахункова палата України це постійно діючий орган державного контролю, який підпорядковується і підзвітний Верховній Раді. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави. Вона контролює виконання державного бюджету.

Структура, повноваження, завдання Рахункової палати визначені Законом України “Про Рахункову палату” від 11 липня 1996 року № 315/96-ВР (із змінами). При здійсненні діяльності Рахункова палата має свій апарат управління ( рис 1).


Рис 1. Структура управління Рахункової палати України
Структуру і штатний розпис апарату Рахункової палати затверджує Колегія Рахункової палати за поданням Голови Рахункової палати в межах бюджетних коштів, передбачених на її утримання.

Завданнями Рахункової палата є:

 • здійснення контролю за виконанням законів України та прийнятих Верховною Радою України постанов, виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм, в частині, що стосується використання коштів держбюджету;

 • здійснення контролю за дорученням Верховної Ради України за своєчасним і повним надходженням доходів до Державного бюджету України та використанням за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових та позабюджетних фондів та подання Верховній Раді України висновків за наслідками перевірки;

 • надання консультацій органам і посадовим особам з питань використання бюджету України;

 • здійснення за дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради контрольних функцій щодо фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку та інших програм;

 • контроль інвестиційної діяльності органів виконавчої влади, перевірка законності та ефективності використання фінансових ресурсів;

 • здійснення контролю за виконанням рішень Верховної Ради України про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам;

 • підготовка і надання висновків та відповідей на звернення органів виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до її відання.

Повноваження Рахункової палати згідно закону поширюються на Верховну Раду України, органи виконавчої влади, в тому числі їх апарати, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України та інші державні органи та установи, створені згідно із законодавством України.

Рахункова палата має право контролювати також місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, банки, кредитні, фінансові установи, спілки, асоціації та інші об'єднання незалежно від форм власності, якщо вони отримують, перераховують, використовують кошти Державного бюджету України.

При здійсненні своїх повноважень Рахункова палата проводить фінансові перевірки, ревізії в апараті Верховної Ради України, органах виконавчої влади, Національного банку України, експертизу проектів Державного бюджету України, а також проектів законів та інших нормативних актів; аналізує і досліджує порушення і відхилення бюджетного процесу і подає свої висновки до Верховної Ради України та її Комітетів щодо виконання державного бюджету України, у тому числі фондів, загальнодержавних програм за звітний рік. Перевіряє грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси витрат та іншу документацію щодо фінансово-господарської діяльності вказаних вище органів та суб'єктів господарювання.

У разі виявлення під час перевірок, ревізій та обстежень фактів привласнення грошей і матеріальних цінностей, інших зловживань Рахункова палата передає матеріали перевірок, ревізій та обстежень до правоохоронних органів та інформує Верховну Раду України.

4. Контроль органів виконавчої влади


Контроль органів виконавчої влади займає важливе місце в системі державного контролю. Конституція України визначена вищи органом виконавчої влади Кабінет Міністрів України. Він спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади, отже здійснює функції контролю за виконанням покладених на них завдань.

Контрольні функції окремих міністрів визначені в положенні про конкретне міністерство, яке затверджується Указом Президента України.

Міністерство економіки України відповідно до Указу Президента від 23.10.2000 року є головним органом в системі виконавчої влади, який забезпечує реалізацію єдиної державної політики економічного і соціального розвитку. Міністерство економіки України відповідно до покладених завдань:

 1. Контролює виконання програм економічного і соціального розвитку країни і окремих регіонів, програм розвитку галузей економіки.

 2. Здійснює організаційно-методичне забезпечення і координує роботу, пов’язану з формуванням і виконанням центральними і місцевими органами виконавчої влади програм, які повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету, веде облік цих програм, аналіз і контроль ефективності використання бюджетних коштів.

 3. Здійснює, в межах своїх повноважень, контроль за додержанням порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів.

 4. Здійснює контроль за дотриманням інтересів держави в сфері управління корпоративними правами та в процесі приватизації державного майна.

 5. Здійснює повноваження державного органу з питань банкрутства відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом”, проводить державну політику щодо запобіганню банкрутства, а також забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом.

 6. Проводить контроль в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 7. Розробляє основні напрями та забезпечує проведення державної інвестиційної політики, здійснює контроль за ефективністю використання державних централізованих капіталовкладень.

 8. Забезпечує реалізацію державної політики щодо формування, розміщення, поповнення і використання запасів державного матеріального резерву, здійснює контроль і готує висновки щодо економічної доцільності фінансування видатків за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України.

Захист фінансових інтересів держави та контроль за проведенням єдиної державної фінансової, бюджетної та податкової політики здійснює Міністерство фінансів України, яке відповідно до покладених функцій:

 1. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів державного та місцевого бюджетів, бере участь у здійсненні контролю за дотриманням інтересів держави в управлінні державним майном відповідно до законодавства.

 2. Вживає в установленому порядку заходи щодо обмеження або припинення фінансування з державного бюджету підприємств, організацій, установ, які використовують бюджетні кошти не за цільовим призначенням, а також не подають звіти про витрачання раніше отриманих коштів, утримує у встановленому порядку з підприємств, установ і організацій коштів державного бюджету, використані не за цільовим призначенням.

 3. Проводить у міністерствах, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органах місцевих самоврядувань, на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, в установах банків та інших кредитних установах документальні перевірки щодо зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів.

 4. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства, що регулює питання видобутку та виробництва, використання і реалізації дорогоцінних металів і каміння, проводить перевірки щодо операцій з дорогоцінними металами і камінням.

 5. Забезпечує реалізацію державної політики з проведення державних грошових лотерей, здійснює фінансовий контроль за діяльністю агентів, що мають свідоцтво на їх проведення.

 6. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її забезпеченням у центральному апараті, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління.

При Міністерстві фінансів функціонує Державна контрольно-ревізійна служба України.

Крім цього контрольні функції виконують й інші міністерства.

Міністерство праці і соціальної політики України контролює дотримання законодавства з питань праці і соціальної політики в галузях економіки, механізму регулювання фонду оплати праці, розробляє і затверджує нормативні документи з питань регулювання зайнятості населення, використання трудових ресурсів.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Схожі:

Правові засади контролю за виконанням державного бюджету
Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, прийнятою IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю...

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)...
В, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

Україна нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 нетішинської...
Графіку проведення перевірок харчоблока школи, з метою забезпечення безперебійного І якісного харчування дітей комісією з харчування...

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )
«Банк», в особі заступника керуючого відділенням банку "регіональний центр в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка