Пошук по сайту


Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 2018 роки”

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 2018 роки”Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 – 2018 роки”


  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту


Проект Закону України “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки” (далі – Програма, законопроект) розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 889-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки” та з метою реалізації положень статей 4, 32 та 33 Закону України “Про охорону праці” та постанови Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI “Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік”.

Одним з принципів державної політики в галузі охорони праці, визначених статтею 4 Закону України “Про охорону праці”, є комплексне вирішення завдань з охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Сучасний стан промислової безпеки та охорони праці на виробництві, що визначається певним рівнем виробничого травматизму та професійної захворюваності, потребує реалізації заходів, які мають бути спрямовані на зменшення кількості аварій, нещасних випадків і професійних захворювань.

Протягом останніх десяти років в Україні спостерігається стійка тенденція до зниження рівня виробничого травматизму.

Так, у 2010 році рівень загального травматизму знизився порівняно з 2009 роком на 5 відсотків, а коефіцієнт частоти виробничого травматизму знизився на 5 відсотків і становив 0,816, у 2009 – 0,859.

Постійно знижується і рівень виробничого травматизму зі смертельними наслідками. Зокрема, у 2010 році такий рівень порівняно з 2009 роком знизився на 4,5 відсотки, коефіцієнт частоти виробничого травматизму із смертельним наслідком становив 0,045, у 2009 – 0,047.

Зниження рівня виробничого травматизму спостерігається у зв’язку із зростанням валового внутрішнього продукту України (з 950 млрд. гривень у 2008 році до 1 трлн. 95 млрд. гривень у 2010 році).

Однак, незважаючи на певні позитивні зрушення в економіці, становище у сфері охорони праці залишається нестабільним. Існуючий в Україні рівень виробничого травматизму ще досить високий порівняно з більшістю розвинутих країн світу.

За даними Міжнародної організації праці, рівень смертельного травматизму в Україні залишається одним з найвищих порівняно з європейськими країнами та США: з розрахунку на 100 тис. працівників порівняно з Німеччиною вищий у 2,5 раза, США – у 2 раза, Італією – в 1,3 раза, але нижчий ніж у Росії в 1,5 раза. Кількість нещасних випадків за 2005-2010 роки в найбільш травмонебезпечних галузях промисловості наведено у додатку 1 до пояснювальної записки.

Характерною особливістю сучасного вітчизняного виробництва є шкідливі і небезпечні умови праці.

Найбільш травмонебезпечними галузями у 2009 і 2010 роках залишаються вугільна, хімічна промисловість, агропромисловий комплекс, транспорт та будівництво. На підприємствах таких галузей травмовано 68 відсотків загальної кількості травмованих на виробництві, а смертельно травмовано – 71 відсоток загальної кількості травмованих. Дані про травматизм, пов’язаний з виробництвом, в Україні за 2005–2010 роки наведено у додатку 2 до пояснювальної записки.

Близько 70 відсотків нещасних випадків і аварій на виробництві у 2010 році сталися з організаційних причин (смертельно травмовано 452 працівники), з технічних – 19 відсотків (121 працівник), а з психофізіологічних – 11 відсотків (71 працівник).

На цей час високим залишається рівень професійної захворюваності, що безпосередньо пов’язано з незадовільним станом медицини праці та санітарно-гігієнічними умовами праці на виробництві. Понад 23 відсотки осіб працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Почастішали випадки виявлення кількох професійних захворювань в одного працівника.

Значний відсоток нещасних випадків не пов’язується з виробництвом внаслідок погіршення самопочуття під час виконання трудових обов’язків (випадки смерті від загальних захворювань). Кількість таких випадків у 2010 році становила 939, або 56 відсотків загальної кількості одиночних нещасних випадків із смертельним наслідком.

За відсутності трудових відносин (цивільно-правова угода) сталося 18 нещасних випадків, або 1 відсоток загальної кількості одиночних нещасних випадків із смертельним наслідком.

Близько 17 тис. осіб щороку стають інвалідами праці, понад 313 тис. осіб одержують компенсацію за відшкодування шкоди внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, з них близько 50 тис. осіб отримують пенсію у зв’язку із втратою годувальника.

За період з 2001 по 2009 рік Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань виплачено потерпілим на виробництві понад 18 млрд. гривень.

Отже, сучасний стан охорони праці потребує вжиття заходів загальнодержавного масштабу, бо стосується практично всіх видів економічної діяльності, охоплює весь виробничий потенціал країни та істотно впливає на сталість її економічного розвитку. Це має здійснитися шляхом реалізації Програми.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття законопроекту є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового  виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу України.

Ці проблемні питання розв’язуються зазначеними в Програмі шляхами через виконання наступних завдань:

приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність з вимогами міжнародного та європейського законодавства;

удосконалення системи державного нагляду та громадського контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці та промислову безпеку;

підвищення ефективності систем управління охороною праці;

запобігання ризикам виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварійності;

підвищення рівня культури безпеки праці;

впровадження економічного стимулювання поліпшення стану охорони праці;

застосування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки;

розроблення нових видів засобів захисту;

поліпшення умов і гігієни праці;

використання передового досвіду з питань охорони праці.
3. Правові аспекти
Правовими підставами розроблення законопроекту є Конституція України, Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про державні цільові програми”, Постанова Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI “Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 889-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 - 2016 роки”.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування заходів Програми здійснюється у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держгірпромнагляду України, МВС України, Мінагрополітики України, Міненерговугілля України, Мінприроди України, МОЗ України, НАМН України, Держгеонадра України, як виконавцям заходів Програми, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві України та за рахунок власних надходжень ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці».

Джерела фінансування заходів Програми передбачено статтями 4 і 19 Закону України “Про охорону праці” та статтею 25 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2014-2018 роки становить 221,88 млн. гривень, з них: державний бюджет – 101,16 млн. гривень, Фонд – 120,32 млн. гривень, інші джерела – 0,4 млн. гривень.

Фінансово-економічне обґрунтування наведено у додатку 3 до пояснювальної записки.
5. Позиція заінтересованих органів
Законопроект погоджено без зауважень Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством охорони здоров`я України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством соціальної політики України, Державною інспекцією ядерного регулювання України, Державною службою геології та надр України і Національною академією медичних наук України.

Міністерством фінансів України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України законопроект погоджено із зауваженнями.

Міністерством юстиції України законопроект погоджено із зауваженнями щодо невідповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки.

На виконання листів Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30.03.2012 № 3993/0/2-12, від 18.07.2012 № 9147/0/2-12 та протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 03.12.2012 № 93 з метою досягнення компромісного врегулювання розбіжностей у позиціях Держгірпромнагляду, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо окремих положень Програми Держгірпромнаглядом проведено дві узгоджувальні наради (12 квітня, 6 серпня 2012 року), за результатами яких складено протокол узгодження позицій.
6. Регіональний аспект
Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Проте реалізація завдань і заходів Програми позитивно впливатиме на стан промислової безпеки та охорони праці у регіонах, де здійснюється виробнича діяльність.
7. Запобігання корупції
У законопроекті відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних порушень.

Законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення
Законопроект розміщено на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду (http://dnop.kiev.ua) в розділі “Повідомлення про оприлюднення нормативно-правових актів”.
9. Позиція соціальних партнерів
Законопроект погоджено без зауважень Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Законопроект погоджено із зауваженнями Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань.

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні законопроект не погоджено.

З метою урегулювання розбіжностей у позиціях заінтересованих центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів щодо окремих положень Програми Держгірпромнаглядом проведено чотири узгоджувальних нарад (9 грудня 2011 року, 7 лютого 2012 року, 20 березня 2012 року, 12 квітня 2012 року), за результатами яких складено протокол узгодження позицій.
10. Оцінка регуляторного впливу
Законопроект не належить до нормативно-правових актів регуляторного впливу.
11. Прогноз результатів
Прийняття законопроекту сприятиме поліпшенню стану промислової безпеки та охорони праці, зниженню рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності, зменшенню соціальних та економічних втрат від їх негативних наслідків

Основними показниками (критеріями), за якими оцінюється ефективність програми, є коефіцієнт частоти виробничого травматизму (кількість травмованих на 1000 працюючих) та коефіцієнт частоти виробничого травматизму зі смертельним наслідком (кількість загиблих на 1000 працюючих).

Ефективність виконання програми забезпечується шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження трудового потенціалу держави, покращення іміджу України у світі.


Перший заступник Міністра В.Бут
«___ » ________ 2012 року

Додаток 1

до пояснювальної записки


Кількість нещасних випадків за 2005-2010 роки

в найбільш травмонебезпечних галузях промисловості


Назва галузі виробництва


Кількість нещасних випадків /у тому числі зі смертельним наслідком


2005

2006

2007

2008

2009

2010

Усього в Україні

20817/1088

19082/1077

18192/1181

16206/1005

12370/675

11698/644

Агропромисловість

1638/151

6859/154

1146/130

985/106

1114/94

996/92

Добувна промисловість

7808/175

5183/167

6511/158

5848/153

5641/188

5262/149

Машинобудування

2353/67

2005/60

2053/48

1700/52

939/19

1010//31

Будівництво

1328/130

904/72

1305/164

1190/157

583/82

477/72

Транспорт

1043/81

15634/671

929/76

815/75

623/67

586/74

Усього

в цих галузях

17433/739

81,7/74,1

14875/709

12941/630

8900/450

8338/418

Частка

від загальної кількості, %

84,2/77,9

19142/906

82,2/76,4

81,2/77,7

71,9/66,7

71,2/64,9


Додаток 2

до пояснювальної записки
Травматизм, пов’язаний з виробництвом, в Україні

за 2005 – 2010 рокиНайменування показників

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Кількість потерпілих з втратою працездатності

на 1 робочий день

і більше

21200

19082

18192

15934

12370

11698

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком

1000

1077

1176

811

675

644

Кількість працюючих

11710170

117234420

114601161

11516089

10800815

10387902

Кількість

людино-днів непрацездатності

769

746

706

653

505

492

Кількість потерпілих з втратою працездатності

на 1 робочий день

і більше

(на 1000 працюючих)

1,8

1,7

1,6

1,4

1,2

1,2

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком

(на 1000 працюючих)

0,084

0,083

0,093

0,080

0,055

0,056

Кількість

людино-днів непрацездатності

(на 1000 працюючих)

65,7

63,6

61.6

56,7

46,8

47,4

Кількість

людино-днів непрацездатності

(на 1 потерпілого)

36,3

37,8

37,6

39,6

39,6

40,2

Витрати на заходи

з охорони праці

в Україні всього

(млн. грн.)

2685,2

3058,3

3937,2

4980,2

-

-

Витрати на заходи

з охорони праці

в Україні в розрахунку на 1 працюючого (грн.)

229

261

344

432

-

-

Додаток 3

до пояснювальної записки

фінансово-економічне обґрунтування проекту Загальнодержавної

соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничою

середовища на 2014-2018 роки
Законом України “Про охорону праці” однією з базових складових державної політики в галузі охорони праці визначено комплексне розв‘язання її завдань через загальнодержавну програму.

При формуванні проекту Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничою середовища на 2014-2018 роки виконано оцінку фінансових ресурсів, необхідних для її виконання, з урахуванням таких фактичних аналогів:

вартості Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1320, яка у цінах 2000 року становила 23,077  млн. гривень;

вартості Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки, затвердженої постановою Кабінет Міністрів України від 08.08.2001 № 952, яка у цінах 2000 року становила 9,770 млн. гривень.

Загальна вартість витрат за цими програмами становить 32,847 млн. гривень.

З урахуванням цих базових змістовно-цінових орієнтирів, валового внутрішнього продукту та долі вартості витрат за Національною програмою та програмою ЗІЗ у ВВП, прогнозна вартість Загальнодержавної соціальної програми не має перевищувати 270,49 млн. гривень.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) номінальний

(млрд. гривень)

Вартість витрат за Національною програмою та програмою ЗІЗ в цінах 2001 року

млн. гривень

Доля вартості витрат за Національною програмою та програмою ЗІЗ у ВВП 2001 році

Прогнозна вартість Загальнодержавної програми на 2014-2018 року

2001*

2012**

1

2

3

4

5

201,9

1515,5

32,847

0,0001627

270,49

Примітки:

* постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 року № 1586

** постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 907 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1216)

*** гр. 3 ÷ гр. 1

**** гр.2 × гр.4 × Індекс цін виробників промислової продукції (1,097) з постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 907 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1216)поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін...
У рейтингу Світового банку Doing Business 2014 Україна за показником легкості ведення бізнесу займає 112 місце серед 189 країн світу...

Розпорядження
Про проект районної цільової соціальної програми протидії віл-інфекції/сніду на 2016-2018 роки

Розпорядження
Про робочу групу щодо розробки та узгодження формування проекту районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз...

Пояснювальна записка до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці»

Нака з
Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості...

Пояснювальна записка до проекту Закону України
Раді Європи”, а також розпорядження Кабінету Міністрів України від 26. 04. 2007 №238-р „Про затвердження заходів щодо виконання у...

Пояснювальна записка до проекту Концепції Тут буде повноцінна записка...
До питання «Про розробку Концепції закону «Про міжмуніципальне співробітництво»

Перелік документів по охороні праці, які необхідно розробити
Наказ „Про затвердження графіка перевірки стану умов та безпеки праці у структурних підрозділах ”

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони...
України, затвердженого Указом Президента України від 09. 03. 98 N 182/98, з метою виконання Державної програми навчання та підвищення...

Розпорядження
Про проект районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2014 – 2016 рокиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка